Nařízení Komise (ES) č. 642/2004 ze dne 6. dubna 2004, o požadavcích na přesnost údajů shromažďovaných v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1172/98 o statistickém vykazování silniční přepravy zbožíText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 642/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 642/2004
          ze dne 6. dubna 2004,
          o požadavcích na přesnost údajů shromažďovaných v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1172/98 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1172/98 ze dne 25. května 1998 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží [1], naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 [2], a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Komise v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 1172/98 zajišťuje, aby statistické výsledky předávané členskými státy splňovaly minimální požadavky na přesnost, které přihlížejí ke strukturálním ukazatelům silniční dopravy v členských státech.
          (2) Členské státy poskytují každý rok v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1172/98 Eurostatu informace o velikosti výběrového souboru, o podílu nespolupracujících respondentů a informace o spolehlivosti celkových výsledků pomocí standardní odchylky nebo intervalu spolehlivosti.
          (3) Strukturu a obsah minimálních požadavků na přesnost statistických výsledků odevzdávaných členskými státy je nezbytné upřesnit.
          (4) Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy, zřízeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [3],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Období zahrnutá do zjišťování
          1. Pokud členské státy při sběru údajů používají metodu výběrových šetření, zahrnuje zjišťování všechna období.
          2. Pokud je celkový vozový park silničních nákladních motorových vozidel v členských státech, který může být do zjišťování zahrnut, menší než 25000 vozidel nebo je celkový vozový park vozidel zapojených do mezinárodní dopravy menší než 3000 vozidel, činí minimální počet týdnů zahrnutých do zjišťování za čtvrtletí sedm.
          Článek 2
          Střední chyba v procentech
          1. Pokud členské státy při sběru údajů používají metodu výběrových šetření, nepřekročí hodnota střední chyby (interval spolehlivosti 95 %) ročních odhadů přepravených tun, výkonů v tunokilometrech a celkového počtu ujetých ložených kilometrů za veškerou silniční nákladní dopravu a za vnitrostátní silniční nákladní dopravu ±5 %.
          2. Pokud je celkový vozový park silničních nákladních motorových vozidel, kterých se zjišťování týká, v členském státě menší než 25000 vozidel nebo je celkový vozový park vozidel zapojených do mezinárodní dopravy menší než 3000 vozidel, nepřekročí hodnota střední chyby (interval spolehlivosti 95 %) ročních odhadů přepravených tun, výkonů v tunokilometrech a celkového počtu ujetých ložených kilometrů za veškerou silniční nákladní dopravu a za vnitrostátní silniční nákladní dopravu ±7 %.
          Článek 3
          Údaje poskytované Eurostatu
          1. Členské státy předávají každé čtvrtletí Eurostatu údaje umožňující vypočítat velikost výběrového souboru, návratnost odpovědí a míru kvality registru. Pokud je základní výběrovou jednotkou silniční nákladní motorové vozidlo, poskytují se údaje ve formátu tabulky B1 uvedené v příloze tohoto nařízení. Pokud základní výběrovou jednotkou není silniční nákladní motorové vozidlo, poskytují se údaje ve formátu tabulky B2 uvedené v příloze tohoto nařízení. Tabulka se poskytuje ve stejné lhůtě, jaká je stanovena pro předávání údajů v čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 1172/98.
          Pro účely tohoto článku se rozumí:
          a) "návratností odpovědí" hodnota, jejímž jmenovatelem je počet výběrových jednotek, kterým byly odeslány dotazníky určené vybraným provozovatelům, a jejímž čitatelem je počet výběrových jednotek, kterým byly odeslány dotazníky, mínus součet počtu jednotek, které odmítají spolupracovat, a počtu jednotek, od nichž nebyly obdrženy žádné údaje;
          b) "mírou kvality registru" hodnota, jejímž jmenovatelem je počet výběrových jednotek, kterým byly odeslány dotazníky, mínus součet počtu jednotek, které odmítají spolupracovat, a počtu jednotek, od nichž nebyly obdrženy žádné údaje, a jejímž čitatelem je počet výběrových jednotek, ve kterých byla vozidla během období zjišťování aktivně používána, plus počet jednotek, ve kterých vozidla nebyla během období zjišťování používána, ale mohou být považována za část aktivního vozového parku.
          2. Pokud byly hodnoty střední chyby v procentech u údajů poskytnutých členským státem podle nařízení (ES) č. 1172/98 vypočítávány za několik let a pokud jsou tyto střední chyby v mezích stanovených v článku 2 tohoto nařízení, může Eurostat osvobodit tento členský stát od povinnosti předkládat čtvrtletně tabulku B1 nebo B2.
          3. V případech, na které se vztahuje odstavec 2, mohou členské státy poskytovat Eurostatu údaje za každý rok, aby bylo možné vypočítat návratnost odpovědí a míru kvality registru. Údaje mohou být poskytovány ve formátech tabulek B3 nebo B4 (podle daného případu) uvedených v příloze tohoto nařízení. Tabulka se předloží do pěti měsíců po skončení posledního sledovaného čtvrtletí příslušného roku. Kromě toho poskytne členský stát ve stejné lhůtě Eurostatu vypočtené střední chyby v procentech (interval spolehlivosti 95 %) odhadů přepravených tun, výkonů v tunokilometrech a celkového počtu ujetých ložených kilometrů za veškerou silniční nákladní dopravu, za vnitrostátní silniční nákladní dopravu a za mezinárodní silniční nákladní dopravu.
          Článek 4
          Je-li celkový vozový park silničních nákladních motorových vozidel v členském státě, které jsou zapojeny do mezinárodní dopravy a mohou být zahrnuty do zjišťování, menší než 1000 vozidel, je dotčený členský stát osvobozen od uplatňování tohoto nařízení.
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 1 se použije ode dne 1. ledna 2006.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 6. dubna 2004.
          Za Komisi
          Pedro Solbes Mira
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 163, 6.6.1998, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.