Nařízení Komise (ES) č. 652/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 362/2004, kterým se otevírá preferenční celní kvóta pro dovozy surového třtinového cukru s původem ve státech AKT pro zásobování rafinérií v období od 1. března do 30. června 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 652/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 652/2004
          ze dne 7. dubna 2004,
          kterým se opravuje nařízení (ES) č. 362/2004, kterým se otevírá preferenční celní kvóta pro dovozy surového třtinového cukru s původem ve státech AKT pro zásobování rafinérií v období od 1. března do 30. června 2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhu v odvětví cukru [1], a zejména na čl. 39 odst. 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V nařízení Komise (ES) č. 362/2004 [2] byla učiněna chyba v pořadovém čísle otevřené kvóty, které se liší od čísla již dříve stanoveného pro všechny zvláštní preferenční kvóty pro cukr na hospodářské roky 2003/04 až 2005/06 v čl. 16 druhém odstavci nařízení Komise (ES) č. 1159/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96 [3].
          (2) Je tudíž třeba změnit nařízení (ES) č. 362/2004 a s účinkem ode dne jeho použití zrušit odkaz na pořadové číslo.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 1 nařízení (ES) č. 362/2004 se zrušuje druhý odstavec.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od 1. března 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).
          [2] Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 18.
          [3] Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 25. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 96/2004 (Úř. věst. L 15, 22.1.2004, s. 3).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.