Nařízení Komise (ES) č. 655/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o dusičnany v potravinách pro kojence a malé dětiText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 655/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 655/2004
          ze dne 7. dubna 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o dusičnany v potravinách pro kojence a malé děti
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách [1], a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,
          po konzultaci s Vědeckým výborem pro potraviny,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Komise (ES) č. 466/2001 [2] se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, včetně potravin určených pro kojence a malé děti, které jsou předmětem směrnice Komise 96/5/ES ze dne 16. února 1996 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti [3].
          (2) Podle nařízení (ES) č. 466/2001 by měly být specifické maximální limity pro kontaminující látky v potravinách určených pro kojence a malé děti stanoveny do 5. dubna 2004.
          (3) Jako odpověď na stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny z roku 1995 jsou v nařízení (ES) č. 466/2001 ve znění nařízení (ES) č. 563/2002 [4] stanoveny maximální limity pro dusičnany v určitých druzích zeleniny. S cílem chránit veřejné zdraví, a zejména s ohledem na možnou souvislost s tvorbou karcinogenních látek, např. nitrosaminů, by měl být obsah dusičnanů snížen na co nejnižší rozumně dosažitelnou úroveň.
          (4) Pro ochranu zdraví kojenců a malých dětí, jež představují ohroženou skupinu populace, je vhodné stanovit nízký maximální limit, který je dosažitelný přísným výběrem surovin používaných pro výrobu obilných a ostatních příkrmů pro kojence a malé děti.
          (5) Směrnicí Komise 2002/63/ES [5] se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků určených k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a zrušuje směrnici 79/700/EHS [6]. Ustanovení uvedené směrnice jsou vhodná pro odběr vzorků určených k úřední kontrole obsahu dusičnanů.
          (6) Nařízení (ES) č. 466/2001 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 466/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. října 2004.
          Toto nařízení se nevztahuje na produkty, které byly uvedeny na trh před 1. říjnem 2004 v souladu s použitelnými předpisy. Důkazní břemeno ohledně doby uvedení těchto produktů na trh nese provozovatel potravinářského podniku.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. dubna 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1)
          [2] Úř. věst. L 77, 16.3.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 455/2004 (Úř. věst. L 74, 12.3.2004, s. 11).
          [3] Úř. věst. L 49, 28.2.1996, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/13/ES (Úř. věst. L 41, 14.12.2003, s. 33).
          [4] Úř. věst. L 86, 3.4.2002, s. 5.
          [5] Úř. věst. L 187, 16.7.2002, s. 30.
          [6] Úř. věst. L 207, 15.8.1979, s. 26.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V příloze I se v oddílu 1, Dusičnany, doplňuje bod 1.5, který zní:
          "Produkt | Maximální limit (mg NO3 na kg) | Metoda odběru vzorků | Referenční metoda analýzy |
          1.5obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti | 200 | směrnice Komise 2002/63/ES (ustanovení, jak jsou předpokládána pro zpracované potraviny rostlinného původu a pro zpracované potraviny živočišného původu) | |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.