Nařízení Komise (ES) č. 659/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 659/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 659/2004
          ze dne 7. dubna 2004,
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady č. 79/65/EHS ze dne 15. června 1965 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském hospodářském společenství [1], a zejména na čl. 4 odst. 4, čl. 5 odst. 5 a čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Komise (ES) č. 660/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se mění příloha nařízení Rady č. 79/65/EHS, pokud jde o seznam oblastí [2], byla jediná oblast "Belgie" rozdělena do tří oblastí. Proto by měl být v příloze I nařízení Komise (EHS) č. 1859/82 [3] uveden počet vykazujících podniků za každou oblast v Belgii.
          (2) V důsledku vývoje v dodávání údajů a kontrolních postupech se zpráva o provádění plánu výběru vykazujících podniků podle v článku 6 nařízení (EHS) č. 1859/82 stala nepotřebnou. Článek 6 a příloha II nařízení (EHS) č. 1859/82 by proto měly být zrušeny.
          (3) Nařízení (EHS) č. 1859/82 by proto mělo být změněno.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru Společenství pro zemědělskou účetní datovou síť,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS) č. 1859/82 se mění takto:
          1. Článek 6 se zrušuje.
          2. Příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          3. Příloha II se zrušuje.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od účetního období 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. 109, 23.6.1965, s. 1859/65. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2059/2003 (Úř. věst. L 308, 25.11.2003, s. 1).
          [2] Viz strana 97 v tomto čísle Úředního věstníku.
          [3] Úř. věst. L 205, 13.7.1982, s. 40. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1555/2001 (Úř. věst. L 205, 31.7.2001, s. 21).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V příloze I nařízení (EHS) č. 1859/82 se řádek týkající se Belgie nahrazuje tímto:
          | Belgie | |
          341 | Vlaanderen | 600 |
          342 | Bruxelles-Brussel | - |
          343 | Wallonie | 400 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.