Nařízení Komise (ES) č. 660/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se mění příloha nařízení Rady č. 79/65/EHS, pokud jde o seznam oblastí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 660/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 660/2004
          ze dne 7. dubna 2004,
          kterým se mění příloha nařízení Rady č. 79/65/EHS, pokud jde o seznam oblastí
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady č. 79/65/EHS ze dne 15. června 1965 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském hospodářském společenství [1], a zejména na článek 2a uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh podaný Belgií,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Seznam oblastí ve smyslu čl. 2 písm. d) nařízení č. 79/65/EHS je stanoven v příloze uvedeného nařízení.
          (2) Podle této přílohy tvoří Belgie jednu oblast. Pro účely nařízení č. 79/65/EHS Belgie požádala, aby tato jediná oblast byla rozdělena do tří oblastí.
          (3) Nařízení č. 79/65/EHS by proto mělo být změněno.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru Společenství pro zemědělskou účetní datovou síť,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení 79/65/EHS se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od účetního období 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. 109, 23.6.1965, s. 1859/65. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2059/2003 (Úř. věst. L 308, 25.11.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V příloze nařízení č. 79/65/EHS se slova
          "BELGIE tvoří jednu oblast"
          nahrazují tímto:
          "BELGIE
          1. Vlaanderen
          2. Bruxelles – Brussel
          3. Wallonie."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.