Nařízení Komise (ES) č. 661/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se zahajuje šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 769/2002 na dovoz kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky dovozy kumarinu odesílaného z Indie a Thajska, ať již je prohlášen za pocházející z Indie nebo Thajska či nikoliv, a o zavedení evidence těchto dovozů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 661/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 661/2004
          ze dne 7. dubna 2004,
          kterým se zahajuje šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 769/2002 na dovoz kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky dovozy kumarinu odesílaného z Indie a Thajska, ať již je prohlášen za pocházející z Indie nebo Thajska či nikoliv, a o zavedení evidence těchto dovozů
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,
          po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. ŽÁDOST
          (1) Komise obdržela žádost podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96, aby prošetřila možné obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky.
          (2) Žádost byla podána dne 24. února 2004 Evropskou radou chemického průmyslu (European Chemical Industry Council – CEFIC) jménem jediného výrobce představujícího 100 % výroby kumarinu ve Společenství.
          B. VÝROBEK
          (3) Výrobkem dotčeným možným obcházením je kumarin, běžně deklarovaný pod kódem KN ex29322100 (dále jen "dotyčný výrobek"), pocházející z Čínské lidové republiky. Kód KN je uváděn pouze pro informaci.
          (4) Výrobkem, kterého se týká šetření, je kumarin zasílaný z Indie nebo Thajska (dále jen "prošetřovaný výrobek"), běžně deklarovaný pod stejným kódem KN jako dotyčný výrobek, pocházející z Čínské lidové republiky.
          C. STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ
          (5) Stávajícími platnými opatřeními, která mohou být obcházena, jsou antidumpingová opatření uvalená nařízením Rady (ES) č. 769/2002 [2].
          D. DŮVODY
          (6) Žádost obsahuje dostatečně zřejmé důkazy, že platná antidumpingová opatření proti dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky jsou obcházena překládkou kumarinu v Indii a Thajsku.
          (7) Předloženy byly následující důkazy:
          Žádost prokazuje, že po uvalení opatření na dovoz kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky nastala významná změna obchodních toků týkající se vývozů z Čínské lidové republiky, Indie a Thajska do Společenství a že mimo uložení vyrovnávacího cla neexistuje pro tuto změnu dostatečný důvod nebo opodstatnění. Zdá se, že tato změna obchodních toků vyplývá z překládky kumarinu v Indii a Thajsku.
          Žádost dále obsahuje dostatečně zřejmé důkazy, že jsou mařeny vyrovnávací účinky stávajících antidumpingových opatření uvalených na dovoz kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky, pokud se jedná o množství i cenu. Zdá se, že významný objem dovozu kumarinu z Indie nebo Thajska nahradil dovozy dotyčného výrobku z Čínské lidové republiky. Navíc existují dostatečné důkazy, že tyto přírůstkové dovozy jsou realizovány za ceny, které leží dosti hluboko pod úrovní nepoškozující ceny stanovenou v šetření, jež vedlo ke stávajícím opatřením.
          V neposlední řadě obsahuje žádost dostatečné důkazy, že ceny prošetřovaného výrobku jsou dumpingové ve vztahu k dříve zjištěné běžné hodnotě kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky.
          Budou-li v průběhu šetření zjištěny vedle zasílání přes Indii nebo Thajsko i jiné praktiky ve smyslu článku 13 základního nařízení, může být šetření rozšířeno i na tyto praktiky.
          E. POSTUP
          (8) S ohledem na výše uvedené došla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy k zahájení šetření podle článku 13 základního nařízení a k zavedení celní evidence dovozu kumarinu zasílaného z Indie a Thajska v souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Indie nebo Thajska.
          a) Dotazníky
          (9) K získání informací, jež pro šetření považuje za potřebné, zašle Komise dotazníky vývozcům/výrobcům a sdružením vývozců/výrobců v Indii a Thajsku, vývozcům/výrobcům a sdružením vývozců/výrobců v Čínské lidové republice, dovozcům a sdružením dovozců ve Společenství, kteří spolupracovali na šetření vedoucím k nynějším opatřením nebo kteří jsou vyjmenováni v žádosti, jakož i orgánům Čínské lidové republiky, Indie a Thajska. V případě potřeby mohou být informace vyžádány také od výrobního odvětví Společenství.
          (10) Všechny zainteresované strany se vyzývají, aby Komisi kontaktovaly bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě stanovené v článku 3 tohoto nařízení, aby zjistily, zda jsou vyjmenovány v žádosti, popřípadě aby si ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení vyžádaly dotazník, přičemž na všechny zainteresované strany se vztahuje lhůta stanovená v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení.
          (11) Orgány Čínské lidové republiky, Indie a Thajska budou uvědomeny o zahájení šetření.
          b) Shromažďování informací a konání slyšení
          (12) Všechny zainteresované strany se vyzývají, aby písemně sdělily své stanovisko a poskytly k němu příslušné důkazy. Dále může Komise poskytnout zainteresovaným stranám slyšení, pokud o to písemně požádají a prokáží, že pro slyšení existují zvláštní důvody.
          c) Osvobození od evidence dovozů a opatření
          (13) Protože k možnému obcházení dochází mimo Společenství, mohou být v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení udělovány výjimky výrobcům dotyčného výrobku, kteří mohou prokázat, že nejsou ve vztahu k žádnému výrobci, na kterého se vztahují opatření, a u kterých bylo zjištěno, že nejsou do obcházení ve smyslu čl. 13 odst. 1 a 2 zapojeni. Výrobci, kteří chtějí dosáhnout osvobození, by o ně měli požádat a doplnit svou žádost patřičnými důkazy ve lhůtách uvedených v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení.
          F. EVIDENCE
          (14) Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení by měla být u dovozu prošetřovaného výrobku zavedena taková celní evidence, aby v případě, že bude v šetření prokázáno obcházení, mohla být následně z dovozů kumarinu zasílaného z Indie a Thajska vybrána antidumpingová cla v příslušné výši se zpětnou platností ode dne celní evidence.
          G. LHŮTY
          (15) V zájmu hladkého průběhu řízení by měly být stanoveny lhůty:
          - v nichž se zainteresované strany mohou přihlásit Komisi, předložit svá písemná stanoviska a předložit vyplněné dotazníky nebo jakékoli jiné informace, které mají být vzaty v úvahu během šetření,
          - v nichž mohou výrobci v Indii a Thajsku požádat o osvobození od evidence dovozů nebo od opatření,
          - v nichž mohou zainteresované strany písemně požádat Komisi o slyšení.
          (16) Upozorňuje se na skutečnost, že výkon většiny procesních práv stanovených v základním nařízení závisí na tom, zda se účastník řízení sám přihlásí ve lhůtě uvedené v článku 3 tohoto nařízení.
          H. NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE
          (17) V případech, kdy zainteresovaná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je jiným způsobem neposkytne ve stanovené lhůtě nebo kdy klade závažným způsobem překážky šetření, mohou v souladu s článkem 18 základního nařízení prozatímní nebo konečná pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.
          (18) Pokud se zjistí, že zainteresovaná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, v souladu s článkem 18 základního nařízení se k nim nepřihlédne a bude se vycházet z dostupných údajů. Nespolupracuje-li zainteresovaná strana vůbec nebo jen částečně a vychází-li se z nejlepších dostupných údajů, může to vést k výsledku, který pro ní bude méně příznivý, než kdyby při šetření spolupracovala,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zahajuje se šetření podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96, aby se zjistilo, zda dovozy kumarinu kódu KN ex29322100 (kódy TARIC 2932210011 a 2932210015) zasílaného z Indie a Thajska do Společenství, ať již je prohlášen za pocházející z Indie nebo Thajska či nikoliv, obcházejí opatření uložená nařízením Rady (ES) č. 769/2002 na dovoz kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky.
          Článek 2
          Celním orgánům se v souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96 ukládá, aby přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozů uvedených v článku 1 tohoto nařízení do Společenství.
          Celní evidence končí uplynutím devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Komise může nařízením celním orgánům uložit, aby zastavily evidenci dovozů do Společenství u výrobků vyráběných výrobci, kteří požádali o osvobození od evidence a u kterých bylo shledáno, že neobcházejí antidumpingová cla.
          Článek 3
          1. Žádosti o dotazníky se Komisi předkládají do patnácti dnů od vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.
          2. Dotčené strany, na jejichž stanoviska má být v průběhu šetření brán ohled, se musí přihlásit Komisi, předložit svá písemná stanoviska a předložit vyplněné dotazníky nebo jakékoli jiné informace, není-li stanoveno jinak, do čtyřiceti dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.
          3. Výrobci v Indii a Thajsku žádající o osvobození od evidence dovozů nebo od opatření předloží své žádosti doplněné důkazy ve stejné čtyřicetidenní lhůtě.
          4. Dotčené strany mohou také ve stejné čtyřicetidenní lhůtě písemně požádat Komisi o slyšení.
          5. Veškeré informace týkající se řízení, žádosti o slyšení nebo o dotazník a žádosti o vystavení potvrzení o neobcházení musí být podány písemně (nikoli v elektronickém formátu, není-li stanoveno jinak) a musí obsahovat název, adresu, adresu elektronické pošty a čísla telefonu, faxu nebo telexu zainteresované strany. Veškerá písemná podání, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, vyplněných dotazníků a korespondence, které zainteresované strany podaly důvěrně, musí být označeny "k omezenému použití" [3] a v souladu s čl. 19 odst. 2 základního nařízení k nim musí být přiložena verze, která nemá důvěrnou povahu a která se označí "k nahlédnutí dotčenými stranami".
          Korespondenční adresa Komise:
          Evropská komise
          Generální ředitelství pro obchod
          Ředitelství B
          J-79 5/16
          B-1049 Brusel
          Fax (32-2) 295 65 05
          Telex COMEU B 21877
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. dubna 2004.
          Za Komisi
          Pascal Lamy
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          [2] Úř. věst. L 123, 9.5.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1854/2003 (Úř. věst. L 272, 23.10.2003, s. 1).
          [3] Dokumenty s tímto označením jsou určeny pouze pro interní potřebu. Dokument je chráněn v souladu s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jedná se o důvěrný dokument ve smyslu článku 19 nařízení (ES) č. 384/96 (Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1) a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 ("antidumpingové dohody").
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.