Nařízení Komise (ES) č. 668/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění některé přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o dovoz vedlejších produktů živočišného původu ze třetích zemíText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 668/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 668/2004
          ze dne 10. března 2004,
          kterým se mění některé přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o dovoz vedlejších produktů živočišného původu ze třetích zemí
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 808/2003 [2], a zejména na čl. 28 odst. 2, čl. 29 odst. 3 a čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1774/2002 stanoví, že některé zpracované produkty, které se mohou použít jako krmné suroviny, krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, žvýkací pamlsky pro psy a technické výrobky, se mohou dovážet do Společenství, pokud splňují příslušné požadavky uvedeného nařízení.
          (2) Na základě stanoviska Vědeckého řídícího výboru ze dne 10. a 11. května 2001 o bezpečnosti kolagenu je vhodné stanovit specifické hygienické podmínky pro zpracování kolagenu, který se může používat jako krmná surovina, a pro jeho uvádění na trh. Příloha VII nařízení (ES) č. 1774/2002, která stanoví specifické hygienické požadavky týkající se uvádění na trh a zpracování zpracovaných živočišných bílkovin a jiných zpracovaných produktů, které je možné použít jako krmné suroviny, by se tudíž měla odpovídajícím způsobem pozměnit.
          (3) V příloze VIII nařízení (ES) č. 1774/2002 jsou stanoveny požadavky na uvedení na trh krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, žvýkacích pamlsků pro psy a technických výrobků. Je nezbytné uvedenou přílohu změnit, aby byly zavedeny některé technické změny, aby byly zahrnuty požadavky článku 28 uvedeného nařízení na značení vedlejších produktů určených pro výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu pocházejících ze zvířat, která byla ošetřena některými látkami, a aby byly objasněny dovozní požadavky pro tukové derivát y a některé zpracované produkty spojené s výrobou krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, známé rovněž jako "dochucovací masové výtažky". Příloha VIII by se tudíž měla odpovídajícím způsobem pozměnit.
          (4) Příloha X nařízení (ES) č. 1774/2002 stanoví vzor veterinárního osvědčení k dovozu některých vedlejších produktů živočišného původu a výrobků z nich získaných ze třetích zemí. Tato příloha se musí změnit, aby byly vytvořeny další vzory dovozních osvědčení a aby mohl být proveden přezkum stávajících vzorů s cílem zavést některé technické změny včetně hygienických ohledů. Příloha X by se tudíž měla odpovídajícím způsobem pozměnit.
          (5) Příloha XI nařízení (ES) č. 1774/2002 stanoví seznamy třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz vedlejších produktů živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě. V zájmu přehlednosti práva Společenství by měly být tyto seznamy v blízké budoucnosti konsolidovány a spojeny se seznamy zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz produktů různých živočišných druhů, které byly v rámci práva Společenství již vytvořeny pro účely zdraví lidí a zvířat. Mezitím by se měly objasnit a zaktualizovat odkazy v příloze XI na uvedené seznamy a příloha XI by se tudíž měla odpovídajícím způsobem pozměnit.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Změny nařízení (ES) č. 1774/2002
          Přílohy I, VII, VIII, X a XI nařízení (ES) č. 1774/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Vstup v platnost a použitelnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. května 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. března 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 117, 13.5.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Přílohy I, VII, VIII, X a XI nařízení (ES) č. 1774/2002 se mění takto:
          1. Příloha I se mění takto:
          a) definice číslo 40 se nahrazuje tímto:
          ""zařízením na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu" rozumí zařízení vyrábějící krmivo pro zvířata v zájmovém chovu nebo žvýkací pamlsky pro psy nebo dochucovací masové výtažky a ve kterých jsou při přípravě tohoto krmiva, žvýkacích pamlsků pro psy nebo dochucovacích masových výtažků využívány některé vedlejší produkty živočišného původu;"
          b) doplňuje se nová definice číslo 64, která zní:
          ""dochucovacími masovými výtažky" rozumí tekutý nebo dehydrovaný zpracovaný produkt živočišného původu, který se používá ke zvýšení hodnot chutnosti krmiva pro zvířata v zájmovém chovu."
          2. Příloha VII se mění takto:
          a) kapitola II se mění takto:
          i) v bodě C odst. 9 se písmeno d) nahrazuje tímto:
          "d) jestliže jsou provázeny veterinárním osvědčením podle vzoru uvedeného v kapitole 1 přílohy X."
          b) kapitola III se mění takto:
          i) v bodě C odst. 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:
          "a) pocházejí ze třetích zemí, které jsou na seznamu v části V, případně části VI přílohy XI;"
          ii) v bodě C odst. 3 se písmeno d) nahrazuje tímto:
          "d) jsou provázeny veterinárním osvědčením podle vzoru uvedeného v kapitole 4(B) přílohy X."
          c) kapitola IV se mění takto:
          i) v bodě B odst. 2 se písmeno e) nahrazuje tímto:
          "e) jsou provázeny veterinárním osvědčením podle vzoru uvedeného v kapitole 10(A) přílohy X."
          ii) v bodě C odst. 3 se písmeno d) nahrazuje tímto:
          "d) je provázen veterinárním osvědčením podle vzoru uvedeného v kapitole 9 přílohy X."
          d) kapitola VI se mění takto:
          i) v bodě C odst. 4 se písmeno d) nahrazuje tímto:
          "d) jsou provázeny veterinárním osvědčením podle vzorů uvedených v kapitole 11, případně v kapitole 12 přílohy X."
          e) kapitola VII se mění takto:
          i) v bodě B odst. 3 se písmeno d) nahrazuje tímto:
          "d) je provázen veterinárním osvědčením podle vzoru uvedeného v kapitole 12 přílohy X."
          f) kapitola VIII se mění takto:
          i) v bodě A odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:
          "b) byly kontinuálně vařeny na páře při 145 °C po dobu 30 minut při tlaku 4 bary;"
          ii) v bodě B odst. 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:
          "d) je provázen veterinárním osvědčením podle vzoru uvedeného v kapitole 12 přílohy X."
          g) vkládají se nové kapitoly IX a X, které znějí:
          "KAPITOLA IX Zvláštní požadavky na kolagen
          Kromě všeobecných podmínek stanovených v kapitole I platí i tyto zvláštní podmínky.
          A. Normy zpracování
          1. Kolagen musí být vyráběn postupem, který zajišťuje, že nezpracovaný materiál kategorie 3 je ošetřen promytím a úpravou pH pomocí kyseliny nebo zásady, následovaném jedním nebo více promytím, filtrací a protlačením. Po uvedeném ošetření musí kolagen projít sušením.
          2. Použití konzervačních prostředků jiných než prostředků povolených právem Společenství je zakázáno.
          3. Kolagen musí být zabalen, sbalen, uskladněn a přepravován v uspokojujících hygienických podmínkách. Zejména:
          a) musí být zajištěna místnost k uskladnění materiálu k balení a sbalení;
          b) balení a sbalení musí probíhat v místnosti nebo v místě určeném k tomuto účelu; a
          c) obaly a obalová úprava obsahující kolagen musí být označeny nápisem "kolagen vhodný ke spotřebě zvířat".
          B. Dovoz
          4. Členské státy musí dovoz kolagenu povolit, pokud:
          a) pochází ze třetí země, která je na seznamu Společenství v části XI přílohy XI;
          b) pochází ze zpracovatelského zařízení, které je na seznamu uváděném v čl. 29 odst. 4;
          c) byl vyroben v souladu s tímto nařízením; a
          d) je provázen veterinárním osvědčením podle vzoru uvedeného v kapitole 11 přílohy X."
          "KAPITOLA X Zvláštní požadavky na vaječné výrobky
          Kromě všeobecných podmínek stanovených v kapitole I platí i tyto zvláštní podmínky.
          A. Normy zpracování
          1. Vaječné výrobky musí být:
          a) podrobeny kterékoli ze zpracovatelských metod 1 až 5 nebo 7; nebo
          b) podrobeny metodě a parametrům, které zajistí, že výrobky budou splňovat mikrobiologické normy stanovené v kapitole I odst. 10; nebo
          c) ošetřeny v souladu s kapitolou V přílohy směrnice Rady 89/437/ES [1] o hygienických a zdravotních otázkách produkce vaječných výrobků a jejich uvádění na trh (91/684/EHS).
          B. Dovoz
          2. Členské státy musí dovoz vaječných výrobků povolit, pokud:
          a) pocházejí ze třetí země, která je na seznamu Společenství v části XVI přílohy XI;
          b) pocházejí ze zpracovatelského zařízení, které je na seznamu uváděném v čl. 29 odst. 4;
          c) byly vyrobeny v souladu s tímto nařízením; a
          d) jsou provázeny veterinárním osvědčením podle vzoru uvedeného v kapitole 15 přílohy X."
          3. Příloha VIII se mění takto:
          a) kapitola IV se nahrazuje tímto:
          "KAPITOLA IV Požadavky na krev a krevní výrobky používané k technickým nebo farmaceutickým účelům, v činidlech využívaných při diagnostice in vitro a v laboratorních činidlech s výjimkou séra koňovitých
          A. Dovoz
          1. Dovoz krve podléhá požadavkům stanoveným v kapitole XI.
          2. Členské státy musí dovoz krevních výrobků povolit, pokud:
          a) pocházejí ze třetích zemí, které jsou na seznamu v části VI přílohy XI;
          b) pocházejí ze zařízení schváleného příslušným orgánem třetí země po splnění zvláštních podmínek stanovených tímto nařízením; a
          c) jsou provázeny veterinárním osvědčením podle vzoru uvedeného v kapitole 4(C) přílohy X.; a
          3. Členské státy musí dovoz krevních výrobků povolit, pokud pocházejí ze třetí země nebo jejích regionů, kde:
          buď:
          a) v případě krevních výrobků získaných z farmových přežvýkavců:
          i) zvířata a výrobky pocházejí z regionu, ve kterém nebyl za období posledních 12 měsíců zaznamenán žádný případ výskytu slintavky a kulhavky, vezikulární stomatitidy, moru skotu, moru malých přežvýkavců, horečky údolí Rift, moru koní a katarální horečky ovcí [2] a ve kterém po dobu minimálně 12 měsíců neproběhlo u vnímavých druhů očkování proti těmto chorobám a odkud je dovoz farmových přežvýkavců povolen podle právních předpisů Společenství. Krev, ze které jsou tyto výrobky vyráběny, musí být posbírána:
          - na jatkách schválených v souladu s právními předpisy Společenství;
          - z živých zvířat v zařízeních schválených v souladu s právními předpisy Společenství; nebo
          - na jatkách schválených a dozorovaných příslušným orgánem třetí země. V tomto případě musí být Komisi a členským státům sdělena adresa a číslo schválení těchto jatek nebo je musí uvádět veterinární osvědčení;
          nebo
          ii) výrobky prošly jedním z následujících ošetření zaručujících nepřítomnost patogenních původců chorob přežvýkavců uváděných v pododstavci i):
          - tepelným ošetřením při teplotě 65 °C po dobu minimálně tří hodin, doprovázeném následnou kontrolou účinnosti,
          - ozářením intenzitou 2,5 Mrad nebo zářením gama doprovázeném následnou kontrolou účinnosti,
          - změnou pH na hodnotu pH 5 po dobu dvou hodin následovanou následnou kontrolou účinnosti,
          - tepelným ošetřením při teplotě nejméně 90 °C v celé hmotě, doprovázeném následnou kontrolou účinnosti, nebo
          - jakýmkoli jiným ošetřením postupem podle čl. 33 odst. 2;
          iii) odchylně od pododstavce ii) výše může členský stát povolit dovoz krve a krevních výrobků určených pro technické účely včetně farmaceutických účelů, činidel využívaných při diagnostice in vitro a laboratorních činidel, ze zemí, kde se vyskytují zvířata, která jsou séropozitivní na katarální horečku ovcí, pokud se schválené technické zařízení konečného místa určení nachází v témže členském státě; zásilka musí jít přímo do takového zařízení a musí být přijata veškerá preventivní opatření včetně bezpečné likvidace odpadu, nepoužitého nebo přebytečného materiálu, aby se předešlo riziku rozšíření nákazy na zvířata či lidi;
          nebo
          b) v případě krevních výrobků získaných ze zvířat patřících k druhům Proboscidae a Artiodactyla a jejich kříženců jiných než přežvýkavců:
          i) zvířata a výrobky pocházejí z regionu, ve kterém nebyl za období posledních 12 měsíců zaznamenán u vnímavých druhů žádný případ výskytu slintavky a kulhavky, vezikulární choroby prasat, moru koní, klasického moru prasat, afrického moru prasat, moru skotu, moru malých přežvýkavců, newcastleské choroby a influenzy ptáků a ve kterém po dobu minimálně 12 měsíců neproběhlo očkování proti těmto chorobám;
          nebo
          ii) výrobky prošly jedním z následujících ošetření zaručujících nepřítomnost patogenních původců chorob uváděných v pododstavci i):
          - tepelným ošetřením při teplotě 65 °C po dobu minimálně tří hodin, doprovázeném následnou kontrolou účinnosti,
          - ozářením intenzitou 2,5 Mrad nebo zářením gama doprovázeném následnou kontrolou účinnosti,
          - tepelným ošetřením při teplotě nejméně 90 °C v celé hmotě, doprovázeném následnou kontrolou účinnosti, nebo
          - jakýmkoli jiným ošetřením postupem podle čl. 33 odst. 2.
          4. Zvláštní podmínky týkající se dovozu produktů k využití jako in vitro diagnostická nebo laboratorní činidla mohou být v případě nutnosti stanoveny postupem podle čl. 33 odst. 2."
          b) kapitola V se mění takto:
          i) v bodě B odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:
          "a) pochází z koňovitých narozených a chovaných ve třetí zemi, která je na seznamu v části XIII přílohy XI;"
          ii) v bodě B odst. 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:
          "d) doprovází je veterinární osvědčení odpovídající vzoru stanoveném v kapitole 4(A) přílohy X."
          c) kapitola VI se mění takto:
          i) v bodě C odst. 5 se písmeno b) nahrazuje tímto:
          "b) pocházejí ze třetí země nebo, v případě regionalizace v souladu s právními předpisy Společenství, z části třetí země, která je na seznamu v části XIV bodě A přílohy XI a která:
          i) je minimálně 12 měsíců před odesláním prostá těchto chorob:
          - klasický mor prasat;
          - africký mor prasat a
          - mor skotu, a
          ii) je posledních minimálně 12 měsíců před odesláním prostá slintavky a kulhavky a posledních 12 měsíců před odesláním neproběhlo očkování proti slintavce a kulhavce;"
          ii) v bodě C odst. 6 se písmeno c) nahrazuje tímto:
          "c) pocházejí buď:
          i) ze třetí země nebo, v případě regionalizace v souladu s právními předpisy Společenství, z části třetí země, která je na seznamu v části XIV bodě B přílohy XI, a byly ošetřeny v souladu s odstavcem 2; nebo
          ii) ze zvířat, která pocházejí z jiných regionů třetí země nebo jiné třetí země, a byly ošetřeny v souladu s odst. 2 písm. c) nebo d); nebo
          iii) z farmových přežvýkavců a byly ošetřeny v souladu s odstavcem 2 a pocházejí ze třetí země nebo, v případě regionalizace v souladu s právními předpisy Společenství, z části třetí země, která je na seznamu v části XIV bodě C přílohy XI. V tomto případě se osvědčení podle písmena b) nahrazuje prohlášením podle vzoru uvedeného v kapitole 5(C) přílohy X s účinkem že, nebo k prokázání, že tyto požadavky byly splněny;"
          d) kapitola VII se mění takto:
          i) v bodě B odst. 5 se doplňuje nové písmeno, které zní:
          "c) pocházejí ze třetí země, která je na seznamu v části XV bodě A přílohy XI."
          ii) v bodě B odst. 6 se písmeno a) nahrazuje tímto:
          "a) které jsou na seznamech v části XV bodě B, případně bodě C přílohy XI; a"
          e) kapitola VIII se nahrazuje tímto:
          i) v bodě B odst. 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:
          "c) pocházejí ze třetí země, která je na seznamu v části VIII přílohy XI."
          f) kapitola IX se nahrazuje tímto:
          "KAPITOLA IX Požadavky na včelařské produkty
          A. Surovina
          1. Včelařské produkty určené výhradně k využití ve včelařství:
          a) nesmí pocházet z oblasti podléhající zákazu z důvodu výskytu:
          i) moru včelího plodu (Paenibacillus larvae larvae), ledaže příslušný orgán posoudil riziko jako zanedbatelné, vydal zvláštní povolení pro použití pouze v daném členském státě a podnikl všechna další nezbytná opatření, aby zajistil nešíření této nákazy;
          ii) roztočíkové nákazy včel (Acarapis woodi (Rennie)), ledaže byly oblasti určení schváleny doplňkové záruky v souladu s čl. 14 odst. 2 směrnice 92/65/EHS [3];
          iii) lesknáčka Aethina tumida; nebo
          iv) Tropilaelaps spp. (Tropilaelaps spp.); a
          b) splňují požadavky uvedené v čl. 8 písm. a) směrnice 92/65/EHS.
          B. Dovoz
          2. Jelikož se lesknáček Aethina tumida a Tropilaelaps spp. ve Společenství nevyskytují, musí být stanoveny následující doplňkové záruky týkající se dovozu včelařských produktů.
          3. Členské státy musí dovoz včelařských produktů určených k využití ve včelařství povolit, pokud:
          a) pocházejí ze třetích zemí, které jsou na seznamu v části XII přílohy XI;
          b) i) jsou nové a nebyly ještě použity a jestliže se nedostaly do kontaktu se včelami či použitými včelařskými produkty; nebo
          ii) byly po dobu minimálně 24 hodin vystaveny teplotě -12 °C nebo nižší; nebo
          iii) v případě vosku, byl materiál před vývozem rafinován nebo přetaven;
          c) jsou provázeny veterinárním osvědčením podle vzoru uvedeného v kapitole 13 přílohy X."
          g) kapitola X se mění takto:
          i) v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno d), které zní:
          "d) pocházejí ze třetí země, která je na seznamu v části XVII přílohy XI."
          ii) v odst. 2 písm. a) bodě iv) se čtvrtá odrážka nahrazuje tímto:
          "– před sušením zpopelňován po dobu jedné hodiny při teplotě v jádře minimálně 800 °C, nebo"
          iii) v odst. 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:
          "b) prohlášením dovozce, které musí být vyhotoveno podle vzoru uvedeného v kapitole 16 příloze X a alespoň v jednom úředním jazyce členského státu, ve kterém zásilka poprvé vstoupí na území Společenství, a alespoň v jednom úředním jazyce členského státu určení."
          iv) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
          "4. Po provedení hraniční kontroly podle směrnice 97/78/ES a v souladu s pravidly stanovenými v čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice musí být materiál převezen přímo do technického zařízení."
          h) kapitola XI se nahrazuje tímto:
          "KAPITOLA XI Vedlejší produkty živočišného původu k výrobě krmiva, včetně krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, farmaceutických přípravků a jiných technických výrobků
          Členské státy musí dovoz vedlejších produktů živočišného původu k výrobě krmiva, včetně krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, farmaceutických přípravků a jiných technických výrobků povolit, pokud:
          1. pocházejí ze třetích zemí, které jsou na seznamech v části VI a části VII bodu A a B přílohy XI;
          2. skládají se pouze z vedlejších produktů živočišného původu uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a) až j) a/nebo, pokud jsou určeny k výrobě krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, z materiálu získaného ze zvířat ošetřených podle čl. 28 odst. 2.
          Avšak vedlejší produkty živočišného původu, které se mají použít v krmivu pro farmová kožešinová zvířata, se musí skládat z vedlejších produktů uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) a vedlejší produkty živočišného původu, které se mají použít v surovém krmivu pro zvířata v zájmovém chovu, se musí skládat pouze z vedlejších produktů uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a);
          3. byly v zařízení původu hluboce zmrazeny nebo byly uchovávány v souladu s právními předpisy Společenství takovým způsobem, aby se předešlo jejich zkažení mezi odesláním a dodávkou do zařízení určení;
          4. prošly všemi preventivními opatřeními, aby nedošlo ke kontaminaci patogenními původci;
          5. byly zabaleny do nových obalů zabraňujících jakémukoli úniku;
          6. je provází osvědčení podle vzorů stanovených v kapitole 8(A), kapitole 8(B) nebo kapitole 3(D) přílohy X;
          7. po provedení hraniční kontroly podle směrnice 97/78/ES a v souladu s pravidly stanovenými v čl. 8 odst. 4 této směrnice jsou převezeny buď:
          a) přímo do zařízení na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu nebo do technického zařízení, které poskytlo záruku, že vedlejší produkty živočišného původu budou použity pouze pro výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu či technických výrobků, jak v případě potřeby specifikoval příslušný orgán, a s výjimkou přímého neškodného odstranění neopustí zařízení neošetřené; nebo
          b) do zařízení pro přechodnou manipulaci; nebo
          c) ke schválenému a registrovanému uživateli či do schváleného a registrovaného sběrného střediska, kteří poskytli záruku, že se vedlejší produkty živočišného původu budou používat pouze ke schváleným účelům, jak v případě potřeby specifikuje příslušný orgán;
          a
          8.1 v případě suroviny pro výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu získaných ze zvířat, která byla ošetřena určitými látkami zakázanými v souladu se směrnicí 96/22/ES, jak je uvedeno v čl. 28 odst. 2 tohoto nařízení,
          a) jsou ve třetí zemi před vstupem na území Společenství označeny na každé vnější straně každého zmrazeného bloku křížem z tekutého dřevěného uhlí nebo aktivního uhlí, a to tak, aby značka pokrývala minimálně 70 procent délky úhlopříčky na straně zmrazeného bloku a aby byla minimálně 10 cm široká;
          b) v případě materiálu, který není zmrazený, jsou ve třetí zemi před vstupem na území Společenství označeny tak, že se postříkají tekutým dřevěným uhlím nebo je na ně naneseno práškové dřevěné uhlí takovým způsobem, aby bylo dřevěné uhlí na materiálu zřetelně viditelné;
          c) jsou převezeny přímo:
          i) do zařízení určení na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu v souladu s odst. 7 písm. a) výše;
          nebo
          ii) do zařízení pro přechodnou manipulaci v souladu s odst. 7 písm. b) výše a odtamtud přímo do zařízení určení na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu podle bodu i) za předpokladu, že zařízení pro přechodnou manipulaci:
          - manipuluje pouze s materiálem, na který se vztahuje odstavec 8.1; nebo
          - manipuluje pouze s materiálem určeným pro zařízení na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu podle bodu i);
          a
          d) nakládá se s nimi tak, že je značka podle písmen a) a b) odstraněna až v zařízení určení na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a pouze bezprostředně před použitím materiálu pro výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu;
          8.2 pokud se zásilka skládá ze surovin, které byly ošetřeny v souladu s odstavcem 8.1 výše, a z neošetřených surovin, musí být všechny suroviny v zásilce označeny v souladu s odst. 8.1 písm. a) a b) výše;
          8.3 značka podle odst. 8.1 písm. a) a b) a odstavce 8.2 zůstane viditelná od odeslání až do dodání do zařízení určení na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu."
          i) kapitola XII se nahrazuje tímto:
          "KAPITOLA XII Tavené/škvařené tuky z materiálů kategorie 2 určené ke zpracování v tukovém zařízení
          A. Normy zpracování
          1. Tavené/škvařené tuky z materiálů kategorie 2 ke zpracování v tukovém zařízení se musí vyrábět pomocí metod 1 až 5 podle kapitoly III přílohy V.
          2. Tavené/škvařené tuky získané z farmových přežvýkavců musí být čištěny takovým způsobem, aby maximální úroveň zbývajících nerozpustných nečistot nepřesáhla 0,15 procent hmotnostních.
          B. Dovoz tavených/škvařených tuků
          3. Členské státy musí dovoz tavených/škvařených tuků z materiálů kategorie 2 určených ke zpracování zpracovatelskou metodou, která splňuje normy alespoň jednoho z postupů popsaných v kapitole III přílohy VI, povolit, pokud:
          a) pocházejí ze třetí země, která je na seznamu Společenství uvedeném v části IV přílohy XI;
          b) byly vyrobeny v souladu s tímto nařízením; a
          c) jsou provázeny veterinárním osvědčením podle vzoru uvedeného v kapitole 10(B) přílohy X.
          4. Tavené/škvařené tuky musí být přepravovány po souši a/nebo po moři ze země původu přímo na stanoviště hraniční kontroly na území Společenství.
          5. Po provedení kontrol podle směrnice 97/78/ES a v souladu s pravidly stanovenými v čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice musí být tavené/škvařené tuky převezeny do tukového zařízení kategorie 2, kde budou zpracovány na tukové deriváty.
          6. Veterinární osvědčení podle odstavce 3 musí uvádět, že:
          i) tavené/škvařené tuky nebudou přesměrovány k jinému využití než dalšímu zpracování metodou, která splňuje normy alespoň jednoho z postupů popsaných v kapitole III přílohy VI; a
          ii) výsledné tukové deriváty se použijí pouze v organických hnojivech nebo půdních přídavcích či k jiným technickým účelům kromě použití v kosmetických, farmaceutických a lékařských přípravcích.
          7. Veterinární osvědčení podle odstavce 3 musí být předloženo příslušnému orgánu na stanovišti hraniční kontroly v místě prvního vstupu zboží na území Společenství a zásilku dále provází kopie až do zařízení určení.
          8. Po provedení kontrol podle směrnice 97/78/ES a v souladu s pravidly stanovenými v čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice musí být tavené/škvařené tuky převezeny přímo do zařízení určení."
          j) doplňují se nové kapitoly XIII a XIV, které znějí:
          "KAPITOLA XIII Tukové deriváty
          A. Normy zpracování
          1. Jestliže se tavený/škvařený tuk z materiálů kategorie 2 používá k výrobě tukových derivátů, uplatňuje se metoda, která splňuje normy alespoň jednoho z postupů popsaných v kapitole III přílohy VI.
          B. Dovoz
          2. Členské státy musí dovoz tukových derivátů povolit pouze tehdy, pokud každou zásilku provází veterinární osvědčení podle vzoru uvedeného v kapitole 14(A) nebo v kapitole 14(B) přílohy X.
          3. Veterinární osvědčení podle odstavce 2 musí uvádět:
          a) zda se tukové deriváty získávají z materiálů kategorie 2 nebo 3;
          b) v případě tukových derivátů získaných z materiálu kategorie 2, že výrobky:
          i) byly vyrobeny pomocí metody, která splňuje normy alespoň jednoho z postupů popsaných v kapitole III přílohy VI; a
          ii) se používají pouze v organických hnojivech či půdních přídavcích či k jiným technickým účelům kromě použití v kosmetických, farmaceutických a lékařských přípravcích.
          4. Veterinární osvědčení podle odstavce 2 musí být předloženo příslušnému orgánu na stanovišti hraniční kontroly v místě prvního vstupu zboží na území Společenství a zásilku dále provází kopie až do zařízení určení.
          5. Po provedení kontrol podle směrnice 97/78/ES a v souladu s pravidly stanovenými v čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice musí být tukové deriváty převezeny přímo do zařízení určení.
          KAPITOLA XIV Zvláštní požadavky na dochucovací masové výtažky pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
          Kromě požadavků na schválení stanovených v kapitole I platí i tyto podmínky.
          A. Surovina
          1. Pro výrobu kapalných/dehydrovaných zpracovaných produktů živočišného původu ke zvýšení hodnot chutnosti krmiva pro zvířata v zájmovém chovu se mohou používat pouze vedlejší produkty živočišného původu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) až j).
          B. Normy zpracování
          2. Dochucovací masové výtažky musí být podrobeny metodě ošetření a parametrům, které zajistí, že výrobek bude splňovat mikrobiologické normy stanovené v kapitole II odst. 6 přílohy VIII. Po ošetření musí být přijata veškerá preventivní opatření, aby bylo zajištěno, že výrobek nebude vystaven kontaminaci.
          3. Konečný výrobek musí:
          a) být zabalen v novém nebo sterilizovaném obalu; nebo
          b) být přepravován v kontejnerech pro volně ložené látky nebo v jiných dopravních prostředcích, které byly důkladně vyčištěny a vydezinfikovány dezinfekčním prostředkem, který před použitím schválil příslušný orgán.
          C. Dovoz
          4. Členské státy musí povolit dovoz dochucovacích masových výtažků, pokud:
          a) pocházejí ze třetích zemí, které jsou na seznamu uvedeném v části VII bodě C přílohy XI;
          b) pocházejí ze zařízení na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, které schválil příslušný orgán třetí země a které splňuje zvláštní podmínky stanovené v článku 18;
          c) byly vyrobeny v souladu s tímto nařízením; a
          d) jsou provázeny veterinárním osvědčením podle vzoru uvedeného v kapitole 3(E) přílohy X."
          4. PŘÍLOHA X
          VZORY VETERINÁRNÍCH OSVĚDČENÍ K DOVOZU NĚKTERÝCH VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU A VÝROBKŮ Z NICH ZÍSKANÝCH ZE TŘETÍCH ZEMÍ
          Poznámky
          a) Veterinární osvědčení vystavuje vyvážející země podle vzorů uvedených v této příloze X, a sice podle formátu vzoru, který odpovídá dotyčným vedlejším produktům živočišného původu. Veterinární osvědčení obsahují v číslovaném pořadí podle vzoru potvrzení, která jsou potřebná pro kteroukoli třetí zemi, a případně doplňkové záruky, které jsou požadovány pro vyvážející třetí zemi nebo její část.
          b) Originál každého osvědčení tvoří jedna strana, list popsaný z obou stran nebo v případě, že je zapotřebí uvést delší text, má originál takovou formu, že všechny potřebné strany tvoří jeden jediný, nerozdělitelný celek.
          c) Osvědčení je vypracováno alespoň v jednom úředním jazyce členského státu EU, ve kterém se provádí kontrola na stanovišti hraniční kontroly, a alespoň v jednom úředním jazyce členského státu určení. Tyto členské státy však mohou v případě potřeby povolit další jazyky, pokud je přiložen oficiální překlad.
          d) Jestliže jsou z důvodu identifikace položek zásilky přiloženy k osvědčení další stránky, má se za to, že i tyto stránky jsou součástí originálu osvědčení, přičemž každá stránka obsahuje podpis a razítko úředního veterinárního lékaře udělujícího osvědčení.
          e) Jestliže osvědčení včetně doplňkových příloh podle písmene d) obsahuje více než jednu stranu, musí být každá strana v dolní části očíslovaná – (číslo strany) z (celkový počet stran) – a v horní části musí obsahovat kód osvědčení, který přidělil příslušný orgán.
          f) Originál osvědčení musí vyplnit a podepsat úřední veterinární lékař. Při tom dbají příslušné orgány vyvážející země na to, aby byly dodržovány zásady osvědčení, které odpovídají zásadám podle směrnice Rady 96/93/ES (Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 28).
          g) Podpis musí být v jiné barvě než barva tisku. Stejné pravidlo platí i pro razítka, u nichž se nejedná o vytlačená razítka ani o vodotisk.
          h) Originál osvědčení musí provázet zásilku na stanoviště hraniční kontroly EU.
          KAPITOLA I
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 2(A)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 2(B)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 2(C)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 3(A)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 3(B)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 3(C)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 3(D)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 3(E)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 4(A)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 4(B)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 4(C)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 5(A)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 5(B)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 5(C)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 6(A)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 6(B)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 7(A)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 7(B)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 8(A)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 8(B)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 9
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 10(A)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 10(B)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 11
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 12
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 13
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 14(A)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 14(B)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 15
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 16
          +++++ TIFF +++++
          5. PŘÍLOHA XI
          Seznamy třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz vedlejších produktů živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě
          Zařazení země na jeden z těchto seznamů je nezbytnou, nikoliv však dostačující podmínkou dovozu příslušných produktů z dané země. Dovozy musí rovněž splňovat příslušné veterinární a hygienické požadavky.
          ČÁST I Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz mléka a mléčných výrobků (veterinární osvědčení v kapitolách 2(A), 2(B) a 2(C)
          Třetí země uvedené ve sloupci B nebo C přílohy rozhodnutí Komise 95/340/ES [1].
          ČÁST II Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz zpracovaných živočišných bílkovin (kromě rybí moučky) (veterinární osvědčení v kapitole 1)
          Třetí země uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí Rady 79/542/EHS [2].
          ČÁST III Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz rybí moučky a rybího tuku (veterinární osvědčení v kapitolách 1 a 9)
          Třetí země uvedené v příloze rozhodnutí Komise 97/296/ES [3].
          ČÁST IV Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz tavených/škvařených tuků (kromě rybího tuku) (veterinární osvědčení v kapitole 10(A) a 10(B))
          Třetí země uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS.
          ČÁST V Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz krevních výrobků na krmný materiál (veterinární osvědčení v kapitole 4(B))
          A. Krevní výrobky z kopytníků
          Třetí země nebo části zemí uvedených v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS, ze kterých je povolen dovoz všech kategorií čerstvého masa příslušných druhů.
          B. Krevní výrobky z jiných druhů
          Třetí země uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS.
          ČÁST VI Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz surovin včetně krevních výrobků (s výjimkou koňovitých) určených k technickému nebo farmaceutickému využití (veterinární osvědčení v kapitolách 4(C) a 8(B))
          A. Krevní výrobky
          1. Krevní výrobky z kopytníků:
          Třetí země nebo části zemí uvedených v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS, ze kterých je povolen dovoz všech kategorií čerstvého masa příslušných druhů.
          2. Krevní výrobky z jiných druhů:
          Třetí země uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS.
          B. Surovina (kromě krevních výrobků) pro farmaceutické účely
          Třetí země uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS, v příloze rozhodnutí Komise 94/85/EHS [4] nebo v příloze I rozhodnutí Komise 2000/585/ES [5] a tyto země:
          - (JP) Japonsko,
          - (PH) Filipíny a
          - (TW) Tchaj-wan.
          C. Surovina pro technické účely jiné než farmaceutické účely
          Třetí země uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS, ze kterých je povolen dovoz dané kategorie čerstvého masa příslušných druhů, v příloze rozhodnutí Komise 94/85/EHS nebo v příloze rozhodnutí Komise 2000/585/ES.
          ČÁST VII(A) Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz vedlejších produktů živočišného původu k výrobě zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu (veterinární osvědčení v kapitolách 3(B) a 8(A))
          A. Vedlejší produkty živočišného původu ze skotu, ovcí, koz, prasat a koní včetně farmových zvířat a divoké zvěře
          Třetí země nebo části třetích zemí uvedených v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS, ze kterých je povolen dovoz dané kategorie čerstvého masa příslušných druhů, a následující země pro specifikované vedlejší produkty:
          - vedlejší produkty živočišného původu z Bulharska (BG), Lotyšska (LV), Rumunska (RO), [Slovinska (SI)] u materiálu z prasat;
          - jihoamerické a jihoafrické země nebo jejich části, kde je povoleno vyzrálé a vykostěné maso odpovídajících druhů, u vyzrálého a vykostěného masa (včetně bránice) a/nebo vyzrálých upravených drobů skotu, ovcí, koz a zvěře (divoké či farmové).
          B. Surovina z drůbeže včetně ptáků nadřádu běžci (ratitae)
          Třetí země nebo jejich části, ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masa a které jsou uvedeny v příloze I rozhodnutí Komise 94/984/ES [6] a/nebo v příloze I rozhodnutí Komise 2000/609/ES [7].
          C. Surovina z ryb
          Třetí země uvedené v příloze rozhodnutí 97/296/ES.
          D. Surovina z jiných druhů včetně pernaté zvěře, jiných volně žijících suchozemských savců a zajícovitých.
          Třetí země uvedené v části I přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS nebo v příloze I rozhodnutí 2000/585/ES, ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého masa příslušných druhů.
          ČÁST VII(B) Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu k přímému prodeji nebo vedlejší produkty živočišného původu určené ke krmení farmových kožešinových zvířat, určené k odeslání do Evropského společenství (veterinární osvědčení v kapitole 3(D))
          Třetí země uvedené v části I přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS, v příloze I rozhodnutí 94/984/ES nebo v příloze I rozhodnutí 2000/609/ES, ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého masa příslušných druhů a kde je povoleno pouze nevykostěné maso.
          V případě rybích materiálů třetí země uvedené v příloze rozhodnutí 97/296/ES.
          ČÁST VII(C) Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz dochucovacích masových výtažků k použití při výrobě krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, určené k odeslání do Evropského společenství (veterinární osvědčení v kapitole 3(E))
          Třetí země uvedené v části I přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS, v příloze I rozhodnutí 94/984/ES nebo v příloze I rozhodnutí 2000/609/ES, ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého masa příslušných druhů a kde je povoleno pouze nevykostěné maso.
          V případě dochucovacích masových výtažků z ryb třetí země uvedené v příloze rozhodnutí 97/296/ES.
          ČÁST VIII Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz prasečích štětin (veterinární osvědčení v kapitolách 7(A) a 7(B))
          A. U neošetřených prasečích štětin třetí země uvedené v části I přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS, které byly po dobu posledních dvanácti měsíců prosty afrického moru prasat.
          B. U ošetřených prasečích štětin třetí země uvedené v části I přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS, které nemusí být po dobu posledních dvanácti měsíců prosty afrického moru prasat.
          ČÁST IX Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz hnoje k ošetření půdy
          A. Zpracované výrobky z hnoje
          Třetí země uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS.
          B. Zpracovaný hnůj koňovitých
          Třetí země uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS pro živé koňovité.
          C. Nezpracovaný drůbeží hnůj
          Třetí země uvedené v příloze I rozhodnutí 97/984/ES.
          ČÁST X Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a žvýkacích pamlsků pro psy (veterinární osvědčení v kapitolách 3(A), 3(B) a 3(C))
          "(LK) Srí Lanka [8]
          (JP) Japonsko [9]
          (TW) Tchaj-wan [10]."
          ČÁST XI Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz želatiny, hydrolyzovaných bílkovin, kolagenu, fosforečnanu vápenatého a fosforečnanu trivápenatého (veterinární osvědčení v kapitolách 11 a 12)
          "(KR) Korejská republika [11]
          (MY) Malajsie [12]
          (PK) Pákistán [13]
          (TW) Tchaj-wan [14]."
          ČÁST XII Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz včelařských produktů (veterinární osvědčení v kapitole 13)
          Třetí země uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS.
          ČÁST XIII Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz séra koňovitých (veterinární osvědčení v kapitole 4(A))
          Třetí země nebo jejich části uvedené v příloze I rozhodnutí Komise 2004/211/ES [15], z nichž je povolen dovoz koní k porážce.
          ČÁST XIV Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz kůží kopytníků (veterinární osvědčení v kapitolách 5(A), 5(B) a 5(C))
          A. U čerstvých nebo chlazených kůží kopytníků třetí země uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS, ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého masa příslušných druhů.
          B. U ošetřených kůží kopytníků třetí země nebo jejich části uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS.
          C. U ošetřených kůží přežvýkavců, které jsou určeny k odeslání do Evropského společenství a které byly nepřetržitě po dobu 21 dní přechovávány odděleně nebo budou před dovozem přepravovány nepřetržitě po dobu 21 dní, kterákoli třetí země.
          ČÁST XV Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz loveckých trofejí (veterinární osvědčení v kapitolách 6(A) a 6(B))
          A. Pro ošetřené lovecké trofeje z ptáků a kopytníků, které se skládají pouze z kostí, rohů, kopyt, paznehtů, drápů, parohů, zubů nebo kůží, kterákoli třetí země.
          B. Pro ošetřené lovecké trofeje z ptáků, které se skládají z celých částí, které nebyly ošetřeny, třetí země uvedené v příloze rozhodnutí Komise 94/85/ES, ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masa, a tyto země:
          "(GL) Grónsko
          (TN) Tunisko."
          C. Pro ošetřené lovecké trofeje z kopytníků, které se skládají z celých částí, které nebyly ošetřeny, třetí země uvedené v příslušných sloupcích pro čerstvé maso kopytníků v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS včetně jakýchkoli omezení stanovených ve sloupci pro zvláštní poznámky týkající se čerstvého masa.
          ČÁST XVI Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz vaječných výrobků neurčených k lidské spotřebě, které by se mohly použít jako krmná surovina (veterinární osvědčení v kapitole 15)
          Třetí země uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS a třetí země nebo jejich části, ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masa a které jsou uvedeny v příloze I rozhodnutí 94/984/ES a/nebo v příloze I rozhodnutí 2000/609/ES.
          ČÁST XVII Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz kostí a kostních výrobků (kromě kostní moučky), rohů a výrobků z nich (kromě rohové moučky) a kopyt a paznehtů a výrobků z nich (kromě moučky z paznehtů a kopyt), které nejsou určeny k použití jako krmná surovina, organická hnojiva nebo půdní přídavky (prohlášení v kapitole 16)
          Kterákoli třetí země.
          [1] Úř. věst. L 212, 22.7.1989, s. 87.
          [2] Patří sem země se séropozitivním farmovým skotem.
          [3] Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54).
          [1] Úř. věst. L 200, 24.8.1995, s. 38.
          [2] Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15.
          [3] Úř. věst. L 196, 24.7.1997, s. 82.
          [4] Úř. věst. L 44, 17.2.1994, s. 31.
          [5] Úř. věst. L 251, 6.10.2000, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 378, 31.12.1994, s. 11.
          [7] Úř. věst. L 258, 12.10.2000, s. 49.
          [8] Pouze žvýkací pamlsky pro psy vyrobené z kůží kopytníků.
          [9] Zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu pouze pro akvarijní ryby.
          [10] Zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu pouze pro akvarijní ryby.
          [11] Pouze želatina.
          [12] Pouze želatina.
          [13] Pouze želatina.
          [14] Pouze želatina.
          [15] Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.