Nařízení Komise (ES) č. 673/2004 ze dne 13. dubna 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2220/85, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 673/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 673/2004
          ze dne 13. dubna 2004,
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 2220/85, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], a zejména na článek 5, čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 5, čl. 9 odst. 2, článek 13, čl. 16 odst. 2, čl. 17 odst. 2 a článek 21 uvedeného nařízení, a na příslušná ustanovení jiných nařízení o společné organizaci trhu, jakož i na jiná ustanovení uvedených nařízení, která při svém použití v praxi stanoví jistotu,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce [2], a zejména na článek 145 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1051/2001 ze dne 22. května 2001 o podpoře pro produkci bavlny [3], a zejména na čl. 19 odst. 1 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 ze dne 17. května 1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě [4], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2202/96 ze dne 28. října 1996, kterým se stanoví režim podpor pro producenty některých citrusových plodů [5], a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů [6], a zejména na čl. 8 odst. 3 první pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 1 nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 [7] vymezuje oblast působnosti uvedeného nařízení seznamem nařízení stanovících jistoty, pro která se použije. Nařízení Rady (ES) č. 670/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu [8], stanoví jistotu pro vydávání dovozních a vývozních licencí. Proto je třeba upřesnit, že nařízení (EHS) č. 2220/85 se použije také pro nařízení (ES) č. 670/2003.
          (2) Některá nařízení provádějící nařízení Rady (ES) č. 2202/96 a (ES) č. 1782/2003 mohou stanovit jistoty. Proto je třeba upřesnit, že nařízení (EHS) č. 2220/85 použije také pro nařízení (ES) č. 2202/96 a (ES) č. 1782/2003.
          (3) Některá nařízení uvedená v článku 1 nařízení (EHS) č. 2220/85 byla zrušena. Z důvodu jasnosti je proto třeba článek 1 nařízení (EHS) č. 2220/85 aktualizovat, popřípadě nahradit odkazy na zrušená nařízení odkazy na nařízení, která je nahradila.
          (4) Nařízení (EHS) č. 2220/85 by proto mělo být změněno.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem všech příslušných řídících výborů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 1 nařízení (EHS) č. 2220/85 se nahrazuje tímto:
          "Článek 1
          Toto nařízení stanoví pravidla, která upravují poskytované jistoty, buď podle níže uvedených nařízení, nebo podle prováděcích nařízení, pokud níže uvedená nařízení nestanoví jinak:
          a) nařízení o společné organizaci trhu s některými zemědělské produkty:
          - nařízení Rady č. 136/66/EHS (oleje a tuky) [*1] Úř. věst. L 172, 30.9.1966, s. 3025/66.,
          - nařízení Rady (EHS) č. 2358/71 (osiva) [*2] Úř. věst. L 246, 5.11.1971, s. 1.,
          - nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 (vepřové maso) [*3] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1.,
          - nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 (vejce) [*4] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49.,
          - nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 (drůbeží maso) [*5] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77.,
          - nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 (obiloviny) [*6] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21.,
          - nařízení Rady (EHS) č. 2075/92 (surový tabák) [*7] Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 70.,
          - nařízení Rady (ES) č. 3072/95 (rýže) [*8] Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18.,
          - nařízení Rady (ES) č. 603/95 (sušená krmiva) [*9] Úř. věst. L 63, 21.3.1995, s. 1.,
          - nařízení Rady (ES) č.2200/96 (ovoce a zelenina) [*10] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1.,
          - nařízení Rady (ES) č. 2201/96 (produkty zpracované z ovoce a zeleniny) [*11] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29.,
          - nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 (hovězí a telecí maso) [*12] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21.,
          - nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 (mléko a mléčné výrobky) [*13] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48.,
          - nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (víno) [*14] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.,
          - nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (produkty rybolovu a akvakultury) [*15] Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.,
          - nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 (len a konopí) [*16] Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 16.,
          - nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 (cukr) [*17] Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1.,
          - nařízení Rady (ES) č.2529/2001 (skopové a kozí maso) [*18] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 3.,
          - nařízení Rady (ES) č. 670/2003 (ethanol zemědělského původu) [*19] Úř. věst. L 97, 15.4.2003, s. 6.;
          b) nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 (režimy přímých podpor) [*20] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1.;
          c) nařízení Rady (ES) č. 1051/2001 (režim podpor pro bavlnu) [*21] Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 3.;
          d) nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 (režim podpor pro producenty plodin na orné půdě) [*22] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 1.;
          e) nařízení Rady (ES) č. 2202/96 (režim podpor pro producenty některých citrusových plodů) [*23] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 49.;
          f) nařízení Rady (ES) č. 3448/93 (právní úprava obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů) [*24] Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18.."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1). Nařízení (EHS) č. 1766/92 se zrušuje nařízením (ES) č. 1784/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78) s účinkem ode dne použití uvedeného nařízení (1. července 2004).
          [2] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 21/2004 (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).
          [3] Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 3.
          [4] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          [5] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1933/2001 (Úř. věst. L 262, 2.10.2001, s. 6).
          [6] Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).
          [7] Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1932/1999 (Úř. věst. L 240, 10.9.1999, s. 11).
          [8] Úř. věst. L 97, 15.4.2003, s. 6.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.