Nařízení Komise (ES) č. 683/2004 ze dne 13. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o aflatoxiny a ochratoxin A v potravinách pro kojence a malé dětiText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 683/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 683/2004
          ze dne 13. dubna 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o aflatoxiny a ochratoxin A v potravinách pro kojence a malé děti
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách [1], a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,
          po konzultaci s Vědeckým výborem pro potraviny,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Komise (ES) č. 466/2001 [2] se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, včetně potravin určených pro kojence a malé děti, které jsou předmětem směrnice Komise 91/321/EHS ze dne 14. května 1991 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě [3] a směrnice Komise 96/5/ES ze dne 16. února 1996 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti [4].
          (2) Podle nařízení (ES) č. 466/2001 musí být specifické maximální limity pro kontaminující látky v potravinách určených pro kojence a malé děti stanoveny do 5. dubna 2004.
          (3) Některé členské státy přijaly maximální limity pro aflatoxin B1, aflatoxin M1 a ochratoxin A v potravinách určených pro kojence a malé děti. S ohledem na rozdíly mezi vnitrostátními předpisy a následné riziko narušení hospodářské soutěže jsou při zachování zásady proporcionality nezbytná opatření Společenství s cílem zajistit jednotnost trhu.
          (4) Pro ochranu zdraví kojenců a malých dětí, jež představují ohroženou skupinu populace, je vhodné stanovit co nejnižší maximální limit, který je dosažitelný přísným výběrem surovin používaných pro výrobu počáteční a pokračovací kojenecké výživy a obilných a ostatních příkrmů pro kojence a malé děti. Je nezbytné, aby pro účely prosazování maximálních limitů existovala validovaná metoda analýzy. V případě aflatoxinu M1 Komise zorganizuje mezinárodní okružní zkoušku s cílem ověřit, zda lze s ohledem na uvažované snížení maximálního limitu aflatoxinu M1 na hodnotu 0,01 μg/kg spolehlivě stanovit množství aflatoxinu M1 na úrovni 0,01 μg/kg.
          (5) Nařízení (ES) č. 466/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 2 nařízení (ES) č. 466/2001 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Maximální limity uvedené v příloze I se vztahují též na potraviny určené pro kojence a malé děti, které spadají do působnosti směrnice 91/321/EHS a směrnice 96/5/ES, přičemž se přihlédne ke změnám koncentrace kontaminující látky způsobeným sušením, ředěním nebo zpracováním a k relativní koncentraci složky v produktu. Toto ustanovení se nepoužije na kontaminující látky, u nichž byly pro specifikované potraviny stanoveny specifické maximální limity Společenství, nebo v případech, kdy byly při neexistenci maximálních limitů Společenství stanoveny vnitrostátními právními předpisy přísnější maximální limity pro specifikované potraviny."
          Článek 2
          Příloha I nařízení (ES) č. 466/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. listopadu 2004.
          Toto nařízení se nevztahuje na produkty, které byly uvedeny na trh před 1. listopadem 2004 v souladu s použitelnými předpisy. Důkazní břemeno ohledně doby uvedení těchto produktů na trh nese provozovatel potravinářského podniku.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. dubna 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1)
          [2] Úř. věst. L 77, 16.3.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 455/2004 (Úř. věst. L 74, 12.3.2004, s. 11).
          [3] Úř. věst. L 175, 4.7.1991, s. 35. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/14/ES (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 37).
          [4] Úř. věst. L 49, 28.2.1996, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/13/ES (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 33).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 466/2001 se mění takto:
          1. V oddílu 2, Mykotoxiny, v bodě 2.1 Aflatoxiny se doplňují body 2.1.5, 2.1.6 a 2.1.7, které znějí:
          "Produkty | Maximální limity (μg/kg nebo ppb) | Metoda odběru vzorků | Referenční metoda analýzy |
          B1 | B1 + B2 + G1 + G2 | M1 |
          2.1.5obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti | 0,10 | — | — | směrnice 98/53/ES | směrnice 98/53/ES |
          2.1.6počáteční a pokračovací kojenecká výživa, včetně kojenecké a pokračovací mléčné výživy | — | — | 0,025 | směrnice 98/53/ES | směrnice 98/53/ES |
          2.1.7dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely určené speciálně pro kojence | 0,10 | — | 0,025 | směrnice 98/53/ES | směrnice 98/53/ES |
          2. V oddílu 2, Mykotoxiny, v bodě 2.2 Ochratoxin A se doplňují body 2.2.4 a 2.2.5, které znějí:
          "Produkty | Maximální limity (μg/kg nebo ppb) | Metoda odběru vzorků | Referenční metoda analýzy |
          2.2.4obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti | 0,50 | směrnice 2002/26/ES | směrnice 2002/26/ES |
          2.2.5dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely určené speciálně pro kojence | 0,50 | směrnice 2002/26/ES | směrnice 2002/26/ES |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.