Nařízení Komise (ES) č. 686/2004 ze dne 14. dubna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření pro organizace producentů na trhu s čerstvým ovocem a zeleninou z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 686/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 686/2004
          ze dne 14. dubna 2004,
          kterým se stanoví přechodná opatření pro organizace producentů na trhu s čerstvým ovocem a zeleninou z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na článek 41 první pododstavec tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1432/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o podmínky uznání organizací producentů a předběžného uznání seskupení producentů [1], a nařízení Komise (ES) č. 1433/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu [2], stanoví určitá data a podmínky pro uznání a podporu organizací producentů. Je třeba stanovit přechodná opatření, která organizacím producentů a seskupením producentů v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku (dále jen "nové členské státy") umožní žádat o podporu uvedenou v těchto nařízeních před 1. lednem 2005.
          (2) Řada nových členských států přijala vnitrostátní právní předpisy pro uznání a podporu organizací producentů a seskupení producentů a určitý počet organizací producentů a seskupení producentů již existuje.
          (3) Novým členským státům by měla být dána možnost dočasně považovat organizace a seskupení producentů, které byly uznány podle příslušných jejich vnitrostátních právních předpisů, za uznané podle nařízení (ES) č. 2200/96. Tyto organizace a seskupení producentů mohou poté žádat o podporu Společenství. Nové členské státy by měly do konce roku 2005 prověřit, zdaorganizace producentů a seskupení skutečně splňují kritéria uznání stanovená v nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [3]. Finanční odpovědnost za podporu vyplacenou těmto organizacím producentů a seskupením producentů nese dotyčný nový členský stát.
          (4) Některé nové členské státy nestanovily ve svých vnitrostátních právních předpisech uznání organizacím procentů podle kategorií produktů uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. a) bodech ii) až vii) nařízení (ES) č. 2200/96. Z důvodu jasnosti je třeba zařazovat organizace nebo seskupení producentů uznané podle vnitrostátních právních předpisů před 1. květnem 2004 do kategorie "ovoce a zelenina" uvedené v čl. 11 odst. 1 písm. a) bodě i) nařízení (ES) č. 2200/96.
          (5) S cílem urychlit celý proces by po organizacích producentů a seskupeních producentů uznaných podle vnitrostátních právních předpisů před 1. květnem 2004 nemělo být vyžadováno podání další žádosti. Nové členské státy by měly organizacím a seskupením producentů oznámit, zda jsou či nejsou uznány pro rok 2004 podle nařízení (ES) č. 1432/2003.
          (6) Organizace producentů ani nové členské státy nemají zkušenosti s operačními programy. Jako přechodné opatření pro organizace producentů v nových členských státech může být předložen operační program s dobou trvání maximálně rok a půl. Sestavování krátkých jednoduchých programů je třeba zkrátit na dobu, kterou organizace producentů potřebují na přípravu a vnitrostátní orgány na vyhodnocení. Sestavování, vyhodnocování, provádění a kontrola těchto programů by měly organizacím producentů i vnitrostátním orgánům pomoci zvládnout po přechodném období operační programy obvyklé délky.
          (7) Za zahajovací datum plánů uznání schválených v nových členských státech podle jejich příslušných vnitrostátních právních předpisů před 1. květnem 2004 je třeba považovat 1. květen 2004.
          (8) Nové členské státy mají povinnost kontrolovat každý rok určité procento organizací producentů a seskupení producentů ohledně dodržování kritérií uznání a podmínek pro poskytnutí podpory. Vzhledem k administrativnímu zatížení, které tyto kontroly pro nové členské státy představují, je třeba povolit v roce 2005 snížení procenta kontrol organizací producentů a seskupení producentů na polovinu obvyklé úrovně, pokud však nové členské státy této možnosti využijí, musí v roce 2006 procento kontrol ve stejném poměru zvýšit, aby se ve dvouletém průměru dosáhlo obvyklé úrovně.
          (9) Hospodářské subjekty v nových členských státech se mohou rozhodnout nevyužít tato přechodná opatření a použít běžná pravidla obsažená v nařízeních (ES) č. 1432/2003 a (ES) č. 1433/2003, v nařízení Komise (ES) č. 1943/2003 ze dne 3. listopadu 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o podporu pro předběžně uznaná seskupení producentů [4], a v nařízení Komise (ES) č. 103/2004 ze dne 21. ledna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o intervenční režim a stažení z trhu v odvětví ovoce a zeleniny [5].
          (10) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Definice
          Pro účely tohoto nařízení se "novými členskými státy" rozumí Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko.
          Článek 2
          Uznání a předběžné uznání
          1. Odchylně od článku 1 nařízení (ES) č. 1432/2003 a článku 12 nařízení (ES) č. 2200/96 mohou členské státy rozhodnout, že budou považovat organizace nebo seskupení producentů uznané podle vnitrostátních právních předpisů před 1. květnem 2004, za uznané organizace producentů nebo předběžně uznaná seskupení producentů podle nařízení (ES) č. 2200/96 (dále jen "uznané organizace producentů" a "uznaná seskupení producentů").
          Nové členské státy co nejdříve po 1. květnu 2004 oznámí každé organizaci nebo seskupení producentů, které byly uznány podle vnitrostátních právních předpisů před 1. květnem 2004, rozhodnutí o jejich uznání stanovené v prvním pododstavci.
          2. Rozhodnutí uvedené v odstavci 1 se použije ode dne jeho oznámení do 31. prosince 2005.
          3. Nové členské státy sdělí Komisi do 30 dnů od oznámení rozhodnutí uvedeného v odstavci 1 informace podle čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 2200/96 a čl. 17 odst. 5 nařízení (ES) č. 1432/2003 týkající se organizací producentů a seskupení producentů, které byly podle tohoto rozhodnutí uznány nebo kterým bylo uznání zamítnuto.
          Článek 3
          Kategorie organizací producentů
          Pokud nové členské státy nemají právní předpisy pro kategorie organizací producentů stanovené v čl. 11 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 2200/96, považují se uznané organizace producentů v těchto nových státech za náležející do kategorie "ovoce a zelenina" uvedené v čl. 11 odst. 1 písm. a) bodě i) uvedeného nařízení.
          Článek 4
          Operační programy
          1. Organizace producentů v nových členských státech uznané podle vnitrostátních právních předpisů před 1. květnem 2004 mohou do 30. června 2004 předložit ke schválení operační programy na období končící nejpozději 31. prosince 2005. Tyto žádosti jsou spojeny se závazkem organizace předložit nový operační program nejpozději do 15. září 2005. V operačních programech jsou uvedeny předpokládané částky provozních fondů stanovených v článku 7 nařízení (ES) č. 1433/2003, které vycházejí z referenčního období stanoveného podle článku 4 uvedeného nařízení, a obsahují rovněž údaje uvedené v článcích 8 a 9 uvedeného nařízení.
          2. Příslušné vnitrostátní orgány rozhodnou o předložených operačních programech do tří měsíců od podání žádosti uvedené v odstavci 1.
          Operační programy však nejsou schváleny, pokud dotyčné organizaci producentů nebylo oznámeno kladné rozhodnutí podle čl. 2 odst. 1.
          3. Příslušné vnitrostátní orgány oznámí organizacím producentů svá rozhodnutí o schválení operačních programů. Provádění operačních programů může být zahájeno pouze po jejich schválení příslušnými vnitrostátními orgány.
          4. S výhradou článků 18, 20 a 21 nařízení (ES) č. 1433/2003 mohou organizace producentů žádat o podporu na svůj operační program.
          Dotyčný členský stát však nese odpovědnost za využití podpory, kterou obdržel v roce 2004 a 2005, při porušení článku 6 nebo 8 nařízení (ES) č. 1433/2003.
          5. S výhradou článku 7 nařízení (ES) č. 103/2004 mohou organizace producentů, uznané podle vnitrostátních právních předpisů před 1. květnem 2004, požádat o vyrovnávací platbu Společenství za odnětí uznání.
          Dotyčný nový členský stát však nese finanční náklady vyplývající z oznámení o záporném rozhodnutí podle čl. 2 odst. 1.
          Článek 5
          Podpora pro uznaná seskupení producentů
          Uznaná seskupení producentů mohou žádat o podporu uvedenou v čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 2200/96, je-li to v dotyčném členském státě možné, s výhradou článku 5 nařízení (ES) č. 1943/2003.
          Pokud bylo provádění plánu uznání schváleného podle vnitrostátních právních předpisů, zahájeno před 1. květnem 2004, považuje se podle čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 1432/2003 za datum jeho přijetí 1. květen 2004.
          Článek 6
          Kontroly
          V roce 2005 mohou nové členské státy snížit procento kontrol v organizacích producentů a seskupeních producentů na polovinu minimálního procenta stanoveného v čl. 20 odst. 2 nařízení (ES) č. 1432/2003 a v čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1433/2003.
          Pokud nové členské státy této možnosti využijí, procento kontrol v roce 2006 se musí zvýšit ve stejném poměru, v jakém bylo sníženo v roce 2005, aby se ve dvouletém průměru dosáhlo obvyklé úrovně.
          Článek 7
          Nařízení (ES) č. 1432/2003, (ES) č. 1433/2003, (ES) č. 1943/2003 a (ES) č. 103/2004 se použijí podle pravidel stanovených v tomto nařízení.
          Článek 8
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem a s výhradou vstupu Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska v platnost.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 18.
          [2] Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1582/2003 (Úř. věst. L 227, 11.9.2003, s. 3).
          [3] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).
          [4] Úř. věst. L 286, 4.11.2003, s. 5.
          [5] Úř. věst. L 16, 23.1.2004, s. 3.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.