Nařízení Komise (ES) č. 687/2004 ze dne 14. dubna 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 639/2003

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 687/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 687/2004
          ze dne 14. dubna 2004,
          kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 639/2003
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 57 odst. 2 tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska ke Společenství dne 1. května 2004 je nutno provést jazykovou úpravu nařízení Komise (ES) č. 639/2003 ze dne 9. dubna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o požadavky na poskytování vývozních náhrad v souvislosti s řádným zacházením se živým skotem během přepravy [1].
          (2) Nařízení (ES) č. 639/2003 je proto třeba odpovídajícím způsobem pozměnit,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 2 nařízení (ES) č. 639/2003 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
          "3. Je-li úřední veterinární lékař v místě výjezdu přesvědčen, že jsou požadavky odstavce 2 splněny, potvrdí tuto skutečnost uvedením jedné z těchto poznámek:
          - Resultados de los controles de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 639/2003 satisfactorios
          - Výsledky kontrol podle clánku 2 narízení (ES) c. 639/2003 jsou uspokojivé
          - Resultater af kontrollen efter artikel 2 i forordning (EF) Nr. 639/2003 er tilfredsstillende
          - Ergebnisse der Kontrollen nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 639/2003 zufriedenstellend
          - Määruse (EÜ) Nr. 639/2003 artiklis 2 osutatud kontrollide tulemused rahuldavad
          - Αποτελέσματα των ελέγχων βάσει του άρθρου 2 του αριθ. 639/2003 ικανοποιητικά
          - Results of the checks pursuant to Article 2 of Regulation (EK) No 639/2003 satisfactory
          - Résultats des contrôles visés à l’article 2 du règlement (CE) no 639/2003 satisfaisants
          - Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003
          - Regulas (EK) Nr. 639/2003 2. pantā minēto pārbaužu rezultāti ir apmierinoši
          - Reglamento (EB) Nr. 639/2003 2 straipsnyje numatytu patikrinimu rezultatai yra patenkinami
          - A 639/2003/EK rendelet 2. cikkében előirányzott ellenőrzések eredményei kielégítők
          - Rizultati tal-kontrolli konformi mal-artikolu 2 tar-regolament (KE) nru 639/2003 sodisfacenti
          - Bevindingen bij controle overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) Nr. 639/2003 bevredigend
          - Wyniki kontroli, o której mowa w art. 2 rozporzadzenia (WE) Nr. 639/2003 zadowalajace.
          - Resultados dos controlos satisfatórios nos termos do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 639/2003
          - Výsledky kontrol podla clánku 2 nariadenia (ES) c. 639/2003 uspokojivé
          - Rezultati kontrol, izhajajoci iz clena 2 Uredbe st. 639/2003 so zadovoljivi
          - Asetuksen (EY) N:o 639/2003 2 artiklan mukaisen tarkastuksen tulos tyydyttävä
          - Resultaten av kontrollen enligt artikel 2 i förordning (EG) Nr. 639/2003 är tillfredsställande
          a na doklad, který potvrzuje, že zboží opustilo celní území Společenství, připojí razítko a podpis buď v kolonce J kontrolního výtisku T5 nebo na nejvhodnějším místě na vnitrostátním dokladu."
          Článek 2
          Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem a s výhradou vstupu v platnost Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 93, 10.4.2003, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2187/2003 (Úř. věst. L 327, 16.12.2003, s. 15).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.