Nařízení Komise (ES) č. 729/2004 ze dne 15. dubna 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 729/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 729/2004
          ze dne 15. dubna 2004
          o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) K zajištění jednotného uplatňování kombinované nomenklatury tvořící přílohu nařízení (EHS) č. 2658/87 je nezbytné přijmout opatření k zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
          (2) Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury. Tato pravidla se vztahují i na každou jinou nomenklaturu, která je na ní plně nebo částečně založena nebo k ní přidává další třídění a která je zřízena zvláštními předpisy Společenství za účelem uplatňování celních nebo jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
          (3) Podle uvedených všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze tohoto nařízení zařazeno na základě odůvodnění ve sloupci 3 do odpovídajících kódů KN uvedených ve sloupci 2.
          (4) Je účelné, aby závazné informace o sazebním zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které vydaly orgány členských států a které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohla osoba, které byly tyto informace vydány, nadále používat po dobu tří měsíců v souladu s čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [2].
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se v kombinované nomenklatuře zařazuje do odpovídajících kódů KN uvedených ve sloupci 2 této tabulky.
          Článek 2
          Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které vydaly celní orgány členských států a které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 nadále používány po dobu tří měsíců.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 15. dubna 2004.
          Za Komisi
          Frederik Bolkestein
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2344/2003 (Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 38).
          [2] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Popis zboží | Zařazení (Kód KN) | Odůvodnění |
          (1) | (2) | (3) |
          1.Konzole na záclony oválného tvaru tvořené ze 75 % z přírodního kamene a z 25 % z polyesteru na jednom konci opatřené kovovým kroužkem, aby se do něj mohla vsunout záclonová tyč. 18 % jejich povrchu je pokryto oblými kusy buvolí kosti pro dekorativní účely. | 68109900 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 písm. b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 6810 a 68109900. Výrobek je tvořen různými materiály, přičemž převládá podíl přírodního kamene. Výrobek je vyňat z položky 9601, neboť povaha dekorativního materiálu – buvolí kosti – nedodává zboží jeho podstatné vlastnosti. |
          2.Ruční mlýnek s hmotností nižší než 10 kg určený k mletí zrnek soli pro kořenění potravin.Zrnka soli obsažená v kulovité plastové nádobce jsou mleta keramickou destičkou. | 69120090 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 písm. b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 1 písm. b) ke kapitole 84 a na znění kódů KN 6912 a 69120090. Výrobek je vyňat z kapitoly 82 podle poznámky 1 písm. a) uvedené kapitoly. Podstatné vlastnosti výrobku udává keramická destička. |
          3.Ruční mlýnek s hmotností nižší než 10 kg určený k mletí zrnek pepře pro kořenění potravin.Zrnka pepře obsažená v kulovité plastové nádobce jsou mleta destičkou z obecného kovu. | 82100000 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 1 písm. a) ke kapitole 82 a na znění kódu KN 82100000. Výrobek je vyňat z oddílu XVI podle poznámky 1 písm. k) uvedeného oddílu. |
          4.Sada tvořená ručním mlýnkem na pepř a ručním mlýnkem na sůl určená k maloobchodnímu prodeji.Zrnka pepře nebo soli obsažená v kulovitých plastových nádobkách jsou mleta destičkou.Destička mlýnku na pepř je z obecného kovu a destička mlýnku na sůl je keramická. | 82100000 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 písm. c) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 1 písm. a) ke kapitole 82 a na znění kódu KN 82100000. Sada se skládá z výrobků, které se používají k přípravě pokrmů. V případě této sady nelze stanovit zboží, které udává její podstatné vlastnosti. |
          5.Pojízdné chodítko, které sestává z trubkovitého hliníkového rámu na čtyřech kolech, z nichž přední dvě jsou otočná. Chodítko je opatřeno rukojeťmi a brzdami. Je vybaveno sedátkem a košíkem na ukládání předmětů. Pro přepravu lze výrobek snadno složit.Výrobek je navržen tak, aby pomáhal osobám, které mají obtíže při chůzi. Uživatel se může pohybovat dopředu, přičemž tlačí pojízdné chodítko a opírá se o něj.(viz. Fotografie A) (*) | 87168000 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8716 a 87168000. Výrobek se nepovažuje za ortopedický přístroj čísla 9021, neboť nesplňuje podmínky poznámky 6 kapitoly 90. Výrobek se nepovažuje za pojízdné křeslo pro zdravotně postižené osoby čísla 8713. |
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.