Nařízení Komise (ES) č. 730/2004 ze dne 19. dubna 2004, kterým se upravuje nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmů zemědělských podniků v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 730/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 730/2004
          ze dne 19. dubna 2004,
          kterým se upravuje nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmů zemědělských podniků v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 57 odst. 2 tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 2 nařízení Komise (EHS) č. 1859/82 [1] stanoví pro jednotlivé členské státy práh ekonomické velikosti vykazujících podniků spadajících do oblasti sledování zemědělské účetní datové sítě.
          (2) Počet vykazujících podniků vybraných podle oblastí v jednotlivých členských států je stanoven v příloze I nařízení (EHS) č. 1859/82.
          (3) Vzhledem k přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen "nové členské státy") je třeba pro nové členské státy stanovit práh, jakož i počet vykazujících podniků vybraných podle oblastí.
          (4) Je třeba stanovit lhůtu pro předložení prvního schváleného plánu výběru nových členských států.
          (5) Nařízení (EHS) č. 1859/82 by proto mělo být změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS) č. 1859/82 se mění takto:
          1. Článek 2 se nahrazuje tímto:
          "Článek 2
          Pro účetní období 2004, začínající mezi 1. lednem a 1. červencem 2004, a pro následující účetní období platí tyto prahy ekonomické velikosti, uvedené v článku 4 nařízení č. 79/65/EHS:
          —Belgie: | 16 EVJ |
          —Česká republika: | 4 EVJ |
          —Dánsko: | 8 EVJ |
          —Německo: | 8 EVJ |
          —Estonsko: | 2 EVJ |
          —Řecko: | 2 EVJ |
          —Španělsko: | 2 EVJ |
          —Francie: | 8 EVJ |
          —Irsko: | 2 EVJ |
          —Itálie: | 4 EVJ |
          —Kypr: | 1 EVJ |
          —Lotyšsko: | 2 EVJ |
          —Litva: | 2 EVJ |
          —Lucembursko: | 8 EVJ |
          —Maďarsko: | 2 EVJ |
          —Malta: | 8 EVJ |
          —Nizozemsko: | 16 EVJ |
          —Rakousko: | 8 EVJ |
          —Polsko: | 2 EVJ |
          —Portugalsko: | 2 EVJ |
          —Slovinsko: | 2 EVJ |
          —Slovensko: | 6 EVJ |
          —Finsko: | 8 EVJ |
          —Švédsko: | 8 EVJ |
          —Spojené království (s výjimkou Severního Irska): | 16 EVJ |
          —Spojené království (pouze Severní Irsko): | 8 EVJ." |
          2. V článku 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
          "Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko předloží Komisi svůj plán výběru na účetní období 2004 nejpozději do 30. listopadu 2004."
          3. Příloha I se nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem a s výhradou vstupu v platnost Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
          Použije se od účetního období 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 205, 13.7.1982, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 659/2004 (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 95).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PŘÍLOHA 1
          Referenční číslo | Název oblasti | Počet vykazujících podniků |
          BELGIE
          341 | Flandry | 600 |
          342 | Brusel | - |
          343 | Valonsko | 400 |
          Belgie celkem | 1000 |
          745 | ČESKÁ REPUBLIKA | 1300 |
          370 | DÁNSKO | 2000 |
          NĚMECKO
          010 | Šlesvicko-Holštýnsko | 500 |
          020 | Hamburk | 40 |
          030 | Dolní Sasko | 800 |
          040 | Brémy | - |
          050 | Severní Porýní-Vestfálsko | 660 |
          060 | Hesensko | 370 |
          070 | Rýnsko-Falc | 480 |
          080 | Bádensko-Würtembersko | 620 |
          090 | Bavorsko | 960 |
          100 | Sársko | 70 |
          110 | Berlín | - |
          112 | Brandenbursko | 180 |
          113 | Meklenbursko-Západní Pomořansko | 130 |
          114 | Sasko | 220 |
          115 | Sasko-Anhaltsko | 140 |
          116 | Durynsko | 130 |
          Německo celkem | 5300 |
          755 | ESTONSKO | 500 |
          ŘECKO
          450 | Makedonie-Trácie | 2000 |
          460 | Epirus-Peloponés-Jónské ostrovy | 1350 |
          470 | Thesálie | 700 |
          480 | Kontinentální Řecko, Egejské ostrovy, Kréta | 1450 |
          Řecko celkem | 5500 |
          ŠPANĚLSKO
          500 | Galicie | 800 |
          505 | Asturie | 350 |
          510 | Kantábrie | 230 |
          515 | Baskicko | 310 |
          520 | Navarsko | 430 |
          525 | La Rioja | 290 |
          530 | Aragonsko | 640 |
          535 | Katalánsko | 870 |
          540 | Baleárské ostrovy | 270 |
          545 | Kastílie-León | 1230 |
          550 | Madrid | 270 |
          555 | Kastílie-La Mancha | 870 |
          560 | Valencie | 700 |
          565 | Murcia | 530 |
          570 | Extremadura | 590 |
          575 | Andalusie | 1470 |
          580 | Kanárské ostrovy | 250 |
          Španělsko celkem | 10100 |
          FRANCIE
          121 | Île-de-France | 95 |
          131 | Champagne-Ardenne | 260 |
          132 | Pikardie | 230 |
          133 | Horní Normandie | 145 |
          134 | Střed | 350 |
          135 | Dolní Normandie | 215 |
          136 | Burgundsko | 285 |
          141 | Nord/Pas-de-Calais | 305 |
          151 | Lotrynsko | 215 |
          152 | Alsasko | 160 |
          153 | Franche-Comté | 200 |
          162 | Pays de la Loire | 440 |
          163 | Bretaň | 475 |
          164 | Poitou-Charentes | 325 |
          182 | Akvitánie | 425 |
          183 | Midi-Pyrénées | 430 |
          184 | Limousin | 195 |
          192 | Rhône-Alpes | 360 |
          193 | Auvergne | 320 |
          201 | Languedoc-Roussillon | 340 |
          203 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 270 |
          204 | Korsika | 60 |
          Francie celkem | 6100 |
          380 | IRSKO | 1300 |
          ITÁLIE
          221 | Valle d'Aosta | 367 |
          222 | Piemont | 1110 |
          230 | Lombardsko | 917 |
          241 | Trentino | 404 |
          242 | Alto Adige | 404 |
          243 | Veneto | 1589 |
          244 | Friuli-Venezia Giulia | 795 |
          250 | Ligursko | 590 |
          260 | Emilia-Romagna | 914 |
          270 | Toskánsko | 620 |
          281 | Marche | 951 |
          282 | Umbrie | 668 |
          291 | Lazio | 931 |
          292 | Abruzzi | 882 |
          301 | Molise | 445 |
          302 | Kampánie | 748 |
          303 | Kalábrie | 911 |
          311 | Apúlie | 1013 |
          312 | Basilicata | 1138 |
          320 | Sicílie | 1350 |
          330 | Sardínie | 1253 |
          Itálie celkem | 18000 |
          740 | KYPR | 500 |
          770 | LOTYŠSKO | 1000 |
          775 | LITVA | 1000 |
          350 | LUCEMBURSKO | 300 |
          MAĎARSKO
          760 | Közép-Magyarország | 160 |
          761 | Közép-Dunántúl | 190 |
          762 | Nyugat-Dunántúl | 230 |
          763 | Dél-Dunántúl | 260 |
          764 | Észak-Magyarország | 210 |
          765 | Észak-Alföld | 380 |
          766 | Dél-Alföld | 470 |
          Maďarsko celkem | 1900 |
          780 | MALTA | 500 |
          360 | NIZOZEMSKO | 1500 |
          660 | RAKOUSKO | 2000 |
          POLSKO
          785 | Pomorze a Mazury | 1640 |
          790 | Wielkopolska a Śląsk | 3980 |
          795 | Mazowsze a Podlasie | 5060 |
          800 | Małopolska a Pogórze | 1420 |
          Polsko celkem | 12100 |
          PORTUGALSKO
          610 | Mezi Douro e Minho a Beira Litoral | 980 |
          620 | Trás-os-Montes a Beira Interior | 560 |
          630 | Ribatejo e Oeste | 650 |
          640 | Alentejo a Algarve | 460 |
          650 | Azory a Madeira | 350 |
          Portugalsko celkem | 3000 |
          820 | SLOVINSKO | 900 |
          810 | SLOVENSKO | 600 |
          FINSKO
          670 | Etelä-Suomi | 581 |
          680 | Sisä-Suomi | 272 |
          690 | Pohjanmaa | 277 |
          700 | Pohjois-Suomi | 170 |
          Finsko celkem | 1300 |
          ŠVÉDSKO
          710 | Nížiny jižního a středního Švédska | 600 |
          720 | Lesní a smíšené zemědělské a lesní plochy jižního a středního Švédska | 295 |
          730 | Oblasti severního Švédska | 105 |
          Švédsko celkem | 1000 |
          SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
          411 | Anglie – North Region | 420 |
          412 | Anglie – East Region | 650 |
          413 | Anglie – West Region | 430 |
          421 | Wales | 300 |
          431 | Skotsko | 380 |
          441 | Severní Irsko | 320 |
          Spojené království celkem | 2500 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.