Nařízení Komise (ES) č. 734/2004 ze dne 20. dubna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění nařízení (ES) č. 2316/1999, pokud jde o minimální plochu pro žádosti o podporu pro hospodářský rok 2004/2005 z důvodu přistoupení Malty k Evropské unii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 734/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 734/2004
          ze dne 20. dubna 2004,
          kterým se stanoví přechodná opatření k provádění nařízení (ES) č. 2316/1999, pokud jde o minimální plochu pro žádosti o podporu pro hospodářský rok 2004/2005 z důvodu přistoupení Malty k Evropské unii
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedené smlouvy,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 první pododstavec uvedeného aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 2316/1999 ze dne 22. října 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě [1], stanoví podmínky pro udělení plateb na plochu. Zejména požaduje minimální velikost 0,3 hektaru na jednu žádost o podporu.
          (2) Malta má velmi velký počet malých farem, které mají velikost menší než 0,3 hektaru. S cílem zamezit vyloučení mnoha zemědělců z režimu podpory, by mělo být maltským úřadům povoleno stanovit nižší práh pro minimální plochu pro hospodářský rok 2004/2005.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Malta může odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 2316/1999 stanovit minimální velikost pro žádosti o platbu na plochu pro hospodářský rok 2004/2005 na méně než 0,3 hektaru.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem a s výhradou vstupu Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska v platnost.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 280, 30.10.1999, s. 43. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 206/2004 (Úř. věst. L 34, 6.2.2004, s. 4).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.