Nařízení Komise (ES) č. 735/2004 ze dne 20. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1972/2003 o přechodných opatřeních, která mají být přijata, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 735/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 735/2004
          ze dne 20. dubna 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1972/2003 o přechodných opatřeních, která mají být přijata, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení (ES) č. 1972/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o přechodných opatřeních, která mají být přijata, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska [1], a zejména na čl. 4 odst. 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souvislosti s trvajícím přezkoumáváním rizik, která jsou spojena s produkty uvedenými v seznamu stanoveném v čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1972/2003, jsou nezbytné některé změny uvedeného seznamu.
          (2) Nařízení (ES) č. 1972/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 4 nařízení (ES) č. 1972/2003 se odstavec 5 mění takto:
          1. První odrážka vztahující se ke Kypru se mění takto:
          a) kódy KN 040210, 040221, 0406, 1509 a 1510 se zrušují;
          b) kód "1517" se nahrazuje kódy "15171010, 15179010, 15179091, 15179099";
          c) doplňují se kódy KN 20083055 a 20083075.
          2. Druhá odrážka vztahující se k České republice se mění takto:
          a) kód KN 1517 se zrušuje;
          b) vkládají se kódy KN 02023010, 02023050, 20083055 a 20083075.
          3. Třetí odrážka vztahující se k Estonsku se mění takto:
          a) kód "1517" se nahrazuje kódy "15171010, 15171090, 15179010, 15179099";
          b) vkládají se kódy KN 02023010, 02023050, 16023211, 20083055 a 20083075.
          4. Čtvrtá odrážka vztahující se k Maďarsku se mění takto:
          a) kódy KN 02031110, 02032110 a 1517 se zrušují;
          b) vkládají se kódy 02023010, 02023050, 20083055 a 20083075.
          5. Pátá odrážka vztahující se k Lotyšsku se mění takto:
          a) kód KN 1517 se zrušuje;
          b) vkládají se kódy KN 02023010, 02023050, 02071210, 16023211, 20083055 a 20083075.
          6. Šestá odrážka vztahující se k Litvě se mění takto:
          a) kód "1517" se nahrazuje kódy "15179010, 15179099";
          b) vkládají se kódy KN 02023010, 02023050, 16023211, 20083055 a 20083075.
          7. Sedmá odrážka vztahující se k Maltě se mění takto:
          a) kód "1517" se nahrazuje kódy "15171010, 15171090, 15179010, 15179091, 15179099";
          b) vkládají se kódy KN 02013000, 02023010, 02023050, 20083055 a 20083075.
          8. Osmá odrážka vztahující se k Polsku se mění takto:
          a) kódy KN 02031110, 02032110, 1517 a 200820 se zrušují;
          b) vkládají se kódy KN 02023010, 02023050, 02071410, 02071470, 16023211, 20083055 a 20083075.
          9. Devátá odrážka vztahující se ke Slovensku se mění takto:
          a) kód KN 1517 se zrušuje;
          b) vkládají se kódy KN 02023010, 02023050, 20083050 a 20083075.
          10. Desátá odrážka vztahující se ke Slovinsku se mění takto:
          a) kódy KN 02031110, 02032110, 040210, 040221, 040510, 04052010, 04052030, 040590, 0406, 04081180, 04089180 a 1517 se zrušují;
          b) vkládají se kódy KN 02071450, 02023010, 02023050, 20083055 a 20083075.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem a s výhradou vstupu v platnost Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 293, 10.11.2003, s. 3. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 230/2004 (Úř. věst. L 39, 11.2.2004, s. 13).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.