Nařízení Komise (ES) č. 737/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění dodávkové povinnosti pro třtinový cukr, který má být dovážen podle protokolu AKT a dohody s Indií v dodacím období 2003/2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 737/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 737/2004
          ze dne 21. dubna 2004,
          kterým se mění dodávkové povinnosti pro třtinový cukr, který má být dovážen podle protokolu AKT a dohody s Indií v dodacím období 2003/2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1159/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96 [2], a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
          Vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 443/2004 [3] stanoví dodávkové povinnosti pro třtinový cukr, který má být dovážen podle protokolu AKT a dohody s Indií v dodacím období 2003/2004.
          (2) Spojené království předložilo žádost o převedení dodávkové povinnosti pro Zimbabwe v dodacích obdobích 2003/2004 a 2004/2005, aby se opravila administrativní chyba, ke které došlo při ukládání údajů z žádostí o dovozní licence pro tuto zemi. V důsledku této chyby byly licence vydány na množství o 6858,11 tun větší než byl dodávková povinnost stanovená pro Zimbabwe v dodacím období 2003/2004.
          (3) Jelikož převedení 6858,11 tun z dodávkové povinnosti Zimbabwe v dodacím období 2004/2005 na povinnost této země v dodacím období 2003/2004 nenaruší režim zásobování uvedený v článku 39 nařízení (ES) č. 1260/2001, měla by být dodávková povinnost stanovená pro Zimbabwe v dodacím období 2003/2004 pozměněna.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Dodávkové povinnosti stanovené pro každou vyvážející zemi v příloze nařízení (ES) č. 443/2004 v dodacím období 2003/2004 na dovoz produktů kódu KN 1701, vyjádřeno ekvivalentem bílého cukru, původem ze zemí, které jsou smluvními stranami protokolu AKT a dohody s Indií, se mění podle přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. dubna 2004.
          Za Komisi
          FRANZ Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 2).
          [2] Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 25.
          [3] Úř. věst. L 72, 11.3.2004, s. 52.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Dodávkové povinnosti pro dovozy preferenčního cukru původem ze zemí, které jsou smluvními stranami protokolu AKT a dohody s Indií v dodacím období 2003/2004, vyjádřeno ekvivalentem bílého cukru
          Země, které podepsaly protokol AKT/dohodu s Indií | Dodávkové povinnosti 2003/2004 |
          Barbados | 50641,21 |
          Belize | 38977,79 |
          Kongo | 10186,10 |
          Côte d'Ivoire | 10186,10 |
          Fidži | 161123,25 |
          Guyana | 153799,11 |
          Indie | 10000,00 |
          Jamajka | 118695,13 |
          Keňa | 0,00 |
          Madagaskar | 18815,50 |
          Malawi | 20564,84 |
          Mauricius | 484278,72 |
          Uganda | 0,00 |
          Svatý Kitts a Nevis | 8804,51 |
          Surinam | 0,00 |
          Svazijsko | 111298,16 |
          Tanzánie | 10189,35 |
          Trinidad a Tobago | 42054,47 |
          Zambie | 0,00 |
          Zimbabwe | 36658,00 |
          Celkem | 1286272,24 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.