Nařízení Komise (ES) č. 741/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví množství, jež mají být přidělena dovozcům z množstevních kvót Společenství pro některé produkty pocházející z Čínské lidové republiky přerozdělených nařízením (ES) č. 308/2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 741/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 741/2004
          ze dne 21. dubna 2004,
          kterým se stanoví množství, jež mají být přidělena dovozcům z množstevních kvót Společenství pro některé produkty pocházející z Čínské lidové republiky přerozdělených nařízením (ES) č. 308/2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 427/2003 [1] ze dne 3. března 2003 o přechodném ochranném mechanizmu pro určité dovážené produkty pocházející z Čínské lidové republiky a o změně nařízení (ES) č. 519/94 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 520/94 [2] ze dne 7. března 1994 o stanovení postupu Společenství při správě množstevních kvót, a zejména na články 9 a 13 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 308/2004 [3] ze dne 20. února 2004, kterým se přerozdělují nevyužité částí množstevních kvót pro rok 2003 pro některé produkty pocházející z Čínské lidové republiky, a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 308/2004 stanovilo část každé z dotčených kvót vyhrazených pro tradiční i netradiční dovozce a podmínky a metody pro účast na přidělování množství, která jsou v dispozici. Dovozci podali žádosti o dovozní licence u příslušných vnitrostátních orgánů v době mezi 21. únorem a 10. březnem 2004, 15. hodinou bruselského času, v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 308/2004.
          (2) Komise obdržela od členských států podle článku 5 nařízení (ES) č. 308/2004 podrobné údaje o počtech a úhrnném objemu podaných žádostí o dovozní licence a o celkovém objemu dovozů tradičních dovozců v referenčních letech 1998 nebo 1999.
          (3) Komise nyní může na základě takových informací stanovit jednotná množstevní kritéria, na jejichž základě mohou příslušné vnitrostátní orgány vyhovět žádostem o licence podaným dovozci v členských státech na množstevní kvóty přerozdělované podle nařízení (ES) č. 308/2004.
          (4) Přezkum číselných údajů předaných členskými státy ukazuje, že úhrnný objem množství v žádostech podaných tradičními dovozci pro produkty uvedené na seznamu v příloze I tohoto nařízení převyšuje část kvóty, která je pro ně stanovena. Žádostem se tedy musí vyhovět za použití jednotného poměru snížení podle přílohy I na dovozy, vyjádřené v množství na každého dovozce v referenčním období.
          (5) Přezkum číselných údajů předaných členskými státy ukazuje, že úhrnný objem množství v žádostech podaných netradičními dovozci pro produkty uvedené na seznamu v příloze II tohoto nařízení převyšuje nebo je nižší než část kvóty, která je pro ně stanovena. Žádostem se tedy musí vyhovět za použití jednotného poměru snížení podle přílohy II na množství požadovaná každým dovozcem, s omezením podle nařízení (ES) č. 308/2004.
          (6) Množství, která netradiční dovozci nevyužili, byla převedena na tradiční dovozce,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Na základě žádostí o licence na dovoz produktů pocházejících z Čínské lidové republiky uvedených na seznamu v příloze I, které řádně podali tradiční dovozci, přidělí příslušné vnitrostátní orgány každému dovozci množství rovnající se jeho dovozům v roce 1998 nebo 1999, upravené poměrem snížení stanoveným pro každou kvótu v uvedené příloze.
          Jestliže by v důsledku použití množstevního kritéria bylo přiděleno množství větší než množství požadované, omezí se přidělené množství na množství uvedené v žádosti.
          Článek 2
          Na základě žádostí o licence na dovoz produktů pocházejících z Čínské lidové republiky uvedených na seznamu v příloze II, které řádně podali netradiční dovozci, přidělí příslušné vnitrostátní orgány každému dovozci množství rovnající se požadovanému množství v mezích stanovených nařízením (ES) č. 308/2004, upravené poměrem snížení stanoveným pro každou kvótu v uvedené příloze.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. dubna 2004.
          Za Komisi
          Pascal Lamy
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 65, 8.3.2003 s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1985/2003 (Úř. věst. L 295, 13.11.2003, s. 43).
          [2] Úř. věst. L 66, 10.3.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          [3] Úř. věst. L 52, 21.2.2004, s. 37.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Poměry snížení použitelné na dovozy v roce 1998 nebo 1999
          (tradiční dovozci)
          Popis zboží | Kód HS/KN | Poměr snížení (%) |
          Obuv kódů HS/KN | ex640299 | –79,91 |
          640351640359 | –4,83 |
          ex640391ex640399 | –88,09 |
          ex640411 | –81,29 |
          64041910 | –52,71 |
          Kuchyňské a stolní nádobí z porcelánu kódu HS/KN | 691110 | –81,32 |
          Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty pro domácnost a toaletní potřeby z jiných materiálů než z porcelánu kódu HS/KN | 691200 | –60,59 |
          [1] S výjimkou obuvi zhotovené speciální technologií: obuv za cenu CIF za pár ve výši nejméně 9 EUR a určená ke sportovní činnosti, s lisovanou podešví z jedné nebo více vrstev, neinjektovanou, vyrobenou ze syntetických materiálů zvláště určených k zachycení nárazu při kolmém nebo bočním pohybu, přičemž k technickým charakteristikám takové obuvi patří hermeticky uzavřené vložky obsahující plyn nebo tekutinu, mechanické složky zachycující nebo neutralizují náraz nebo materiály, jako jsou polymery s nízkou hustotou.
          [2] obuvi zhotovené speciální technologií: obuv za cenu CIF za pár ve výši nejméně 9 EUR a určená ke sportovní činnosti, s lisovanou podešví z jedné nebo více vrstev, neinjektovanou, vyrobenou ze syntetických materiálů zvláště určených k zachycení nárazu při kolmém nebo bočním pohybu, přičemž k technickým charakteristikám takové obuvi patří hermeticky uzavřené vložky obsahující plyn nebo tekutinu, mechanické složky zachycující nebo neutralizují náraz nebo materiály, jako jsou polymery s nízkou hustotou.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Poměry snížení použitelné na požadovaný objem v mezích nejvyšších objemů stanovených nařízením (ES) č. 308/2004
          (netradiční dovozci)
          Popis zboží | Kód HS/KN | Poměr snížení (%) |
          Obuv kódů HS/KN | ex640299 | –65,75 |
          640351640359 | 0 |
          ex640391ex640399 | –95,28 |
          ex640411 | –79,15 |
          64041910 | 0 |
          Kuchyňské a stolní nádobí z porcelánu kódu HS/KN | 691110 | –64,79 |
          Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty pro domácnost a toaletní potřeby z jiných materiálů než z porcelánu kódu HS/KN | 691200 | –48,84 |
          [1] S výjimkou obuvi zhotovené speciální technologií: obuv za cenu CIF za pár ve výši nejméně 9 EUR a určená ke sportovní činnosti, s lisovanou podešví z jedné nebo více vrstev, neinjektovanou, vyrobenou ze syntetických materiálů zvláště určených k zachycení nárazu při kolmém nebo bočním pohybu, přičemž k technickým charakteristikám takové obuvi patří hermeticky uzavřené vložky obsahující plyn nebo tekutinu, mechanické složky zachycující nebo neutralizují náraz nebo materiály, jako jsou polymery s nízkou hustotou.
          [2] obuvi zhotovené speciální technologií: obuv za cenu CIF za pár ve výši nejméně 9 EUR a určená ke sportovní činnosti, s lisovanou podešví z jedné nebo více vrstev, neinjektovanou, vyrobenou ze syntetických materiálů zvláště určených k zachycení nárazu při kolmém nebo bočním pohybu, přičemž k technickým charakteristikám takové obuvi patří hermeticky uzavřené vložky obsahující plyn nebo tekutinu, mechanické složky zachycující nebo neutralizují náraz nebo materiály, jako jsou polymery s nízkou hustotou.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.