Nařízení Komise (ES) č. 749/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o konzumní mléko vyprodukované v Estonsku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 749/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 749/2004
          ze dne 22. dubna 2004,
          kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o konzumní mléko vyprodukované v Estonsku
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 odst. 1 tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Více než 90 % konzumního mléka vyprodukovaného v Estonsku má obsah tuku 2,5 %, což nevyhovuje požadavkům čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2597/97 ze dne 18. prosince 1997, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko [1].
          (2) Aby se usnadnil přechod k plnému používání nařízení (ES) č. 2597/97, je proto nezbytné přijmout přechodná opatření, která umožní dodávání a prodej mléka vyprodukovaného v Estonsku s obsahem tuku 2,5 % v Estonsku.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2597/97 může být konzumní mléko vyprodukované v Estonsku s obsahem tuku 2,5 % dodáváno nebo prodáváno v Estonsku v souladu s čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem a s výhradou vstupu Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska v platnost.
          Použije se do 30. dubna 2007.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 351, 23.12.1997, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1602/1999 (Úř. věst. L 189, 22.7.1999, s. 43).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.