Nařízení Komise (ES) č. 756/2004 ze dne 22. dubna 2004 o zákazu odlovu krevet rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou členského státu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 756/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 756/2004
          ze dne 22. dubna 2004
          o zákazu odlovu krevet rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou členského státu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku [1], a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 2287/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů [2], stanoví kvóty pro krevety na rok 2004.
          (2) S cílem zajistit dodržování ustanovení týkajících se množstevních omezení odlovů populací, na které se vztahují kvóty, musí Komise stanovit datum, k němuž se přidělená kvóta na množství odlovená rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou členského státu považuje za vyčerpanou.
          (3) Podle informací předaných Komisi vyčerpaly odlovy krevet ve vodách divize NAFO 3L rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou členského státu nebo zapsanými v jeho rejstříku kvóty přidělené pro rok 2004. Společenství zakázalo odlov této populace od 1. března 2004. Toto datum je proto třeba převzít do tohoto nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Kvóta přidělená Společenství pro rok 2004 na odlovy krevet ve vodách divize NAFO 3L rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou členského státu nebo zapsanými v jeho rejstříku se považuje za vyčerpanou.
          Odlov krevet ve vodách divize NAFO 3L loděmi plujícími pod vlajkou členského státu nebo zapsanými v jeho rejstříku je zakázán, stejně jako uchovávání na palubě, překládání nebo vykládání úlovků těchto populací odlovených těmito plavidly po dni použitelnosti tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. března 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. dubna 2004.
          Za Komisi
          Jörgen Holmquist
          Generální ředitel pro rybolov
          [1] Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1954/2003 (Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 344, 31.12.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.