Nařízení Komise (ES) č. 763/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o produkty ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, vyvážené do třetích zemí kromě Kypru, Maďarska a Polska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 763/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 763/2004
          ze dne 23. dubna 2004,
          kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o produkty ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, vyvážené do třetích zemí kromě Kypru, Maďarska a Polska
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů [1], a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad [2], v čl. 16 odst. 1 stanoví, že ustanovení nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty [3], se použijí na vývoz produktů ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy.
          (2) Článek 3 nařízení (ES) č. 800/1999 uvádí, že nárok na náhradu vzniká při dovozu do určené třetí země, pokud se na tuto třetí zemi vztahuje rozlišená sazba náhrady. Články 14, 15 a 16 uvedeného nařízení upřesňují podmínky pro platbu rozlišené náhrady, zejména dokumenty, které je třeba předložit jako důkaz o dovozu zboží do třetí země.
          (3) V případě rozlišené náhrady se podle čl. 18 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 800/1999 část náhrady, která se vypočte pomocí nejnižší sazby pro náhradu, vyplatí na žádost vývozce, jakmile se prokáže, že produkt opustil celní území Společenství.
          (4) Nařízení Komise (ES) č. 646/2004 ze dne 6. dubna 2004, kterým se stanoví sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něžse nevztahuje příloha I Smlouvy [4], nařízení Komise (ES) č. 644/2004 ze dne 6. dubna 2004, kterým se stanoví sazby náhrad pro některé produkty z odvětví cukru vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy [5], nařízení Komise (ES) č. 645/2004 ze dne 6. dubna 2004, kterým se stanoví sazby náhrad pro některé produkty z odvětví obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy [6], a nařízení Komise (ES) č. 643/2004 ze dne 6. dubna 2004, kterým se stanoví sazby náhrady pro vejce a vaječné žloutky vyvážené ve formě zboží, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy [7] stanoví, že vývozní náhradu nelze stanovit pro zboží, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy, pokud je vyváženo na Kypr nebo do Polska, ani pro zboží, na které se nevztahuje čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 999/2003 [8], pokud je vyváženo do Maďarska.
          (5) Orgány na Kypru, v Maďarsku a Polsku se tedy zavázaly povolit dovoz dotyčného zboží, které bylo podrobeno celnímu dohledu po 6. dubnu 2004, na své území za předpokladu, že jsou k němu přiloženy doklady osvědčující, že bylo dovezeno přímo ze Společenství.
          (6) Je třeba stanovit odchylku od nařízení (ES) č. 800/1999 v těch případech, kdy ukládá povinnost předložit důkaz o dovozu u rozlišených náhrad, aby hospodářské subjekty nemusely vynakládat zbytečné výdaje při obchodování s jinými třetími zeměmi. Pokud pro vývoz do dotyčných zemí není stanovena žádná náhrada, je rovněž vhodné nebrat tuto skutečnost v úvahu při stanovení nejnižší sazby náhrady.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I Smlouvy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylně od čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 1520/2000 není důkaz o splnění dovozních celních formalit podmínkou platby náhrady za veškeré zboží uvedené v příloze B nařízení (ES) č. 1520/2000, pokud rozlišení náhrady je pouze výsledkem toho, že pro Kypr, Maďarsko a Polsko nebyly stanoveny náhrady.
          Článek 2
          Skutečnost, že nebyly stanoveny vývozní náhrady, pokud jde o vývoz zboží uvedeného v příloze B nařízení (ES) č. 1520/2000 na Kypr, do Maďarska a Polska, se pro vývoz do jiných třetích zemí nebere v úvahu při stanovení nejnižší sazby náhrady ve smyslu čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 800/1999.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 7. dubna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. dubna 2004.
          Za Komisi
          Erkki Liikanen
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).
          [2] Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 543/2004 (Úř. věst. L 87, 25.3.2004, s. 8).
          [3] Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2010/2003 (Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 13).
          [4] Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 42.
          [5] Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 35.
          [6] Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 38.
          [7] Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 32.
          [8] Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 10.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.