Nařízení Rady (ES) č. 770/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2791/1999 o některých kontrolních opatřeních v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 770/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 770/2004
          ze dne 21. dubna 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2791/1999 o některých kontrolních opatřeních v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 2791/1999 ze dne 16. prosince 1999 o některých kontrolních opatřeních v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku [2] stanoví obecné zásady a podmínky pro použití systému kontroly a vynucování platného pro rybářská plavidla operující v prostoru mimo hranice národní jurisdikce v oblasti úmluvy NEAFC (dále jen "systém").
          (2) NEAFC přijala doporučení změnit systém tak, aby byla zahrnuta též treska jednoskvrnná jako řízený zdroj, a v listopadu 2002 přijala doporučení změnit systém s ohledem na překládku a společné rybolovné operace.
          (3) Na základě úmluvy NEAFC se tato doporučení stala pro smluvní strany závaznými. Společenství by tedy mělo tato doporučení provádět.
          (4) Článek 30 nařízení (ES) č. 2791/1999 stanoví, že některé články zůstávají v platnosti na ad hoc základě do 31. prosince 2002, přičemž se Komise zavazuje předložit nejpozději do 30. září 2002 příslušné návrhy konečného režimu.
          (5) Do předložení návrhu na konečný režim by mělo být ad hoc používání čl. 6 odst. 3 a článků 8, 10 a 11 prodlouženo do 31. prosince 2005.
          (6) K zajištění kontinuity s ustanoveními platnými do 31. prosince 2002 je nutné, aby používání čl. 6 odst. 3 a článků 8, 10 a 11 začalo okamžitě po uvedeném dni.
          (7) Nařízení (ES) č. 2791/1999 by proto mělo být změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2791/1999 se mění takto:
          1. v článku 2 se doplňují nové body, které znějí:
          "11. "rybářským plavidlem" jakékoli plavidlo vybavené pro obchodní využívání živých vodních zdrojů, včetně lodí na zpracování ryb a lodí podílejících se na překládkách;
          12. "překládkou" přemístění jakéhokoli množství ryb, měkkýšů, korýšů nebo produktů rybolovu uchovávaných na palubě z jednoho rybářského plavidla na druhé;
          13. "společnou rybolovnou operací" jakékoli operace mezi dvěma nebo více plavidly, při kterých se přemisťuje úlovek z lovného zařízení jednoho rybářského plavidla na druhé."
          2. v článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Pouze rybářská plavidla Společenství, která mají zvláštní povolení pro rybolov vydané jejich členským státem vlajky, jsou oprávněna za podmínek uvedených v povolení lovit, mít na palubě, překládat nebo se účastnit společných rybolovných operací a vykládat rybolovné zdroje pocházející z oblasti upravené předpisy."
          3. v čl. 5 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
          "Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy osvobodit rybářská plavidla Společenství, která v rámci překládky nakládají na palubu ryby, od povinnosti vést lodní deník. Plavidla využívající této odchylky jsou povinna v lodním deníku produkce nebo ve skladovacím rozpise zaznamenat:
          a) datum a čas (UTC) předání hlášení;
          b) v případě rádiového přenosu jméno rádiové stanice, jejímž prostřednictvím se hlášení předává;
          c) datum a čas (UTC) překládky;
          d) místo (zeměpisná délka/šířka) překládky;
          e) množství nakládaných druhů;
          f) jméno a mezinárodní rádiová volací značka rybářského plavidla, z něhož byl úlovek přeložen."
          4. v čl. 6 odst. 1 se písmena c) a d) nahrazují tímto:
          "c) množství nacházející se na plavidle při odplutí z oblasti upravené předpisy. Tato hlášení musí být předána nejdříve osm a nejpozději šest hodin před každým odplutím z oblasti upravené předpisy. Musí případně obsahovat počet dní rybolovu a úlovky získané v oblasti upravené předpisy od počátku rybolovu nebo od posledního hlášení o úlovcích;
          d) množství naložené a vyložené při každé překládce ryb a úlovek naložený při společných rybolovných operacích v době pobytu plavidla v oblasti upravené předpisy. Tato hlášení musí být předána nejpozději dvacet čtyři hodin po skončení překládky nebo společné rybolovné operace."
          5. v článku 9 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
          "Velitel rybářského plavidla Společenství, které v rámci překládky nakládá na palubu ryby, nesmí během téhož rybářského výjezdu provozovat jinou rybářskou činnost, včetně společných rybářských operací."
          6. Článek 24 se nahrazuje tímto:
          "Článek 24
          Překládka a společné rybářské operace
          Velitel rybářského plavidla Společenství nesmí provádět překládku nebo společné rybářské operace s plavidly nesmluvních stran."
          7. v článku 30 se datum "31. prosince 2002" vždy nahradí datem "31. prosince 2005" a datum "30. září 2002" datem "30. září 2004";
          8. příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Ustanovení čl. 1 odst. 7 se použije ode dne 1. ledna 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 21. dubna 2004.
          Za Radu
          předseda
          J. Walsh
          [1] Stanovisko ze dne 10. února 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Úř. věst. L 337, 30.12.1999, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 215/2001 (Úř. věst. L 31, 2.2.2001, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PŘÍLOHA
          ŘÍZENÉ ZDROJE
          Populace | Zeměpisná oblast/oblast ICES |
          (Český název) | (Vědecký název) |
          Okouník bradatý | Sebastes mentella | V, XII, XIV |
          Sleď obecný | Clupea harengus | I, II |
          Treska modravá | Micromesistius poutassou | IIa, IVa, Vb, VII, XII, XIV |
          Makrela obecná | Scomber scombrus | IIa, IVa, Vb, VI, VII, XII, XIV |
          Treska jednoskvrnná | Melanogrammus Aeglefinus | VIb |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.