Nařízení Komise (ES) č. 771/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o další používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky po přistoupení nových členských států k Evropské uniiText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 771/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 771/2004
          ze dne 23. dubna 2004,
          kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o další používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky po přistoupení nových členských států k Evropské unii
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na článek 42 tohoto aktu,
          s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [1], a zejména na čl. 8 odst. 2 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 2076/2002 [2] a rozhodnutí Komise 2002/928/ES [3] obsahují ustanovení týkající se nezařazení určitých účinných látek do přílohy I směrnice 91/414/EHS a odnětí všech povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto účinné látky ze strany členských států.
          (2) Maďarsko požádalo o přechodná opatření pro určité účinné látky s cílem zajistit, aby mohla být produkce zastavena postupně nebo aby mohla být předložena dokumentace splňující požadavky směrnice 91/414/EHS.
          (3) Každé přechodné opatření nezbytné k usnadnění přechodu od stávajícího režimu v nových členských státech k režimu vyplývajícímu z uplatňování rostlinolékařských předpisů by mělo být omezeno na dobu tří let ode dne přistoupení.
          (4) Několik členských států informovalo Komisi o tom, že na jejich trhu jsou účinné látky, které se nevyskytovaly na trhu současných členských států. Je vhodné stanovit, že tyto účinné látky mohou zůstat na trhu, aby mohly být přezkoumány ve čtvrté etapě programu přezkoumání.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Členský stát uvedený ve sloupci B přílohy I zajistí, aby povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinné látky uvedené ve sloupci A byla odejmuta nejpozději do data uvedeného ve sloupci C.
          Zajistí, aby bylo další používání povoleno pouze tehdy, pokud dotyčná účinná látka nemá škodlivý účinek na lidské zdraví nebo zdraví zvířat a nepřijatelný vliv na životní prostředí;
          Článek 2
          Členské státy mohou do 30. dubna 2007 povolit nebo znovu povolit uvádění přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinné látky uvedené v příloze II na trh, pokud do uvedeného data nebude přijato rozhodnutí o nezařazení účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS.
          Článek 3
          Toto nařízení nabývá účinku s výhradou vstupu a dnem vstupu v platnost Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. dubna 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/30/ES (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 50).
          [2] Úř. věst. L 319, 23.11.2002, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1336/2003, (Úř. věst. L 187, 26.7.2003, s. 21).
          [3] Úř. věst. L 322, 27.11.2002, s. 53.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Seznam uvedený v článku 1
          Sloupec A Účinná látka | Sloupec B Členský stát | Sloupec C Datum |
          Benomyl | Maďarsko | 31. 12. 2005 |
          Beta-cypermethrin | Maďarsko | 31. 12. 2005 |
          Butylát | Maďarsko | 30. 4. 2006 |
          Cykloát | Maďarsko | 30. 4. 2006 |
          EPTC (S-ethyl-dipropylthiokarbamát) | Maďarsko | 30. 4. 2006 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          - (1R)-1,3,3-trimethyl-4,6-dioxatricyklo[3.3.1.02,7]nonan, (lineatin)
          - 3-benzyloxykarbonyl-methyl)-2-benzothiazolinon (benzolinon)
          - (E)-2-methyl-6-methylidenokta-2,7-dien-1-ol, (myrcenol)
          - (E)-2-methyl-6-methylidenokta-3,7-dien-2-ol, (isomyrcenol)
          - (E,Z)-tetradeka-8,10-dienyl
          - 1,3,5-tri-(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazin
          - 1-methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzen, (anethol)
          - 4-isopropyliden-1-methylcyklohex-1-en, (terpinolen)
          - 2,6,6-trimethylbicyklo[3.1.1]hept-2-en, (α-pinen)
          - 2-ethyl-1,6-dioxaspiro[4.4]nonan, (chalcogran)
          - (2-hydroxyethyl)butylsulfid
          - 2-sulfanylbenzothiazol
          - natrium-2-methoxy-5-nitrofenolát
          - 2-methoxypropan-1-ol
          - 2-methoxypropan-2-ol
          - 2-methyl-6-methylidenokta-2,7-dien-4-ol, (ipsdienol)
          - 2-methyl-6-methylidenokt-7-en-4-ol, (ipsenol)
          - 3,7,7-trimethylbicyklo[4.1.0]hept-3-en, (3-karen)
          - 3-methylbut-3-en-1-ol
          - 3-fenylprop-2-enal, (cinnamaldehyd)
          - 4,6,6-trimethylbicyklo[3.1.1]hept-3-en-1-ol, ((S)-cis-verbenol)
          - Agrobacterium radiobacter K 84
          - asfalty
          - Bacillus subtilis, kmen IBE 711
          - Baculovirus GV
          - benzothiadiazol
          - biohumus
          - uhličitan vápenatý
          - polysulfid vápenatý
          - oxid uhelnatý
          - kasein
          - chinin-hydrochlorid
          - citrusový extrakt/grapefruitový extrakt
          - drcené jehličí
          - měďnatý komplex: 8-hydroxychinolinium-salicilátu
          - kumylfenol, ((2-fenylpropan-2-yl)fenol)
          - di-1-p-menthen
          - dodekan-1-yl-acetát
          - ethandial, (glyoxal)
          - ethyl-deka-2,4-dienoát
          - výtažek z červeného dubu, opuncie, škumpy, červené mangróvie
          - výtažek z máty peprné, Menta piperata
          - výtažek z přesličky, Equisetum
          - výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree)
          - zbytky z destilace tuku
          - mastné kyseliny/isomáselná kyselina
          - mastné kyseliny/isovalerová kyselina (isopentanová kyselina)
          - mastné kyseliny/laurová kyselina
          - mastné kyseliny/valerová kyselina (pentanová kyselina)
          - flufenzin
          - flumetsulam
          - česnekový protlak
          - hexamethylentetramin (urotropin)
          - komplex ichthyolu
          - difosforečnan železitý
          - jasmonová kyselina
          - laktofen
          - lanolin
          - methyl 4-hydroxybenzoát
          - mléčný albumin
          - hořčičný prášek
          - N-fenylftalamová kyselina
          - olein
          - 4-hydroxybenzoová kyselina
          - polyvinyl-acetát
          - propisochlor
          - propolis
          - Pythium oligandrum
          - (chuťový) repelent rostliného a živočišného původu/výtažek do potravinářské kyseliny fosforečné a rybí moučka
          - (pachové) repelenty živočišného nebo rostlinného původu/tallový olej
          - pryskyřice
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.