Nařízení Komise (ES) č. 775/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látekText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 775/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 775/2004
          ze dne 26. dubna 2004,
          kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 ze dne 28. ledna 2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek [1], a zejména na čl. 22 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 304/2003 provádí Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu (dále jen "postup PIC") pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, podepsanou dne 11. září 1998 a schválenou Společenstvím rozhodnutím Rady 2003/106/ES [2].
          (2) Příloha I nařízení (ES) č. 304/2003 sestává ze tří částí, které obsahují seznam chemických látek, na které se vztahuje postup oznámení o vývozu, seznam chemických látek, které jsou způsobilé pro oznámení v rámci PIC, a seznam chemických látek, na které se vztahuje postup PIC podle Rotterdamské úmluvy, v tomto pořadí.
          (3) V souvislosti s rozhodnutími Komise 2004/141/ES [3], 2004/248/ES [4], 2004/140/ES [5] a 2004/247/ES [6], přijatými v rámci směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [7], kterými se v uvedeném pořadí zakazují nebo přísně omezují chemické látky amitraz, atrazin, fenthion a simazin, by tyto chemické látky měly být doplněny do seznamů chemických látek uvedených v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (ES) č. 304/2003.
          (4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/53/ES ze dne 18. června 2003, týkající se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků [8], přísně omezuje průmyslové používání chemických látek nonylfenol a nonylfenol ethoxylát. Na základě nařízení Komise (ES) č. 2076/2002 ze dne 20. listopadu 2002 o prodloužení lhůty uvedené v čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS, nezařazení určitých účinných látek do přílohy I uvedené směrnice a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto účinné látky [9] byl nonylfenol ethoxylát navíc vyřazen z přílohy I směrnice 91/414/EHS a povolení pro přípravky na ochranu rostlin, které jej obsahují, měla být odňata do 25. července 2003. V souladu s tím by obě chemické látky měly být doplněny do seznamu chemických látek uvedených v části 1 a 2 přílohy I nařízení (ES) č. 304/2003.
          (5) Mezivládní vyjednávací výbor (INC) pro úmluvu na svém desátém zasedání ve dnech 17. až 21. listopadu 2003 rozhodl, že chemické látky DNOC a azbestová vlákna amosit, antofyllit, aktinolit a tremolit by rovněž měly podléhat prozatímnímu postupu PIC. V souladu s tím by tyto látky měly být doplněny do seznamu chemických látek uvedených v části 3 přílohy I nařízení (ES) č. 304/2003 a stávající položky v části 1 a 2 by měly být pozměněny.
          (6) Na stejném zasedání INC rozhodl, že obchodní úpravy ve formě popraše obsahující směs nejméně 7 % benomylu, nejméně 10 % karbofuranu a nejméně 15 % thiramu by měly rovněž podléhat prozatímnímu postupu PIC. V souladu s tím by tyto obchodní úpravy měly být rovněž doplněny do seznamu chemických látek uvedených v části 1 a 3 přílohy I nařízení (ES) č. 304/2003.
          (7) Příloha I nařízení (ES) č. 304/2003 by tudíž měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného na základě článku 29 směrnice Rady 67/548/EHS [10],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 304/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. dubna 2004.
          Za Komisi
          Margot Wallström
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1213/2003 (Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 27).
          [2] Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 27.
          [3] Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 35.
          [4] Úř. věst. L 78, 16.3.2004, s. 53.
          [5] Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 32.
          [6] Úř. věst. L 78, 16.3.2004, s. 50.
          [7] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/30/ES (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 50).
          [8] Úř. věst. L 178, 17.7.2003, s. 24.
          [9] Úř. věst. L 319, 23.11.2002, s. 3.
          [10] Úř. věst. L 196, 16.8.1967, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 304/2003 se mění takto:
          1. Část 1 se mění takto:
          a) doplňují se tyto položky:
          "Chemická látka | Č. CAS | Č. EINECS | CN | Podkategorie* | Omezení použití** | Země, pro které se nepožaduje oznámení |
          Amitraz + | 33089-61-1 | 251-375-4 | 29252000 | p(1) | sr | |
          Atrazin + | 1912-24-9 | 217-617-8 | 29336910 | p(1) | sr | |
          Fenthion + | 55-38-9 | 200-231-9 | 29309070 | p(1) | sr | |
          Simazin + | 122-34-9 | 204-535-2 | 29336910 | p(1) | sr | |
          Nonylfenol + C6H4(OH)C9H19 | 25154-52-3 | 246-672-0 | 29071300 | i(1) | sr | |
          Nonylfenol ethoxylát + (C2H4O)nC15H24O | | | | i(1) p(1) | sr b | |
          Obchodní úprava přípravků ve formě popraše obsahujících směs: | | | | | | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/ |
          benomylu (nejméně 7 %) | 17804-35-2 | 241-775-7 | 29339080 | | |
          karbofuranu (nejméně 10 %) | 1563-66-2 | 216-353-0 | 29329090 | | |
          a thiramu (nejméně 15 %) # | 137-26-8 | 205-286-2 | 29303000" | | |
          b) položka pro azbestová vlákna se nahrazuje tímto:
          "Azbestová vlákna: | | 310-127-6 | | | | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/ |
          Krocidolit # | 12001-28-4 | 252400 | i | b |
          Amosit # | 12172-73-5 | 252400 | i | b |
          Antofyllit # | 77536-67-5 | 252400 | i | b |
          Aktinolit # | 77536-66-4 | 252400 | i | b |
          Tremolit # | 77536-68-6 | 252400 | i | b |
          Chrysotil + | 12001-29-5 nebo 132207-32-0 | 252400 | i | b" |
          c) položka pro DNOC se nahrazuje tímto:
          "DNOC # | 534-52-1 | 208-601-1 | 29089000 | p(1) | b | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/" |
          2. Část 2 se mění takto:
          a) doplňují se tyto položky:
          "Chemická látka | Č. CAS | Č. EINECS | Kód CN | Kategorie* | Omezení použití** |
          Amitraz | 33089-61-1 | 251-375-4 | 29252000 | p | sr |
          Atrazin | 1912-24-9 | 217-617-8 | 29336910 | p | sr |
          Fenthion | 55-38-9 | 200-231-9 | 29309070 | p | sr |
          Simazin | 122-34-9 | 204-535-2 | 29336910 | p | sr |
          Nonylfenol C6H4(OH)C9H19 | 25154-52-3 | 246-672-0 | 29071300 | i | sr |
          Nonylfenol ethoxylát (C2H4O)nC15H24O | | | | i p | sr b" |
          b) zrušuje se tato položka:
          "Chemická látka | Č. CAS | Č. EINECS | Kód CN | Kategorie* | Omezení použití** |
          DNOC | 534-52-1 | 208-601-1 | 29089000 | p | b" |
          c) položka pro azbestová vlákna se nahrazuje tímto:
          "Azbestová vlákna:
          Chrysotil | 12001-29-5 nebo 132207-32-0 | | 252400 | i | b" |
          3. Část 3 se mění takto:
          a) doplňují se tyto položky:
          "Chemická látka | Příslušné číslo nebo čísla CAS | Kategorie |
          Azbestová vlákna:
          Aktinolit | 77536-66-4 | Průmyslová chemická látka |
          Antofyllit | 77536-67-5 | Průmyslová chemická látka |
          Amosit | 12172-73-5 | Průmyslová chemická látka |
          Krocidolit | 12001-28-4 | Průmyslová chemická látka |
          Tremolit | 77536-68-6 | Průmyslová chemická látka |
          DNOC a jeho soli (jako amonná sůl, draselná sůl a sodná sůl) | 534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7 | Pesticid |
          Obchodní úprava přípravků ve formě popraše obsahujících směs: | | Vysoce nebezpečná obchodní úprava pesticidu |
          benomylu (nejméně 7 %) | 17804-35-2 |
          karbofuranu (nejméně 10 %) | 1563-66-2 |
          a thiramu (nejméně 15 %) | 137-26-8" |
          b) zrušuje se tato položka:
          "Krocidolit | 12001-28-4 | Průmyslová chemická látka" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.