Nařízení Komise (ES) č. 777/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska k Evropské unii upravují některá nařízení o trhu s obilovinami

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 777/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 777/2004
          ze dne 26. dubna 2004,
          kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska k Evropské unii upravují některá nařízení o trhu s obilovinami
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyška, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 57 odst. 2 tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen "nové členské státy") k Evropské unii je nutné provést určité technické změny v několika nařízeních Komise týkajících se trhu s obilovinami.
          (2) Několik nařízení z odvětví obilovin obsahuje některé údaje ve všech jazycích Společenství. Proto je třeba doplnit tyto údaje i v jazycích nových členských států, a pozměnit tak nařízení Komise (EHS) č. 2622/71 [1], (EHS) č. 2131/93 [2], (ES) č. 1501/95 [3], (ES) č. 1839/95 [4], (ES) č. 2369/96 [5], (ES) č. 2402/96 [6], (ES) č. 2449/96 [7], (ES) č. 2390/98 [8], (ES) č. 2375/2002 [9], (ES) č. 2377/2002 [10], (ES) č. 573/2003 [11], (ES) č. 958/2003 [12], (ES) č. 1342/2003 [13] a (ES) č. 2305/2003 [14].
          (3) Po přistoupení Slovinska se z Koperu stal přístav Společenství. Z toho důvodu se odchylka uvedená v článku 2a nařízení (EHS) č. 2131/1993 stala bezpředmětnou, a je proto třeba ji zrušit.
          (4) Po přistoupení Kypru a Malty se odchylky uvedené v čl. 13a odst. 3 nařízení (ES) č. 1501/95 staly bezpředmětnými, a je proto třeba je zrušit.
          (5) Nařízení Komise (ES) č. 1249/96 [15] stanoví paušální úpravu dovozního cla, zejména pro skandinávské země, aby se zohlednily rozdíly mezi náklady na dopravu podle cílového přístavu. Toto opatření je třeba rozšířit i na dovozy do pobaltských přístavů v nových členských státech.
          (6) Klimatické a agronomické podmínky pro pěstování ječmene v Estonsku a Lotyšsku jsou srovnatelné s podmínkami ve Finsku a Švédsku. Proto je třeba v nařízení Komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin [16], stanovit, že se na přejímání obilovin intervenčními agenturami v těchto dvou nových členských státech vztahují stejné podmínky jako u Finska a Švédska.
          (7) Po přistoupení přestanou platit celní kvóty Společenství s Maďarskem, stanovené v nařízení Komise (ES) č. 2133/2001 [17]. Proto je třeba zrušit odkazy na tyto kvóty.
          (8) Po uzavření obchodních dohod s novými členskými státy stanovilo nařízení (ES) č. 1342/2003 zvláštní postup pro vývozy produktů z obilovin do těchto zemí. V důsledku přistoupení se tato ustanovení stala neplatnými, a je tedy třeba je zrušit,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 1 nařízení (EHS) č. 2622/71 se nahrazuje tímto:
          "Článek 1
          Důkaz, že byl zaplacen zvláštní vývozní poplatek podle článků 2 a 3 nařízení (EHS) č. 1234/71, se poskytne příslušnému orgánu dovážejícího členského státu předložením průvodního osvědčení A.TR. 1. V tomto případě uvede příslušný orgán v oddíle Poznámky některou z těchto poznámek:
          - Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CEE) no 1234/71 satisfecha con la suma de …
          - Zvláštní vývozní poplatek podle nařízení č. 1234/71 zaplacen ve výši …
          - Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EØF) nr. 1234/71, betalt med et beløb på …
          - Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1234/71 in Höhe von … entrichtet
          - Ekspordi erimaks makstud summas … vastavalt määrusele (EMÜ) nr 1234/71
          - Ειδικός φόρος κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕOK) αριθ. 1234/71 που πληρώθηκε για ποσό …
          - Special export tax under Regulation (EEC) No 1234/71 paid to an amount of …
          - Taxe spéciale à l'exportation selon le règlement (CEE) no 1234/71 acquittée pour un montant de …
          - Az 1234/71/EGK rendelet szerinti különleges exportadó … összegben megfizetve
          - Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo regolamento (CEE) n. 1234/71, per un importo di …
          - Vadovaujantis reglamentu (EEB) Nr. 1234/71, sumokėtas … dydžio specialusis eksporto mokestis.
          - Saskaņā ar regulu (EEK) Nr. 1234/71, samaksāta speciālā izvešanas nodeva … apmērā
          - Taxxa speċjali fuq l-esportazzjoni, skond ir-Regolament (KEE) Nru 1234/71, imħallsa għall-ammont ta' …
          - Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1234/71 ten bedrage van … voldaan
          - Specjalny podatek eksportowy według rozporządzenia (EWG) nr 1234/71 zapłacony w wysokości …
          - Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CEE) n.o 1234/71, paga num montante de …
          - Osobitný vývozný poplatok podľa nariadenia (EHS) č. 1234/71 vo výške …
          - Posebni izvozni davek v Uredbi št. 1234/71, plačilo za znesek …
          - Asetuksen (ETY) N:o 1234/71 mukainen erityisvientivero määrältään …
          - Särskild exportskatt i enlighet med förordning (EEG) nr 1234/71, betalt med ett belopp på …"
          Článek 2
          Nařízení (EHS) č. 2131/93 se mění takto:
          1. V čl. 7 odst. 2a se zrušuje druhá věta.
          2. V čl. 17 odst. 3 druhé odrážce se poznámky nahrazují tímto:
          - "— Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17 del Reglamento (CEE) no 2131/93
          - — Vývoz obilovin po moři — čl. 17 nařízení (EHS) č. 2131/93
          - — Eksport af korn ad søvejen — Artikel 17 i forordning (EØF) nr. 2131/93
          - — Getreideausfuhr auf dem Seeweg — Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17
          - — Teravilja eksport meritsi — määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikkel 17
          - — Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93
          - — Export of cereals by sea — Article 17 of Regulation (EEC) No 2131/93
          - — Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CEE) no 2131/93, article 17
          - — Gabonafélék exportja tengeri úton – 2131/93/EGK rendelet 17. cikk
          - — Esportazione di cereali per via marittima — articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2131/93
          - — Grūdų eksportas jūra — reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 straipsnis
          - — Graudu izvešana pa jūras ceļiem — regulas (EEK) Nr. 2131/93 17. pants
          - — Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar — Artikolu 17 tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93
          - — Uitvoer van graan over zee — Artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2131/93
          - — Wywóz zbóż drogą morską — Art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93
          - — Exportação de cereais por via marítima — artigo 17.o do Regulamento (CEE) n.o 2131/93
          - — Vývoz obilnín po mori — článok 17 nariadenia (EHS) č. 2131/93
          - — Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 17 Uredbe (EGS) št. 2131/93
          - — Viljan vienti meriteitse — Asetus (ETY) N:o 2131/93 17 artikla
          - — Export av spannmål genom sjötransport – Artikel 17 i förordning (EEG) nr 2131/93"
          3. V článku 17a druhém pododstavci se poznámky nahrazují tímto:
          - "— Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17 bis del Reglamento (CEE) no 2131/93
          - — Vývoz obilovin po moři — čl. 17a nařízení (EHS) č. 2131/93
          - — Eksport af korn ad søvejen — Artikel 17a i forordning (EØF) nr. 2131/93
          - — Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17a
          - — Teravilja eksport meritsi — määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikkel 17a
          - — Η εξαγωγή των σιτηρών διά θαλασσίας oδoύ — Κανoνισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 άρθρo 17 α
          - — Export of cereals by sea — Article 17a of Regulation (EEC) No 2131/93
          - — Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CEE) no 2131/93, article 17 bis
          - — Gabonafélék exportja tengeri úton – 2131/93/EGK rendelet 17a. cikk
          - — Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CEE) n. 2131/93, articolo 17 bis
          - — Grūdų eksportas jūra — reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17a straipsnis
          - — Graudu izvešana pa jūras ceļiem — regulas (EEK) Nr. 2131/93 17.a pants
          - — Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar — Artikolu 17a tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93
          - — Uitvoer van graan over zee — Verordening (EEG) nr. 2131/93, artikel 17 bis
          - — Wywóz zbóż drogą morską — Art. 17a rozporządzenia (EWG) nr 2131/93
          - — Exportação de cereais por via marítima — Artigo 17.oA, Regulamento (CEE) n.o 2131/93
          - — Vývoz obilnín po mori — článok 17a nariadenia (EHS) č. 2131/93
          - — Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 17a Uredbe (EGS) št. 2131/93
          - — Viljan vienti meriteitse — Asetus (ETY) N:o 2131/93 17a artikla
          - — Export av spanmål sjövägen – Artikel 17a i förordning (EEG) nr 2131/93"
          Článek 3
          Nařízení (ES) č. 1501/95 se mění takto:
          1. V článku 13 druhém pododstavci se poznámky nahrazují tímto:
          - "— Exportación de cereales por vía marítima; artículo 13 del Reglamento (CE) no 1501/95
          - — Vývoz obilovin po moři — čl. 13 nařízení (ES) č. 1501/95
          - — Eksport af korn ad søvejen — Artikel 13 i forordning (EF) nr. 1501/95
          - — Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung (EG) Nr. 1501/95 Artikel 13
          - — Teravilja eksport meritsi — määruse (EÜ) nr 1501/95 artikkel 13
          - — Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρo 13 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1501/95
          - — Export of cereals by sea — Article 13 of Regulation (EC) No 1501/95
          - — Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CE) no 1501/95, article 13
          - — Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CE) n. 1501/95, articolo 13
          - — Gabonafélék exportja tengeri úton – 1501/95/EK rendelet 13. cikk
          - — Grūdų eksportas jūra — reglamento (EB) Nr. 1501/95 13 straipsnis
          - — Graudu izvešana pa jūras ceļiem — regulas (EK) Nr. 1501/95 13. pants
          - — Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar — Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1501/95
          - — Uitvoer van graan over zee — Verordening (EG) nr. 1501/95, artikel 13
          - — Wywóz zbóż drogą morską — Art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1501/95
          - — Exportação de cereais por via marítima — Artigo 13.o, Regulamento (CE) n.o 1501/95
          - — Vývoz obilnín po mori — článok 13 nariadenia (ES) č. 1501/95
          - — Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 13 Uredbe (EGS) št. 1501/95
          - — Viljan vienti meriteitse — Asetus (EY) N:o 1501/95 13 artikla
          - — Export av spannmål sjövägen – Artikel 13 i förordning (EG) nr 1501/95"
          2. V článku 13a se zrušuje odstavec 3.
          Článek 4
          V článku 8 nařízení (ES) č. 1839/95 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Žádosti o licence a licence musí v kolonce 24 obsahovat některou z těchto poznámek:
          - Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1839/95]
          - Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1839/95]
          - Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku [nařízení (ES) č. 1839/95]
          - Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku [nařízení (ES) č. 1839/95]
          - Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1839/95)
          - Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1839/95)
          - Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)
          - Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)
          - Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1839/95)
          - Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1839/95)
          - Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]
          - Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]
          - Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1839/95)
          - Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1839/95)
          - Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1839/95]
          - Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1839/95]
          - Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1839/95/EK rendelet)
          - Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1839/95/EK rendelet)
          - Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1839/95]
          - Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1839/95]
          - Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]
          - Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]
          - Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā [Regula (EK) Nr. 1839/95]
          - Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē [Regula (EK) Nr. 1839/95]
          - Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja [Regolament (KE) Nru 1839/95]
          - Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall [Regolament (KE) Nru 1839/95]
          - Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1839/95)
          - Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1839/95)
          - Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)
          - Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)
          - Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1839/95]
          - Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1839/95]
          - Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]
          - Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]
          - Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1839/95
          - Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1839/95
          - Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1839/95)
          - Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1839/95)
          - Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1839/95)
          - Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1839/95)"
          Článek 5
          V čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96 se třetí odrážka nahrazuje tímto:
          "— v Dánsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Finsku a Švédsku sníží Komise dovozní clo pro zboží přepravované přes Atlantický oceán až o částku 2 eur za tunu."
          Článek 6
          Nařízení (ES) č. 2369/96 se mění takto:
          1. V článku 4 se čtvrtá odrážka nahrazuje tímto:
          "— v kolonce 20 jeden z těchto údajů:
          - Reglamento (CE) no 2369/96
          - Nařízení (ES) č. 2369/96
          - Forordning (EF) nr. 2369/96
          - Verordnung (EG) Nr. 2369/96
          - Määrus (EÜ) nr 2369/96
          - Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 2369/96
          - Regulation (EC) No 2369/96
          - Règlement (CE) no 2369/96
          - 2369/96/EK rendelet
          - Regolamento (CE) n. 2369/96
          - Reglamentas (EB) Nr. 2369/96
          - Regula (EK) Nr. 2369/96
          - Regolament (KE) Nru 2369/96
          - Verordening (EG) nr. 2369/96
          - Rozporządzenie (WE) nr 2369/96
          - Regulamento (CE) n.o 2369/96
          - Nariadenie (ES) č. 2369/96
          - Uredba (ES) št. 2369/96
          - Asetus (EY) N:o 2369/96
          - Förordning (EG) nr 2369/96"
          2. V článku 4 se pátá odrážka nahrazuje tímto:
          "— v kolonce 24 jeden z těchto údajů:
          - Derecho cero. Contingente arancelario de granos de avena trabajados de otra forma del código NC 11042298
          - Nulové clo. Celní kvóta pro jinak zpracovaná ovesná zrna spadající pod kód KN 11042298
          - Toldfritagelse. Toldkontingent for havrekerner, bearbejdet på anden måde, i KN-kode 11042298
          - Nullsatz. Zollkontingent für anders bearbeiteten Hafer des KN-Codes 11042298
          - Tollimaksuta. CN koodi 11042298 alla kuuluvate muul viisil töödeldud kaeraterade tariifikvoot
          - Δασμός μηδέν. Δασμoλoγική πoσόστωση σπόρων βρώμης αλλιώς επεξεργασμένων των κωδικών ΣΟ 11042298
          - Zero duty. Tariff quota for oats grains otherwise worked falling within CN code 11042298
          - Droit zéro. Contingent tarifaire de grains d'avoine autrement travaillés du code NC 11042298
          - Nulla vámtétel. A 11042298 KN-kód alá tartozó másképp megmunkált zabra vonatkozó vámkontingens
          - Dazio zero. Contingente tariffario di cereali di avena altrimenti lavorati dei codici NC 11042298
          - Nulinis muitas. Tarifinė kvota kitaip apdirbtiems avių grūdams, kuriuos apibūdina KN kodas 11042298
          - Nulles muita. Tarifu kvota citādi apstrādātiem auzu graudiem, ko raksturo KN kods 11042298
          - Dazju żero. Kwota ta' tariffa għaż-żerriegħa tal-ħafur maħduma mod ieħor li taqa' taħt il-kodiċi NM 11042298
          - Nulrecht. Tariefcontingent voor op andere wijze bewerkte haver van de GN-code 11042298
          - Zerowa stawka celna. Kontyngent taryfowy na ziarna owsa obrobione w inny sposób, oznaczone kodem CN 11042298
          - Direito igual a zero. Contingente pautal de grãos de aveia trabalhados de outro modo, do código NC 11042298
          - Nulové clo. Colná kvóta pre inak spracované zrná z ovsa, spadajúce pod kód KN 11042298
          - Brez carinske dajatve. Tarifna kvota za zrnje ovsa, ki spada pod KN oznako 11042298
          - Tulliton. CN-koodeihin 11042298 kuuluvien muulla tavoin käsiteltyjen kauranjyvien kiintiö
          - Tullsats 0. Tullkvot för korn av havre bearbeta på annat sätt med KN-nummer 11042298"
          Článek 7
          V článku 4 nařízení (ES) č. 2402/96 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Licence obsahují v kolonce 24 jednu z těchto poznámek:
          - Exención del derecho de aduana [artículo 4 del Reglamento (CE) no 2402/96]
          - Osvobozené od cla [čl. 4 nařízení (ES) č. 2402/96]
          - Fritagelse for toldsatser (artikel 4 i forordning (EF) nr. 2402/96)
          - Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2402/96)
          - Tollimaksuvaba (määruse (EÜ) nr 2402/96 artikkel 4)
          - Απαλλαγή από τoν τελωνειακό δασμό [άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 2402/96]
          - Exemption from customs duty (Article 4 of Regulation (EC) No 2402/96)
          - Exemption du droit de douane [article 4 du règlement (CE) no 2402/96]
          - Vámmentesség (2402/96/EK rendelet 4. cikk)
          - Esenzione dal dazio doganale [articolo 4 del regolamento (CE) n. 2402/96]
          - Atleidimas nuo muito mokesčio (reglamento (EB) Nr. 2402/96 4 straipsnis)
          - Atbrīvošana no muitas nodevas (regulas (EK) Nr. 2402/96 4. pants)
          - Eżenzjoni mid-dazju doganali [Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2402/96]
          - Vrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2402/96)
          - Zwolnienie z należności celnych (Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2402/96)
          - Isenção de direito aduaneiro [artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2402/96]
          - Oslobodenie od cla (článok 4 nariadenia (ES) č. 2402/96)
          - Oproščeno carinske dajatve (člen 4 Uredbe (ES) št. 2402/96)
          - Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2402/96 4 artikla)
          - Tullfri (artikel 4 i förordning (EG) nr 2402/96)"
          Článek 8
          Nařízení (ES) č. 2449/96 se mění takto:
          1. V článku 6 se písmeno b) nahrazuje tímto:
          "b) v kolonce 24 jeden z těchto údajů:
          - Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 2449/96]
          - Clo limitováno 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 2449/96)
          - Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF) nr. 2449/96)
          - Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2449/96)
          - Väärtuseline tollimaks 6 % (määrus (EÜ) nr 2449/96)
          - Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατo όριo 6 % κατ' αξία [Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 2449/96]
          - Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 2449/96)
          - Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement (CE) no 2449/96]
          - Csökkentett, 6 %-os értékvám (2449/96/EK rendelet)
          - Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [Regolamento (CE) n. 2449/96]
          - Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (reglamentas (EB) Nr. 2449/96)
          - Muitas nodokļi nepārsniedz limitu 6 % ad valorem (regula (EK) Nr. 2449/96)
          - Dazji doganali limitati għal 6 % ad valorem [Regolament (KE) Nru 2449/96]
          - Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2449/96)
          - Należności celne obniżone do 6 % ad valorem (rozporządzenie (WE) nr 2449/96)
          - Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2449/96]
          - Clo limitované vo výške 6 % ad valorem (Nariadenie (ES) č. 2449/96)
          - Omejene carinske dajatve do 6 % vrednosti (Uredba (ES) št. 2449/96)
          - Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2449/96)
          - Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG) nr 2449/96)"
          2. V čl. 10 odst. 2 třetím podostavci se údaje nahrazují tímto:
          - "— Certificado complementario, apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2449/96
          - — Dovozní licence pro dodatečné množství, čl. 10 ods. 2 nařízení (ES) č. 2449/96
          - — Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2449/96, artikel 10, stk. 2
          - — Zusätzliche Lizenz — Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2449/96
          - — Täiendav impordilitsents üleliigse koguse kohta, määruse (EÜ) nr 2449/96 artikli 10 lõige 2
          - — Συμπληρωματικό πιστoπoιητικό — Άρθρo 10 παράγραφoς 2 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 2449/96
          - — Licence for additional quantity, Article 10(2) of Regulation (EC) No 2449/96
          - — Certificat complémentaire, règlement (CE) no 2449/96, article 10, paragraphe 2
          - — Kiegészítő engedély, 2449/96/EK rendelet 10. cikk (2) bek.
          - — Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2449/96, articolo 10, paragrafo 2
          - — Licencija papildomam kiekiui, reglamento (EB) Nr. 2449/96 10 straipsnio 2 dalis
          - — Licence papildu daudzumam, regulas (EK) Nr. 2449/96 10. panta 2. daļa
          - — Liċenzja għal kwantita addizzjonali, Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 2449/96
          - — Aanvullend certificaat — artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2449/96
          - — Pozwolenie uzupełniające, art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2449/96
          - — Certificado complementar, n.o 2 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 2449/96
          - — Licencia pre dodatkové množstvo, článok 10 odsek 2 nariadenia (ES) č. 2449/96
          - — Nadomestilo za dodatno količino, člen 10(2) Uredbe (ES) št. 2449/96
          - — Lisätodistus, asetus (EY) N:o 2449/96, 10 artiklan 2 kohta
          - — Kompletterande licens, artikel 10.2 i förordning (EG) nr 2449/96"
          Článek 9
          Nařízení (ES) č. 2390/98 se mění takto:
          1. V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. V kolonce 24 dovozních licencí se vyznačí jedna z těchto poznámek:
          - Producto ACP:
          - exención del derecho de aduana
          - apartado 1 del artículo 15 del Reglamento (CE) no 1706/98
          - Produkt AKT:
          - osvobozené od cla
          - nařízení (ES) č. 1706/98 čl. 15 ods. 1
          - AVS-produkt:
          - toldfritagelse
          - forordning (EF) nr. 1706/98: artikel 15, stk. 1
          - Erzeugnis AKP:
          - Zollfrei
          - Verordnung (EG) Nr. 1706/98, Artikel 15 Absatz 1
          - AKV riikide toode:
          - Tollimaksuvaba
          - Määruse (EÜ) nr 1706/98 artikli 15 lõige 1
          - Πρoϊόν ΑΚΕ:
          - Απαλλαγή από δασμoύς
          - Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1706/98 άρθρo 15 παράγραφoς 1
          - ACP product:
          - exemption from customs duty
          - Regulation (EC) No 1706/98, Article 15(1)
          - produit ACP:
          - exemption du droit de douane
          - règlement (CE) no 1706/98, article 15, paragraphe 1
          - AKCs-termék
          - vámmentes
          - 1706/98/EK rendelet 15. cikk (1) bek.
          - prodotto ACP:
          - esenzione dal dazio doganale
          - regolamento (CE) n. 1706/98, articolo 15, paragrafo 1
          - AKR produktas:
          - atleistas nuo muito mokesčio
          - Reglamento (EB) Nr. 1706/98 15 straipsnio 1 dalis
          - AĀK produkts:
          - atbrīvots no muitas nodevas
          - Regulas (EK) Nr. 1706/98 15. panta 1. daļa
          - Prodott ACP:
          - eżenzjoni mid-dazju doganali
          - Regolament (KE) Nru 1706/98, Artikolu 15(1)
          - Product ACS:
          - vrijgesteld van douanerecht
          - Verordening (EG) nr. 1706/98: artikel 15, lid 1
          - Produkt AKP:
          - zwolnienie z należności celnych
          - art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1706/98
          - produto ACP:
          - isenção do direito aduaneiro
          - Regulamento (CE) n.o 1706/98, n.o 1 do artigo 15.o
          - Výrobok zo štátov AKP
          - oslobodenie od cla
          - Nariadenie (ES) č. 1706/98, článok 15 odsek 1
          - AKP proizvodi
          - oproščeni carinskih dajatev
          - Uredba (ES) št. 1706/98, člen 15(1)
          - AKT-maista:
          - Tullivapaa
          - asetuksen (EY) N:o 1706/98 15 artiklan 1 kohta
          - AVS-produkt:
          - Tullfri
          - Förordning (EG) nr 1706/98 artikel 15.1"
          2. V článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
          "3. V kolonce 24 dovozních licencí se vyznačí jedna z těchto poznámek:
          - Producto ACP/PTU:
          - exención del derecho de aduana
          - apartado 5 del artículo 27 del Reglamento (CE) no 1706/98
          - exclusivamente válido para el despacho a libre práctica en los departamentos de Ultramar
          - AKT/ZZÚ produkty:
          - osvobozeno od cla
          - nařízení (ES) č. 1706/98 čl. 27 ods.5
          - platné výhradně pro vydání do volného oběhu v zámořských zemích a územích
          - AVS/OLT-produkt:
          - toldfritagelse
          - forordning (EF) nr. 1706/98: artikel 27, stk. 5
          - gælder udelukkende for overgang til fri omsætning i de oversøiske departementer
          - Erzeugnis AKP/ÜLG:
          - Zollfrei
          - Verordnung (EG) Nr. 1706/98, Artikel 27 Absatz 5
          - gilt ausschließlich für die Abfertigung zum freien Verkehr in den französischen überseeischen Departements
          - AKV/ÜMT riikide toode:
          - Tollimaksuvaba
          - Määruse (EÜ) nr 1706/98 artikli 27 lõige 5
          - Jõus ainult vabasse ringlusesse laskmiseks ülemeremaadel ja –territooriumitel
          - Πρoϊόν ΑΚΕ/YΧΕ:
          - Απαλλαγή από δασμoύς
          - Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1706/98 άρθρo 27 παράγραφoς 5
          - Iσχύει απoκλειστικά για μία θέση σε ελεύθερη κυκλoφoρία στα Υπερπόντια Διαμερίσματα
          - ACP/OCT product:
          - exemption from customs duty
          - Regulation (EC) No 1706/98, Article 27(5)
          - valid exclusively for release for free circulation in the overseas departments
          - produit ACP/PTOM:
          - exemption du droit de douane
          - règlement (CE) no 1706/98, article 27, paragraphe 5
          - exclusivement valable pour une mise en libre pratique dans les départements d'outre-mer
          - AKCs-TOT termék
          - vámmentes
          - 1706/98/EK rendelet 27. cikk (5) bek.
          - kizárólag a tengerentúli megyékben történő szabad forgalomba bocsátás céljára érvényes
          - prodotto ACP/PTOM:
          - esenzione dal dazio doganale
          - regolamento (CE) n. 1706/98, articolo 27, paragrafo 5
          - valido esclusivamente per l'immissione in libera pratica nei DOM
          - AKR/UŠT produktas:
          - atleistas nuo muito mokesčio
          - Reglamento (EB) Nr. 1706/98 27 straipsnio 5 dalis
          - galioja leidimui į laisvą apyvartą tiktai užjūrio šalių teritorijose
          - AĀK/AZT produkts:
          - atbrīvots no muitas nodevas
          - Regulas (EK) Nr. 1706/98 27. panta 5. daļa
          - ir derīgs laišanai brīvā apgrozībā vienīgi aizjūru teritorijās
          - prodott ACP/OCT:
          - eżenzjoni mid-dazju doganali
          - Regolament (KE) Nru 1706/98, Artikolu 27(5)
          - validu esklussivament biex jiġi meħlus għaċ-ċirkulazzjoni libera fid-dipartimenti extra-Ewropej
          - Product ACS/LGO:
          - vrijgesteld van douanerecht
          - Verordening (EG) nr. 1706/98: artikel 27, lid 5
          - geldt uitsluitend voor het in het vrije verkeer brengen in de Franse overzeese departementen
          - Produkt AKP/KTZ:
          - zwolnienie z należności celnych
          - art. 27 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1706/98
          - ważne wyłącznie dla wprowadzenia do wolnego obrotu w departamentach zamorskich
          - produto ACP/PTU:
          - isenção do direito aduaneiro
          - Regulamento (CE) n.o 1706/98, n.o 5 do artigo 27.o
          - válido exclusivamente para uma introdução em livre prática nos departamentos ultramarinos
          - výrobok zo štátov AKP/ZKU
          - oslobodenie od cla
          - Nariadenie (ES) č. 1706/98, článok 27 odsek 5
          - platné výhradne pre uvoľnenie do voľného obehu v zámorských krajinách a územiach
          - AKP/ČDO
          - oproščene carinskih dajatev
          - Uredba (ES) št. 1706/98, člen 27(5)
          - Veljavna samo za sproščenje prostega pretoka v prekomorskih področjih
          - AKT-maista/Merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin oleva tuote:
          - Tullivapaa
          - asetuksen (EY) N:o 1706/98 27 artiklan 5 kohta
          - voimassa ainoastaan merentakaisilla alueilla vapaaseen liikkeeseen laskemiseksi
          - AVS/ULT-produkt:
          - Tullfri
          - Förordning (EG) nr 1706/98 artikel 27.5
          - Uteslutande avsedd för övergång till fri omsättning i de utomeuropeiska länderna och territorierna"
          Článek 10
          V příloze II bodu 1.2 písm. a) druhém pododstavci první odrážce nařízení (ES) č. 824/2000 se slova "z Finska nebo Švédska" nahrazují slovy "z Estonska, Lotyšska, Finska nebo Švédska".
          Článek 11
          Nařízení (ES) č. 2133/2001 se mění takto:
          1. V čl. 2 odst. 1 se slova "v rámci celních kvót 09.5716 a 09.5732" nahrazují slovy "v rámci celní kvóty 09.5732".
          2. V příloze I se odkazy na celní kvótu 09.5716 zrušují.
          Článek 12
          V článku 9 nařízení (ES) č. 2375/2002 se písmeno b) nahrazuje tímto:
          "b) v kolonce 20 jeden z těchto údajů:
          - Reglamento (CE) no 2375/2002
          - Nařízení (EC) č. 2375/2002
          - Forordning (EF) nr. 2375/2002
          - Verordnung (EG) Nr. 2375/2002
          - Määrus (EÜ) nr 2375/2002
          - Κανονισμός (EK) αριθ. 2375/2002
          - Regulation (EC) No 2375/2002
          - Règlement (CE) no 2375/2002
          - 2375/2002/EK rendelet
          - Regolamento (CE) n. 2375/2002
          - Reglamentas (EB) Nr. 2375/2002
          - Regula (EK) Nr. 2375/2002
          - Regolament (KE) Nru 2375/2002
          - Verordening (EG) nr. 2375/2002
          - Rozporządzenie (WE) nr 2375/2002
          - Regulamento (CE) n.o 2375/2002
          - Nariadenie (ES) č. 2375/2002
          - Uredba (ES) št. 2375/2002
          - Asetus (EY) N:o 2375/2002
          - Förordning (EG) nr 2375/2002"
          Článek 13
          V článku 13 nařízení (ES) č. 2377/2002 se písmeno a) nahrazuje tímto:
          "a) v kolonce 20 název zpracovaného produktu, který se z obilovin vyrobí, a jeden z těchto údajů:
          - Reglamento (CE) no 2377/2002
          - Nařízení (ES) č. 2377/2002
          - Forordning (EF) nr. 2377/2002
          - Verordnung (EG) Nr. 2377/2002
          - Määrus (EÜ) nr 2377/2002
          - Κανονισμός (EK) αριθ. 2377/2002
          - Regulation (EC) No 2377/2002
          - Règlement (CE) no 2377/2002
          - 2377/2002/EK rendelet
          - Regolamento (CE) n. 2377/2002
          - Reglamentas (EB) Nr. 2377/2002
          - Regula (EK) Nr. 2377/2002
          - Regolament (KE) Nru 2377/2002
          - Verordening (EG) nr. 2377/2002
          - Rozporządzenie (WE) nr 2377/2002
          - Regulamento (CE) n.o 2377/2002
          - Nariadenie (ES) č. 2377/2002
          - Uredba (ES) št. 2377/2002
          - Asetus (EY) N:o 2377/2002
          - Förordning (EG) nr 2377/2002"
          Článek 14
          V článku 6 nařízení (ES) č. 573/2003 se písmeno b) nahrazuje tímto:
          "b) v kolonce 20 jeden z těchto údajů:
          - Reglamento (CE) no 573/2003
          - Nařízení (ES) č. 573/2003
          - Forordning (EF) nr. 573/2003
          - Verordnung (EG) Nr. 573/2003
          - Määrus (EÜ) nr 573/2003
          - Kανονισμός (EK) αριθ. 573/2003
          - Regulation (EC) No 573/2003
          - Règlement (CE) no 573/2003
          - 573/2003/EK rendelet
          - Regolamento (CE) n. 573/2003
          - Reglamentas (EB) Nr. 573/2003
          - Regula (EK) Nr. 573/2003
          - Regolament (KE) Nru 573/2003
          - Verordening (EG) nr. 573/2003
          - Rozporządzenie (WE) nr 573/2003
          - Regulamento (CE) n.o 573/2003
          - Nariadenie (ES) č. 573/2003
          - Uredba (ES) št. 573/2003
          - Asetus (EY) N:o 573/2003
          - Förordning (EG) nr 573/2003"
          Článek 15
          V článku 7 nařízení (ES) č. 958/2003 se písmeno b) nahrazuje tímto:
          "b) v kolonce 20 jednu z těchto poznámek:
          - Reglamento (CE) no 958/2003
          - Nařízení (ES) č. 958/2003
          - Forordning (EF) nr. 958/2003
          - Verordnung (EG) Nr. 958/2003
          - Määrus (EÜ) nr 958/2003
          - Kανονισμός (EK) αριθ. 958/2003
          - Regulation (EC) No 958/2003
          - Règlement (CE) no 958/2003
          - 958/2003/EK rendelet
          - Regolamento (CE) n. 958/2003
          - Reglamentas (EB) Nr. 958/2003
          - Regula (EK) Nr. 958/2003
          - Regolament (KE) Nru 958/2003
          - Verordening (EG) nr. 958/2003
          - Rozporządzenie (WE) nr 958/2003
          - Regulamento (CE) n.o 958/2003
          - Nariadenie (ES) č. 958/2003
          - Uredba (ES) št. 958/2003
          - Asetus (EY) N:o 958/2003
          - Förordning (EG) nr 958/2003"
          Článek 16
          Nařízení (ES) č. 1342/2003 se mění takto:
          1. Článek 3 se mění takto:
          a) Poznámky v odstavci 1 se nahrazují tímto:
          - "— Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado
          - — Nabídková výše pro základní vývozní náhradu
          - — Tilslagssats for basiseksportrestitutionen
          - — Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung
          - — Pakkumiskutsega kinnitatud eksporditoetus
          - — Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγή
          - — Tendered rate of basic export refund
          - — Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé
          - — Az alap export-visszatérítés megítélt hányada
          - — Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato
          - — Pagrindinės eksporto grąžinamosios išmokos dydis
          - — Pamata izvešanas kompensācijas likme
          - — Rata aġġudikata ta' rifużjoni bażika fuq l-esportazzjoni
          - — Gegunde basisrestitutie bij uitvoer
          - — Przyznana stawka podstawowej refundacji wywozowej
          - — Taxa de restituição de base à exportação adjudicada
          - — Základná sadzba vývoznej náhrady ustanovená v rámci výberového konania
          - — Dodatna stopnja dajatve na osnovi izvoznih nadomestil
          - — Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä
          - — Anbudssats för exportbidrag"
          b) Poznámky v odstavci 2 se nahrazují tímto:
          - "— Tipo del gravamen a la exportación adjudicado
          - — Nabídková výše vývozního cla
          - — Tilslagssats for eksportafgiften
          - — Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe
          - — Pakkumiskutsega kinnitatud ekspordimaks
          - — Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή
          - — Tendered rate of export tax
          - — Taux de la taxe à l'exportation adjugé
          - — Az exportadó megítélt mértéke
          - — Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata
          - — Eksporto muito mokesčio dydis
          - — Izvešanas muitas nodevas likme
          - — Rata aġġudikata ta' taxxa fuq l-esportazzjoni
          - — Gegunde belasting bij uitvoer
          - — Przyznana stawka podatku eksportowego
          - — Taxa de exportação adjudicada
          - — Vývozný poplatok ustanovený v rámci výberového konania
          - — Dodatna stopnja dajatve za izvozno pristojbino
          - — Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä
          - — Anbudssats för exportavgift"
          2. Poznámky v článku 5 se nahrazují tímto:
          - "— Gravamen a la exportación no aplicable
          - — Vývozní clo se nepoužije
          - — Eksportafgift ikke anvendelig
          - — Ausfuhrabgabe nicht anwendbar
          - — Ekspordimaksu ei kohaldata
          - — Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή
          - — Export tax not applicable
          - — Taxe à l'exportation non applicable
          - — Exportadó nem alkalmazandó
          - — Tassa all'esportazione non applicabile
          - — Eksporto muitas netaikytinas
          - — Izvešanas muita netiek piemērota
          - — Taxxa fuq l-esportazzjoni mhux applikabbli
          - — Uitvoerbelasting niet van toepassing
          - — Podatku eksportowego nie stosuje się
          - — Taxa de exportação não aplicável
          - — Vývozný poplatok sa neuplatňuje
          - — Izvozni davek ni sprejemljiv
          - — Vientimaksua ei sovelleta
          - — Exportavgift icke tillämplig"
          3. V čl. 7 odst. 2 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Do kolonky těchto licencí se uvede jedna z těchto poznámek:
          - Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1342/2003
          - Omezení dle čl. 7 ods. 2 nařízení (ES) č. 1342/2003
          - Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003
          - Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003
          - Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 7 lõikele 2
          - Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003
          - Limitation provided for in Article 7(2) of Regulation (EC) No 1342/2003
          - Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003
          - Az 1342/2003/EK rendelet 7. cikk (2) bek. szerinti korlátozás
          - Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003
          - Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 7 straipsnio 2 dalyje
          - Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 7. panta 2. daļā
          - Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003
          - Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003
          - Ograniczenie przewidziane w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003
          - Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003
          - Obmedzenie v súlade s článkom 7 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003
          - Omejitev določena v členu 7(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003
          - Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus
          - Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1342/2003"
          4. V čl. 8 odst. 2 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Do kolonky 22 těchto licencí se uvede jedna z těchto poznámek:
          - Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1342/2003
          - Omezení dle čl. 8 ods. 2 nařízení č. 1342/2003
          - Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003
          - Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003
          - Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõikele 2
          - Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003
          - Limitation provided for in Article 8(2) of Regulation (EC) No 1342/2003
          - Limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003
          - Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikk (2) bek. szerinti korlátozás
          - Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003
          - Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 2 dalyje
          - Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 2. daļā
          - Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003
          - Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003
          - Ograniczenie przewidziane w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003
          - Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003
          - Obmedzenie v súlade s článkom 8 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003
          - Omejitev določena v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003
          - Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus
          - Begränsning enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1342/2003"
          5. V čl. 9 odst. 3 se písmena e) a f) nahrazují tímto:
          "e) v kolonce 20 jednu z těchto poznámek:
          - Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) no 1342/2003
          - Vývoz v souladu s čl. 9 nařízení (ES) č. 1342/2003
          - Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1342/2003
          - Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003
          - Eksport vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 9
          - Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003
          - Export in accordance with Article 9 of Regulation (EC) No 1342/2003
          - Exportation conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1342/2003
          - Az 1342/2003/EK rendelet 9. cikkével összhangban bonyolított export
          - Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003
          - Eksportas vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1342/2003 9 straipsniu
          - Izvešana saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1342/2003 9. pantu
          - Esportazzjoni b'mod konformi ma' l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003
          - Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1342/2003
          - Wywóz w myśl art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003
          - Exportação conforme o artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003
          - Vývoz v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1342/2003
          - Izvoz v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1342/2003
          - Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen vienti
          - Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) nr 1342/2003
          f) v kolonce 22 kromě poznámky stanovené v čl. 8 odst. 2 jednu z těchto poznámek:
          - Sin restitución por exportación
          - Žádná vývozní náhrada
          - Uden eksportrestitution
          - Ohne Ausfuhrerstattung
          - Eksporditoetuseta
          - Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή
          - No export refund
          - Sans restitution à l'exportation
          - Export-visszatérítés nélkül
          - Senza restituzione all'esportazione
          - Eksporto grąžinamosios išmokos nėra
          - Izvešanas kompensācijas nav
          - Mingħajr rifużjoni fuq l-esportazzjoni
          - Zonder uitvoerrestitutie
          - Bez refundacji wywozowej
          - Sem restituição à exportação
          - Bez vývoznej náhrady
          - Brez izvoznih nadomestil
          - Ilman vientitukea
          - Utan exportbidrag"
          6. V příloze IV se zrušují kódy produktů pro Českou republiku, Estonsko, Maďarsko, Litvu, Lotyšsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko.
          Článek 17
          V článku 7 nařízení (ES) č. 2305/2003 se písmeno a) nahrazuje tímto:
          "a) v kolonce 20 jednu z těchto poznámek:
          - Reglamento (CE) no 2305/2003
          - Nařízení (ES) č. 2305/2003
          - Forordning (EF) nr. 2305/2003
          - Verordnung (EG) Nr. 2305/2003
          - Määrus (EÜ) nr 2305/2003
          - Kανονισμός (EK) αριθ. 2305/2003
          - Regulation (EC) No 2305/2003
          - Règlement (CE) no 2305/2003
          - 2305/2003/EK rendelet
          - Regolamento (CE) n. 2305/2003
          - Reglamentas (EB) Nr. 2305/2003
          - Regula (EK) Nr. 2305/2003
          - Regolament (KE) Nru 2305/2003
          - Verordening (EG) nr. 2305/2003
          - Rozporządzenie (WE) nr 2305/2003
          - Regulamento (CE) n.o 2305/2003
          - Nariadenie (ES) č. 2305/2003
          - Uredba (ES) št. 2305/2003
          - Asetus (EY) N:o 2305/2003
          - Förordning (EG) nr 2305/2003"
          Článek 18
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem a s výhradou vstupu v platnost Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských zemích.
          
          V Bruselu dne 26. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 271, 10.12.1971, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 560/91 (Úř. věst L 62, 8.3.1991, s. 26).
          [2] Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1630/2000 (Úř. věst. L 187, 26.7.2000, s. 24).
          [3] Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).
          [4] Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2235/2000 (Úř. věst. L 256, 10.10.2000, s. 13).
          [5] Úř. věst. L 323, 13.12.1996, s. 8. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 630/97 (Úř. věst. L 96, 11.4.1997, s. 5).
          [6] Úř. věst. L 327, 18.12.1996, s. 14.
          [7] Úř. věst. L 333, 21.12.1996, s. 14. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2780/1999 (Úř. věst. L 334, 28.12.1999, s. 20).
          [8] Úř. věst. L 297, 6.11.1998, s. 7.
          [9] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 88. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1111/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 21).
          [10] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 95. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1112/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 23).
          [11] Úř. věst. L 82, 29.3.2003, s. 25.
          [12] Úř. věst. L 136, 4.6.2003, s. 3.
          [13] Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12.
          [14] Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 7.
          [15] Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).
          [16] Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 336/2003 (Úř. věst. L 49, 22.2.2003, s. 6).
          [17] Úř. věst. L 287, 31.10.2001, s. 12.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.