Nařízení Komise (ES) č. 779/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se opravuje francouzské a nizozemské znění nařízení (ES) č. 2277/2003, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 779/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 779/2004
          ze dne 26. dubna 2004,
          kterým se opravuje francouzské a nizozemské znění nařízení (ES) č. 2277/2003, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin [1], a zejména na čl. 13 druhou odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ve francouzském a nizozemském znění nařízení (ES) č. 2277/2003 [2] byly zjištěny chyby. Proto je třeba provést nezbytné opravy těchto znění.
          (2) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 14 nařízení (EHS) č. 2092/91,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2277/2003 se mění takto:
          1. Týká se pouze francouzského znění.
          2. Týká se pouze nizozemského znění.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 392/2004 (Úř. věst. L 65, 3.3.2004, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 336, 23.12.2003, s. 68.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.