Nařízení Komise (ES) č. 781/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) v důsledku přistoupení Evropského společenství k Madridskému protokolu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 781/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 781/2004
          ze dne 26. dubna 2004,
          kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) v důsledku přistoupení Evropského společenství k Madridskému protokolu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství [1], a zejména na článek 139 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství [2],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) [3],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 142 nařízení Rady (ES) č. 40/94, dále jen "nařízení", stanoví, že se za mezinárodní přihlášky založené na ochranné známce Společenství nebo na přihlášce ochranné známky Společenství podané úřadu účtuje poplatek.
          (2) Článek 154 téhož nařízení stanoví, že pro převod vyznačení Evropského společenství prostřednictvím mezinárodního zápisu na přihlášku národní ochranné známky nebo na vyznačení členských států podle Madridské dohody nebo Madridského protokolu se přiměřeně použijí články 108 až 110, a zejména čl. 109 odst. 1 stanoví, že se žádost o převod považuje za podanou až po zaplacení poplatku za převod.
          (3) Ustanovení čl. 139 odst. 2 nařízení stanoví, že výše poplatků, které mají být úřadu placeny, musí být stanovena tak, aby příjmy z nich umožňovaly zajistit vyrovnanost rozpočtu úřadu.
          (4) Články 11, 12 a 13 tohoto nařízení stanoví poplatky, které mají být uhrazeny Mezinárodnímu úřadu podle jeho platebních předpisů.
          (5) Ustanovení čl. 139 odst. 3 nařízení (ES) č. 40/94 uvádí, že poplatkový řád se mění postupem uvedeným v článku 158.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro poplatky, prováděcí předpisy a řízení před odvolacím senátem Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory),
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) se mění takto:
          1. Ustanovení čl. 2 bodu 20 se nahrazuje tímto:
          "(v eurech) |
          20.Poplatek za převod přihlášky ochranné známky Společenství nebo ochranné známky Společenství (čl. 109 odst. 1 a čl. 154 odst. 1; pravidlo 45 odst. 2 a pravidlo 123 odst. 2):a)na přihlášku národní ochranné známkyb)na vyznačení členských států podle Madridské dohody nebo Madridského protokolu | 200" |
          2. V článku 2 se doplňuje bod, který zní:
          "(v eurech) |
          31.Poplatek za podání mezinárodní přihlášky úřadu (čl. 142 odst. 5) | 300" |
          3. V článku 2, čl. 3 odst. 3 a čl. 8 odst. 3 písm. b) se odkazy na ECU nahrazují odkazy na eura.
          4. Článek 6 se nahrazuje tímto:
          "Článek 6
          Měny
          Veškeré platby, včetně všech způsobů plateb povolených prezidentem podle čl. 5 odst. 2, se hradí v eurech."
          5. Za článek 10 se vkládají nové články 11, 12, 13 a 14, které znějí:
          "Článek 11
          Jednotlivý poplatek za mezinárodní zápis s vyznačením Evropského společenství
          1. Žadatel předkládající mezinárodní přihlášku na vyznačení Evropského společenství musí podle čl. 8 odst. 7 Madridského protokolu Mezinárodnímu úřadu uhradit jednotlivý poplatek za vyznačení Evropského společenství.
          2. Majitel mezinárodního zápisu, který po provedení mezinárodního zápisu podá žádost o územní rozšíření ochrany vyplývající ze zápisu s vyznačením Evropského společenství, musí podle čl. 8 odst. 7 Madridského protokolu Mezinárodnímu úřadu uhradit jednotlivý poplatek za vyznačení Evropského společenství.
          3. Výše poplatku uvedeného v odstavci 1 nebo 2 je ve švýcarských francích vyjádřený ekvivalent následujících částek stanovených generálním ředitelem Světové organizace duševního vlastnictví podle pravidla 35 odst. 2 společného prováděcího nařízení k Madridské dohodě a Madridskému protokolu:
          a) pro jednotlivou známku: 1875 eur plus případně 400 eur za každou třídu výrobků nebo služeb počínaje čtvrtou třídou;
          b) pro kolektivní známku podle pravidla 121 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2868/95: 3675 eur plus případně 800 eur za každou třídu výrobků nebo služeb počínaje čtvrtou třídou.
          Článek 12
          Jednotlivý poplatek za obnovení mezinárodního zápisu s vyznačením Evropského společenství
          1. Majitel mezinárodního zápisu s vyznačením Evropského společenství musí podle čl. 8 odst. 7 Madridského protokolu Mezinárodnímu úřadu jako součást poplatků za obnovení mezinárodního zápisu uhradit jednotlivý poplatek za vyznačení Evropského společenství.
          2. Výše poplatku uvedeného v odstavci 1 je ve švýcarských francích vyjádřený ekvivalent následujících částek stanovených generálním ředitelem Světové organizace duševního vlastnictví podle pravidla 35 odst. 2 společného prováděcího nařízení k Madridské dohodě a Madridskému protokolu:
          a) v případě jednotlivé známky: 2300 eur plus 500 eur za každou třídu výrobků nebo služeb uvedenou v mezinárodním zápise počínaje čtvrtou třídou;
          b) v případě kolektivní známky podle pravidla 121 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2868/95: 4800 eur plus 1000 eur za každou třídu výrobků nebo služeb uvedenou v mezinárodním zápise počínaje čtvrtou třídou.
          Článek 13
          Vrácení poplatků při odmítnutí ochrany
          1. Pokud se odmítnutí týká všech výrobků a služeb uvedených s vyznačením Evropského společenství, činí výše poplatku, který má být podle čl. 149 odst. 4 nebo čl. 151 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 40/94 vrácen
          a) v případě jednotlivé známky: 1100 eur plus 200 eur za každou třídu výrobků nebo služeb uvedenou v mezinárodním zápise počínaje čtvrtou třídou;
          b) v případě kolektivní známky: 2200 eur plus 400 eur za každou třídu výrobků nebo služeb uvedenou v mezinárodním zápise počínaje čtvrtou třídou.
          2. Pokud se odmítnutí týká pouze části výrobků a služeb uvedených s vyznačením Evropského společenství, činí výše poplatku, který má být podle čl. 149 odst. 4 nebo čl. 151 odst. 4 nařízení vrácen, 50 % rozdílu mezi poplatky za třídu splatnými podle čl. 11 odst. 3 tohoto nařízení a poplatky za třídu, které by měly být podle čl. 11 odst. 3 zaplaceny, kdyby vyznačení Evropského společenství zahrnovalo pouze výrobky a služby, na které zůstává mezinárodní zápis chráněn v Evropském společenství.
          3. Vrácení poplatků se uskuteční po oznámení Mezinárodnímu úřadu podle pravidla 113 odst. 2 písm. b) až d) nebo podle pravidla 115 odst. 3 písm. b) až d) a odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 2868/95.
          4. Poplatky se vracejí majiteli mezinárodního zápisu nebo jeho zástupci.
          Článek 14
          Články 1 až 10 se nevztahují na jednotlivé poplatky, které se platí Mezinárodnímu úřadu."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem, kdy pro Evropské společenství vstoupí v platnost Madridský protokol. Den vstupu v platnost tohoto nařízení se vyhlašuje v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. dubna 2004.
          Za Komisi
          Frederik Bolkestein
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 11, 14.1.1994, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 303, 15.12.1995, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 303, 15.12.1995, s. 33.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.