Nařízení Komise (ES) č. 783/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na okurky a třešně kromě višní

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 783/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 783/2004
          ze dne 26. dubna 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na okurky a třešně kromě višní
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [1], a zejména na čl. 33 odst. 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1555/96 ze dne 30. července 1996 o prováděcích pravidlech k dodatečným dovozním clům na ovoce a zeleninu [2] stanoví dohled nad dovozem produktů uvedených v příloze uvedeného nařízení. Tento dohled se provádí v souladu s pravidly stanovenými v článku 308d nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [3].
          (2) Pro účely čl. 5 odst. 4 Dohody o zemědělství [4] uzavřené během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a na základě posledních údajů dostupných za roky 2000, 2001 a 2002 by spouštěcí objemy pro dodatečná cla na okurky a třešně kromě višní měly být změněny, aby zohlednily novou situaci vyplývající z rozšíření Společenství 1. května 2004.
          (3) Nařízení (ES) č. 1555/96 by proto mělo být změněno.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 1555/96 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. května 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).
          [2] Úř. věst. L 193, 3.8.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 555/2004 (Úř. věst. L 89, 26.3.2004, s. 6).
          [3] Úř. věst. L 253, 11.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).
          [4] Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          „PŘÍLOHA
          Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad společné nomenklatury, považuje se popis zboží pouze za informativní. Oblast působnosti dodatečných cel pro účely této přílohy je určen oblastí působnosti kódů KN v době přijetí tohoto nařízení. Pokud je před kódem KN uvedeno ex, je oblast působnosti dodatečných cel určena oblastí působnosti kódu KN i příslušného spouštěcího období.
          Sériové číslo | Kód KN | Popis | Spouštěcí období | Spoštěcí objem (v tunách) |
          78.0015 78.0020 | ex 0702 00 00 | Rajčata | —1. říjen až 31. květen—1. červen až 30. září | 20624510586 |
          78.0065 78.0075 | ex 0707 00 05 | Okurky | —1. květen až 31. říjen—1. listopad až 30. duben | 119248560 |
          78.0085 | ex 0709 10 00 | Artyčoky | —1. listopad až 30. červen | 1357 |
          78.0100 | 0709 90 70 | Cukety | —1. leden až 31. prosinec | 18056 |
          78.0110 | ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50 | Pomerače | —1. prosinec až 31. květen | 404503 |
          78.0120 | ex 0805 20 10 | Klementinky | —1. listopad až konec února | 164111 |
          78.0130 | ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | Mandarinky (včetně tangerinek a satsum), wilkingy a podobné citrusové hybridy | —1. listopad až konec února | 89273 |
          78.0155 78.0160 | ex 0805 50 10 | Citrony | —1. červen až 31. prosinec—1. leden až 31. květen | 19638364351 |
          78.0170 | ex 0806 10 10 | Vinné hrozny | —21. červenec až 20. listopad | 62108 |
          78.0175 78.0180 | ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90 | Jablka | —1. leden až 31. srpen—1. září až 31. prosinec | 63899625380 |
          78.0220 78.0235 | ex 0808 20 50 | Hrušky | —1. leden až 30. duben—1. červenec až 31. prosinec | 25100784984 |
          78.0250 | ex 0809 10 00 | Meruňky | —1. červen až 31. červenec | 24312 |
          78.0265 | ex 0809 20 95 | Třešně kromě višní | —21. květen až 10. srpen | 32863 |
          78.0270 | ex 0809 30 | Broskve, včetně nektarinek | —11. červen až 30. září | 113101 |
          78.0280 | ex 0809 40 05 | Švestky | —11. červen až 30. září | 18236 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.