Nařízení Rady (ES) č. 797/2004 ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 797/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 797/2004
          ze dne 26. dubna 2004
          o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 36 a 37 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Na základě sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ohledně evropského chovu včel v roce 1994 došla Rada k závěru, že je třeba navrhnout rámcové nařízení o včelařství.
          (2) Rada tudíž prostřednictvím nařízení (ES) č. 1221/97 [3] stanovila obecná pravidla pro opatření ke zlepšení produkce medu a jeho uvádění na trh.
          (3) Komise poté v únoru 2001 a lednu 2004 zaslala Radě a Evropskému parlamentu zprávy o provádění nařízení (ES) č. 1221/97. Závěry plynoucí z těchto zpráv ukazují, že opatření stanovená v nařízení (ES) č. 1221/97 by se měla přizpůsobit současné situaci ve včelařském odvětví Společenství. Uvedené nařízení by se tudíž mělo zrušit a nahradit novým.
          (4) Včelařství je zemědělským odvětvím, jehož hlavní úlohou je hospodářská činnost a rozvoj venkova, produkce medu a jiných včelařských produktů a udržování ekologické rovnováhy.
          (5) Toto odvětví se vyznačuje rozmanitostí podmínek produkce a výnosů a rozptylem a různorodostí hospodářských subjektů jak na úrovni produkce, tak i ve stadiu uvádění na trh.
          (6) S ohledem na rozšíření varroázy v několika členských státech v posledních letech a na problémy, které tato choroba způsobuje produkci medu, je nezbytné, aby byly ve Společenství učiněny určité kroky, neboť varroázu nelze úplně odstranit a má být léčena schválenými přípravky.
          (7) S ohledem na tyto okolnosti a za účelem zlepšení produkce včelařských produktů a jejich uvádění na trh ve Společenství by se měly každé tři roky vypracovat národní programy zahrnující technickou pomoc, boj proti varroáze, racionalizacikočování, řízení obnovy včelstev ve Společenství a spolupráci na výzkumných programech o včelařství a včelařských produktech.
          (8) Členské státy by měly za účelem doplnění statistických údajů o včelařství provádět studie o struktuře odvětví, které by měly zahrnovat produkci, uvádění na trh a tvorbu cen.
          (9) Výdaje členských států související s plněním závazků vyplývajících z tohoto nařízení by měly být hrazeny Společenstvím podle čl. 2 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května o financování společné zemědělské politiky [4].
          (10) Měla by být uplatňována pravidla hospodářské soutěže, jimiž se řídí státní podpora v oblasti včelařství. Přesto by se však měla učinit výjimka z pravidel pro státní podporu, pokud jde o finanční příspěvky poskytované členskými státy na opatření, která podléhají podpoře Společenství v souladu s tímto nařízením, jakož i s ohledem na zvláštní státní podpory na ochranu včelařských provozů znevýhodněných strukturálními nebo přírodními podmínkami nebo v rámci programů hospodářského rozvoje s výjimkou těch, které se poskytují na produkci nebo obchod. Pro tuto státní podporu by se měla stanovit zvláštní pravidla.
          (11) Opatření nezbytná k provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [5],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Toto nařízení stanoví opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh.
          Každý členský stát může za tímto účelem vypracovat národní program pro období tří let (dále jen "včelařský program").
          2. Pro účely tohoto nařízení se:
          a) "medem" rozumí produkt, který odpovídá ustanovením přílohy I směrnice Rady 2001/110/ES ze dne 20. prosince o medu [6];
          b) "včelařskými produkty" rozumí produkty definované v příloze I bodě 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu [7].
          3. Články 87, 88 a 89 Smlouvy se vztahují k podpoře poskytované v odvětví medu a produktů z medu. Články 87 až 89 Smlouvy se však nevztahují:
          a) k finančnímu příspěvku, který poskytují členské státy na opatření podléhající podpoře Společenství v souladu s tímto nařízením;
          b) ke konkrétním státním podporám na ochranu včelařských provozů, které jsou znevýhodněny strukturálními nebo přírodními podmínkami nebo v rámci programů hospodářského rozvoje, s výjimkou těch, které byly přiděleny na produkci nebo obchod.
          Členské státy musejí Komisi oznamovat podpory uvedené v písmenu b) současně se svými včelařskými programy podle článku 5.
          Článek 2
          Ve včelařských programech mohou být obsažena následující opatření:
          a) technická pomoc včelařům a seskupením včelařů;
          b) boj proti varroáze;
          c) racionalizace kočování;
          d) opatření na podporu laboratoří, které provádějí analýzy fyzikálně-chemických vlastností medu;
          e) opatření na podporu obnovy včelstev ve Společenství;
          f) spolupráce s organizacemi specializovanými na provádění programů aplikovaného výzkumu v oblasti včelařství a včelařských produktů.
          Ze včelařského programu se vylučují opatření financovaná podle nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) [8].
          Článek 3
          Členské státy provedou za účelem získání nároku na spolufinancování podle čl. 4 odst. 2 studii struktury produkce a uvádění na trh ve včelařském odvětví na svém území. Tuto studii zasílají se včelařským programem.
          Článek 4
          1. Výdaje uskutečněné v souladu s tímto nařízením se považují za intervenci ve smyslu čl. 2 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1258/1999.
          2. Společenství se podílí na financování včelařských programů ve výši 50 % výdajů, které hradí členské státy.
          3. Výdaje, které se vztahují k opatřením provedeným v rámci včelařských programů, musí být uskutečněny členskými státy do 15. října každého roku.
          Článek 5
          Včelařský program se vypracovává v úzké spolupráci se zastupujícími organizacemi a včelařskými družstvy. Zasílá se Komisi, která ho schvaluje v souladu s postupem podle článku 17 nařízení (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci [9].
          Článek 6
          1. Komisi je nápomocen Řídící výbor pro drůbeží maso a vejce (dále jen "výbor") zřízený článkem 16 nařízení (EHS) č. 2771/75.
          2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
          Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.
          Článek 7
          Komise předkládá Evropskému parlamentu a Radě každé tři roky zprávu o provádění tohoto nařízení.
          Článek 8
          Zrušuje se nařízení (ES) č. 1221/97.
          Článek 9
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 26. dubna 2004.
          Za Radu
          předseda
          J. Walsh
          [1] Stanovisko ze dne 22. dubna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Stanovisko ze dne 1. dubna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Nařízení Rady (ES) č. 1221/97 ze dne 25. června 1997, kterým se stanoví obecná prováděcí pravidla pro opatření ke zlepšení produkce medu a jeho uvádění na trh (Úř. věst. L 173, 1.7.1997, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2070/98 (Úř. věst. L 265, 30.9.1998, s. 1).
          [4] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103.
          [5] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [6] Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 47.
          [7] Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 813/2003 (Úř. věst. L 117, 13.5.2003, s. 22).
          [8] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 583/2004 (Úř. věst. L 91, 30.3.2004, s. 1).
          [9] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.