Nařízení Rady (ES) č. 798/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 1081/2000

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 798/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 798/2004
          ze dne 26. dubna 2004,
          kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 1081/2000
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60 a 301 této smlouvy,
          s ohledem na společný postoj Rady 2004/423/SZBP ze dne 26. dubna 2004, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru [1],
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Vzhledem ke znepokojení z chybějícího pokroku směrem k demokratizaci a pokračujícímu porušování lidských práv v Barmě/Myanmaru přijala Rada dne 28. října 1996 ve společném postoji 1996/635/SZBP [2] vůči této zemi určitá omezující opatření. S ohledem na pokračující závažné a soustavné porušování lidských práv barmskými orgány, a zejména s ohledem na pokračující a stupňované potlačování občanských a politických práv a skutečnost, že uvedené orgány neuskutečňují kroky vedoucí k demokracii a usmíření, byla omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru následně několikrát rozšířena, naposledy společným postojem 2003/297/SZBP [3] k Barmě/Myanmaru, jehož použitelnost končí dnem 29. dubna 2004. Některá z omezujících opatření přijatých vůči Barmě/Myanmaru byla na úrovni Společenství provedena nařízením Rady (ES) č. 1081/2000 [4].
          (2) Vzhledem k současné politické situaci v Barmě/Myanmaru, která se vyznačuje tím, že vojenské orgány nezahájily s demokratickým hnutím skutečné rozhovory týkající se procesu, který povede k národnímu usmíření a k dodržování lidských práv a demokracie, že Daw Aung San Suu Kyi a další členové Národní ligy pro demokracii jsou stále zadržováni a že jsou stále vážně porušována lidská práva včetně skutečnosti, že nebyla přijata žádná opatření k vymýcení nucené práce v souladu s doporučeními zprávy z roku 2001 mise na vysoké úrovni Mezinárodní organizace práce, stanoví společný postoj 2004/423/SZBP, že omezující opatření vůči vojenskému režimu v Barmě/Myanmaru proti těm, kteří nejvíce těží z jeho zneužívání, a těm, kteří aktivně brání procesu národního usmíření, dodržování lidských práv a demokracie, by měla být zachována.
          (3) Omezující opatření stanovená společným postojem 2004/423/SZBP zahrnují mimo jiné zákaz technické pomoci, zákaz poskytnutí finančních prostředků a finanční pomoci v souvislosti s vojenskými činnostmi, zákaz vývozu výzbroje, která by mohla být použita k vnitřní represi, a zmrazení peněžních prostředků a hospodářských zdrojů členů vlády Barmy/Myanmaru a fyzických či právnických osob, subjektů či orgánů s nimi spojených.
          (4) Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a aby nebyla narušována hospodářská soutěž, je pro provádění uvedených opatření nezbytný akt Společenství, pokud jde o území Společenství. Pro účely tohoto nařízení zahrnuje území Společenství území členských států, na které se vztahuje Smlouva za podmínek v ní uvedených.
          (5) Je žádoucí, aby byla ustanovení o zákazu technické pomoci, zákazu poskytnutí finančních prostředků a finanční pomoci v souvislosti s vojenskými činnostmi a ustanovení o zmrazení peněžních prostředků a hospodářských zdrojů uvedena v soulad se stávajícími postupy.
          (6) V zájmu jasnosti by měl být přijato nové znění obsahující veškerá použitelná ustanovení a jejich změny, které nahradí nařízení (ES) č. 1081/2000, jež by mělo být zrušeno.
          (7) Aby se zajistila účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          1. "technickou pomocí" jakákoli technická podpora týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušení, údržby nebo jiné technické služby a může mít např. formu poučení, doporučení, odborného vzdělávání, předávání pracovních znalostí a zkušeností nebo poradenských služeb; technická pomoc zahrnuje také ústní formy pomoci;
          2. "finančními prostředky" finanční prostředky a hospodářské výhody všeho druhu, zejména:
          a) hotovost, šeky, peněžité pohledávky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje;
          b) vklady u finančních institucí a jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a dlužní úpisy;
          c) cenné papíry veřejně obchodovatelné i neobchodovatelné a dluhové nástroje včetně akcií a podílů, certifikáty na cenné papíry, dluhopisy a opční listy, nezaručené závazky a smlouvy o derivátových nástrojích;
          d) úroky, dividendy a jiné výnosy z aktiv nebo přírůstků hodnoty aktiv;
          e) úvěry, právo na započtení, rukojemství, záruky plnění a jiné finanční závazky;
          f) akreditivy, nákladní listy a kupní smlouvy;
          g) dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;
          h) ostatní nástroje financování vývozu;
          3. "zmrazením finančních prostředků" zamezení pohybu, převodu, změně, použití, přístupu k nebo nakládání s finančními prostředky, které vede ke změně jejich objemu, hodnoty, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;
          4. "hospodářskými zdroji" aktiva všeho druhu, ať hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;
          5. "zmrazením hospodářských zdrojů" zamezení jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením.
          Článek 2
          Zakazuje se:
          a) poskytovat, prodávat, dodávat nebo převádět technickou pomoc vztahující se k vojenské činnosti a pomoc týkající se poskytování, výroby, údržby a používání zbrojního a souvisejícího materiálu všeho druhu, včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů pro výše uvedené zboží, přímo či nepřímo osobě, subjektu nebo instituci v Barmě/Myanmaru nebo pro použití v této zemi;
          b) poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc vztahující se k vojenské činnosti, zahrnující zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro prodej, dodávku, převod nebo vývoz zbrojního a souvisejícího materiálu, přímo či nepřímo osobě, subjektu nebo instituci v Barmě/Myanmaru nebo pro použití v této zemi;
          c) účastnit se vědomě a úmyslně činností, jejichž cílem nebo důsledkem je přímá či nepřímá podpora transakcí podle písmen a) nebo b).
          Článek 3
          Zakazuje se:
          a) vědomě a úmyslně prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zařízení, které může být použito k vnitřní represi a které je uvedeno v příloze I, přímo či nepřímo jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu či orgánu v Barmě/Myanmaru nebo pro použití v této zemi, bez ohledu na to, zda pochází ze Společenství či nikoli;
          b) poskytovat, prodávat, dodávat nebo předávat technickou pomoc v souvislosti se zařízením podle písmene a) přímo či nepřímo jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu či orgánu v Barmě/Myanmaru nebo pro použití v této zemi;
          c) poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc související se zařízením podle písmene a) přímo či nepřímo jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu či orgánu v Barmě/Myanmaru nebo pro použití v této zemi;
          d) vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž přímým či nepřímým cílem nebo důsledkem je podpora transakcí podle písmen a), b) nebo c).
          Článek 4
          1. Odchylně od článků 2 a 3 mohou příslušné orgány členských států, které jsou uvedeny v příloze II, povolit:
          a) poskytnutí finančních prostředků a finanční pomoci v souvislosti
          i) s nesmrtonosným vojenským vybavením určeným výhradně pro humanitární nebo ochranné účely nebo pro programy budování institucí prováděné Organizací spojených národů, Evropskou unií a Společenstvím,
          ii) s materiálem určeným pro operace řešení krizí Evropské unie a Organizace spojených národů;
          b) prodej, dodávky, převod nebo vývoz zařízení uvedených v příloze I, určených výhradně pro humanitární nebo ochranné účely, a poskytování finanční pomoci, finančních prostředků a technické pomoci v souvislosti s těmito transakcemi.
          2. Povolení podle odstavce 1 mohou být udělena pouze před zahájením činnosti, pro kterou jsou žádána.
          Článek 5
          Články 2 a 3 se nevztahují na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážené do Barmy/Myanmaru výlučně pro vlastní potřebu pracovníků Organizace spojených národů, Evropské unie, Společenství nebo jeho členských států, zástupců sdělovacích prostředků a humanitárních a rozvojových pracovníků a doprovodných pracovníků.
          Článek 6
          1. Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří jednotlivým členům vlády Barmy/Myanmaru a fyzickým či právnickým osobám, subjektům či orgánům spojeným s osobami uvedenými v příloze III.
          2. Žádné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje nesmějí být přímo či nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám anebo subjektům uvedeným v příloze III nebo v jejich prospěch.
          3. Zakazuje se jakákoli vědomá nebo úmyslná účast na činnostech, jejichž přímým nebo nepřímým účelem nebo důsledkem je obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2.
          Článek 7
          1. Odchylně od čl. 6 odst. 1 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze II povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za takových podmínek, které považují za vhodné, poté, co se ujistí, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:
          a) nezbytné k úhradě základních výdajů, včetně plateb za potraviny, za nájemné nebo splácení hypoték, za léky a lékařskou péči, daně, pojistné a poplatky za veřejné služby;
          b) určené výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony a úhradě výdajů spojených s poskytnutím právních služeb;
          c) určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na držbu nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;
          d) nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud příslušný orgán oznámil všem ostatním příslušným orgánům a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro které se domnívá, že by mělo být dané povolené uděleno.
          Příslušný orgán informuje příslušné orgány ostatních členských států a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.
          2. Ustanovení čl. 6 odst. 2 se nepoužije na připsání na zmrazené účty:
          i) úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů nebo
          ii) plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků uzavřených nebo vzniklých přede dnem, kdy se tyto účty staly předmětem omezujících opatření,
          za předpokladu, že se na veškeré tyto úroky, jiné zisky a platby i nadále vztahuje čl. 6 odst. 1.
          Článek 8
          Ustanovení čl. 6 odst. 2 nebrání finančním institucím, které přijímají peněžní prostředky od třetích osob na účet osoby či subjektu uvedených na seznamu, v připsání takových peněžních prostředků ve prospěch zmrazených účtů za předpokladu, že takové přírůstky na účtech budou rovněž zmrazeny. Finanční instituce neprodleně uvědomí o takových transakcích příslušné orgány.
          Článek 9
          1. Aniž jsou dotčeny platné předpisy o ohlašování, důvěrnost údajů a služebním tajemství a článek 284 Smlouvy, fyzické a právnické osoby a subjekty a orgány:
          a) poskytnou okamžitě každou informaci, která může usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou například účty a částky zmrazené v souladu s článkem 6, příslušným orgánům členských států uvedeným v příloze II, kde mají bydliště nebo kde jsou usazeni, a poskytnou tyto informace přímo nebo prostřednictvím těchto příslušných orgánů Komisi;
          b) spolupracují s příslušnými orgány uvedenými v příloze II při ověřování těchto informací.
          2. Každá další informace, kterou přijme Komise přímo, je zpřístupněna příslušným orgánům dotyčných členských států.
          3. Informace, které jsou poskytnuty či přijaty v souladu s tímto článkem, se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty či přijaty.
          Článek 10
          Ani fyzické nebo právnické osoby nebo subjekty, ani jejich ředitelé nebo zaměstnanci, kteří v dobré víře, že je takové jednání v souladu s tímto nařízením, zmrazí nebo neposkytnou finanční prostředky či hospodářské zdroje, nenesou odpovědnost za takové jednání, pokud není prokázáno, že k němu došlo z nedbalosti.
          Článek 11
          Komise a členské státy se vzájemně informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a poskytují si veškeré důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování tohoto nařízení, o obtížích spojených s jeho prosazováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.
          Článek 12
          Komise může:
          - měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy,
          - měnit přílohu III na základě rozhodnutí přijatých v souvislosti s přílohou společného postoje 2004/423/SZBP.
          Článek 13
          Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
          Členské státy oznámí Komisi tato pravidla neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a sdělí jí veškeré jejich další změny.
          Článek 14
          Toto nařízení se použije:
          a) na území Společenství včetně jeho vzdušného prostoru;
          b) na palubě letadel a lodí, které spadají do pravomoci některého členského státu;
          c) na státní příslušníky členského státu, ať se nacházejí kdekoliv;
          d) na právnické osoby, subjekty nebo skupiny usazené nebo zřízené podle práva některého členského státu;
          e) na všechny právnické osoby, subjekty nebo skupiny, které provozují činnost v rámci Společenství.
          Článek 15
          Zrušuje se nařízení (ES) č. 1081/2000.
          Článek 16
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 30. dubna 2004.
          
          V Lucemburku dne 26. dubna 2004.
          Za Radu
          předseda
          B. Cowen
          [1] Úř. věst. L 125, 28.4.2004, s. 61.
          [2] Úř. věst. L 287, 8.11.1996, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 106, 29.4.2003, s. 36. Společný postoj naposledy pozměněný rozhodnutím Rady 2003/907/SZBP (Úř. věst. L 340, 24.12.2003, s. 81).
          [4] Úř. věst. L 122, 24.5.2000, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2297/2003 (Úř. věst. L 340, 24.12.2003, s. 81).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Seznam výzbroje, která by mohla být použita k vnitřní represi, podle článku 3
          Níže uvedený seznam nezahrnuje předměty, které jsou zvlášť určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití.
          1. Neprůstřelné přilby, policejní přilby, ochranné štíty a neprůstřelné štíty a díly pro ně zvlášť určené.
          2. Zařízení zvlášť určená pro snímání otisků prstů.
          3. Elektrické světlomety.
          4. Neprůstřelné stavební přístroje.
          5. Lovecké nože.
          6. Výrobní zařízení zvlášť určená k výrobě brokovnic.
          7. Zařízení k ručnímu nabíjení střeliva.
          8. Zařízení pro odposlouchávání zpráv.
          9. Optické detektory pevných látek.
          10. Hlavně se zesilovačem obrazu.
          11. Teleskopické zbraňové zaměřovače.
          12. Zbraně s hladkým vývrtem a pro ně určené střelivo, které nejsou zvlášť určené pro vojenské využití, a pro ně zvlášť určené díly s výjimkou:
          - signálních pistolí,
          - vzduchových nebo nábojnicových střelných zbraní navržených jako průmyslové nástroje nebo přístroje k omračování zvířat.
          13. Simulátory výcviku v používání střelných zbraní a pro ně zvlášť určené nebo upravené díly a příslušenství.
          14. Bomby a granáty, které nejsou zvlášť určené pro vojenské využití, a pro ně zvlášť určené díly.
          15. Neprůstřelné vesty, které neodpovídají vojenským normám nebo specifikacím, a pro ně zvlášť určené díly.
          16. Užitková terénní vozidla s pohonem všech kol, která byla vyrobena nebo vybavena balistickou ochranou, a tvarované obrnění pro tato vozidla.
          17. Vodní děla a pro ně zvlášť určené nebo upravené díly.
          18. Vozidla vybavená vodním dělem.
          19. Vozidla zvlášť určená nebo upravená tak, aby elektřinou rozháněla útočící demonstranty, a díly zvlášť určené nebo upravené pro tento účel.
          20. Akustická zařízení, která výrobce nebo dodavatel uvádí jako vhodná pro účel kontroly nepokojů, a pro ně zvlášť určené díly.
          21. Boty s kováním, útočné řetězy, pouta a elektrické obušky speciálně určené pro znehybňování lidí s výjimkou:
          - pout, jejichž celkový maximální rozměr včetně řetězu nepřesahuje při zamčení 240 mm.
          22. Přenosná zařízení určená nebo upravená pro účel kontroly nepokojů nebo sebeobrany, která využívají paralyzujících látek (například slzný plyn nebo dráždivý plyn), a pro ně zvlášť určené díly.
          23. Přenosná zařízení určená nebo upravená pro účel kontroly nepokojů nebo sebeobrany, která využívají elektrického šoku (včetně elektrických obušků, elektrických štítů, ochromujících střelných zbraní a střelných zbraní s elektrickými šipkami (taser)), a díly určené nebo upravené pro tento účel.
          24. Elektronická zařízení, která mohou detekovat uschované výbušniny, a pro ně zvlášť určené díly s výjimkou:
          - televizních nebo rentgenových kontrolních zařízení.
          25. Zařízení na elektronické rušení určené k zabránění detonacím způsobeným dálkovým radiovým ovládáním provizorních zařízení a pro ně zvlášť určené díly.
          26. Zařízení zvlášť určená pro vyvolání explozí elektrickými nebo neelektrickými prostředky, včetně odpalovacích zařízení, rozbušek, roznětek a detonačních kabelů, a pro ně zvlášť určené díly s výjimkou:
          - zařízení nebo dílů zvlášť určených pro zvláštní komerční využití, které zahrnují uvedení v pohyb nebo provoz explozivními prostředky jiných zařízení, jejichž funkcí nevznikají exploze (například hustilky airbagů v automobilech, bleskosvody spouštěčů hasicích zařízení).
          27. Zařízení určená pro odstraňování explozivní výzbroje s výjimkou:
          - ochranných krytů bomb,
          - kontejnerů určených pro předměty, o kterých se ví, že jsou improvizovanými výbušnými zařízeními, nebo o kterých existuje takové podezření.
          28. Zařízení pro noční vidění a termovidění a hlavně se zesilovačem obrazu nebo čidla pevných látek.
          29. Zvlášť určený software a technologie potřebné pro všechny uvedené položky.
          30. Nálože s lineárním ničivým působením.
          31. Níže uvedené výbušniny a příbuzné látky:
          - amatol,
          - nitrocelulosa (s obsahem dusíku více než 12,5 %),
          - nitroglykol,
          - pentaerytritol tetranitrát (PETN),
          - pikryl chlorid,
          - trinitrofenylmetylnitramin (tetryl),
          - 2, 4, 6-trinitrotoluen (TNT).
          32. Zvlášť určený software a technologie potřebné pro všechny uvedené položky.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Seznam příslušných orgánů podle článků 4, 7 a 8
          BELGIE
          Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement
          Egmont 1
          Rue des Petits Carmes 19
          B-1000 Bruxelles
          Direction générale des affaires bilatérales
          Service "Asie du sud et de l'Est, Océanie"
          Tel.: (32-2) 501 82 74
          Service des transports
          Tel.: (32-2) 501 37 62
          Fax: (32-2) 501 88 27
          Direction générale coordination et des affaires européennes
          Coordination de la politique commerciale
          Tel.: (32-2) 501 83 20
          Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie
          ARE 4 e o division, service des licences
          Avenue du Général Leman 60
          B-1040 Bruxelles
          Tel.: (32-2) 206 58 16/27
          Fax: (32-2) 230 83 22
          Service Public Fédéral des Finances
          Administration de la Trésorerie
          30 Avenue des Arts
          B-1040 Bruxelles
          Fax: (32-2) 233 74 65
          E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
          Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Region de Bruxelles-Capitale:
          Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering
          Kunstlaan 9
          B-1210 Brussel
          Tel.: (32-2) 209 28 25
          Fax: (32-2) 209 28 12
          Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
          Avenue des Arts, 9
          B-1210 Bruxelles
          Tel.: (32-2) 209 28 25
          Fax: (32-2) 209 28 12
          Région wallonne:
          Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon
          Rue May, 25-27
          B-5100 Jambes-Namur
          Tel.: (32-81) 33 12 11
          Fax: (32-81) 33 13 13
          Vlaams Gewest:
          - Administratie Buitenlands Beleid
          Boudewijnlaan 30
          B-1000 Brussel
          Tel.(32-2) 553 59 28
          Fax (32-2) 553 60 37
          DÁNSKO
          Erhvervs- og Boligstyrelsen
          Dahlerups Pakhus
          Langelinie Allé 17
          DK-2100 København Ø
          Tel.: (45) 35 46 60 00
          Fax (45) 35 46 60 01
          Udenrigsministeriet
          Asiatisk Plads 2
          DK-1448 København K
          Tel.: (45) 33 92 00 00
          Fax (45) 32 54 05 33
          Justitsministeriet
          Slotholmsgade 10
          DK-1216 København K
          Tel.: (45) 33 92 33 40
          Fax (45) 33 93 35 10
          NĚMECKO
          V souvislosti se zmrazením finančních prostředků, financování a finanční pomoci:
          Deutsche Bundesbank
          Servicezentrum Finanzsanktionen
          Postfach
          D-80281 München
          Tel.: (49-89) 28 89 38 00
          Fax (49-89) 35 01 63 38 00
          V souvislosti se zbožím, technickou pomocí a jinými službami:
          Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
          Frankfurter Strasse 29-35
          D-65760 Eschborn
          Tel.: (49) 61 96 908 – 0
          Fax (49) 61 96 908 – 800
          ŘECKO
          A. Zmrazení aktiv
          Ministry of Economy and Finance
          General Directory of Economic Policy
          Adresa: 5 Nikis S.
          GR-101 80 Athens
          Tel.: (30-210) 333 27 86
          Fax: (30-210) 333 28 10
          A. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
          Υπουργείο Oικονομίας και Oικονομικών
          Γενική Δ/νση Οικονομικήs Πολιτικής
          Δ/νση: Nίκηs 5, AΘΗΝΑ 101 80
          Tηλ.: (30-210) 333 27 86
          Φαέ.: (30-210) 333 28 10
          B. Dovozní a vývozní omezení
          Ministry of Economy and Finance
          General Directorate for Policy Planning and Management
          Address Kornaroy S.,
          GR-105 63 Athens
          Tel.: (30-210) 328 64 01–3
          Fax: (30-210) 328 64 04
          B. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ
          Υπουργείο Oικονομίας και Oικονομικών
          ενική Δ/νση Σχεδιασμού και Λιαχείρισης Πολιτικής
          Δ/νση: Κορνάρου 1, T. K. 105 63
          Αΰήνα – Eλλάς
          Tηλ.: (30-210) 328 64 01–3
          Φαέ.: (30-210) 328 64 04
          ŠPANĚLSKO
          Ministerio de Economía
          Dirección General de Comercio e Inversiones
          Paseo de la Castellana, 162
          E-28046 Madrid
          Tel.: (34) 913 49 38 60
          Fax (34) 914 57 28 63
          Dirección General del Tesoro y Política Financiera
          Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
          Ministerio de Economía
          Paseo del Prado, 6
          E-28014 Madrid
          Tel.: (34) 912 09 95 11
          Fax (34) 912 09 96 56
          FRANCIE
          Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
          Direction générale des douanes et des droits indirects
          Cellule embargo – Bureau E2
          Tel.: (33-1) 44 74 48 93
          Fax: (33-1) 44 74 48 97
          Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
          Direction du Trésor
          Service des affaires européennes et internationales
          Sous-direction E
          139, rue du Bercy
          F-75572 Paris Cedex 12
          Tel.: (33-1) 44 87 72 85
          Fax: (33-1) 53 18 96 37
          Ministère des Affaires étrangères
          Direction de la coopération européenne
          Sous-direction des relations extérieures de la Communauté
          Tel.: (33-1) 43 17 44 52
          Fax: (33-1) 43 17 56 95
          Direction générale des affaires politiques et de sécurité
          Service de la Politique Etrangere et de Sécurité Commune
          Tel.: (33-1) 43 17 45 16
          Fax: (33-1) 43 17 45 84
          IRSKO
          Central Bank of Ireland
          Financial Markets Department
          PO Box 559
          Dame Street
          Dublin 2
          Tel.: (353-1) 671 66 66
          Fax: (353-1) 671 65 61
          Department of Foreign Affairs
          Bilateral Economic Relations Division
          80 St. Stephen's Green
          Dublin 2
          Tel.: (353-1) 408 21 53
          Fax: (353-1) 408 20 03
          Department of Enterprise, Trade and Employment
          Export Licensing Unit
          Block C
          Earlsfort Centre
          Lower Hatch St.
          Dublin 2
          Tel.: (353-1) 631 25 34
          Fax: (353-1) 631 25 62
          ITÁLIE
          Ministero degli Affari Esteri
          Piazzale della Farnesina, 1-00194 Roma
          D.G.A.O. – Ufficio II
          Tel.: (39-06) 36 91 38 20
          Fax: (39-06) 36 91 51 61
          U.A.M.A.
          Tel.: (39-06) 36 91 36 05
          Fax: (39-06) 36 91 88 15
          Ministero dell'Economia e delle finanze
          Dipartimento del Tesoro
          Comitato di Sicurezza Finanziaria
          Via XX Settembre, 97-00187 Roma
          Tel.: (39-06) 47 61 39 42
          Fax: (39-06) 47 61 30 32
          Ministero della attività produttive
          Direzione Generale Politica Commerciale
          Viale Boston, 35-00144 Roma
          Tel.: (39-06) 599 31
          Fax: (39-06) 59 64 75 31
          LUCEMBURSKO
          Ministère des Affaires Étrangères
          Direction des relations économiques internationales
          6, rue de la Congrégation
          L-1352 Luxembourg
          Tel.: (352) 478 23 46
          Fax: (352) 22 20 48
          Ministère des Finances
          3, rue de la Congrégation
          L-1352 Luxembourg
          Tel.: (352) 478-2712
          Fax (352) 47 52 41
          NIZOZEMSKO
          Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
          Postbus 30003
          9700 RD Groningen
          Tel.: (31-50) 523 91 83
          RAKOUSKO
          Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
          Abteilung C/2/2
          Stubenring 1
          A-1010 Wien
          Tel.: (43-1) 711 00
          Fax: (43-1) 711 00-83 86
          Oesterreichische Nationalbank
          Otto Wagner Platz 3
          A-1090 Wien
          Tel.: (01-4042043 1) 404 20-0
          Fax: (43-1) 404 20 – 73 99
          Bundesministerium für Inneres
          Bundeskriminalamt
          Josef Holaubek Platz 1
          A-1090 Wien
          Tel.: (43-1) 313 45-0
          Fax: (43-1) 313 45-852 90
          PORTUGALSKO
          Ministério dos Negócios Estrangeiros
          Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
          Largo Rilvas
          P-1350-179 Lisboa
          Tel.: (351-21) 394 60 72
          Fax: (351-21) 394 60 73
          Ministério das Finanças
          Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
          Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o
          P-1100 Lisboa
          Tel.: (351-21) 882 32 40/47
          Fax: (351-21) 882 32 49
          FINSKO
          Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
          PL/PB 176
          00161 Helsinki/Helsingfors
          Tel.: (358-9) 16 05 59 00
          Fax: (358-9) 16 05 57 07
          Puolustusministeriö/Försvarsministeriet
          Eteläinen Makasiinikatu 8
          00131 Helsinki/Helsingfors
          PL/PB 31
          Tel.: (358-9) 16 08 81 28
          Fax: (358-9) 16 08 81 11
          ŠVÉDSKO
          Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
          Box 70 252
          S-107 22 Stockholm
          Tel.: (46-8) 406 31 00
          Fax (46-8) 20 31 00
          Regeringskansliet
          Utrikesdepartementet
          Rättssekretariatet för EU-frågor
          S-103 39 Stockholm
          Tel.: (46-8) 405 10 00
          Fax: (46-8) 723 11 76
          Finansinspektionen
          Box 6750
          S-113 85 Stockholm
          Tel.: (46-8) 787 80 00
          Fax: (46-8) 24 13 35
          SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
          Sanctions Licensing Unit
          Export Control Organisation
          Department of Trade and Industry
          4 Abbey Orchard Street
          London SW1P 2HT
          United Kingdom
          Tel.: (44-207) 215 05 94
          Fax: (44-207) 215 05 93
          HM Treasury
          Financial Systems and International Standards
          1, Horse Guards Road
          London SW1A 2HQ
          United Kingdom
          Tel.: (44-207) 270 59 77
          Fax: (44-207) 270 54 30
          Bank of England
          Financial Sanctions Unit
          Threadneedle Street
          London EC2R 8AH
          United Kingdom
          Tel.: (44-207) 601 46 07
          Fax: (44-207) 601 43 09
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Seznam podle článku 6
          STÁTNÍ RADA PRO MÍR A ROZVOJ (SRMR)
          Jméno | Funkce | Narození | Manželka | Děti | Vnoučata |
          Vrchní gen. Than Shwe | Předseda | 2.2.1933 | Kyaing Kyaing | Thandar Shwe, Khin Pyone Shwe, Aye Aye Thit Shwe | Thidar Htun, Nay Shwe Thway Aung (a) Pho La Pye, Pho La Lon |
          Zástupce vrchního generála Maung Aye | Místopředseda | 25.12.1937 | Mya Mya San | Nandar Aye | |
          Gen. Khin Nyunt | Předseda vlády | 11.10.1939 | Khin Win Shwe (6.10.1940) | Ye Naing Win Zaw Naing Oo Thin Le Le Win | |
          Gen. Thura Shwe Mann | Vedoucí štábu a koordinátor zvláštních operací (armáda, námořnictvo a letectvo) | | Khin Lay Thet | Toe Naing Mann (wife-Zay Zin Latt), Aung Thet Mann Ko Ko, Shwe Mann Ko Ko | |
          Genpor. Soe Win | První tajemník | | Than Than Nwe | | |
          Genpor. Thein Sein | Druhý tajemník, generální pobočník | | Khin Khin Win | | |
          Genpor. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo | Generální proviantní důstojník | | Khin Saw Hnin | | |
          Genpor. Kyaw Win | Vedoucí výcviku ozbrojených sil | | San San Yee | | |
          Genpor. Tin Aye | Vedoucí vojenských skladů, vedoucí UMEH | | Kyi Kyi Ohn | | |
          Genpor. Ye Myint | Vedoucí úřadu zvláštních operací 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay) | | Tin Lin Myint (25.1.1947) | Theingi Ye Myint, Aung Zaw Ye Myint, Kay Khaing Ye Myint | |
          Genpor. Aung Htwe | Vedoucí úřadu zvláštních operací 2 (Kayah, Shan) | | Khin Hnin Wai | | |
          Genpor. Khin Maung Than | Vedoucí úřadu zvláštních operací 3 (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan) | | Marlar Tint | | |
          Genpor. Maung Bo | Vedoucí úřadu zvláštních operací 4 (Karen, Mon, Tenasserim) | | Khin Lay Myint | | |
          OBLASTNÍ VELITELÉ
          Jméno | Funkce | Narození | Manželka | Děti | Vnoučata |
          Genmjr. Myint Swe | Velitel, velitelství Rangoon | | Khin Thet Htay | | |
          Genmjr. Ye Myint | Velitel, velitelství Střed — divize Mandalay | | Myat Ngwe | | |
          Genmjr. Thar Aye | Velitel, velitelství Severozápad — divize Sagaing | | Wai Wai Khaing | | |
          Genmjr. Maung Maung Swe | Velitel, velitelství Sever — stát Kachin | | Tin Tin Nwe | Ei Thet Thet Swe, Kaung Kyaw Swe | |
          Genmjr. Myint Hlaing | Velitel, velitelství Východ — stát Shan (sever) | | Khin Thant Sin | | |
          Genmjr. Khin Zaw | Velitel, velitelství Trojúhelník — stát Shan (východ) | | Khin Pyone Win | Kyi Tha Khin Zaw, Su Khin Zaw | |
          Genmjr. Khin Maung Myint | Velitel, velitelství Východ — stát Shan (jih) | | Win Win Nu | | |
          Genmjr. Thura Myint Aung | Velitel, velitelství Jihovýchod - stát Mon | | Than Than Nwe | | |
          Brig. gen. Ohn Myint | Velitel, velitelství Pobřeží -divize Tenasserim | | Nu Nu Swe | | |
          Genmjr. Ko Ko | Velitel, velitelství Jih - divize Pegu | | Sat Nwan Khun Sum | | |
          Genmjr. Soe Naing | Velitel, velitelství Jihozápad — divize Irrawaddy | | Tin Tin Latt | | |
          Genmjr. Maung Oo | Velitel, velitelství Západ — stát Arakan | | Nyunt Nyunt Oo | | |
          NÁMĚSTCI OBLASTNÍCH VELITELŮ
          Jméno | Funkce | Narození | Manželka | Děti | Vnoučata |
          Plk. Wai Lwin | Rangoon | | Swe Swe Oo | Way Phyo, Lwin Yamin | |
          Brig. gen. Nay Win | Střed | | Nan Aye Mya | | |
          Plk. Tin Maung Ohn | Severozápad | | | | |
          Brig. gen. San Tun | Sever | | Tin Sein | | |
          Brig. gen. Hla Myint | Severovýchod | | Su Su Hlaing | | |
          Brig. gen. Myint Swe | Trojúhelník | | Mya Mya Ohn | Khin Mya Mya, Wut Hmone Swe (manžel – Soe Thu) | |
          Plk. Win Myint | Východ | | | | |
          Brig. gen. Myo Hla | Jihovýchod | | Khin Hnin Aye | | |
          Plk. Hone Ngaing | Pobřeží | | | | |
          Brig. gen. Thura Maung Ni | Jih | | Nan Myint Sein | | |
          Brig. gen. Tint Swe | Jihozápad | | Khin Thaung | Ye Min (a) Ye Kyaw Swar Swe (manželka – Su Mon Swe) | |
          Plk. Tin Hlaing | Západ | | | | |
          MINISTŘI
          Jméno | Ministerstvo | Narození | Manželka | Děti | Vnoučata |
          U Than Shwe | Ministr v úřadu předsedy vlády | | Yin Yin Mya | | |
          Genmjr. Thein Swe | Ministr v úřadu předsedy vlády | | Mya Theingi | | |
          Genmjr. Nyunt Tin | Ministr zemědělství a zavlažování | | Khin Myo Oo | Kyaw Myo Nyunt, Thu Thu Ei Han | |
          Brig. gen. Pyi Sone | Ministr obchodu | | Aye Pyai Wai Khin | Kalyar Pyay Wai Shan, Pan Thara Pyay Shan | |
          Genmjr. Saw Tun | Ministr stavebnictví | | Myint Myint Ko | | |
          Genmjr. Htay Oo | Ministr družstevnictví | | Ni Ni Win | | |
          Genmjr. Kyi Aung | Ministr kultury | | Khin Khin Lay | | |
          U Than Aung | Ministr školství | | Win Shwe | | |
          Genmjr. Tin Htut | Ministr pro elektrickou energii | | Tin Tin Nyunt | | |
          Brig. gen. Lun Thi | Ministr energetiky | | Khin Mar Aye | Mya Sein Aye, Zin Maung Lun (manželka – Zar Chi Ko) | |
          Genmjr. Hla Tun | Ministr financí a státního rozpočtu | | Khin Than Win | | |
          U Win Aung | Ministr zahraničních věcí | | San Yon | Su Nyein Aye, Thaung Su Nyein (manželka Su Su Soe Nyunt) | |
          Brig. gen. Thein Aung | Ministr lesnictví | | Khin Htay Myint | | |
          Prof. Dr. Kyaw Myint | Ministr zdravotnictví | | Nilar Thaw | | |
          Plk. Tin Hlaing | Ministr vnitra | | Khin Hla Hla | | |
          Genmjr. Sein Htwa | Ministr přistěhovalectví a obyvatelstva, sociálních věcí, péče a znovuosídlení | | Khin Aye | | |
          U Aung Thaung | Ministr průmyslu I | | Khin Khin Yi | Nay Aung, Pyi Aung | |
          Genmjr. Saw Lwin | Ministr průmyslu II | | Moe Moe Myint | | |
          Brig. gen. Kyaw Hsan | Ministr informací | | Kyi Kyi Win | | |
          U Tin Winn | Ministr práce | | Khin Nu | May Khin Tin Win Nu | |
          Brig. gen. Maung Maung Thein | Ministr živočišné výroby a rybářství | | Myint Myint Aye | | |
          Brig. gen. Ohn Myint | Ministr hornictví | | San San | Maung Thet Naing Oo, Maung Min Thet Oo | |
          U Soe Tha | Ministr pro národní plánování a hospodářský rozvoj | | Kyu Kyu Win | Kyaw Myat Soe (manželka – Wei Wei Lay) | |
          Plk. Thein Nyunt | Ministr pro rozvoj příhraničních oblastí, národnostní skupiny a rozvojové záležitosti | | Kyin Khaing | | |
          Genmjr. Aung Min | Ministr železniční dopravy | | Wai Wai Thar | | |
          Brig. gen. Thura Myint Maung | Ministr pro náboženské záležitosti | | | Aung Kyaw Soe (manželka – Su Su Sandi), Zin Mying Maung | |
          U Thaung | Ministr pro vědu a techniku | | May Kyi Sein | | |
          Brig. gen. Thura Aye Myint | Ministr tělovýchovy | | Aye Aye | Nay Linn | |
          Brig. gen. Thein Zaw | Ministr spojů, pošt a telegrafů, hotelů a cestovního ruchu | | Mu Mu Win | | |
          Genmjr. Hla Myint Swe | Ministr dopravy | | San San Myint | | |
          NÁMĚSTCI MINISTRŮ
          Jméno | Ministerstvo | Narození | Manželka | Děti | Vnoučata |
          Brig. gen. Khin Maung | Náměstek ministra zemědělství a zavlažování | | | | |
          U Ohn Myint | Náměstek ministra zemědělství a zavlažování | | Thet War | | |
          Brig. gen. Aung Tun | Náměstek ministra obchodu | | | | |
          Brig. gen. Myint Thein | Náměstek ministra stavebnictví | | Mya Than | | |
          Brig. gen. Soe Win Maung | Náměstek ministra kultury | | Myint Myint Wai | | |
          Brig. gen. Khin Maung Win | Náměstek ministra obrany | | | | |
          Genmjr. Aung Hlaing | Náměstek ministra obrany | | | Soe San | |
          U Myo Nyunt | Náměstek ministra školství | | | | |
          Plk. Aung Myo Min | Náměstek ministra školství | | | | |
          U Myo Myint | Náměstek ministra pro elektrickou energii | | | | |
          Brig. gen. Than Htay | Náměstek ministra energetiky | | | | |
          Plk. Hla Thein Swe | Náměstek ministra financí a státního rozpočtu | | | | |
          U Kyaw Thu | Náměstek ministra zahraničních věcí | 15.8.1949 | Lei Lei Kyi | | |
          U Khin Maung Win | Náměstek ministra zahraničních věcí | | Khin Swe Soe (generální ředitelka ministerstva družstevních podniků) | Khin Swe Win Ko, Myo Zin, Myo Htwe | |
          Brig. gen. Tin Naing Thein | Náměstek ministra lesnictví | | | | |
          Prof. Dr. Mya Oo | Náměstek ministra zdravotnictví | | Tin Tin Mya | Dr. Tun Tun Oo ( 26.7.1965), Dr. Mya Thuzar ( 23.9.1971), Mya Thidar ( 10.6.1973), Mya Nandar ( 29.5.1976) | |
          Brig. gen. Phone Swe | Náměstek ministra vnitra | | | | |
          Brig. gen. Aye Myint Kyu | Náměstek ministra hotelů a cestovního ruchu | | Khin Swe Myint | | |
          U Maung Aung | Náměstek ministra pro přistěhovalectví a obyvatelstvo | | | | |
          Brig. gen. Thein Tun | Náměstek ministra průmyslu I | | | | |
          Brig. gen. Kyaw Win | Náměstek ministra průmyslu I | | | | |
          Podplk. Khin Maung Kyaw | Náměstek ministra průmyslu II | | Mi Mi Wai | | |
          Brig. gen. Aung Thein | Náměstek ministra informací | | Tin Tin Nwe | | |
          U Thein Sein | Náměstek ministra informací | | Khin Khin Wai | Thein Aung Thaw (manželka – Su Su Cho) | |
          Brig. gen. Win Sein | Náměstek ministra práce | | | | |
          U Aung Thein | Náměstek ministra živočišné výroby a rybářství | | | | |
          U Myint Thein | Náměstek ministra hornictví | | Khin May San | | |
          Plk. Tin Ngwe | Náměstek ministra pro rozvoj příhraničních oblastí, národnostní skupiny a rozvojové záležitosti | | | | |
          Brig. gen. Than Tun | Náměstek ministra pro rozvoj příhraničních oblastí, národnostní skupiny a rozvojové záležitosti | | | May Than Tun ( 25.6.1970) manžel: Ye Htun Myat | |
          Thura U Thaung Lwin | Náměstek ministra železniční dopravy | | | | |
          Brig. gen. Thura Aung Ko | Náměstek ministra pro náboženské záležitosti | | Myint Myint Yee | | |
          U Nyi Hla Nge | Náměstek ministra pro vědu a techniku | | | | |
          Dr. Chan Nyein | Náměstek ministra pro vědu a techniku | | | | |
          Brig. gen. Kyaw Myint | Náměstek ministra sociálních věcí, péče a znovuosídlení | | Khin Aye | | |
          Brig. gen. Maung Maung | Náměstek ministra tělovýchovy | | | | |
          U Pe Than | Náměstek ministra dopravy a Náměstek ministra železniční dopravy | | Cho Cho Tun | | |
          Plk. Nyan Tun Aung | Náměstek ministra dopravy | | | | |
          BÝVALÍ ČLENOVÉ VLÁDY
          Jméno | Funkce | Narození | Manželka | Děti | Vnoučata |
          Viceadmirál Maung Maung Khin | Místopředseda vlády | 23.11.1929 | | | |
          Genpor. Tin Tun | Místopředseda vlády | 28.3.1930 | | | |
          Genpor. Tin Hla | Místopředseda vlády, ministr pro vojenské záležitosti a generální proviantní důstojník | | | | |
          U Ko Lay | Ministr v úřadu předsedy vlády | | Khin Khin | San Min, Than Han, Khin Thida (manžel: Zaw Htun Oo, druhý tajemník, syn zesnulého druhého tajemníka Genpor. Tin Oo) | |
          U Aung San | Ministr družstevnictví | | | | |
          U Win Sein | Ministr kultury | 10.10.1940 Kyaukkyi | | | |
          U Khin Maung Thein | Ministr financí a státního rozpočtu | | Su Su Thein | Daywar Thein ( 25.12.1960), Thawdar Thein ( 6.3.1958), Maung Maung Thein ( 23.10.1963), Khin Yadana Thein ( 6.5.1968), Marlar Thein ( 25.2.1965), Hmwe Thida Thien ( 28.7.1966) | |
          Genmjr. Ket Sein | Ministr zdravotnictví | | Yin Yin Myint | | |
          U Saw Tun | Ministr pro přistěhovalectví a obyvatelstvo | | | | |
          Plk. Thaik Tun | Náměstek ministra lesnictví | | Nwe Nwe Kyi | Myo Win Thaik, Khin Sandar Tun, Khin Nge Nge Tun, Khin Ei Shwe Zin Tun | |
          Brig. gen. D O Abel | Ministr v úřadu předsedy SPDC | | Khin Thein Mu | | |
          U Pan Aung | Ministr v úřadu předsedy vlády | | Nyunt Nyunt Lwin | | |
          Genpor. Tin Ngwe | Ministr družstevnictví | | Khin Hla | | |
          Genpor. Min Thein | Ministr v úřadu předsedy SPDC | | Khin Than Myint | | |
          U Aung Khin | Ministr pro náboženské záležitosti | | Yin Yin Nyunt | | |
          U Hset Maung | Náměstek ministra v úřadu předsedy SPDC | | May Khin Kyi | Set Aung | |
          U Tin Tun | Náměstek ministra energetiky | | | | |
          Brig. gen. Than Tun | Náměstek ministra financí a státního rozpočtu | | | | |
          U Soe Nyunt | Náměstek ministra kultury | | | | |
          U Kyaw Tin | Náměstek ministra pro rozvoj příhraničních oblastí a národnostní skupiny | | | | |
          U Hlaing Win | Náměstek ministra sociálních věcí, péče a znovuosídlení | | | | |
          U Aung Phone | Ministr lesnictví | 20.11.1939 | Khin Sitt Aye (14.9.1943) | Sitt Thwe Aung ( 10.7.1977) manželka – Thin Zar Tun, Sitt Thaing Aung ( 13.11.1971) | |
          DALŠÍ PŘEDSTAVITELÉ VE VZTAHU K CESTOVNÍMU RUCHU
          Jméno | Funkce | Narození | Manželka | Děti | Vnoučata |
          Podplk. (v důchodu) Khin Maung Latt | Generální ředitel Ředitelství hotelů a cestovního ruchu | | Win Kyi | Tun Mit Latt ( 6.2.1969) | Nyan Min Latt ( 29.4.1997), Shane Min Latt ( 10.5.2000) |
          Kpt. (v důchodu) Htay Aung | Generální ředitel Hotelové a turistické služby Myanmaru | | | | |
          VYSOCÍ ÚŘEDNÍCI MINISTERSTVA OBRANY
          Jméno | Funkce | Narození | Manželka | Děti | Vnoučata |
          Komodor Soe Thein | Vrchní velitel námořnictva | | Khin Aye Kyi | | |
          Brig. gen. Myat Hein | Vrchní velitel letectva | | Htwe Htwe Nyunt | | |
          Kap. Nyan Tun | Vedoucí štábu (námořnictvo) | | | | |
          Brig. gen. Hla Shwe | Zástupce generálního pobočníka | | | | |
          Plk. Khin Soe | Zástupce generálního pobočníka | | | | |
          Genmjr. Soe Maung | Generální vojenský soudce | | | | |
          Brig. gen. Thein Htaik | Generální inspektor | | | | |
          Brig. gen. Saw Hla | Náčelník vojenské policie | | | | |
          Plk. Sein Lin | Ředitel vojenských skladů | | | | |
          Brig. gen. Kyi Win | Ředitel dělostřelectva a obrněných jednotek | | | | |
          Brig. gen. Than Sein | Vedoucí vojenské nemocnice | | Rosy Mya Than | | |
          Brig. gen. Win Hlaing | Ředitel zbrojních dodávek | | | | |
          Genmjr. Khin Aung Myint | Ředitel pro styk s veřejností a psychologické vedení války | | | | |
          Genmjr. Moe Hein | Velitel, Akademie národní obrany | | | | |
          Brig. gen. Than Maung | Ředitel lidových milicí a pohraničních sil | | | | |
          Brig. gen. Aung Myint | Ředitel pro dálkovou signalizaci | | | | |
          Brig. gen. Than Htay | Ředitel zásobování a dopravy | | | | |
          Brig. gen. Khin Maung Tint | Ředitel pro bezpečnostní tiskoviny | | | | |
          Genmjr. Hsan Hsint | Vedoucí úřadu pro personální otázky | 1951 | Khin Ma Lay | Okkar San Sint | |
          Genmjr. Win Myint | Zástupce vedoucího vojenského výcviku | | | | |
          Genmjr. Aung Kyi | Zástupce vedoucího vojenského výcviku | | Thet Thet Swe | | |
          Brig. gen. Nyan Win | Zástupce vedoucího vojenského výcviku | | | | |
          ČLENOVÉ VELENÍ OBRANNÝCH ZPRAVODAJSKÝCH SLUŽEB
          Jméno | Funkce | Narození | Manželka | Děti | Vnoučata |
          Genmjr. Kyaw Win | Zástupce vedoucího vojenské rozvědky | | | | |
          Brig. gen. Myint Aung Zaw | Správa | | | | |
          Brig. gen. Hla Aung | Výcvik | | | | |
          Brig. gen. Thein Swe | Mezinárodní vztahy | | | Sonny Myat Swe (manželka – Yamin Htin Aung) | |
          Brig. gen. Kyaw Han | Věda a technika | | | | |
          Brig. gen. Than Tun | Politika a vojenská kontrarozvědka | | | | |
          Plk. Hla Min | Zástupce vedoucího | | | | |
          Plk. Tin Hla | Zástupce vedoucího | | | | |
          Brig. gen. Myint Zaw | Pohraniční bezpečnost a rozvědka | | | | |
          Brig. gen. Kyaw Thein | Národnostní skupiny/ příměří, boj proti drogám, námořní a letecká rozvědka | | | | |
          Plk. San Pwint | Zástupce vedoucího | | | | |
          VOJENŠTÍ VELITELÉ VE VEDENÍ VĚZNIC A POLICIE
          Jméno | Funkce | Narození | Manželka | Děti | Vnoučata |
          Plk. Ba Myint | Generální ředitel oddělení vězeňství (ministerstvo vnitra) | | | | |
          UNION SOLIDARITY AND DEVELOPMENT ASSOCIATION (USDA)
          Jméno | Funkce | Narození | Manželka | Děti | Vnoučata |
          Brig. gen. Aung Thein Lin | Starosta Yangonu a předseda Výboru pro rozvoj města Yangonu (tajemník) | | Khin San Nwe | Thidar Myo | |
          Plk. Maung Par | Zástupce starosty a zástupce předsedy Výboru pro rozvoj města Yangonu (člen CEC) | | Khin Nyunt Myaing | Naing Win Par | |
          OSOBY MAJÍCÍ PROSPĚCH Z HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY VLÁDY
          Jméno | Podnik | Narození | Manželka | Děti | Vnoučata |
          U Khin Shwe | Zaykabar Co. | 21.1.1952 | San San Kywe | Zay Zin Latt ( 24.3.1981) manžel: Toe Naing Mann, Zay Thiha ( 1.1.1977) | |
          U Aung Ko Win (a) Saya Kyaung | Kanbawza Bank | | Nan Than Htwe | | |
          U Aik Tun | Asia Wealth Bank Olympic Co. | 21.10.1948 | Than Win (3.12.1948) | Sandar Htun ( 23.8.1974), Aung Zaw Naing ( 1.9.1973), Mi Mi Khing ( 17.6.1976) | |
          U Tun Myint Naing (a) Steven Law | Asia World Co. | | Ng Seng Hong | | |
          U Htay Myint | Yuzana Co. | 6.2.1955 | Aye Aye Maw ( 17.11.1957) | Eve Eve Htay Myint ( 12.6.1977), Zay Chi Htay ( 17.2.1981) | |
          U Tayza | Htoo Trading Co. | 18.7.1964 | Thidar Zaw ( 24.2.1964) | Pye Phyo Tayza ( 29.1.1987), Htoo Htet Tayza ( 24.1.1993), Htoo Htwe Tayza ( 14.9.1996) | |
          U Kyaw Win | Shwe Thanlwin Lwin Trading Co. | | | | |
          U Win Aung | Dagon International | 30.9.1953 | Moe Moe Mya ( 28.8.1958), Yangon | Ei Hnin Pwint (a) Christabelle Aung ( 22.2.1981), Thurane Aung (a) Christopher Aung ( 23.7.1982), Ei Hnin Khin (a) Christina Aung ( 18.12.1983) | |
          STÁTNÍ HOSPODÁŘSKÉ PODNIKY
          Jméno | Podnik | Narození | Manželka | Děti | Vnoučata |
          Plk. Myint Aung | Generální ředitel Myawaddy Trading Co. | | | | |
          Plk. Myo Myint | Generální ředitel Bandoola Transportation Co. | | | | |
          Plk. (v důchodu) Thant Zin | Generální ředitel Myanmar Land and Development | | | | |
          Mjr. Hla Kyaw | Ředitel Myawaddy Advertising Enterprises | | | | |
          Plk. Aung Sun | Generální ředitel Hsinmin Cement Plant Construction Project | | | | |
          Plk. Ye Htut | Myanmar Economic Corporation | | | | |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.