Nařízení Komise (ES) č. 802/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podnikůText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 802/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 802/2004
          ze dne 21. dubna 2004,
          kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (nařízení ES o spojování) [1], a zejména na čl. 23 odst. 1 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 ze dne 21. prosince 1989 o kontrole spojování podniků [2], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1310/97 [3], a zejména na článek 23 uvedeného nařízení,
          po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 ze dne 21. prosince 1989 o kontrole spojování podniků bylo pozměněno s podstatnými změnami rozličných ustanovení uvedeného nařízení.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 447/98 [4] ze dne 1. března 1998 o oznamováních, lhůtách a slyšeních stanovených v nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 o kontrole spojování podniků musí být pozměněno tak, aby byly uvedené změny zohledněny. Z důvodu jasnosti by tedy mělo být zrušeno a nahrazeno novým nařízením.
          (3) Komise přijala opatření o mandátu úředníků pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže.
          (4) Nařízení (ES) č. 139/2004 je založeno na zásadě povinného oznamování spojení podniků předtím, než se uskuteční. Oznamování má na jednu stranu důležité právní následky, které jsou výhodné pro strany plánovaného spojení, zatímco na druhou stranu vystavuje nesplnění oznamovací povinnosti strany pokutě a může pro ně rovněž znamenat nepříznivé následky občanskoprávní povahy. Je proto nezbytné, aby v zájmu právní jistoty byl přesně definován předmět a obsah informací, které mají být v oznámení uvedeny.
          (5) Oznamující strany mají v plném rozsahu a pravdivě uvést Komisi skutečnosti a okolnosti, které jsou významné pro přijetí rozhodnutí o oznamovaném spojení.
          (6) Nařízení (ES) č. 139/2004 rovněž dotčeným podnikům umožňuje, aby v odůvodněném podání předcházejícím oznámení požádaly, aby spojení, které splňuje podmínky uvedeného nařízení, bylo Komisi postoupeno jedním nebo více členskými státy, případně, aby je Komise postoupila jednomu nebo více členským státům. Je důležité poskytnout Komisi a příslušným orgánům dotčených členských států dostačující informace, které by jim v krátké době umožnily vyhodnotit, zda by měly postoupení učinit. Za tímto účelem musí odůvodněné podání, které požaduje postoupení, obsahovat některé zvláštní informace.
          (7) Za účelem zjednodušení a urychlení přezkoumání oznámení a odůvodněných podání je žádoucí, aby bylo zavedeno používání formulářů.
          (8) Jelikož oznámení s sebou přináší zákonné lhůty podle nařízení (ES) č. 139/2004, musí být rovněž stanoveny podmínky pro tyto lhůty a určen den, kdy nabývají účinku.
          (9) V zájmu právní jistoty je třeba stanovit pravidla pro výpočet lhůt stanovených v nařízení (ES) č. 139/2004. Musí být určen zejména počátek a konec každé lhůty a okolnosti, které mají za následek přerušení již započaté lhůty, s náležitým ohledem na požadavky, které vyplývají z výjimečně krátkých zákonných lhůt pro řízení.
          (10) Ustanovení vztahující se na postup Komise musí být sestavena takovým způsobem, aby plně zajišťovala právo na slyšení a právo na obhajobu. Pro tyto účely by Komise měla rozlišovat mezi stranami, které oznamují spojení, jinými stranami zúčastněnými na plánu spojení, třetími stranami a stranami, ohledně kterých Komise zamýšlí učinit rozhodnutí o uložení pokuty nebo penále.
          (11) Komise by měla dát oznamujícím stranám a jiným zúčastněným stranám, pokud o to požádají, příležitost před oznámením neformálně a přísně důvěrně projednat zamýšlené spojení. Komise by navíc měla po oznámení udržovat úzký styk s uvedenými stranami v míře, která je nezbytná k tomu, aby s nimi projednala všechny praktické nebo právní problémy, které objeví při prvním přezkoumání případu, s cílem, pokud možno, po vzájemné dohodě tyto problémy odstranit.
          (12) V souladu se zásadou zachování práva na obhajobu musí být oznamujícím stranám dána příležitost vyjádřit se ke všem námitkám, které Komise navrhuje vzít v úvahu při svých rozhodnutích. Ostatní zúčastněné strany by také měly být informovány o námitkách Komise a měla by jim být poskytnuta příležitost vyjádřit svá stanoviska.
          (13) Třetí strany prokazující dostatečný zájem musí také dostat příležitost vyjádřit svá stanoviska, pokud o to písemně požádají.
          (14) Různé osoby oprávněné podat připomínky by tak měly učinit písemně, jak ve svém vlastním zájmu, tak v zájmu náležitého řízení, aniž je dotčeno jejich právo žádat popřípadě o formální slyšení jako doplnění písemného řízení. V naléhavých případech však musí být Komise schopna přistoupit okamžitě k formálním slyšením oznamujících stran, jiných zúčastněných stran nebo třetích stran.
          (15) Je nezbytné vymezit práva osob, které mají být slyšeny, do jaké míry mají mít přístup ke spisům Komise a za jakých podmínek mohou být zastupovány nebo podporovány.
          (16) Komise musí při poskytování přístupu ke spisu respektovat oprávněný zájem podniků na ochraně jejich obchodních tajemství a jiných důvěrných informací. Komise by měla mít rovněž možnost vyžádat si, aby podniky, které předložily dokumenty nebo prohlášení, důvěrné informace označily.
          (17) Aby Komise mohla provádět náležité posouzení závazků, navržených oznamujícími stranami s cílem vytvořit spojení slučitelné se společným trhem, a zajistit řádné konzultace s jinými zúčastněnými stranami, třetími stranami a orgány členských států, jak stanoví nařízení (ES) č. 139/2004, zvláště čl. 18 odst. 1 a 4 a čl. 19 odst. 1, 2, 3 a 5 uvedeného nařízení, je nezbytné stanovit postup a lhůty pro předložení takových závazků, jak stanoví čl. 6 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení.
          (18) Je rovněž nezbytné vymezit pravidla použitelná pro určité lhůty stanovené Komisí.
          (19) Poradní výbor pro kontrolu spojování podniků musí zaujmout stanovisko na základě předběžného návrhu rozhodnutí. Musí proto být konzultován o případu poté, co šetření tohoto případu bylo skončeno. Tato konzultace však nebrání Komisi v tom, aby šetření znovu zahájila, pokud je to nezbytné,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          KAPITOLA I
          OBLAST PŮSOBNOSTI
          Článek 1
          Oblast působnosti
          Toto nařízení se použije na kontrolu spojování prováděnou podle nařízení (ES) č. 139/2004.
          KAPITOLA II
          OZNÁMENÍ A JINÁ PODÁNÍ
          Článek 2
          Osoby oprávněné podávat oznámení
          1. Oznámení podávají osoby nebo podniky uvedené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004.
          2. Pokud oznámení podepisují zástupci osob nebo podniků, předloží tito zástupci písemný doklad o tom, že jsou zmocněni jednat.
          3. Společná oznámení by měl podávat společný zástupce, který je zmocněn předávat a přijímat dokumenty jménem všech oznamujících stran.
          Článek 3
          Podávání oznámení
          1. Oznámení se podávají způsobem popsaným ve formuláři CO uvedeném v příloze I. Za podmínek stanovených v příloze II mohou být oznámení podávána i na zkráceném formuláři tak, jak je uveden v uvedené příloze. Společná oznámení se podávají na jednom formuláři.
          2. Jeden originál a 35 kopií formuláře CO a podpůrná dokumentace se předkládají Komisi. Oznámení jsou zasílána na adresu uvedenou v čl. 23 odst. 1 a ve formátu určeném Komisí.
          3. Podpůrná dokumentace se předkládá buď jako originál nebo kopie originálů; jedná-li se o kopie, potvrdí oznamující strany, že kopie jsou pravdivé a úplné.
          4. Oznámení se podává v jednom z úředních jazyků Společenství. Tento jazyk je také jednacím jazykem řízení pro oznamující strany, jakož i jazykem jakéhokoli dalšího řízení, které se vztahuje ke stejnému spojení. Podpůrná dokumentace se podává v původním jazyce. Pokud původní jazyk není jedním z úředních jazyků Společenství, přiloží se překlad do jednacího jazyka.
          5. Pokud jsou oznámení podávána podle článku 57 Dohody o Evropském hospodářském prostoru, mohou být také v jednom z úředních jazyků států ESVO anebo v pracovním jazyce Kontrolního úřadu ESVO. Pokud jazyk vybraný pro oznámení není úředním jazykem Společenství, oznamující strany zároveň doplní veškerou dokumentaci překladem do úředního jazyka Společenství. Jazyk, který je vybrán pro překlad, použije Komise jako jednací jazyk pro oznamující strany.
          Článek 4
          Informace a dokumenty, které mají být poskytnuty
          1. Oznámení musí obsahovat požadované informace a dokumenty ve vhodných formulářích stanovených v přílohách. Informace musí být správné a úplné.
          2. Komise nemusí trvat na povinnosti poskytnout v oznámení určitou informaci nebo dokument, ani na jakémkoli jiném požadavku stanoveném v přílohách I a II, pokud Komise nepovažuje splnění takových závazků či požadavků za nezbytné pro posouzení případu.
          3. Komise neprodleně písemně potvrdí oznamujícím stranám nebo jejich zástupcům, že obdržela oznámení a jakoukoli odpověď na dopis zaslaný Komisí podle čl. 5 odst. 2 a 3.
          Článek 5
          Nabytí účinku oznámení
          1. Aniž jsou dotčeny odstavce 2, 3 a 4, oznámení nabývá účinku dnem, kdy je Komise obdrží.
          2. Pokud jsou informace a dokumenty obsažené v oznámení v podstatných věcech neúplné, Komise neprodleně písemně informuje oznamující strany nebo jejich zástupce. V těchto případech nabývá oznámení účinku dnem, kdy Komise obdrží úplné informace.
          3. Podstatné změny ve skutečnostech obsažených v oznámení, o kterých oznamující strany vědí nebo by měly vědět nebo jakékoli nové informace, které se objeví po podání oznámení, které oznamující strany vědí nebo by měly vědět a které by musely být oznámeny, pokud by byly známy v okamžiku podání, musí být Komisi neprodleně sděleny. V těchto případech, pokud by tyto podstatné změny nebo nové informace mohly mít zásadní vliv na hodnocení spojení, může Komise považovat den, kdy obdrží informace o podstatných změnách, za den nabytí účinku oznámení; Komise neprodleně písemně informuje oznamující strany nebo jejich zástupce o této skutečnosti.
          4. Nesprávné nebo zavádějící informace se považují za neúplné informace.
          5. Pokud Komise zveřejní skutečnost, že došlo k oznámení podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 139/2004, uvede datum, ke kterému obdržela oznámení. Pokud podle odstavců 2, 3 a 4 tohoto článku nabude oznámení účinku později než v den uvedený v tomto zveřejnění, Komise vydá další zveřejnění, ve kterém uvede pozdější den.
          Článek 6
          Zvláštní ustanovení pro odůvodněná podání, dodatky a potvrzení
          1. Odůvodněná podání ve smyslu čl. 4 odst. 4 a 5 nařízení (ES) č. 139/2004 musí obsahovat informace včetně dokumentů požadovaných v souladu s přílohou III tohoto nařízení.
          2. Článek 2, čl. 3 odst. 1 třetí věta, čl. 3 odst. 2 až 5, článek 4, čl. 5 odst. 1, čl. 5 odst. 2 první věta, čl. 5 odst. 3 a 4, článek 21 a článek 23 tohoto nařízení se obdobně použijí na odůvodněná podání ve smyslu čl. 4 odst. 4 a 5 nařízení (ES) č. 139/2004.
          Článek 2, čl. 3 odst. 1 třetí věta, čl. 3 odst. 2 až 5, článek 4, čl. 5 odst. 1 až 4, článek 21 a článek 23 tohoto nařízení se obdobně použijí na dodatky k oznámením a na potvrzení ve smyslu čl. 10 odst. 5 nařízení (ES) č. 139/2004.
          KAPITOLA III
          LHŮTY
          Článek 7
          Počátek lhůt
          Lhůty začínají běžet v pracovní den, jak je definován článkem 24 tohoto nařízení, následující po události, na niž odkazuje příslušné ustanovení nařízení (ES) č. 139/2004.
          Článek 8
          Konec lhůt
          Lhůta stanovená v pracovních dnech končí na konci svého posledního pracovního dne.
          Lhůta stanovená Komisí v podobě konkrétního kalendářního data končí na konci stanoveného dne.
          Článek 9
          Přerušení lhůty
          1. Lhůty uvedené v čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 1 a 3 nařízení (ES) č. 139/2004 se přeruší, pokud Komise musí učinit rozhodnutí podle čl. 11 odst. 3 a čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení z některého z těchto důvodů:
          a) informace, které Komise žádala podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004 od jedné z oznamujících stran nebo jiné zúčastněné strany ve smyslu článku 11 tohoto nařízení nejsou poskytnuty nebo nejsou poskytnuty v plném znění ve lhůtě stanovené Komisí;
          b) informace, které Komise žádala podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004 od třetí strany uvedené v článku 11 tohoto nařízení, nejsou poskytnuty nebo nejsou poskytnuty v plném znění ve lhůtě stanovené Komisí kvůli okolnostem, za které nese odpovědnost jedna z oznamujících stran nebo jiná zúčastněná strana ve smyslu článku 11 tohoto nařízení;
          c) jedna z oznamujících stran nebo jiná zúčastněná strana ve smyslu článku 11 tohoto nařízení se odmítla podrobit šetření, které Komise považuje za nezbytné na základě čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 139/2004 nebo odmítla spolupracovat při provádění tohoto šetření v souladu s čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení;
          d) oznamující strany neinformovaly Komisi o podstatných změnách ve skutečnostech obsažených v oznámení nebo jakýchkoli nových informacích takového druhu, jaký je uveden v čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení.
          2. Lhůty uvedené v čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 1 a 3 nařízení (ES) č. 139/2004 se přeruší, pokud Komise podle čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení musí učinit rozhodnutí bez toho, že by si nejprve vyžádala informace, a to z důvodů, za které je zodpovědný jeden z podniků, který se spojení účastní.
          3. Lhůty uvedené v čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 1 a 3 nařízení (ES) č. 139/2004 se přeruší:
          a) v případech uvedených v odst. 1 písm. a) a b) na dobu od konce lhůty stanovené v žádosti o informace do obdržení úplných a správných informací požadovaných rozhodnutím;
          b) v případech uvedených v odst. 1 písm. c) na dobu od neúspěšného pokusu provést šetření do ukončení šetření nařízeného rozhodnutím;
          c) v případech uvedených v odst. 1 písm. d) na dobu od vzniku změny ve skutečnostech uvedených v oznámení do obdržení úplných a správných informací požadovaných rozhodnutím nebo do ukončení vyšetřování nařízeného rozhodnutím;
          d) v případech uvedených v odstavci 2 na dobu od konce lhůty stanovené v rozhodnutí do obdržení úplných a správných informací požadovaných rozhodnutím.
          4. Přerušení lhůty začíná pracovní den následující po dni, ve kterém došlo k události způsobující přerušení. Končí uplynutím dne, kdy důvod pro přerušení odpadne. Pokud tento den není pracovním dnem, přerušení lhůty končí uplynutím následujícího pracovního dne.
          Článek 10
          Dodržování lhůt
          1. Lhůty uvedené v čl. 4 odst. 4 čtvrtém pododstavci, čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 1 a 3 a čl. 22 odst. 3 nařízení (ES) č. 139/2004 jsou dodrženy, pokud Komise učiní příslušné rozhodnutí před uplynutím lhůty.
          2. Lhůty uvedené v čl. 4 odst. 4 druhém pododstavci, čl. 4 odst. 5 třetím pododstavci, čl. 9 odst. 2, čl. 22 odst. 1 druhém pododstavci a čl. 22 odst. 2 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 139/2004 jsou dotčeným členským státem dodrženy, pokud tento členský stát informuje Komisi písemně před uplynutím lhůty nebo pokud předloží písemnou žádost nebo, případně, pokud se k takové žádosti připojí.
          3. Lhůta uvedená v čl. 9 odst. 6 nařízení (ES) č. 139/2004 je dodržena, pokud příslušný orgán dotčeného členského státu informuje dotčený podnik způsobem stanoveným v uvedeném ustanovení před uplynutím lhůty.
          KAPITOLA IV
          UPLATŇOVÁNÍ PRÁVA NA SLYŠENÍ; SLYŠENÍ
          Článek 11
          Strany a třetí osoby, které mají být slyšeny
          Pro účely práv na slyšení podle článku 18 nařízení (ES) č. 139/2004 se rozlišují tyto strany a třetí osoby:
          a) oznamující strany, tj. osoby nebo podniky podávající oznámení podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004;
          b) jiné zúčastněné strany, tj. strany navrhovaného spojení, které nejsou oznamujícími stranami, například prodejce a podnik, který je cílem spojení;
          c) třetí osoby, tj. fyzické nebo právnické osoby, včetně zákazníků, dodavatelů a soutěžitelů, pokud prokáží dostatečný zájem ve smyslu čl. 18 odst. 4 druhé věty nařízení (ES) č. 139/2004, zejména:
          - členové správních nebo řídicích orgánů dotčených podniků nebo uznaní zástupci zaměstnanců těchto podniků,
          - spotřebitelská sdružení, dotýká-li se navrhované spojení produktů nebo služeb využívaných konečnými spotřebiteli.
          d) strany, ohledně kterých Komise zamýšlí přijmout rozhodnutí podle článku 14 nebo článku 15 nařízení (ES) č. 139/2004.
          Článek 12
          Rozhodnutí o pozastavení spojení
          1. Pokud Komise zamýšlí přijmout rozhodnutí podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 139/2004, které nepříznivě ovlivňuje jednu nebo více stran, informuje písemně podle čl. 18 odst. 1 uvedeného nařízení oznamující strany a jiné zúčastněné strany o svých námitkách a stanoví lhůtu, v jejímž průběhu mohou strany vyjádřit písemně své názory.
          2. Pokud Komise podle čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004 přijala rozhodnutí uvedené v odstavci 1 tohoto článku předběžně, aniž by poskytla oznamujícím stranám a jiným zúčastněným stranám příležitost vyjádřit jejich názory, zašle jim neprodleně znění předběžného rozhodnutí a stanoví lhůtu, v jejímž průběhu mohou strany vyjádřit písemně své názory.
          Jakmile oznamující strany a jiné zúčastněné strany vyjádří své názory, přijme Komise konečné rozhodnutí, kterým zruší, změní nebo potvrdí předběžné rozhodnutí. Pokud strany svůj názor v dané lhůtě písemně nevyjádří, předběžné rozhodnutí Komise se stane po uplynutí dané lhůty konečným.
          Článek 13
          Rozhodnutí ve věci
          1. Pokud Komise zamýšlí přijmout rozhodnutí podle čl. 6 odst. 3, čl. 8 odst. 2 až 6 nařízení (ES) č. 139/2004, vyslechne před konzultací s Poradním výborem pro kontrolu spojování podniků strany podle čl. 18 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení.
          Ustanovení čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení se použije obdobně, pokud při použití čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004 Komise přijala předběžné rozhodnutí podle čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení.
          2. Komise sdělí své námitky oznamujícím stranám písemně.
          Komise při oznamování námitek stanoví lhůtu, během které mohou oznamující strany informovat Komisi o svých připomínkách písemně.
          Komise písemně informuje jiné zúčastněné strany o těchto námitkách.
          Komise rovněž stanoví lhůtu, během které tyto jiné zúčastněné strany mohou informovat Komisi o svých připomínkách písemně.
          Komise není povinna brát ohled na připomínky, které obdrží po uplynutí stanovené lhůty.
          3. Strany, jimž byly sděleny námitky Komise nebo které byly o těchto námitkách informovány, vyjádří písemně své připomínky k těmto námitkám v dané lhůtě. Ve svých písemných vyjádřeních mohou uvést veškeré skutečnosti důležité pro svou obhajobu a mohou připojit jakékoli důležité dokumenty, aby uvedené skutečnosti doložily. Strany mohou také navrhnout, aby Komise vyslechla osoby, které mohou tyto skutečnosti potvrdit. Předloží Komisi jeden originál a 10 kopií svých připomínek na adresu generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž. Na stejnou adresu musí být zaslána rovněž elektronická kopie ve formátu určeném Komisí. Komise bez prodlení postoupí tyto písemné připomínky příslušným orgánům členských států.
          4. Pokud Komise zamýšlí přijmout rozhodnutí podle článku 14 nebo 15 nařízení (ES) č. 139/2004, před konzultací s Poradním výborem pro kontrolu spojování podniků vyslechne podle čl. 18 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení strany, ohledně kterých Komise zamýšlí takové rozhodnutí přijmout.
          Postup podle odst. 2 prvního a druhého pododstavce a odstavce 3 se použije obdobně.
          Článek 14
          Slyšení
          1. Pokud Komise zamýšlí rozhodnout podle čl. 6 odst. 3, čl. 8 odst. 2 až 6 nařízení (ES) č. 139/2004, poskytne oznamujícím stranám, které o to požádaly v písemných připomínkách, příležitost přednést argumenty ústně při formálním slyšení. Komise může rovněž v dalších částech řízení poskytnout oznamujícím stranám příležitost, aby vyjádřily své připomínky ústně.
          2. Pokud Komise zamýšlí rozhodnout podle čl. 6 odst. 3, čl. 8 odst. 2 až 6 nařízení (ES) č. 139/2004, poskytne jiným zúčastněným stranám, které o to požádaly v písemných připomínkách, příležitost vyjádřit jejich připomínky ústně při formálním slyšení. Komise může rovněž v dalších částech řízení poskytnout těmto stranám příležitost, aby vyjádřily své připomínky ústně.
          3. Pokud Komise zamýšlí rozhodnout podle článku 14 nebo 15 nařízení (ES) č. 139/2004, poskytne stranám, kterým navrhuje uložit pokutu nebo penále, pokud o to požádaly v písemných připomínkách, příležitost přednést jejich argumenty ústně při formálním slyšení. Komise může rovněž v dalších částech řízení poskytnout těmto stranám příležitost, aby vyjádřily své připomínky ústně.
          Článek 15
          Provádění formálních slyšení
          1. Formální slyšení provádí zcela nezávisle úředník pro slyšení.
          2. Komise vyzve osoby, které mají být slyšeny, aby se dostavily v den, který Komise určí.
          3. Komise vyzve příslušné orgány členských států, aby se zúčastnily slyšení.
          4. Vyzvané osoby se dostaví buď osobně nebo jsou zastoupeny právními zástupci nebo zástupci pověřenými jejich stanovami. Podniky a sdružení podniků mohou být zastoupeny řádně zmocněným zástupcem jmenovaným z řad stálých zaměstnanců.
          5. Osobám slyšeným Komisí mohou být nápomocni právní poradci nebo jiné kvalifikované a náležitě zmocněné osoby, které schválí úředník pro slyšení.
          6. Formální slyšení nejsou veřejná. Osoby mohou být slyšeny odděleně nebo za přítomnosti jiných předvolaných osob. V případě účasti jiných předvolaných osob se bere ohled na oprávněný zájem podniků na ochraně jejich obchodních tajemství a jiných důvěrných informací.
          7. Úředník pro slyšení může povolit všem stranám ve smyslu článku 11, službám Komise a příslušným orgánům členských států pokládat v průběhu formálního slyšení dotazy.
          Úředník pro slyšení může také svolat přípravnou schůzku se stranami a službami Komise tak, aby napomohl účinnému průběhu formálního slyšení.
          8. Výpovědi všech slyšených osob se zaznamenají. Záznam formálního slyšení je na žádost zpřístupněn osobám, které se daného slyšení zúčastnily. Bere se ohled na oprávněný zájem podniků na ochraně jejich obchodních tajemství a jiných důvěrných informací.
          Článek 16
          Slyšení třetích osob
          1. Pokud třetí osoby písemně požádají o slyšení podle čl. 18 odst. 4 druhé věty nařízení (ES) č. 139/2004, Komise je písemně informuje o povaze a předmětu řízení a stanoví lhůtu, během které mohou vyjádřit své názory.
          2. Třetí osoby uvedené v odstavci 1 vyjádří své názory písemně ve stanovené lhůtě. Komise popřípadě může poskytnout těm třetím stranám, které o to požádaly v písemném vyjádření, příležitost zúčastnit se formálního slyšení. Komise může rovněž v jiných případech poskytnout těmto stranám příležitost, aby vyjádřily své názory ústně.
          3. Komise může podobně vyzvat jakékoli jiné fyzické či právnické osoby, aby vyjádřily své názory písemně či ústně, včetně formálního slyšení.
          KAPITOLA V
          PŘÍSTUP KE SPISU A ZACHÁZENÍ S DŮVĚRNÝMI INFORMACEMI
          Článek 17
          Přístup ke spisu a zacházení s důvěrnými informacemi
          1. Komise na žádost poskytne přístup ke spisu stranám, kterým určila prohlášení o námitkách tak, aby jim umožnila uplatnit právo na obhajobu. Přístup se poskytne po oznámení prohlášení o námitkách.
          2. Komise na žádost rovněž poskytne přístup ke spisu stranám, které byly o námitkách informovány, a to v míře nezbytné pro účely přípravy jejich připomínek.
          3. Právo na přístup ke spisu se nevztahuje na důvěrné informace nebo na vnitřní dokumenty Komise nebo příslušných orgánů členských států. Právo na přístup ke spisu se rovněž nevztahuje na korespondenci mezi Komisí a příslušnými orgány členských států nebo mezi těmito orgány.
          4. Dokumenty získané prostřednictvím přístupu ke složce podle tohoto článku mohou být použity pouze pro účely příslušného řízení podle nařízení (ES) č. 139/2004.
          Článek 18
          Důvěrné informace
          1. Informace, včetně dokumentů, nejsou sdělovány nebo zpřístupňovány Komisí, pokud obsahují obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace, jejichž zpřístupnění Komise nepovažuje za nezbytné pro účel řízení.
          2. Každá osoba, která vyjádří své názory nebo připomínky podle článků 12, 13 a 16 tohoto nařízení nebo která poskytne informace podle článku 11 nařízení (ES) č. 139/2004 nebo Komisi následně předloží informace v průběhu stejného řízení, zřetelně označí materiály, které považuje za důvěrné, s uvedením důvodů a ve lhůtě stanovené Komisí poskytne odděleně znění těchto dokumentů, které neobsahuje důvěrné informace.
          3. Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 2, může Komise požádat osoby uvedené v článku 3 nařízení (ES) č. 139/2004, podniky a sdružení podniků ve všech případech, ve kterých předkládají nebo předložily dokumenty nebo prohlášení podle nařízení (ES) č. 139/2004, aby označily dokumenty nebo jejich části, které považují za obsahující obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a které jim patří, a označily podniky, ve vztahu ke kterým mají být uvedené dokumenty považovány za důvěrné.
          Komise může rovněž požádat osoby uvedené v článku 3 nařízení (ES) č. 139/2004, podniky nebo sdružení podniků, aby označily jakoukoli část prohlášení o námitkách, shrnutí případu nebo rozhodnutí přijatého Komisí, které dle jejich názoru obsahují obchodní tajemství.
          Pokud jsou označena obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace, osoby, podniky a sdružení podniků uvedou důvody a ve lhůtě stanovené Komisí poskytnou odděleně znění dokumentů, které neobsahuje důvěrné informace.
          KAPITOLA VI
          ZÁVAZKY, KTERÉ NAVRHLY ZÚČASTNĚNÉ PODNIKY
          Článek 19
          Lhůty pro předložení závazků
          1. Závazky, které Komisi navrhly zúčastněné podniky podle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004, musí být předloženy Komisi nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení.
          2. Závazky, které Komisi navrhly zúčastněné podniky podle čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004, musí být předloženy Komisi nejdéle do 65 pracovních dnů ode dne zahájení řízení.
          Je-li podle čl. 10 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 139/2004 lhůta pro přijetí rozhodnutí podle čl. 8 odst. 1, 2 a 3 prodloužena, prodlouží se automaticky lhůta 65 pracovních dnů k předložení závazků o stejný počet pracovních dnů.
          Komise může za výjimečných okolností přijmout závazky po uplynutí lhůty k jejich předkládání ve smyslu tohoto odstavce za předpokladu, že je dodržen postup stanovený v čl. 19 odst. 5 nařízení (ES) č. 139/2004.
          3. Články 7, 8 a 9 se použijí obdobně.
          Článek 20
          Postup pro předkládání závazků
          1. Zúčastněné podniky předloží Komisi jeden originál a 10 kopií navrhovaných závazků podle čl. 6 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004 na adresu generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž. Na stejnou adresu předloží rovněž elektronickou kopii ve formátu, který Komise stanoví. Komise bez prodlení postoupí uvedené závazky příslušným orgánům členských států.
          2. Zúčastněné podniky, které Komisi navrhují závazky podle čl. 6 odst. 2 nebo čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004, označí zároveň zřetelně všechny informace, které považují za důvěrné, s uvedením důvodů, a poskytnou odděleně znění, které neobsahuje důvěrné informace.
          KAPITOLA VII
          RŮZNÁ USTANOVENÍ
          Článek 21
          Předávání dokumentů
          1. Předávání dokumentů a vyzvání Komise určeným osobám se může uskutečnit jedním z těchto způsobů:
          a) osobním doručením proti potvrzení;
          b) doporučeným dopisem s potvrzením o obdržení;
          c) faxem s žádostí o potvrzení o obdržení;
          d) dálnopisem;
          e) elektronickou poštou s žádostí o potvrzení o obdržení.
          2. Pokud toto nařízení nestanoví jinak, použije se odstavec 1 také na předávání dokumentů od oznamujících stran, jiných zúčastněných stran nebo od třetích stran Komisi.
          3. Pokud je dokument posílán dálnopisem, faxem nebo elektronickou poštou, platí domněnka, že jej určená osoba obdržela v den odeslání.
          Článek 22
          Stanovení lhůt
          Při stanovení lhůt podle čl. 12 odst. 1 a 2, čl. 13 odst. 2 a čl. 16 odst. 1 vezme Komise ohled na dobu potřebnou k přípravě stanovisek a k naléhavosti případu. Rovněž vezme v úvahu pracovní dny stejně jako státní svátky v zemi, ve které je sdělení Komise obdrženo.
          Lhůty se stanovují kalendářními dny.
          Článek 23
          Obdržení dokumentů Komisí
          1. Podle čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení musí být oznámení doručena Komisi na adresu generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, jak je zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.
          2. Dodatečné informace požadované k doplnění oznámení musí Komise obdržet na adrese uvedené v odstavci 1.
          3. Písemná vyjádření ke sdělením Komise podle čl. 12 odst. 1 a 2, čl. 13 odst. 2 a čl. 16 odst. 1 tohoto nařízení musí Komise obdržet na adrese uvedené v odstavci 1 před uplynutím lhůty stanovené u každého případu.
          Článek 24
          Vymezení pracovních dnů
          "Pracovními dny" se ve smyslu nařízení (ES) č. 139/2004 a tohoto nařízení rozumí všechny dny s výjimkou sobot, nedělí a svátků určených Komisí a zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie každoročně před začátkem roku.
          Článek 25
          Zrušující a přechodná ustanovení
          1. Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, zrušuje se od 1. května 2004 nařízení (ES) č. 447/98.
          Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.
          2. Nařízení (ES) č. 447/98 se i nadále použije na jakékoli spojení v oblasti působnosti nařízení (EHS) č. 4064/89.
          3. Pro účely odstavce 2 se oddíly 1 až 12 přílohy nařízení (ES) č. 447/98 nahrazují oddíly 1 až 11 přílohy I tohoto nařízení. V těchto případech se odkazy na nařízení ES o spojování a na prováděcí nařízení v uvedených oddílech považují za odkazy na odpovídající ustanovení nařízení (EHS) č. 4064/89 a nařízení (ES) č. 447/98 v uvedeném pořadí.
          Článek 26
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 180, 9.7.1997, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 61, 2.3.1998, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          FORMULÁŘ PRO OZNAMOVÁNÍ SPOJENÍ PODLE NAŘÍZENÍ (ES) č. 139/2004
          1. ÚVOD
          1.1 Účel tohoto formuláře
          Tento formulář uvádí informace, které musí oznamující strany poskytnout, pokud oznamují Evropské komisi navrhovanou fúzi, akvizici nebo jiné spojení. Systém Evropské unie pro kontrolu spojování je stanoven v nařízení (ES) č. 139/2004 (dále jen "nařízení ES o spojování") a v nařízení Komise (ES) č. xx/2004 (dále jen "prováděcí nařízení"), k nimž se tento formulář CO připojuje [1]. Znění uvedených nařízení, obdobně jako znění ostatních příslušných dokumentů, lze nalézt na webové stránce pro hospodářskou soutěž Evropa Evropské komise.
          Za účelem snížení času a nákladů potřebných ke splnění rozličných postupů pro kontrolu spojování zavedla Evropská unie systém pro kontrolu spojování, podle kterého jsou spojení s významem pro celé Společenství (běžně v těch případech, kdy strany spojení splňují určité prahy obratu) [2] posuzována Evropskou komisí v rámci jediného postupu (zásada "jednorázového odbavení"). Spojení, která nesplňují prahy obratu, mohou spadat do oblasti působnosti orgánů členských států, které jsou pověřeny kontrolou spojování.
          Nařízení ES o spojování požaduje, aby Komise rozhodla v zákonné lhůtě. V počáteční fázi má Komise za běžných okolností 25 pracovních dní, aby rozhodla, zda spojení povolí nebo "zahájí řízení", tj. provede hloubkové šetření [3]. Pokud se Komise rozhodne zahájit řízení, musí za běžných okolností přijmout konečné rozhodnutí o operaci nejpozději do 90 pracovních dní ode dne zahájení řízení [4].
          S ohledem na tyto lhůty a pro zajištění účinnosti zásady "jednorázového odbavení" je nezbytné, aby Komise včas obdržela požadované informace nezbytné k provedení šetření a k posouzení dopadu spojení na dotčené trhy. Určité množství informací proto musí být poskytnuto již při oznámení.
          Informace požadované v tomto formuláři se považují za podstatné. Zkušenosti ovšem ukázaly, že v závislosti na zvláštnostech případu nejsou všechny informace k řádnému přezkoumání navrhovaného spojení vždy nezbytné. Pokud se tudíž domníváte, že určitá informace vyžadovaná tímto formulářem není k přezkoumání případu Komisí nezbytná, doporučuje se, abyste Komisi požádali o zproštění povinnosti poskytnout tuto informaci ("zproštění"). Další podrobnosti viz bod 1.3 písm. g.
          Kontakty před podáním oznámení jsou velice cenné jak pro oznamující strany, tak pro Komisi tím, že pomáhají určit přesné množství informací požadovaných při oznámení a ve většině případů vedou ke značnému omezení požadovaných informací. Oznamující strany se mohou obrátit na "DG Competition's Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings", které poskytují návod pro kontakty před podáním oznámení a k přípravě oznámení.
          Mělo by být rovněž podotknuto, že určitá spojení, která nejspíše nevzbudí žádné obavy o ohrožení hospodářské soutěže, mohou být oznámena za použití zkráceného formuláře, připojeného jako příloha II k prováděcímu nařízení.
          1.2 Kdo musí oznamovat
          V případě fúze ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení ES o spojování nebo získání společné kontroly podniku ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování vyplní oznámení společně strany fúze, případně strany, které získávají společnou kontrolu [5].
          Pokud získá jeden podnik kontrolní podíl v druhém podniku, oznámení musí vyplnit ten, kdo získal kontrolní podíl.
          V případě veřejné nabídky na získání podniku musí oznámení vyplnit nabízející.
          Každá strana, která vyplňuje oznámení, je odpovědná za přesnost poskytovaných informací.
          1.3 Potřeba správného a úplného oznámení
          Všechny informace vyžadované tímto formulářem musí být správné a úplné. Požadované informace je třeba poskytnout v příslušném oddílu tohoto formuláře.
          Především byste měli vzít na vědomí, že:
          (a) Podle čl. 10 odst. 1 nařízení ES o spojování a čl. 5 odst. 2 a 4 prováděcího nařízení nezačnou lhůty nařízení ES o spojování vázané na oznámení běžet, dokud Komise neobdrží všechny informace, které mají být poskytnuty v oznámení. Tento požadavek má zajistit, aby Komise byla schopna posoudit oznamované spojení v přesně stanovených lhůtách nařízení ES o spojování.
          b) Oznamující strany by měly při přípravě oznámení pečlivě kontrolovat, aby kontaktní jména a čísla, zejména faxová čísla a e-mailové adresy poskytované Komisi byly uvedeny přesně a byly správné a aktuální.
          c) Nesprávné nebo zavádějící informace v oznámení se považují za neúplné informace (čl. 5 odst. 4 prováděcího nařízení).
          d) Pokud je oznámení neúplné, Komise neprodleně písemně informuje oznamující strany nebo jejich zástupce. Oznámení nabude účinku až dnem, kdy Komise obdrží úplné a přesné informace (čl. 10 odst. 1 nařízení ES o spojování, čl. 5 odst. 2 a 4 prováděcího nařízení).
          e) Podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení ES o spojování oznamujícím stranám, které, úmyslně nebo z nedbalosti, poskytnou nesprávné nebo zavádějící informace, mohou být uloženy pokuty až do výše 1 % celkového obratu dotčeného podniku. Kromě toho, podle čl. 6 odst. 3 písm. a) a čl. 8 odst. 6 písm. a) nařízení ES o spojování může Komise také odvolat své rozhodnutí o slučitelnosti oznamovaného spojení, pokud je založeno na nesprávných informacích, za které je odpovědný jeden z podniků.
          f) Můžete písemně požadovat, aby Komise přijala oznámení jako úplné, aniž poskytnete informace požadované tímto formulářem, pokud vám tyto informace částečně nebo zcela nejsou k dispozici (např. z důvodu nedostupnosti informací o cílové společnosti během probíhající nabídky).
          Komise vezme v úvahu tuto žádost za předpokladu, že uvedete důvody, proč tyto informace nejsou dostupné a poskytnete co nejpřesnější odhad chybějících údajů s uvedením pramenů pro tyto odhady. Pokud je to možné, měli byste rovněž uvést, kde by mohla Komise získat požadované informace, které vám nejsou k dispozici.
          g) Můžete písemně požádat, aby Komise přijala oznámení jako úplné, aniž poskytnete informace požadované tímto formulářem, pokud se domníváte, že některé konkrétní informace vyžadované tímto formulářem, v plném nebo zkráceném rozsahu, nemusí být nezbytné pro posouzení případu Komisí.
          Komise vezme v úvahu tuto žádost za předpokladu, že uvedete důvody, proč tyto informace nejsou důležité a nezbytné pro její šetření oznamovaného sloučení. Měli byste to vysvětlit při jednání s Komisí před oznámením a předložit písemnou žádost o zproštění a požádat Komisi, aby netrvala na povinnosti poskytnout tyto informace podle čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení.
          1.4 Jak oznamovat
          Oznámení musí být vyplněno v jednom z úředních jazyků Evropského společenství. Tento jazyk je poté jednacím jazykem pro všechny oznamující strany. Pokud jsou oznámení učiněna podle článku 12 Protokolu 24 k Dohodě o EHP v některém úředním jazyce státu ESVO, který není úředním jazykem Společenství, musí být k oznámení zároveň připojen překlad do některého úředního jazyka Společenství.
          Informace, požadované tímto formulářem, se seřadí podle čísel oddílů a odstavců ve formuláři, podepíše se prohlášení uvedené v oddílu 11 a připojí se podpůrná dokumentace. Při vyplňování oddílů 7 až 9 tohoto formuláře se oznamující strany vyzývají, aby zvážily, zda je z důvodů srozumitelnosti nejlepší předložit tyto oddíly podle čísel, nebo zda je možné je seskupit pro každý jednotlivý dotčený trh (nebo skupinu dotčených trhů).
          Z důvodu srozumitelnosti mohou být některé informace předloženy v přílohách. Je však nezbytné, aby všechny podstatné informace, a zejména informace o podílu na trhu stran a jejich největších konkurentů, byly předloženy v hlavní části formuláře CO. Přílohy tohoto formuláře mohou být použity pouze k doplnění informací uváděných ve formuláři samotném.
          Kontaktní údaje musí být poskytnuty ve formátu požadovaném generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž (GŘ pro hospodářskou soutěž). K řádnému postupu šetření je nezbytné, aby kontaktní údaje byly přesné. Oznámení obsahující četné nesprávné kontaktní údaje mohou být považována za neúplná.
          Podpůrné dokumenty se předkládají v původním jazyce; pokud tento jazyk není úředním jazykem Společenství, překládají se do jednacího jazyka (čl. 3 odst. 4 prováděcího nařízení).
          Podpůrné dokumenty mohou být originálem nebo kopií originálů. V případě kopií potvrdí oznamující strana, že se jedná o pravé a úplné kopie originálů.
          Generálnímu ředitelství pro hospodářskou soutěž musí být předložen jeden originál a 35 kopií formulářů CO a veškerých podpůrných dokumentů.
          Oznámení musí být doručeno na adresu uvedenou v čl. 23 odst. 1 prováděcího nařízení a ve formátu, který Komise stanovuje v pravidelných intervalech. Tato adresa je zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Oznámení musí být Komisi doručeno v pracovní dny, jak jsou definovány v článku 24 prováděcího nařízení. Aby mohlo být téhož dne zaregistrováno, musí být doručeno do 17 hodin od pondělí do čtvrtka nebo do 16 hodin v pátek a ve dny předcházející státním svátkům a jiným svátkům určeným Komisí a zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie. Musí být dodrženy bezpečnostní instrukce uvedené na webové stránce GŘ pro hospodářskou soutěž.
          1.5 Důvěrnost
          Článek 287 Smlouvy a čl. 17 odst. 2 nařízení ES o spojování, jakož i odpovídající ustanovení Dohody o EHP [6] vyžadují, aby Komise, členské státy, Kontrolní úřad ESVO a státy ESVO, jejich úředníci a jiní zaměstnanci nevyzradili informace, které získali při uplatňování tohoto nařízení, na které se vztahuje povinnost služebního tajemství. Stejná zásada musí také platit pro ochranu důvěrnosti mezi oznamujícími stranami.
          Pokud se domníváte, že by vaše zájmy byly poškozeny, kdyby informace, které máte poskytnout, byly zveřejněny nebo jinak vyzrazeny jiným stranám, uveďte tyto informace odděleně a každou stranu označte jasně slovy "Obchodní tajemství". Měli byste rovněž uvést důvody, proč tyto informace nemají být vyzrazeny nebo zveřejněny.
          V případě fúzí a společných akvizicí nebo v jiných případech, kde oznámení vypracovává více než jedna strana, je možné předkládat obchodní tajemství v samostatné obálce a s odkazem v oznámení jako na přílohu. Všechny tyto přílohy je nutno rovněž předložit, aby bylo oznámení považováno za úplné.
          1.6 Definice a pokyny pro účely tohoto formuláře
          Oznamující strana nebo strany: pokud oznámení podává pouze jeden z podniků, které jsou stranami sloučení, vztahuje se výraz "oznamující strany" pouze na podnik, který oznámení podává.
          Strana (strany) spojení: tyto výrazy se vztahují jak na strany, které získávají, tak na strany které jsou předmětem získání, nebo na fúzující strany, včetně všech podniků, ve kterých je získáván kontrolní podíl nebo které jsou předmětem veřejné nabídky.
          Pokud není stanoveno jinak, zahrnují výrazy "oznamující strana (strany)" a "strana (strany) spojení" všechny podniky, které patří ke stejným skupinám jako uvedené "strany".
          Ovlivněné trhy: oddíl 6 tohoto formuláře vyžaduje, aby oznamující strany definovaly relevantní výrobkový trh a dále aby určily, který z těchto relevantních trhů bude pravděpodobně ovlivněn oznamovaným sloučením. Z této definice ovlivněného trhu se vychází při požadování informací u mnoha dalších otázek v tomto formuláři. Definice takto podané oznamujícími stranami se označují v tomto formuláři jako ovlivněný trh (ovlivněné trhy). Tento výraz se může vztahovat na relevantní trh tvořený buď výrobky, nebo službami.
          Rok: Všechny odkazy na slovo "rok" v tomto formuláři se považují za odkazy na kalendářní rok, pokud není stanoveno jinak. Všechny informace vyžadované tímto formulářem se vztahují, pokud není stanoveno jinak, na rok předcházející roku oznámení.
          Finanční údaje požadované v bodech 3.3 až 3.5 musí být uvedeny v eurech v průměrném přepočítacím kurzu platném pro dané roky nebo jiná daná období.
          Všechny odkazy obsažené v tomto formuláři se týkají příslušných článků a odstavců nařízení ES o spojování, pokud není stanoveno jinak.
          1.7 Poskytování informací zaměstnancům a jejich zástupcům
          Komise by ráda upozornila na závazky, kterým strany spojení mohou podléhat podle pravidel Společenství nebo vnitrostátních pravidel pro informování a konzultace zaměstnanců nebo jejich zástupců ve vztahu k operacím povahy spojení.
          ODDÍL 1
          Popis spojení
          1.1 Uveďte shrnutí operace spojení s upřesněním stran spojení, povahy spojení (např. fúze, akvizice nebo společný podnik), oblasti činnosti oznamujících stran, trhů, na které bude mít spojení dopad (včetně hlavních ovlivněných trhů) [7] a strategických a hospodářských odůvodnění spojení.
          1.2 Uveďte shrnutí (maximálně 500 slov) informací poskytnutých podle bodu 1.1. Zamýšlí se, že toto shrnutí bude zveřejněno ke dni oznámení na webové stránce Komise. Shrnutí musí být vypracováno tak, aby neobsahovalo žádné důvěrné informace nebo obchodní tajemství.
          ODDÍL 2
          Informace o stranách
          2.1 Informace o oznamující straně (nebo stranách)
          Uveďte podrobně:
          2.1.1 jméno a adresu podniku;
          2.1.2 předmět podnikání podniku;
          2.1.3 jméno, adresu, telefonní číslo, faxové číslo a e-mailovou adresu a postavení příslušné kontaktní osoby a
          2.1.4 adresu pro doručování oznamující strany (nebo každé z oznamujících stran), na kterou mohou být dokumenty, a zejména rozhodnutí Komise, doručeny. Je potřeba uvést jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu osoby na uvedené adrese, která je oprávněna přijmout zásilku.
          2.2 Informace o jiných stranách [8] spojení
          Pro jednotlivé strany spojení (s výjimkou oznamující strany nebo stran) uveďte podrobně:
          2.2.1 jméno a adresu podniku;
          2.2.2 předmět podnikání podniku;
          2.2.3 jméno, adresu, telefonní číslo, faxové číslo e-mailovou adresu a postavení příslušné kontaktní osoby a
          2.2.4 adresu pro doručování strany (nebo každé ze stran), na kterou mohou být dokumenty, a zejména rozhodnutí Komise doručeny. Je potřeba uvést jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu osoby na uvedené adrese, která je oprávněna přijmout zásilku.
          2.3 Jmenování zástupců
          Pokud jsou oznámení podepsána zástupci podniků, předloží tito zástupci písemný doklad o tom, že jsou oprávněni jednat. Písemný doklad musí obsahovat jméno a postavení osoby vystavující dané oprávnění.
          Uveďte podrobné informace o všech zástupcích, kteří byli zmocněni jednat za jednotlivé strany spojení, s označením, koho zastupují:
          2.3.1 jméno zástupce;
          2.3.2 adresu zástupce;
          2.3.3 jméno, adresu, telefonní číslo, faxové číslo a e-mailovou adresu osoby, která má být kontaktována a
          2.3.4 adresu zástupce (v Bruselu, pokud taková existuje), na kterou může být zasílána korespondence a doručovány dokumenty.
          ODDÍL 3
          Podrobnosti o spojení
          3.1 Popište stručně povahu oznamovaného spojení. Přitom uveďte:
          a) zda je navrhované spojení úplnou fúzí v právním smyslu, získáním výhradní nebo společné kontroly, plně funkčním společným podnikem ve smyslu čl. 3 odst. 4 nařízení ES o spojování nebo smlouvou nebo jiným způsobem vykonávání přímé či nepřímé kontroly ve smyslu čl. 3 odst. 2 nařízení ES o spojování;
          b) zda jsou předmětem spojení strany jako celek nebo jejich části;
          c) krátké vysvětlení hospodářské a finanční struktury spojení;
          d) zda jakákoli veřejná nabídka na koupi cenných papírů jedné strany jinou stranou má podporu dozorčích rad nabízející strany nebo jiných orgánů právně zastupujících tuto stranu;
          e) navrhovaný nebo očekávaný den důležitých kroků, které mají vést ke spojení;
          f) navrhovanou strukturu vlastnictví a kontroly po uskutečnění spojení;
          g) jakoukoli finanční nebo jinou podporu z jakéhokoli zdroje (včetně orgánů veřejné moci) kteroukoli ze stran a povahu a částku této podpory;
          h) hospodářská odvětví, kterých se spojení týká.
          3.2 Uveďte hodnotu transakce (kupní cenu nebo případně hodnotu všech dotčených aktiv).
          3.3 Pro jednotlivé podniky dotčené spojením [9], uveďte tyto údaje [10] za poslední finanční rok:
          3.3.1 celosvětový obrat;
          3.3.2 obrat ve Společenství;
          3.3.3 obrat v ESVO;
          3.3.4 obrat v jednotlivých členských státech;
          3.3.5 obrat v jednotlivých státech ESVO;
          3.3.6 pokud existuje, členský stát, ve kterém bylo dosaženo více než dvou třetin obratu dosaženého v rámci celého Společenství;
          3.3.7 pokud existuje, stát ESVO, ve kterém bylo dosaženo více než dvou třetin obratu dosaženého v rámci ESVO.
          3.4 Pro účely čl. 1 odst. 3 nařízení ES o spojování, pokud spojení nedosahuje prahových hodnot stanovených v čl. 1 odst. 2, uveďte tyto údaje za poslední finanční rok:
          3.4.1 pokud existují, členské státy, ve kterých je celkový společný obrat všech dotčených podniků větší než 100 milionů EUR a
          3.4.2 pokud existují, členské státy, ve kterých je celkový obrat každého z nejméně dvou dotčených podniků větší než 25 milionů EUR.
          3.5 Pro účely zjištění, zda spojení splňuje podmínky případu spolupráce ESVO [11] uveďte tyto informace za poslední finanční rok:
          3.5.1 je společný obrat dotčených podniků na území států ESVO roven nebo větší než 25 % jejich celkového obratu na území EHP?
          3.5.2 dosahuje každý z nejméně dvou dotčených podniků obratu více než 250 miliónů EUR na území států ESVO?
          3.6 Popište hospodářské důvody spojení.
          ODDÍL 4
          Vlastnictví a kontrola [12]
          4.1 Pro každou stranu spojení uveďte seznam všech podniků náležejících k téže skupině.
          Tento seznam musí obsahovat:
          4.1.1 všechny podniky nebo osoby kontrolující tyto strany, přímo nebo nepřímo;
          4.1.2 všechny podniky činné na jakémkoli ovlivněném trhu [13], které jsou kontrolovány, přímo nebo nepřímo:
          a) těmito stranami,
          b) kterýmkoli jiným podnikem uvedeným v bodu 4.1.1.
          Pro každou výše uvedenou položku se uvádí povaha a způsob kontroly.
          Informace vyžadované tímto oddílem mohou být doloženy použitím tabulek nebo diagramů, aby byla znázorněna struktura vlastnictví a kontroly podniků.
          4.2 Pokud jde o strany spojení a jednotlivé podniky nebo osoby uvedené v odpovědi na bod 4.1, uveďte:
          4.2.1 seznam všech ostatních podniků, které jsou činné na ovlivněných trzích (ovlivněné trhy jsou vymezeny v oddílu 6), ve kterých podniky nebo osoby skupiny vlastní jednotlivě nebo dohromady 10 % nebo více hlasovacích práv vyplývajících z akcií nebo jiných cenných papírů;
          u každého případu určete majitele a uveďte, jaké procento vlastní;
          4.2.2 pro jednotlivé podniky seznam osob, které patří k obchodnímu vedení, které zároveň patří k obchodnímu vedení nebo jsou členy dozorčích rad jakéhokoli jiného podniku, který je činný na ovlivněných trzích; a popřípadě pro jednotlivé podniky seznam členů dozorčích rad, kteří zároveň patří k obchodnímu vedení jakéhokoli jiného podniku, který je činný na ovlivněných trzích;
          u každého případu uveďte jméno druhého podniku a jeho postavení;
          4.2.3 podrobnosti o akvizicích podniků činných na ovlivněných trzích ve smyslu oddílu 6 výše uvedenými skupinami (bod 4.1) za poslední tři roky.
          Pro větší názornost mohou být informace žádané v tomto oddílu doloženy použitím tabulek nebo diagramů.
          ODDÍL 5
          Podpůrná dokumentace
          Oznamující strany musí poskytnout:
          5.1 kopie konečných a posledních verzí všech dokumentů v souvislosti se spojením, ať smlouvou mezi stranami spojení, získáním kontrolního podílu nebo veřejnou nabídkou;
          5.2 u veřejné nabídky kopii nabídky; pokud není při oznamování dostupná, měla by být dodána co nejdříve, a ne později, než je zaslána akcionářům;
          5.3 kopie posledních výročních zpráv a účetních závěrek všech stran spojení a
          5.4 kopie rozborů, zpráv, studií, přehledů a jakýchkoli jiných srovnatelných dokumentů, které byly připraveny pro kteréhokoli člena (členy) představenstva, dozorčí rady nebo pro jinou osobu, která vykonává podobnou funkci (nebo která byla podobnou funkcí pověřena nebo jí byla tato funkce svěřena), nebo pro valnou hromadu akcionářů, za účelem posouzení nebo rozboru spojení s ohledem na podmínky hospodářské soutěže, soutěžitele (skutečné i možné), odůvodnění spojení, možnost obchodního růstu nebo expanze na jiné výrobkové a zeměpisné trhy a obecné tržní podmínky [14].
          Pro každý z těchto dokumentů uveďte (pokud to není obsaženo v dokumentu samém) den vypracování, jméno a postavení každé osoby, která každý takový dokument připravila.
          ODDÍL 6
          Definice trhů
          Relevantní výrobkové a zeměpisné trhy určují rozsah, ve kterém je nezbytné zhodnotit tržní sílu nového subjektu vzniklého spojením [15].
          Oznamující strana nebo strany poskytnou požadované údaje, přičemž vezmou v úvahu tyto definice:
          I. Relevantní výrobkové trhy
          Relevantní výrobkový trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které jsou spotřebitelem s ohledem na jejich vlastnosti, ceny a zamýšlené použití považovány za zaměnitelné nebo zastupitelné. Relevantní výrobkový trh se může v některých případech skládat z řady jednotlivých výrobků nebo služeb, které mají z velké části stejné fyzikální a technické vlastnosti a jsou zaměnitelné.
          Hlediska, která jsou významná pro stanovení relevantního výrobkového trhu zahrnují rozbor, proč jsou do těchto trhů zahrnuty výrobky nebo služby a proč jsou jiné při použití výše uvedené definice vyloučeny, přičemž se posuzuje například zastupitelnost, podmínky hospodářské soutěže, ceny, křížová cenová pružnost poptávky nebo jiná hlediska významná pro definici výrobkových trhů (například zastupitelnost ze strany nabídky ve vhodných případech).
          II. Relevantní zeměpisné trhy
          Relevantní zeměpisný trh zahrnuje oblast, ve které se dotyčné podniky účastní dodávky výrobků nebo služeb a poptávky po nich, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně stejnorodé a která může být odlišena od sousedních zeměpisných oblastí, protože zejména podmínky hospodářské soutěže jsou v těchto oblastech zjevně odlišné.
          Hlediska významná pro stanovení relevantního zeměpisného trhu zahrnují zejména povahu a vlastnosti daných výrobků nebo služeb, existenci vstupních bariér, spotřebitelské preference, zjevné rozdíly v tržním podílu podniků mezi sousedícími zeměpisnými oblastmi nebo podstatné rozdíly v cenách.
          III. Ovlivněné trhy
          6.1 Pro účely informací vyžadovaných tímto formulářem se ovlivněné trhy skládají z relevantních výrobkových trhů, pokud na území EHP, ve Společenství, na území států ESVO, v kterémkoli členském státě nebo v kterémkoli státě ESVO:
          a) jsou dvě nebo více stran spojení činné na stejném výrobkovém trhu a pokud spojení povede ke společnému tržnímu podílu ve výši 15 % a více. Toto jsou horizontální vztahy;
          b) je jedna nebo více stran spojení činná na výrobkovém trhu navazujícím na výrobkový trh, na kterém je činná kterákoli jiná strana spojení, a jejich podíl na trhu jednotlivě nebo dohromady je 25 % a více, bez ohledu na to, zda mezi stranami spojení existuje nebo neexistuje vztah dodavatel/zákazník [16]. Toto jsou vertikální vztahy.
          Na základě výše uvedených definic a prahových hodnot podílů na trhu uveďte tyto informace [17]:
          - Uveďte všechny ovlivněné trhy ve smyslu bodu III tohoto oddílu:
          - na úrovni EHP, Společenství nebo ESVO,
          - na úrovni jednotlivých členských států nebo států ESVO.
          6.2 Navíc uveďte a vysvětlete stanovisko stran k rozsahu relevantních zeměpisných trhů ve smyslu bodu II tohoto oddílu, vůči každému ovlivněnému trhu označenému výše.
          IV. Ostatní trhy, na které může mít oznamovaná operace zásadní dopad
          6.3 Na základě výše uvedených definic popište výrobkový a zeměpisný rozsah jiných trhů, než jsou ovlivněné trhy uvedené v bodu 6.1, na které by mohla mít oznamovaná operace zásadní dopad, například v případě, kdy:
          a) jakákoli ze stran spojení má podíl na trhu vyšší než 25 % a kdy je jakákoli jiná ze stran spojení možným soutěžitelem na daném trhu. Strana může být považována za možného soutěžitele zejména tehdy, pokud plánuje vstup na trh, nebo pokud v posledních dvou letech takový plán připravila nebo sledovala;
          b) jakákoli ze stran spojení má podíl na trhu vyšší než 25 % a jakákoli jiná ze stran spojení je držitelem pro daný trh důležitých práv duševního vlastnictví;
          c) jakákoli ze stran spojení je přítomna na výrobkovém trhu, který je sousedním trhem úzce souvisejícím s výrobkovým trhem, na kterém působí jakákoli jiná strana spojení, a samostatné nebo společné podíly stran na trhu na kterémkoli z těchto trhů dosahují 25 % a více. Výrobkové trhy jsou úzce souvisejícími sousedními trhy tehdy, pokud se výrobky vzájemně doplňují [18], nebo pokud náležejí do stejné řady výrobků, která je zpravidla kupována stejným souborem zákazníků za účelem stejného konečného užívání [19];
          v případě, že uvedené trhy zahrnují celý EHP nebo jeho část.
          Aby mohla Komise posoudit již od samého počátku konkurenční dopad navrhovaného spojení na trhy označené v tomto bodu 6.3, jsou oznamující strany vyzvány, aby předložily informace podle oddílů 7 a 8 tohoto formuláře ve vztahu k uvedeným trhům.
          ODDÍL 7
          Informace o ovlivněných trzích
          Pro každý ovlivněný relevantní výrobkový trh za každý z posledních tří finančních roků [20]:
          a) pro území EHP;
          b) pro Společenství jako celek;
          c) pro území států ESVO jako celek;
          d) jednotlivě pro každý členský stát a stát ESVO, kde jsou strany spojení činné;
          e) pro území, kde je podle stanoviska oznamujících stran odlišný relevantní zeměpisný trh;
          uveďte:
          7.1 odhad celkové velikosti trhu z hlediska hodnoty odbytu (v euro) a objemu (jednotky) [21]. Uveďte základ a zdroje pro výpočty a předložte dokumenty, pokud jsou k dispozici, pro ověření těchto výpočtů;
          7.2 odbyt vyjádřený hodnotou a objemem, jakož i odhad podílů na trhu jednotlivých stran spojení;
          7.3 odhad tržních podílů z hlediska hodnoty (a popřípadě i objemu) všech soutěžitelů (včetně dovozců), kteří mají na uvažovaném zeměpisném trhu alespoň 5 %-ní podíl. Na tomto základě uveďte odhad indexu HHI [22] před a po spojení, a rozdíl mezi oběma indexy (delta) [23]. Uveďte velikost podílů na trhu použitých jako základ k výpočtu HHI. Uveďte zdroje použité k výpočtu těchto podílů na trhu a poskytněte dokumenty, pokud jsou k dispozici, pro ověření tohoto výpočtu;
          7.4 jméno, adresu, telefonní číslo, faxové číslo a e-mailovou adresu vedoucího právního oddělení (nebo jiné osoby vykonávající obdobné funkce; a v případě, kdy takováto osoba neexistuje, generálního ředitele) pro soutěžitele uvedené v bodu 7.3;
          7.5 odhad celkové hodnoty a celkového objemu a zdroj dovozů mimo území EHP a uveďte:
          a) procento těchto dovozů, které pochází od skupin, k nimž patří strany spojení,
          b) odhad, do jaké míry jsou tyto dovozy ovlivněny kvótami, tarify nebo netarifními překážkami obchodu a
          c) odhad, do jaké míry jsou tyto dovozy ovlivněny přepravními a jinými náklady;
          7.6 do jaké míry je obchod mezi státy v rámci EHP ovlivněn:
          a) přepravními a jinými náklady a
          b) jinými netarifními překážkami obchodu;
          7.7 způsob, jakým strany spojení vyrábějí, účtují a prodávají výrobky nebo služby; například, zda vyrábějí v místě nebo prodávají přes místní prodejny;
          7.8 porovnání cenových úrovní v jednotlivých členských státech a státech ESVO u jednotlivých stran spojení a podobné porovnání cenových úrovní cen mezi Společenstvím, státy ESVO a jinými oblastmi, kde se tyto výrobky vyrábějí (např. Rusko, Spojené státy americké, Japonsko, Čína nebo jiné důležité oblasti) a
          7.9 charakter a rozsah vertikální integrace každé strany spojení ve srovnání s jejich největšími soutěžiteli.
          ODDÍL 8
          Obecné podmínky na ovlivněných trzích
          8.1 Uveďte pět největších nezávislých [24] dodavatelů stran spojení a jejich jednotlivé podíly na nákupech od každého z těchto dodavatelů (surovin nebo zboží užívaného pro účely výroby daných výrobků). Uveďte jméno, adresu, telefonní číslo, faxové číslo a e-mailovou adresu vedoucího právního oddělení (nebo jiné osoby vykonávající obdobné funkce; a v případě, kdy takováto osoba neexistuje, generálního ředitele) pro každého z těchto dodavatelů.
          Struktura dodávek na ovlivněných trzích
          8.2 Vysvětlete prodejní cesty a sítě služeb, které existují na ovlivněných trzích. Přitom vezměte v úvahu, pokud je to možné:
          a) prodejní systémy převažující na trhu a jejich význam. Do jaké míry je prodej prováděn třetími stranami nebo podniky, které patří k téže skupině jako strany uvedené v bodu 4?
          b) sítě služeb (například údržba a opravy) a jejich význam na těchto trzích. Do jaké míry jsou tyto služby prováděny třetími stranami nebo podniky, které patří k téže skupině jako strany uvedené v oddílu 4?
          8.3 Uveďte odhad celkové kapacity v rámci Společenství a ESVO za poslední tři roky. Jaký podíl této kapacity připadá během tohoto období na jednotlivé strany spojení a jaký je jejich poměr na využití kapacity. Označte případně místo a kapacitu výrobních zařízení každé ze stran spojení na ovlivněných trzích.
          8.4 Upřesněte, zda kterákoli ze stran spojení nebo kterýkoli ze soutěžitelů má výrobky ve stádiu vývoje, výrobky, které budou v blízké budoucnosti nejspíše uvedeny na trh, nebo plánuje rozšíření (nebo smluvní zajištění) výrobních nebo prodejních kapacit. Pokud ano, uveďte odhad předpokládaných prodejních podílů stran spojení a jejich podílů na trhu pro následujících tři až pět let.
          8.5 Pokud považujete za významné jakékoli další údaje o dodavatelích, měly by být uvedeny.
          Struktura poptávky na ovlivněných trzích
          8.6 Uveďte pět [25] největších nezávislých zákazníků stran na jednotlivých ovlivněných trzích a jednotlivý podíl na celkovém odbytu těchto výrobků u každého z těchto zákazníků. Uveďte jméno, adresu, telefonní číslo, faxové číslo a e-mailovou adresu vedoucího právního oddělení (nebo jiné osoby vykonávající obdobné funkce; a v případě, kdy takováto osoba neexistuje, generálního ředitele) pro každého z těchto zákazníků.
          8.7 Vysvětlete strukturu poptávky z hlediska:
          a) fází trhů, pokud jde o jejich počátek, rozšíření, rozvinutí a pokles a předpověď rychlosti růstu poptávky;
          b) významu spotřebitelských preferencí, například pokud jde o věrnost značce, poskytnutí služeb před prodejem a po prodeji, poskytnutí plného sortimentu výrobků, nebo síťových účinků;
          c) význam rozlišení výrobků podle vlastností nebo kvality a míry, v níž jsou výrobky stran sloučení lehce zaměnitelnými výrobky;
          d) význam zákazníkových nákladů (pokud jde o čas a výdaje) na změnu dodavatele;
          e) stupně koncentrace nebo rozptýlení zákazníků;
          f) členění zákazníků do různých skupin a popisu "typického zákazníka" jednotlivých skupin;
          g) významu dohod o výhradním prodeji a jiných typů dlouhodobých smluv a
          h) míry, v jaké jsou orgány veřejné moci, vládní subjekty, státní podniky nebo podobné subjekty důležitými účastníky jako zdroj poptávky.
          Vstup na trh
          8.8 Uskutečnil se nějaký významný vstup na ovlivněné trhy za posledních pět let? Pokud ano, uveďte tento subjekt vstupující na trh a je-li to možné, uveďte jméno, adresu, telefonní číslo, faxové číslo a e-mailovou adresu vedoucího právního oddělení (nebo jiné osoby vykonávající obdobné funkce; a v případě, kdy takováto osoba neexistuje, generálního ředitele) a odhad současného podílu tohoto subjektu na trhu. Pokud kterákoli ze stran spojení vstoupila v posledních pěti letech na ovlivněný trh, poskytněte rozbor překážek vstupu na trh, s nimiž se setkala.
          8.9 Existují podle názoru oznamujících stran podniky (včetně těch, které jsou v současné době činné pouze na trzích mimo Společenství nebo mimo trhy EHP), které pravděpodobně vstoupí na trh? Pokud ano, vysvětlete, prosím, proč a uveďte u těch, které mají vstoupit, jméno, adresu, telefonní číslo, faxové číslo a e-mailovou adresu vedoucího právního oddělení (nebo jiné osoby vykonávající obdobné funkce; a v případě, kdy takováto osoba neexistuje, generálního ředitele). Vysvětlete, proč je tento vstup na trh pravděpodobný, a poskytněte odhad doby, ve které se takový vstup uskuteční.
          8.10 Popište různé faktory, které ovlivňují vstup na ovlivněné trhy jak z hlediska zeměpisného, tak z hlediska výrobkového. Přitom, pokud je to možné, vezměte v úvahu:
          a) celkové náklady na vstup (výzkum a vývoj, produkce, zavedení prodejních systémů, podpora prodeje, reklama, servis, atd.) v rozsahu odpovídajícím nákladům významného konkurenceschopného soutěžitele a uveďte podíl na trhu takového soutěžitele;
          b) jakékoli právní nebo správní překážky vstupu, jako jsou povolení, schválení nebo normalizace v jakékoli podobě; stejně jako překážky vyplývající z potvrzovacích postupů, nebo z potřeby prokázání zkušeností v oboru;
          c) jakákoli omezení vytvořená patenty, know-how a jinými právy duševního vlastnictví na těchto trzích a jakákoli omezení způsobená licencemi k těmto právům;
          d) do jaké míry jsou strany spojení nabyvateli a poskytovateli licencí k patentům, know-how a jiným právům na relevantních trzích;
          e) důležitost úspor z rozsahu výroby výrobků na ovlivněných trzích;
          f) přístup ke zdrojům dodávek, například dostupnost surovin a nezbytné infrastruktury.
          Výzkum a vývoj
          8.11 Popište význam výzkumu a vývoje pro schopnost podniku činného na relevantním trhu (relevantních trzích) dlouhodobě soutěžit. Vysvětlete povahu výzkumu a vývoje na ovlivněných trzích, který provádějí podniky spojení.
          Přitom, pokud je to třeba, vezměte v úvahu:
          a) trendy a intenzitu výzkumu a vývoje [26] na těchto trzích a pro strany spojení;
          b) průběh technického vývoje pro tyto trhy za příslušnou dobu (včetně vývoje výrobků nebo služeb, výrobních postupů, prodejních systémů, atd.);
          c) důležité inovace, ke kterým došlo na těchto trzích a podniky, které je uskutečnily a
          d) inovační cyklus na těchto trzích, a v které části tohoto cyklu se strany nachází.
          Dohody o spolupráci
          8.12 Do jaké míry existují na ovlivněných trzích dohody o spolupráci (horizontální, vertikální nebo jiné)?
          8.13 Uveďte podrobnosti o nejdůležitějších dohodách o spolupráci uzavřených stranami spojení na ovlivněných trzích, jako jsou dohody o výzkumu a vývoji, licenční dohody, dohody o společné výrobě, specializační dohody, dohody o prodeji, dohody o dlouhodobých dodávkách a výměně informací a pokud to budete považovat za užitečné, poskytněte kopii těchto dohod.
          Obchodní sdružení
          8.14 Pokud jde o obchodní sdružení na ovlivněných trzích:
          a) uveďte ta, jejichž členy jsou strany spojení a
          b) uveďte nejdůležitější obchodní sdružení, ke kterým patří zákazníci a dodavatelé stran spojení.
          Uveďte jméno, adresu, telefonní číslo, faxové číslo a e-mailovou adresu příslušné kontaktní osoby všech výše uvedených obchodních sdružení.
          ODDÍL 9
          Celkové tržní souvislosti a efektivnost
          9.1 Popište celosvětové souvislosti navrhovaného spojení a naznačte postavení všech stran spojení mimo území EHP, pokud jde o velikost a soutěžní sílu.
          9.2 Popište, jak navrhované spojení pravděpodobně ovlivní zájmy mezispotřebitelů a konečných spotřebitelů a vývoj technického a hospodářského pokroku.
          9.3 Pokud si přejete, aby Komise od počátku výslovně posoudila [27], zda nárůsty efektivnosti vytvořené spojením pravděpodobně posílí schopnost a motivaci nového subjektu chovat se ve prospěch spotřebitelů konkurenčněji, poskytněte prosím popis a podpůrné dokumenty ke každému nárůstu efektivnosti (včetně úspor nákladů, uvedení nových výrobků, zdokonalení služby nebo výrobků), který strany očekávají jako výsledek navrhovaného spojení s ohledem ke každému příslušnému výrobku a poskytněte odpovídající dokumenty [28].
          Pro každý z udávaných nárůstů efektivnosti uveďte:
          i) podrobný popis toho, jak navrhované spojení umožní novému subjektu nárůstu efektivnosti dosáhnout. Popište podrobně opatření, které strany za tímto účelem zamýšlejí podniknout, rizika s tím spojená a dobu a náklady požadované k jeho dosažení;
          ii) je-li to rozumně možné, kvantifikaci nárůstu efektivnosti a podrobné vysvětlení, jak byla tato kvantifikace vypočítána. Je-li to vhodné, poskytněte rovněž odhad významu nárůstu efektivnosti ve vztahu k uvádění nových produktů nebo zvyšování kvality. Pro nárůsty efektivnosti, které se týkají úspory nákladů, uveďte samostatně jednorázové úspory fixních nákladů, opakované úspory fixních nákladů a úspory variabilních nákladů (v eurech za jednotku a v eurech za rok);
          iii) míru, ve které budou zákazníci nejspíše těžit z nárůstu efektivnosti a podrobné vysvětlení, jak jste k tomuto závěru dospěli a
          iv) důvod, proč by strana nebo strany nemohly dosáhnout nárůstu efektivnosti obdobného rozsahu jinými prostředky než prostřednictvím navrhovaného spojení a způsobem, který by nejspíše nevyvolal obavy o ohrožení hospodářské soutěže.
          ODDÍL 10
          Účinky spolupráce společného podniku
          10. Pro účely čl. 2 odst. 4 nařízení ES o spojování odpovězte prosím na tyto otázky:
          a) Ponechávají si dvě nebo více mateřských společností do významné míry činnosti na stejném trhu jako společný podnik nebo na trhu navazujícím na trh společného podniku nebo na sousedním trhu, který má úzké vztahy k tomuto trhu? [29]
          V kladném případě uveďte prosím u jednotlivých trhů:
          - obrat všech mateřských společností za předchozí finanční rok,
          - hospodářský význam činností společného podniku, pokud jde o tento obrat,
          - podíl na trhu všech mateřských společností.
          Pokud je odpověď záporná, odůvodněte prosím svoji odpověď.
          b) Pokud je odpověď na písmeno a) kladná a podle vašeho názoru nevede vytvoření společného podniku ke koordinaci mezi nezávislými podniky, která by omezovala hospodářskou soutěž ve smyslu čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES, zdůvodněte toto stanovisko.
          c) Aniž je dotčena odpověď na písmena a) a b) a v zájmu úplného posouzení případu Komisí, vysvětlete, prosím, jak se uplatní kritéria čl. 81 odst. 3. Podle čl. 81 odst. 3 mohou být ustanovení čl. 81 odst. 1 prohlášena za neúčinná, pokud operace:
          i) přispívá k zlepšení výroby nebo distribuce zboží anebo k podpoře technického či hospodářského pokroku;
          ii) umožňuje spotřebitelům přiměřeně se podílet na výhodách z toho plynoucích;
          iii) neukládá příslušným podnikům omezení, jež nejsou k dosažení těchto cílů nezbytná a
          iv) neumožňuje těmto podnikům vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné části dotčených výrobků.
          ODDÍL 11
          Prohlášení
          Ustanovení čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení stanoví, že pokud podepisují oznámení zástupci podniků, musí tito zástupci předložit písemný doklad o tom, že jsou oprávněni jednat. Tato písemná plná moc musí být přiložena k oznámení.
          Oznámení musí být uzavřeno tímto prohlášením, které musí být podepsáno všemi oznamujícími stranami nebo jejich jménem:
          Níže podepsaní podle svého nejlepšího vědomí a svědomí prohlašují, že informace uvedené v tomto oznámení jsou pravdivé, správné a úplné, a že byly poskytnuty úplné a pravé kopie dokumentů vyžadovaných formulářem CO, a že všechny odhady jsou uvedeny jako takové a jsou to jejich nejlepší odhady základních skutečností, a že všechny vyjádřené názory jsou upřímné.
          Jsou si vědomi ustanovení čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení ES o spojování.
          +++++ TIFF +++++
          [1] Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004, Úř. věst. L 24, 29.1.2004. Věnujte pozornost odpovídajícím ustanovením Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda o EHP"). Viz zejména článek 57 Dohody o EHP, bod 1 přílohy XIV Dohody o EHP a protokol 4 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu ESVO a Soudního dvora, jakož i protokoly 21 a 24 Dohody o EHP, článek 1 a schválený záznam protokolu, kterým se upravuje Dohoda o EHP. Jakýkoli odkaz na státy ESVO se považuje za odkaz na státy ESVO, které jsou smluvními stranami Dohody o EHP. Od 1. května 2004 jsou těmito státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko.
          [2] Pojem "spojení" je vymezen v článku 3 nařízení ES o spojování a pojem "význam pro celé Společenství" v článku 1 uvedeného nařízení. Ustanovení čl. 4 odst. 5 dále umožňuje, aby za určitých okolností, pokud nebyly dosaženy prahové hodnoty obratu ve Společenství, požádaly oznamující strany, aby Komise posuzovala jejich navrhované spojení, jako by mělo význam pro celé Společenství.
          [3] Viz čl. 10 odst. 1 nařízení ES o spojování.
          [4] Viz čl. 10 odst. 3 nařízení ES o spojování.
          [5] Viz čl. 4 odst. 2 nařízení ES o spojování.
          [6] Viz zejména článek 122 Dohody o EHP, článek 9 Protokolu 24 k Dohodě o EHP a článek 17 odst. 2 kapitoly XIII Protokolu 4 k Dohodě mezi státy ESVO o založení Kontrolního úřadu a Soudního dvora.
          [7] Viz oddíl 6 bod III pro vymezení pojmu ovlivněné trhy.
          [8] Toto zahrnuje cílovou společnost v případě probíhající nabídky na koupi či prodej; v tomto případě mají být uvedeny podrobnosti v nejvyšší možné míře.
          [9] Viz oznámení Komise o pojmu dotčených podniků.
          [10] Viz obecně oznámení Komise o výpočtu obratu. Obrat strany získávající kontrolu nebo stran spojení by měl zahrnovat celkový obrat všech podniků ve smyslu čl. 5 odst. 4 nařízení ES o spojování. Obrat strany nebo stran, které jsou předmětem získání kontroly, zahrnuje obrat týkající se části, které jsou předmětem prodeje ve smyslu čl. 5 odst. 2 nařízení ES o spojování. Zvláštní ustanovení jsou obsažena v čl. 5 odst. 3, 4 a čl. 5 odst. 5 nařízení o spojování pro úvěrové, pojišťovací, jiné finanční instituce a společné podniky.
          [11] Viz článek 57 Dohody o EHP, a zejména čl. 2 odst. 1 protokolu 24 Dohody o EHP. Případ splňuje podmínky případu spolupráce, pokud je společný obrat dotčených podniků na území států ESVO roven nebo větší než 25 % jejich celkového obratu na území, na kterém se uplatňuje Dohoda o EHP; nebo dosahuje na území států ESVO každý z nejméně dvou dotčených podniků obratu více než 250 miliónů EUR; nebo lze očekávat, že spojení vytvoří nebo posílí dominantní postavení, v důsledku čehož bude zásadně narušena účinná hospodářská soutěž na území států ESVO nebo jeho podstatné části.
          [12] Viz čl. 3 odst. 3, 4 a 5 a čl. 5 odst. 4 nařízení ES o spojování.
          [13] Definice ovlivněných trhů - viz oddíl 6.
          [14] Podle ustanovení bodů 1.1 a 1.3 písm. g) úvodní části v souvislosti s předoznamováním můžete chtít prokonzultovat s Komisí, do jaké míry je zproštění z povinnosti poskytnout požadované dokumenty vhodné. Požadujete-li zproštění, může Komise v žádosti o poskytnutí informací podle článku 11 nařízení ES o spojování uvést dokumenty, které musí být v daném konkrétním případě poskytnuty.
          [15] Viz oznámení Komise o definici relevantního trhu pro účely práva Společenství pro hospodářskou soutěž.
          [16] Například, pokud má strana spojení podíl vyšší než 25 % na trhu, který je navazujícím trhem trhu, na němž je činná jiná strana spojení, považují se oba navazující trhy za ovlivněně trhy. Obdobně, pokud vertikálně integrovaná společnost fúzuje s jinou stranou, která je činná na navazujícím trhu nižší úrovně, a fúze povede ke společnému podílu na navazujícím trhu nižší úrovně 25 % a vyššímu, považují se oba navazující trhy za ovlivněné trhy.
          [17] Podle ustanovení bodů 1.1 a 1.3 písm. g) v souvislosti s předoznamováním můžete chtít prokonzultovat s Komisí, do jaké míry je zproštění z povinnosti poskytnout požadované dokumenty vhodné pro některé ovlivněné trhy nebo některé jiné trhy (tak, jak jsou popsány v bodě IV).
          [18] Výrobky (nebo služby) se nazývají doplňkové, pokud například z použití (nebo spotřeby) jednoho výrobku nutně vyplývá použití (nebo spotřeba) dalšího výrobku, jako je tomu například v případě kancelářské sešívačky a skobiček, tiskáren a inkoustových kazet.
          [19] Příklady výrobků této řady jsou whisky a gin prodávané do barů a restaurací nebo různé materiály určené k balení některých druhů zboží prodávaného výrobcům uvedeného zboží.
          [20] Aniž je dotčen čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení.
          [21] Hodnota obratu a objem trhu by měly odpovídat celkové výrobě minus vývozy plus dovozy pro zeměpisnou oblast, která se bere v úvahu. Pokud je to možné, uveďte podrobné informace o dovozech a vývozech podle země původu a určení v uvedeném pořadí.
          [22] HHI znamená Herfindahl-Hirschmanův index, kterým se měří koncentrace trhu. HHI se vypočítá jako součet čtverců jednotlivých podílů na trhu všech firem na trhu. Například trh, na kterém je pět firem s tržními podíly 40 %, 20 %, 15 %, 15 % a 10 % má hodnotu HHI 2550 (402 + 202 + 152 + 152 + 102 = 2550). HHI dosahuje hodnot v rozsahu od téměř 0 (atomizovaný trh) po 10000 (v případě čistého monopolu). Hodnota HHI po spojení se vypočítá na základě pracovního předpokladu, že se jednotlivé podíly podniků na trhu nezmění. Ačkoli je nejlepší zařadit do výpočtu všechny podniky, nedostatek údajů o velmi malých podnicích nemusí být až natolik závažný, neboť takové podniky mají na HHI pouze slabý vliv.
          [23] Nárůst koncentrace měřený indexem HHI je možné spočítat nezávisle na celkové koncentraci trhu zdvojnásobením součinu podílů spojujících se podniků na trhu. Například spojení dvou podniků s podíly na trhu ve výši 30 % a 15 % zvýší hodnotu HHI o 900 (30 x 15 x 2 = 900). Vysvětlení tohoto postupu zní takto: Před sloučením přispívají slučující se firmy k HHI čtverci svých podílů na trhu jednotlivě: (a)2 + (b)2. Po sloučení je jejich příspěvek čtvercem jejich součtu: (a + b)2, což se rovná (a)2 + (b)2 + 2ab. Nárůst HHI je tudíž představován hodnotou 2ab.
          [24] Tj. dodavatelů, kteří nejsou dceřinými společnostmi, obchodními zastoupeními nebo podniky, které tvoří součást skupiny dané strany. Mimo těchto pěti nezávislých dodavatelů mohou oznamující strany, pokud to považují za nezbytné pro řádné posouzení případu, jmenovat dodavatele v rámci skupiny. Totéž platí u bodu 8.6 ve vztahu k zákazníkům.
          [25] Zkušenosti prokázaly, že přezkoumání komplexních případů požaduje často více údajů o spojení na zákazníky. Služby Komise si během kontaktů před oznámením mohou vyžádat další údaje o spojení na zákazníky na ovlivněných trzích.
          [26] Intenzita výzkumu a vývoje je vymezena jako výdaje na výzkum a vývoj v poměru k obratu.
          [27] Je vhodné poznamenat, že předkládání informací v odpovědi na bod 9.3 je dobrovolné. Strany nejsou povinny uvádět žádná vysvětlení v případě, že tento oddíl nevyplní. Neposkytnutí informací o nárůstu efektivnosti nebude posuzováno jako skutečnost, která naznačuje, že navrhované spojení nevytváří nárůst efektivnosti nebo že odůvodněním spojení je posílení tržní síly. Neposkytnutí požadovaných informací o nárůstu efektivnosti ve stádiu oznámení nevylučuje jejich poskytnutí v pozdější fázi. Čím dříve jsou však poskytnuty, tím lépe může Komise ověřit tvrzení o nárůstu efektivnosti.
          [28] Pro další pokyny týkající se posouzení nárůstu efektivnosti viz Pokyny Komise o posuzování horizontálních spojení.
          [29] Definice trhů viz oddíl 6.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          ZKRÁCENÝ FORMULÁŘ PRO OZNAMOVÁNÍ SPOJENÍ PODLE NAŘÍZENÍ (ES) č. 139/2004
          1. ÚVOD
          1.1 Účel zkráceného formuláře
          Tento zkrácený formulář uvádí informace, které musí oznamující strany poskytnout, pokud oznamují Evropské komisi některé navrhované fúze, akvizice nebo jiná spojení, u kterých není pravděpodobné, že by vyvolaly obavy o ohrožení hospodářské soutěže.
          Při vyplňování tohoto formuláře upozorňujeme na nařízení (ES) č. 139/2004 (dále jen "nařízení ES o spojování") a na nařízení Komise (ES) xx/2004 (dále jen "prováděcí nařízení"), k nimž se tento formulář připojuje [1]. Znění uvedených nařízení, obdobně jako znění ostatních příslušných dokumentů, lze nalézt na webové stránce pro hospodářskou soutěž Evropa Evropské komise.
          Obecně platí, že zkrácený formulář může být použit pro účely oznamování spojení, je-li splněna jedna z těchto podmínek:
          1. v případě společného podniku tento nevykonává nebo nezamýšlí vykonávat žádné nebo vykonává či zamýšlí vykonávat pouze zanedbatelné činnosti v rámci území Evropského hospodářského prostoru (EHP). K těmto případům dochází, pokud:
          (a) je obrat společného podniku nebo obrat zamýšlených činností nižší než 100 milionů eur na území EHP a
          (b) celková hodnota aktiv převáděných do společného podniku je nižší než 100 milionů eur na území EHP;
          2. žádná ze stran sloučení není obchodně činná na stejném relevantním výrobkovém a zeměpisném trhu (žádný horizontální přesah), nebo na trhu navazujícím na trh, na kterém je činná jiná strana spojení (žádný vertikální vztah);
          3. dvě nebo více stran spojení jsou obchodně činné na stejném relevantním výrobkovém a zeměpisném trhu (horizontální vztah) za předpokladu, že jejich společný podíl na trhu je nižší než 15 %; a/nebo jedna nebo více stran spojení je činná na výrobkovém trhu navazujícím na výrobkový trh, na kterém je činná kterákoli jiná strana spojení (vertikální vztah), a za předpokladu, že jejich podíl na trhu jednotlivě nebo dohromady je nižší než 25 %; nebo
          4. strana má získat výhradní kontrolu podniku, nad kterým již má společnou kontrolu.
          Komise si může vyžádat úplný oznamovací formulář, pokud se jí jeví, že podmínky pro použití zkráceného formuláře nejsou splněny, nebo, výjimečně, v případě, že jsou splněny, Komise nicméně stanoví, že oznámení podle formuláře CO je nezbytné pro účely řádného prošetření možných obav o ohrožení hospodářské soutěže, které může operace vyvolat.
          Příklady případů, ve kterých může být oznámení podle formuláře CO nezbytné, jsou spojení, kde je obtížné definovat relevantní trhy (například na vznikajících trzích nebo tam, kde neexistuje zavedená praxe); tam, kde je strana novým nebo možným uchazečem o vstup na trh, nebo významným držitelem patentu; kde není možné odpovídajícím způsobem určit podíl stran na trhu; na trzích s velkými vstupními překážkami, s vysokým stupněm koncentrace nebo známými problémy v oblasti hospodářské soutěže; kde jsou nejméně dvě strany činné na sousedících úzce souvisejících trzích [2]; a při spojeních, při kterých se objevuje koordinační problém, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 4 nařízení ES o spojování. Obdobně, formulář CO může být požadován v případě strany získávající výhradní kontrolu společného podniku, ve kterém má v daném okamžiku společnou kontrolu nebo kde nabývající strana a společný podnik mají dohromady silné postavení na trhu nebo na vertikálně souvisejících trzích.
          1.2 Návrat k oznámení na úplném formuláři CO
          Při posuzování toho, může-li být spojení oznámeno podle zkráceného formuláře, Komise zajistí, že všechny příslušné okolnosti jsou zjištěny s dostatečnou jasností. V tomto ohledu jsou oznamující strany odpovědné za přesnost a úplnost poskytovaných informací.
          Pokud Komise po oznámení spojení usoudí, že operace není vhodná k oznámení podle zkráceného formuláře, může požadovat úplné, případně částečné oznámení podle formuláře CO, pokud:
          - se zdá, že podmínky k využití zkráceného formuláře nejsou splněny,
          - přestože jsou podmínky k využití zkráceného formuláře splněny, úplné nebo částečné oznámení podle formuláře CO se jeví nezbytným pro účely řádného posouzení obav o ohrožení hospodářské soutěže, které může operace vyvolat, nebo ke stanovení toho, že operace je spojením ve smyslu článku 3 nařízení ES o spojování,
          - zkrácený formulář obsahuje nesprávné nebo zavádějící informace,
          - členský stát vyjádří odůvodněné obavy o ohrožení hospodářské soutěže ve vztahu k oznamovanému spojení do 15 pracovních dní ode dne obdržení kopie oznámení nebo
          - třetí strana vyjádří odůvodněné obavy o ohrožení hospodářské soutěže ve lhůtě stanovené Komisí pro vyjádření těchto připomínek.
          V uvedených případech může být oznámení považováno za neúplné z významného hlediska podle čl. 5 odst. 2 prováděcího nařízení. Komise o tom neprodleně písemně informuje oznamující strany nebo jejich zástupce. Oznámení nabude účinku až dnem, kdy Komise obdrží všechny požadované informace.
          1.3 Důležitost kontaktů před podáním oznámení
          Zkušenosti ukázaly, že kontakty před podáním oznámení jsou velice cenné jak pro oznamující strany, tak pro Komisi, tím, že pomáhají určit přesné množství informací požadovaných při oznámení. Rovněž v případech, kdy si strany přejí předložit zkrácené oznámení, se doporučuje, aby s Komisí zahájily schůzky před podáním oznámení, aby projednaly, zda se jedná o případ, pro nějž je takové oznámení vhodné. Oznamující strany se mohou obrátit na "DG Competition's Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings", které poskytují návod pro kontakty před podáním oznámení a k přípravě oznámení.
          1.4 Kdo musí oznamovat
          V případě fúze ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení ES o spojování nebo získání společné kontroly podniku ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování vyplní oznámení společně strany fúze, případně strany, které získávají společnou kontrolu [3].
          Pokud získá jeden podnik kontrolní podíl v druhém podniku, oznámení musí vyplnit ten, kdo získal kontrolní podíl.
          V případě veřejné nabídky na získání podniku musí oznámení vyplnit nabízející.
          Každá strana, která vyplňuje oznámení, je odpovědná za přesnost poskytovaných informací.
          1.5 Potřeba správného a úplného oznámení
          Všechny informace vyžadované tímto formulářem musí být správné a úplné. Požadované informace je třeba poskytnout v příslušném oddílu tohoto formuláře.
          Především byste měli vzít na vědomí, že:
          (a) Podle čl. 10 odst. 1 nařízení ES o spojování a čl. 5 odst. 2 a 4 prováděcího nařízení nezačnou lhůty nařízení ES o spojování vázané na oznámení běžet, dokud Komise neobdrží všechny informace, které mají být poskytnuty v oznámení. Tento požadavek má zajistit, aby Komise byla schopna posoudit oznamované spojení v přesně stanovených lhůtách nařízení ES o spojování.
          b) Oznamující strany by měly při přípravě oznámení pečlivě kontrolovat, aby kontaktní jména a čísla, zejména faxová čísla a e-mailové adresy poskytované Komisi, byla uvedena přesně a byla správná a aktuální.
          c) Nesprávné nebo zavádějící informace v oznámení se považují za neúplné informace (čl. 5 odst. 4 prováděcího nařízení).
          d) Pokud je oznámení neúplné, Komise neprodleně písemně informuje oznamující strany nebo jejich zástupce. Oznámení nabude účinku až dnem, kdy Komise obdrží úplné a přesné informace (čl. 10 odst. 1 nařízení ES o spojování, čl. 5 odst. 2 a 4 prováděcího nařízení).
          e) Podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení ES o spojování oznamujícím stranám, které, úmyslně nebo z nedbalosti, poskytnou nesprávné nebo zavádějící informace, mohou být uloženy pokuty až do výše 1 % celkového obratu dotčeného podniku. Kromě toho, podle čl. 6 odst. 3 písm. a) a čl. 8 odst. 6 písm. a) nařízení ES o spojování může Komise také odvolat své rozhodnutí o slučitelnosti oznamovaného spojení, pokud je založeno na nesprávných informacích, za které je odpovědný jeden z podniků.
          f) Můžete písemně požadovat, aby Komise přijala oznámení jako úplné, aniž poskytnete informace požadované tímto formulářem, pokud vám tyto informace částečně nebo zcela nejsou k dispozici (např. z důvodu nedostupnosti informací o cílové společnosti během probíhající nabídky).
          Komise vezme v úvahu tuto žádost za předpokladu, že uvedete důvody, proč tyto informace nejsou dostupné a poskytnete co nejpřesnější odhad chybějících údajů s uvedením pramenů pro tyto odhady. Pokud je to možné, měli byste rovněž uvést, kde by mohla Komise získat požadované informace, které vám nejsou k dispozici.
          g) Můžete písemně požádat, aby Komise přijala oznámení jako úplné, aniž poskytnete informace požadované tímto formulářem, pokud se domníváte, že některé konkrétní informace vyžadované tímto formulářem nemusí být nezbytné pro posouzení případu Komisí.
          Komise vezme v úvahu tuto žádost za předpokladu, že uvedete důvody, proč tyto informace nejsou důležité a nezbytné pro její šetření oznamovaného sloučení. Měli byste to vysvětlit při jednání s Komisí před oznámením a předložit písemnou žádost o zproštění a požádat Komisi, aby netrvala na povinnosti poskytnout tyto informace podle čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení.
          1.6 Jak oznamovat
          Oznámení musí být vyplněno v jednom z úředních jazyků Evropského společenství. Tento jazyk je poté jednacím jazykem pro všechny oznamující strany. Pokud jsou oznámení učiněna podle článku 12 Protokolu 24 k Dohodě o EHP v některém úředním jazyce státu ESVO, který není úředním jazykem Společenství, musí být k oznámení zároveň připojen překlad do některého úředního jazyka Společenství.
          Informace požadované tímto formulářem se seřadí podle čísel oddílů a odstavců ve formuláři, podepíše se prohlášení uvedené v oddílu 9 a připojí se podpůrná dokumentace. Při vyplňování oddílu 7 tohoto formuláře se oznamující strany vyzývají, aby zvážily, zda je z důvodů srozumitelnosti nejlepší předložit tyto oddíly podle čísel, nebo zda je možné je seskupit pro každý jednotlivý oznamovaný trh (nebo skupinu oznamovaných trhů).
          Z důvodu srozumitelnosti mohou být některé informace předloženy v přílohách. Je však nezbytné, aby všechny podstatné informace, a zejména informace o podílu na trhu stran a jejich největších konkurentů, byly předloženy v hlavní části tohoto formuláře. Přílohy tohoto formuláře mohou být použity pouze k doplnění informací uváděných ve formuláři samotném.
          Kontaktní údaje musí být poskytnuty ve formátu požadovaném generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž (GŘ pro hospodářskou soutěž). K řádnému postupu šetření je nezbytné, aby kontaktní údaje byly přesné. Oznámení obsahující četné nesprávné kontaktní údaje mohou být považována za neúplná.
          Podpůrné dokumenty se předkládají v původním jazyce; pokud tento jazyk není úředním jazykem Společenství, překládají se do jednacího jazyka (čl. 3 odst. 4 prováděcího nařízení).
          Podpůrné dokumenty mohou být originálem nebo kopií originálů. V případě kopií potvrdí oznamující strana, že se jedná o pravé a úplné kopie originálů.
          Generálnímu ředitelství pro hospodářskou soutěž musí být předložen jeden originál a 35 kopií zkráceného formuláře a veškerých podpůrných dokumentů.
          Oznámení musí být doručeno na adresu uvedenou v čl. 23 odst. 1 prováděcího nařízení a ve formátu, který Komise stanovuje v pravidelných intervalech. Tato adresa je zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Oznámení musí být Komisi doručeno v pracovní dny tak, jak je uvedeno v článku 24 prováděcího nařízení. Aby mohlo být téhož dne zaregistrováno, musí být doručeno do 17 hodin od pondělí do čtvrtka nebo do 16 hodin v pátek a ve dny předcházející státním svátkům a jiným svátkům určeným Komisí a zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie. Musí být dodrženy bezpečnostní instrukce uvedené na webové stránce GŘ pro hospodářskou soutěž.
          1.7 Důvěrnost
          Článek 287 Smlouvy a čl. 17 odst. 2 nařízení ES o spojování, jakož i odpovídající ustanovení Dohody o EHP [4], vyžadují, aby Komise, členské státy, Kontrolní úřad ESVO a státy ESVO, jejich úředníci a jiní zaměstnanci nevyzradili informace, které získali při uplatňování tohoto nařízení, na které se vztahuje povinnost služebního tajemství. Stejná zásada musí také platit pro ochranu důvěrnosti mezi oznamujícími stranami.
          Pokud se domníváte, že by vaše zájmy byly poškozeny, pokud by informace, které máte poskytnout, byly zveřejněny nebo jinak vyzrazeny jiným stranám, uveďte tyto informace odděleně a každou stranu označte jasně slovy "Obchodní tajemství". Měli byste rovněž uvést důvody, proč tyto informace nemají být vyzrazeny nebo zveřejněny.
          V případě fúzí a společných akvizicí nebo v jiných případech, kde oznámení vypracovává více než jedna strana, je možné předkládat obchodní tajemství v samostatné obálce a s odkazem v oznámení jako na přílohu. Všechny tyto přílohy je nutno rovněž předložit, aby bylo oznámení považováno za úplné.
          1.8 Definice a pokyny pro účely tohoto formuláře
          Oznamující strana nebo strany: pokud oznámení podává pouze jeden z podniků, které jsou stranami sloučení, vztahuje se výraz "oznamující strany" pouze na podnik, který oznámení podává.
          Strana (strany) spojení: tyto výrazy se vztahují jak strany, které získávají, tak na strany které jsou předmětem získání, nebo na fúzující strany, včetně všech podniků, v kterých je získáván kontrolní podíl nebo které jsou předmětem veřejné nabídky.
          Pokud není stanoveno jinak, zahrnují výrazy "oznamující strana (strany)" a "strana (strany) spojení" všechny podniky, které patří ke stejným skupinám jako uvedené "strany".
          Rok: Všechny odkazy na slovo "rok" v tomto formuláři se považují za odkazy na kalendářní rok, pokud není stanoveno jinak. Všechny informace vyžadované tímto formulářem se vztahují, pokud není stanoveno jinak, na rok předcházející roku oznámení.
          Finanční údaje požadované v bodech 3.3 až 3.5 musí být uvedeny v eurech v průměrném přepočítacím kurzu platném pro dané roky nebo jiná daná období.
          Všechny odkazy obsažené v tomto formuláři se týkají příslušných článků a odstavců nařízení ES o spojování, pokud není stanoveno jinak.
          1.9 Poskytování informací zaměstnancům a jejich zástupcům
          Komise by ráda upozornila na závazky, kterým strany spojení mohou podléhat podle pravidel Společenství nebo vnitrostátních pravidel pro informování a konzultace zaměstnanců nebo jejich zástupců ve vztahu k operacím povahy spojení.
          ODDÍL 1 Popis spojení
          1.1 Uveďte shrnutí operace spojení s upřesněním stran spojení, povahy spojení (např. fúze, akvizice nebo společný podnik), oblasti činnosti oznamujících stran, trhů, na které bude mít spojení dopad (včetně hlavních oznamovaných trhů) [5] a strategických a hospodářských důvodů spojení.
          1.2 Uveďte shrnutí (maximálně 500 slov) informací poskytnutých podle bodu 1.1. Zamýšlí se, že toto shrnutí bude zveřejněno k datu oznámení na webové stránce Komise. Shrnutí musí být formulováno tak, aby neobsahovalo žádné důvěrné informace nebo obchodní tajemství.
          ODDÍL 2 Informace o stranách
          2.1 Informace o oznamující straně (nebo stranách)
          Uveďte podrobně:
          2.1.1 jméno a adresu podniku;
          2.1.2 předmět podnikání podniku;
          2.1.3 jméno, adresu, telefonní číslo, faxové číslo a e-mailovou adresu a postavení příslušné kontaktní osoby;
          2.1.4 adresu pro doručování oznamující strany (nebo každé z oznamujících stran), na kterou mohou být dokumenty, a zejména rozhodnutí Komise, doručeny. Je potřeba uvést jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu osoby na uvedené adrese, která je oprávněna přijmout zásilku.
          2.2 Informace o jiných stranách [6] spojení
          Pro jednotlivé strany spojení (s výjimkou oznamující strany nebo stran) uveďte podrobně:
          2.2.1 jméno a adresu podniku;
          2.2.2 předmět podnikání podniku;
          2.2.3 jméno, adresu, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailovou adresu a postavení příslušné kontaktní osoby a
          2.2.4 adresu pro doručování strany (nebo každé ze stran), na kterou mohou být dokumenty, a zejména rozhodnutí Komise doručeny. Je potřeba uvést jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu osoby na uvedené adrese, která je oprávněna přijmout zásilku.
          2.3 Jmenování zástupců
          Pokud jsou oznámení podepsána zástupci podniků, předloží tito zástupci písemný doklad o tom, že jsou oprávněni jednat. Písemný doklad musí obsahovat jméno a postavení osoby vystavující dané oprávnění.
          Uveďte prosím podrobné informace o všech zástupcích, kteří byli zmocněni jednat za jednotlivé strany spojení, s označením, koho zastupují:
          2.3.1 jméno zástupce;
          2.3.2 adresu zástupce;
          2.3.3 jméno, adresu, telefonní číslo, faxové číslo a e-mailovou adresu osoby, která má být kontaktována a
          2.3.4 adresu zástupce (v Bruselu, pokud taková existuje), na kterou může být zasílána korespondence a doručovány dokumenty.
          ODDÍL 3 Podrobnosti o spojení
          3.1 Popište stručně povahu oznamovaného spojení. Přitom uveďte:
          a) zda je navrhované spojení úplnou fúzí v právním smyslu, získáním výhradní nebo společné kontroly, plně funkčním společným podnikem ve smyslu čl. 3 odst. 4 nařízení ES o spojování nebo smlouvou nebo jiným způsobem vykonávání přímé či nepřímé kontroly ve smyslu čl. 3 odst. 2 nařízení ES o spojování;
          b) zda jsou předmětem spojení strany jako celek nebo jejich části;
          c) krátké vysvětlení hospodářské a finanční struktury spojení;
          d) zda jakákoli veřejná nabídka na koupi cenných papírů jedné strany jinou stranou má podporu dozorčích rad nabízející strany nebo jiných orgánů právně zastupujících tuto stranu;
          e) navrhovaný nebo očekávaný den důležitých kroků, které mají vést ke spojení;
          f) navrhovanou strukturu vlastnictví a kontroly po uskutečnění spojení;
          g) jakoukoli finanční nebo jinou podporu z jakéhokoli zdroje (včetně orgánů veřejné moci) kteroukoli ze stran a povahu a částku této podpory;
          h) hospodářská odvětví, kterých se spojení týká.
          3.2 Uveďte hodnotu transakce (kupní cenu nebo případně hodnotu všech dotčených aktiv).
          3.3 Pro jednotlivé podniky dotčené spojením [7] uveďte tyto údaje [8] za poslední finanční rok:
          3.3.1 celosvětový obrat;
          3.3.2 obrat ve Společenství;
          3.3.3 obrat v ESVO;
          3.3.4 obrat v jednotlivých členských státech;
          3.3.5 obrat v jednotlivých státech ESVO;
          3.3.6 pokud existuje, členský stát, ve kterém bylo dosaženo více než dvou třetin obratu dosaženého v rámci celého Společenství a
          3.3.7 pokud existuje, stát ESVO, ve kterém bylo dosaženo více než dvou třetin obratu dosaženého v rámci ESVO.
          3.4 Pro účely čl. 1 odst. 3 nařízení ES o spojování pokud spojení nedosahuje prahových hodnot stanovených v čl. 1 odst. 2, uveďte tyto údaje za poslední finanční rok:
          3.4.1 pokud existují, členské státy, ve kterých je celkový společný obrat všech dotčených podniků větší než 100 milionů EUR a
          3.4.2 pokud existují, členské státy, ve kterých je celkový obrat každého z nejméně dvou dotčených podniků větší než 25 milionů EUR.
          3.5 Pro účely zjištění, zda spojení splňuje podmínky případu spolupráce ESVO [9], uveďte tyto informace za poslední finanční rok:
          3.5.1 je společný obrat dotčených podniků na území států ESVO roven nebo větší než 25 % jejich celkového obratu na území EHP?
          3.5.2 dosahuje každý z nejméně dvou dotčených podniků obratu více než 250 miliónů eur na území států ESVO?
          3.6 V případě, že se operace týká získání společné kontroly společného podniku, uveďte tyto informace:
          3.6.1 obrat společného podniku nebo obrat činností svěřených společnému podniku nebo
          3.6.2 celkovou hodnotu aktiv převáděných do společného podniku.
          3.7 Popište hospodářské důvody spojení.
          ODDÍL 4 Vlastnictví a kontrola [10]
          Pro každou stranu spojení uveďte seznam všech podniků náležejících k téže skupině.
          Tento seznam musí obsahovat:
          4.1 všechny podniky nebo osoby kontrolující tyto strany, přímo nebo nepřímo;
          4.2 všechny podniky činné na jakémkoli oznamovaném trhu [11], které jsou kontrolovány, přímo nebo nepřímo:
          a) těmito stranami,
          b) kterýmkoli jiným podnikem uvedeným v bodu 4.1.
          Pro každou výše uvedenou položku se uvádí povaha a způsob kontroly.
          Informace vyžadované tímto oddílem mohou být doloženy použitím tabulek nebo diagramů, aby byla znázorněna struktura vlastnictví a kontroly podniků.
          ODDÍL 5 Podpůrná dokumentace
          Oznamující strany musí poskytnout:
          5.1 kopie konečných a posledních verzí všech dokumentů v souvislosti se spojením, ať smlouvou mezi stranami spojení, získáním kontrolního podílu nebo veřejnou nabídkou a
          5.2. kopie posledních výročních zpráv a účetních závěrek všech stran spojení.
          ODDÍL 6 Definice trhů
          Relevantní výrobkové a zeměpisné trhy určují rozsah, ve kterém je nezbytné zhodnotit tržní sílu nového subjektu vzniklého spojením [12].
          Oznamující strana nebo strany poskytnou požadované údaje, přičemž vezmou v úvahu tyto definice:
          I. Relevantní výrobkové trhy
          Relevantní výrobkový trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které jsou spotřebitelem s ohledem na jejich vlastnosti, ceny a zamýšlené použití považovány za zaměnitelné nebo zastupitelné. Relevantní výrobkový trh se může v některých případech skládat z řady jednotlivých výrobků nebo služeb, které mají z velké části stejné fyzikální a technické vlastnosti a jsou zaměnitelné.
          Hlediska, která jsou významná pro stanovení relevantního výrobkového trhu, zahrnují rozbor, proč jsou do těchto trhů zahrnuty výrobky nebo služby a proč jsou jiné při použití výše uvedené definice vyloučeny, přičemž se posuzuje například zastupitelnost, podmínky hospodářské soutěže, ceny, křížová cenová pružnost poptávky nebo jiná hlediska významná pro definici výrobkových trhů (např. zastupitelnost ze strany nabídky ve vhodných případech).
          II. Relevantní zeměpisné trhy
          Relevantní zeměpisný trh zahrnuje oblast, ve které se dotyčné podniky účastní dodávky výrobků nebo služeb a poptávky po nich, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně stejnorodé a která může být odlišena od sousedních zeměpisných oblastí, protože zejména podmínky hospodářské soutěže jsou v těchto oblastech zjevně odlišné.
          Hlediska významná pro stanovení relevantního zeměpisného trhu zahrnují zejména povahu a vlastnosti daných výrobků nebo služeb, existenci vstupních bariér, spotřebitelské preference, zjevné rozdíly v tržním podílu podniků mezi sousedícími zeměpisnými oblastmi nebo podstatné rozdíly v cenách.
          III. Oznamované trhy
          Pro účely informací vyžadovaných tímto formulářem se "oznamované trhy" skládají z relevantních výrobkových a zeměpisných trhů a jiných věrohodných relevantních výrobkových a zeměpisných definicí trhů, na jejichž základě:
          a) jsou dvě nebo více stran spojení činné na stejném relevantním trhu (horizontální vztahy);
          b) je jedna nebo více stran spojení činná na výrobkovém trhu navazujícím na výrobkový trh, na kterém je činná kterákoli jiná strana spojení, bez ohledu na to, zda mezi stranami spojení existuje nebo neexistuje vztah dodavatel/zákazník (vertikální vztahy).
          6.1 Na základě výše uvedených definic trhů uveďte všechny oznamované trhy.
          ODDÍL 7 Informace o trzích
          Pro každý oznamovaný trh uvedený v oddíle 6 uveďte [13]:
          7.1 odhad celkové velikosti trhu z hlediska hodnoty odbytu (v euro) a objemu (jednotky) [14]. Uveďte základ a zdroje pro výpočty a předložte dokumenty, pokud jsou k dispozici, pro ověření těchto výpočtů;
          7.2 odbyt z hlediska hodnoty a objemu, odhad podílů na trhu jednotlivých stran spojení. Vyznačte, zda za poslední finanční rok došlo k významným změnám odbytu a podílů na trhu;
          7.3 pro horizontální a vertikální vztahy odhad tržních podílů z hlediska hodnoty (a popřípadě i objemu) tří největších soutěžitelů (s vyznačením základu pro odhad). Uveďte jméno, adresu, telefonní číslo, faxové číslo a e-mailovou adresu vedoucího právního oddělení (nebo jiné osoby vykonávající obdobné funkce; a v případě, kdy takováto osoba neexistuje, generálního ředitele) pro uvedené soutěžitele.
          ODDÍL 8 Účinky spolupráce společného podniku
          8. Pro účely čl. 2 odst. 4 nařízení ES o spojování odpovězte, prosím, na tyto otázky:
          a) Ponechávají si dvě nebo více mateřských společností do významné míry činnosti na stejném trhu jako společný podnik nebo na trhu navazujícím na trh společného podniku nebo na sousedním trhu, který má úzké vztahy k tomuto trhu? [15]
          V kladném případě uveďte, prosím, u jednotlivých trhů:
          - obrat všech mateřských společností za předchozí finanční rok,
          - hospodářský význam činností společného podniku, pokud jde o tento obrat,
          - podíl na trhu všech mateřských společností.
          Pokud je odpověď záporná, odůvodněte, prosím, svoji odpověď.
          b) Pokud je odpověď na písmeno a) kladná a podle vašeho názoru nevede vytvoření společného podniku ke koordinaci mezi nezávislými podniky, která by omezovala hospodářskou soutěž ve smyslu čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES, zdůvodněte toto stanovisko.
          c) Aniž je dotčena odpověď na písmena a) a b) a v zájmu úplného posouzení případu Komisí, vysvětlete, prosím, jak se uplatní kritéria čl. 81 odst. 3. Podle čl. 81 odst. 3 mohou být ustanovení čl. 81 odst. 1 prohlášena za neúčinná, pokud operace:
          i) přispívá ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží anebo k podpoře technického a hospodářského pokroku;
          ii) umožňuje spotřebitelům přiměřeně se podílet na výhodách z toho plynoucích;
          iii) neukládá příslušným podnikům omezení, jež nejsou k dosažení těchto cílů nezbytná a
          iv) neumožňuje těmto podnikům vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné části dotčených výrobků.
          ODDÍL 9 Prohlášení
          Ustanovení čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení stanoví, že pokud podepisují oznámení zástupci podniků, musí tito zástupci předložit písemný doklad o tom, že jsou oprávněni jednat. Tato písemná plná moc musí být přiložena k oznámení.
          Oznámení musí být uzavřeno tímto prohlášením, které musí být podepsáno všemi oznamujícími stranami nebo jejich jménem:
          Níže podepsaní podle svého nejlepšího vědomí a svědomí prohlašují, že informace uvedené v tomto oznámení jsou pravdivé, správné a úplné, a že byly poskytnuty úplné a pravé kopie dokumentů vyžadovaných tímto formulářem, a že všechny odhady jsou uvedeny jako takové a jsou to jejich nejlepší odhady základních skutečností, a že všechny vyjádřené názory jsou upřímné.
          Jsou si vědomi ustanovení čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení ES o spojování.
          +++++ TIFF +++++
          [1] Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004, Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1. Věnujte pozornost odpovídajícím ustanovením Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda o EHP"). Viz zejména článek 57 Dohody o EHP, bod 1 přílohy XIV Dohody o EHP a protokol 4 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu ESVO a Soudního dvora, jakož i protokoly 21 a 24 Dohody o EHP, článek 1 a schválený záznam protokolu, kterým se upravuje Dohoda o EHP. Jakýkoli odkaz na státy ESVO se považuje za odkaz na státy ESVO, které jsou smluvními stranami Dohody o EHP. Od 1. května 2004 jsou těmito státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko.
          [2] Výrobkové trhy jsou úzce souvisejícími sousedními trhy tehdy, pokud se výrobky vzájemně doplňují, nebo pokud náležejí do stejné skupiny výrobků, která je zpravidla kupována stejným souborem zákazníků za účelem stejného konečného užívání.
          [3] Viz čl. 4 odst. 2 nařízení ES o spojování.
          [4] Viz zejména článek 122 Dohody o EHP, článek 9 Protokolu 24 k Dohodě o EHP a článek 17 odst. 2 kapitoly XIII Protokolu 4 k Dohodě mezi státy ESVO o založení Kontrolního úřadu a Soudního dvora.
          [5] Viz oddíl 6 bod III pro vymezení pojmu oznamované trhy.
          [6] Toto zahrnuje cílovou společnost v případě probíhající nabídky na koupi či prodej; v tomto případě mají být uvedeny podrobnosti v nejvyšší možné míře.
          [7] Viz oznámení Komise o pojmu dotčených podniků.
          [8] Viz obecně oznámení Komise o výpočtu obratu. Obrat strany získávající kontrolu nebo stran spojení by měl zahrnovat celkový obrat všech podniků ve smyslu čl. 5 odst. 4 nařízení ES o spojování. Obrat strany nebo stran, které jsou předmětem získání kontroly, zahrnuje obrat týkající se části, které jsou předmětem prodeje ve smyslu čl. 5 odst. 2 nařízení ES o spojování. Zvláštní ustanovení jsou obsažena v čl. 5 odst. 3, 4 a čl. 5 odst. 5 nařízení o spojování pro úvěrové, pojišťovací, jiné finanční instituce a společné podniky.
          [9] Viz článek 57 Dohody o EHP, a zejména čl. 2 odst. 1 protokolu 24 Dohody o EHP. Případ splňuje podmínky případu spolupráce, pokud je společný obrat dotčených podniků na území států ESVO roven nebo větší než 25 % jejich celkového obratu na území, na kterém se uplatňuje dohoda o EHP; nebo dosahuje na území států ESVO každý z nejméně dvou dotčených podniků obratu více než 250 miliónů eur; nebo lze očekávat, že spojení vytvoří nebo posílí dominantní postavení, v důsledku čehož bude zásadně narušena účinná hospodářská soutěž na území států ESVO nebo jeho podstatné části.
          [10] Viz čl. 3 odst. 3, 4 a 5 a čl. 5 odst. 4 nařízení ES o spojování.
          [11] Viz oddíl 6 bod III pro vymezení pojmu oznamované trhy.
          [12] Viz oznámení Komise o definici relevantního trhu pro účely práva Společenství pro hospodářskou soutěž.
          [13] V souvislosti s předoznamováním můžete chtít prokonzultovat s Komisí, do jaké míry je zproštění z povinnosti poskytnout požadované dokumenty vhodné pro některé oznamované trhy.
          [14] Hodnota obratu a objem trhu by měly odpovídat celkové výrobě minus vývozy plus dovozy pro zeměpisnou oblast, která se bere v úvahu.
          [15] Definice trhů viz oddíl 6.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          FORMULÁŘ OP
          (OP = odůvodněné podání podle čl. 4 odst. 4 a 5 nařízení Rady (ES) č. 139/2004)
          FORMULÁŘ OP PRO ODŮVODNĚNÁ PODÁNÍ
          PODLE ČL. 4 ODST. 4 A 5 NAŘÍZENÍ (ES) č. 139/2004
          ÚVOD
          A. Účel tohoto formuláře
          Tento formulář uvádí informace, které musí žádající strany poskytnout, pokud předkládají odůvodněné podání k žádosti o postoupení před oznámením podle čl. 4 odst. 4 a 5 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (dále jen "nařízení ES o spojování").
          Při vyplňování tohoto formuláře upozorňujeme na nařízení ES o spojování a nařízení Komise (ES) …/2004 (dále jen "prováděcí nařízení"). Znění uvedených nařízení, obdobně jako znění ostatních příslušných dokumentů, lze nalézt na webové stránce pro hospodářskou soutěž Evropa Evropské komise.
          Zkušenosti ukázaly, že předchozí kontakty jsou velice cenné tím, že pomáhají stranám a příslušným orgánům určit přesné množství a druh informací, které mají být poskytnuty. Rovněž se doporučuje, aby strany konzultovaly Komisi a dotčený členský stát nebo členské státy ohledně přiměřenosti rozsahu a druhu informací, na nichž zamýšlejí založit své odůvodněné podání.
          B. Potřeba správného a úplného odůvodněného podání
          Všechny informace vyžadované tímto formulářem musí být správné a úplné. Požadované informace je třeba poskytnout v příslušném oddílu tohoto formuláře.
          Nesprávné nebo zavádějící informace v odůvodněném podání se považují za neúplné informace (čl. 5 odst. 4 prováděcího nařízení).
          Pokud strany předloží nesprávné informace, má Komise pravomoc odvolat jakékoli rozhodnutí, které přijala v souladu s článkem 6 nebo 8 na základě postoupení podle čl. 4 odst. 5, podle čl. 6 odst. 3 písm. a) a čl. 8 odst. 6 písm. a) nařízení ES o spojování. Po odvolání se na operaci opět použijí vnitrostátní pravidla pro hospodářskou soutěž. V případě postoupení podle čl. 4 odst. 4, učiněného na základě nesprávných informací, může Komise požadovat oznámení podle čl. 4 odst. 1. Komise může navíc uložit pokuty za předložení nesprávných nebo zavádějících informací podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení ES o spojování (viz písmeno d) níže). Strany by si měly být také vědomy, že pokud je provedeno postoupení na základě nesprávných, zavádějících nebo neúplných informací uvedených ve formuláři OP, může Komise nebo členské státy zvážit učinění postoupení po oznámení, které napraví jakékoli postoupení učiněné před oznámením.
          Především byste měli vzít na vědomí, že:
          a) Komise je v souladu s čl. 4 odst. 4 a 5 nařízení ES o spojování povinna bez odkladu předat odůvodněná podání členským státům. Lhůty pro posouzení odůvodněného podání začínají dnem obdržení podání příslušným členským státem nebo státy. Rozhodnutí, zda odůvodněné podání přijmout či nikoli, bude za obvyklých okolností učiněno na základě informací obsažených v předkládaném podání bez toho, že by dotčené orgány prováděly další šetření.
          b) Předkládající strany by tudíž měly během přípravy svých odůvodněných podání ověřit, zda všechny informace a tvrzení, o která se opírají, jsou dostatečně podpořeny nezávislými zdroji.
          c) Podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení ES o spojování mohou být stranám předkládajícím odůvodněné podání, které, ať už úmyslně nebo z nedbalosti, poskytnou nesprávné nebo zavádějící informace, uloženy pokuty až do výše 1 % celkového obratu dotčeného podniku.
          d) Můžete písemně požadovat, aby Komise přijala odůvodněné podání jako úplné, aniž poskytnete informace požadované tímto formulářem, pokud vám tyto informace částečně nebo zcela nejsou k dispozici (např. z důvodu nedostupnosti informací o cílové společnosti během probíhající nabídky).
          Komise vezme v úvahu tuto žádost za předpokladu, že uvedete důvody, proč tyto informace nejsou dostupné a poskytnete co nejpřesnější odhad chybějících údajů s uvedením pramenů pro tyto odhady. Pokud je to možné, měli byste rovněž uvést, kde by mohla Komise nebo příslušný členský stát/státy získat požadované informace, které vám nejsou k dispozici.
          e) Můžete požádat, aby Komise přijala odůvodněné podání jako úplné, aniž poskytnete informace požadované tímto formulářem, pokud se domníváte, že některé konkrétní informace požadované tímto formulářem, v plném nebo zkráceném rozsahu, nemusí být nezbytné pro posouzení případu Komisí nebo příslušným členským státem/státy.
          Komise vezme v úvahu tuto žádost za předpokladu, že uvedete důvody, proč tyto informace nejsou důležité a nezbytné pro její šetření vaší žádosti o postoupení před oznámením. Měli byste to vysvětlit při jednání s Komisí nebo dotčeným členským státem nebo členskými státy před oznámením a předložit písemnou žádost o zproštění a požádat Komisi, aby netrvala na povinnosti poskytnout tyto informace podle čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení. Komise může před tím, než se rozhodne, zda vaší žádosti vyhoví, konzultovat příslušný vnitrostátní orgán nebo orgány.
          C. Osoby oprávněné předkládat odůvodněné podání
          V případě fúze ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení ES o spojování nebo získání společné kontroly podniku ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování vyplní odůvodněné podání společně strany spojení, případně strany, které získávají společnou kontrolu.
          V případě získání kontrolního podílu v jednom podniku jiným podnikem musí odůvodněné podání vyplnit ten, kdo získal kontrolní podíl.
          V případě veřejné nabídky k nabytí podniku musí odůvodněné podání vyplnit nabízející.
          Každá strana, která vyplňuje odůvodněné podání, je odpovědná za přesnost poskytovaných informací.
          D. Jak podávat odůvodněné podání
          Odůvodněné podání musí být vyplněno v jednom z úředních jazyků Evropské unie. Tento jazyk je poté jednacím jazykem pro všechny předkládající strany.
          Aby se usnadnilo posuzování formuláře OP orgány členských států, stranám se důrazně doporučuje, aby Komisi poskytly překlad svého odůvodněného podání do jazyka nebo jazyků, kterému budou rozumět všichni adresáti informací. Pokud jde o žádosti o postoupení členskému státu nebo členským státům, důrazně se doporučuje žádajícím stranám, aby přiložily i kopii žádosti v jazyce nebo jazycích členského státu nebo členských států, jimž je žádost o postoupení určena.
          Informace požadované tímto formulářem se seřadí podle čísel oddílů a odstavců ve formuláři, podepíše se prohlášení uvedené na konci a připojí se podpůrná dokumentace. Z důvodu srozumitelnosti mohou být některé informace předloženy v přílohách. Je však nezbytné, aby všechny podstatné informace byly předloženy v hlavní části formuláře OP. Přílohy tohoto formuláře mohou být použity pouze k doplnění informací uváděných ve formuláři samotném.
          Podpůrné dokumenty se předkládají v původním jazyce; pokud tento jazyk není úředním jazykem Společenství, musí se přeložit do jednacího jazyka.
          Podpůrné dokumenty mohou být originálem nebo kopií originálů. V případě kopií potvrdí předkládající strana, že se jedná o pravé a úplné kopie originálů.
          Komisi musí být předložen jeden originál a 35 kopií formuláře OP a veškerých podpůrných dokumentů. Odůvodněné podání musí být doručeno na adresu uvedenou v čl. 23 odst. 1 nařízení ES o spojování a ve formátu stanoveném službami Komise.
          Podání musí být doručeno na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (GŘ pro hospodářskou soutěž). Tato adresa je zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Oznámení musí být Komisi doručeno v pracovní dny tak, jak je uvedeno v článku 24 prováděcího nařízení. Aby mohlo být téhož dne zaregistrováno, musí být doručeno do 17 hodin od pondělí do čtvrtka nebo do 16 hodin v pátek a ve dny předcházející státním svátkům a jiným svátkům určeným Komisí a zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie. Musí být dodrženy bezpečnostní instrukce uvedené na webové stránce GŘ pro hospodářskou soutěž.
          E. Důvěrnost
          Článek 287 Smlouvy a čl. 17 odst. 2 nařízení ES o spojování vyžadují, aby Komise, příslušné orgány členských států, jejich úředníci a jiní zaměstnanci nebo jiné osoby pracující pod dohledem těchto orgánů, stejně jako úředníci a civilní zaměstnanci jiných orgánů členských států, nevyzradili informace, které získali při uplatňování tohoto nařízení, na které se vztahuje povinnost služebního tajemství. Stejná zásada musí také platit pro ochranu důvěrnosti mezi předkládajícími stranami.
          Pokud se domníváte, že by vaše zájmy byly poškozeny, pokud by poskytnuté informace byly zveřejněny nebo jinak vyzrazeny jiným stranám, uveďte tyto informace odděleně a každou stranu označte jasně slovy "Obchodní tajemství". Měli byste rovněž uvést důvody, proč tyto informace nemají být vyzrazeny nebo zveřejněny.
          V případě fúzí a společných akvizicí nebo v jiných případech, kde odůvodněné podání vypracovává více než jedna strana, je možné předkládat obchodní tajemství v samostatné obálce a s odkazem v podání jako na přílohu. Všechny tyto přílohy je nutno rovněž předložit v odůvodněném podání.
          F. Definice a pokyny pro účely tohoto formuláře
          Předkládající strana nebo strany: pokud odůvodněné podání předkládá pouze jeden z podniků, které jsou stranami sloučení, vztahuje se výraz "předkládající strany" pouze na podnik, který podání předkládá.
          Strana (strany) spojení: tyto výrazy se vztahují jak strany, které získávají, tak na strany, které jsou předmětem získání, nebo na fúzující strany, včetně všech podniků, v kterých je získáván kontrolní podíl nebo které jsou předmětem veřejné nabídky.
          Pokud není stanoveno jinak, zahrnují výrazy "předkládající strana (strany)" a "strana (strany) spojení" všechny podniky, které patří ke stejným skupinám jako uvedené "strany".
          Ovlivněné trhy: Oddíl 4 tohoto formuláře vyžaduje, aby předkládající strany definovaly relevantní trh výrobků a dále aby určily, který z těchto relevantních trhů bude pravděpodobně ovlivněn sloučením. Z této definice ovlivněného trhu se vychází při požadování informací u mnoha dalších otázek v tomto formuláři. Definice takto podané předkládajícími stranami se označují v tomto formuláři jako ovlivněný trh (ovlivněné trhy). Tento výraz se může vztahovat na relevantní trh tvořený buď výrobky, nebo službami.
          Rok: Všechny odkazy na slovo "rok" v tomto formuláři se považují za odkazy na kalendářní rok, pokud není stanoveno jinak. Všechny informace vyžadované tímto formulářem se vztahují, pokud není stanoveno jinak, na rok předcházející roku podání.
          Finanční údaje požadované v tomto formuláři musí být uvedeny v eurech v průměrném přepočítacím kurzu platném pro dané roky nebo jiná daná období.
          Všechny odkazy obsažené v tomto formuláři se týkají příslušných článků a odstavců nařízení ES o spojování, pokud není stanoveno jinak.
          ODDÍL 1 Základní informace
          1.0 Uveďte, zda je odůvodněné podání předkládáno podle čl. 4 odst. 4 nebo 5.
          - postoupení podle čl. 4 odst. 4
          - postoupení podle čl. 4 odst. 5
          1.1 Informace o předkládající straně (nebo stranách)
          Uveďte podrobně:
          1.1.1 jméno a adresu podniku;
          1.1.2 předmět podnikání podniku;
          1.1.3 jméno, adresu, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailovou adresu a postavení příslušné kontaktní osoby a
          1.1.4 adresu pro doručování předkládající strany (nebo každé z předkládajících stran), na kterou mohou být dokumenty, a zejména rozhodnutí Komise doručeny. Je potřeba uvést jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu osoby na uvedené adrese, která je oprávněna přijmout zásilku.
          1.2 Informace o jiných stranách [1] spojení
          Pro jednotlivé strany spojení (s výjimkou předkládající strany nebo předkládajících stran) uveďte podrobně:
          1.2.1 jméno a adresu podniku;
          1.2.2 předmět podnikání podniku;
          1.2.3 jméno, adresu, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailovou adresu a postavení příslušné kontaktní osoby a
          1.2.4 adresu pro doručování strany (nebo každé ze stran), na kterou mohou být dokumenty, a zejména rozhodnutí Komise doručeny. Je potřeba uvést jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu osoby na uvedené adrese, která je oprávněna přijmout zásilku.
          1.3 Jmenování zástupců
          Pokud jsou odůvodněná podání podepsána zástupci podniků, předloží tito zástupci písemný doklad o tom, že jsou oprávněni jednat. Písemný doklad musí obsahovat jméno a postavení osoby vystavující dané oprávnění.
          Uveďte podrobné informace o všech zástupcích, kteří byli zmocněni jednat za jednotlivé strany spojení, s označením, koho zastupují:
          1.3.1 jméno zástupce;
          1.3.2 adresu zástupce;
          1.3.3 jméno, adresu, telefonní číslo, faxové číslo a e-mailovou adresu osoby, která má být kontaktována a
          1.3.4 adresu zástupce (v Bruselu, pokud taková existuje), na kterou může být zasílána korespondence a doručovány dokumenty.
          ODDÍL 2 Obecné pozadí a podrobnosti o spojení
          2.1 Popište obecné pozadí spojení. Zejména uveďte celkový přehled hlavních důvodů operace, včetně hospodářských a strategických důvodů.
          Uveďte shrnutí operace spojení s upřesněním stran spojení, povahy spojení (např. fúze, akvizice nebo společný podnik), oblasti činnosti předkládajících stran, trhů, na které bude mít spojení dopad (včetně hlavních ovlivněných trhů) [2] a strategických a hospodářských důvodů spojení.
          2.2 Popište právní povahu operace, která je předmětem odůvodněného podání. Přitom uveďte:
          a) zda jsou předmětem spojení strany jako celek nebo jejich části;
          b) navrhovaný nebo předpokládaný den jakékoli události významné pro uskutečnění spojení;
          c) navrhovanou strukturu vlastnictví a kontroly po uskutečnění spojení a
          d) zda je navrhovaná operace spojením ve smyslu článku 3 nařízení ES o spojování.
          2.3 Hospodářská odvětví, kterých se spojení týká.
          2.3.1 Uveďte hodnotu operace (kupní cenu nebo případně hodnotu všech dotčených aktiv).
          2.4 Uveďte dostačující finanční nebo jiné údaje, které ukazují, že spojení splňuje NEBO nesplňuje prahové hodnoty pravomoci podle článku 1 nařízení ES o spojování.
          2.4.1 Uveďte členění obratu ve Společenství dosaženého dotčenými podniky s vyznačením, případně, členského státu, pokud existuje, ve kterém bylo dosaženo více než dvou třetin tohoto obratu.
          ODDÍL 3 Vlastnictví a kontrola [3]
          Pro každou stranu spojení uveďte seznam všech podniků náležejících k téže skupině.
          Tento seznam musí obsahovat:
          3.1 všechny podniky nebo osoby kontrolující tyto strany, přímo nebo nepřímo;
          3.2 všechny podniky činné na jakémkoli ovlivněném trhu [4], které jsou kontrolovány, přímo nebo nepřímo:
          a) těmito stranami;
          b) kterýmkoli jiným podnikem uvedeným v bodu 3.1.
          Pro každou výše uvedenou položku se uvádí povaha a způsob kontroly.
          Informace vyžadované tímto oddílem mohou být doloženy použitím tabulek nebo diagramů, aby byla znázorněna struktura vlastnictví a kontroly podniků.
          ODDÍL 4 Definice trhů
          Relevantní výrobkové a zeměpisné trhy určují rozsah, ve kterém je nezbytné zhodnotit tržní sílu nového subjektu vzniklého spojením [5].
          Předkládající strana nebo strany poskytnou požadované údaje, přičemž vezmou v úvahu tyto definice:
          I. Relevantní výrobkové trhy
          Relevantní výrobkový trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které jsou spotřebitelem s ohledem na jejich vlastnosti, ceny a zamýšlené použití považovány za zaměnitelné nebo zastupitelné. Relevantní výrobkový trh se může v některých případech skládat z řady jednotlivých výrobků nebo služeb, které mají z velké části stejné fyzikální a technické vlastnosti a jsou zaměnitelné.
          Hlediska, která jsou významná pro stanovení relevantního výrobkového trhu, zahrnují rozbor, proč jsou do těchto trhů zahrnuty výrobky nebo služby a proč jsou jiné při použití výše uvedené definice vyloučeny, přičemž se posuzuje například zastupitelnost, podmínky hospodářské soutěže, ceny, křížová cenová pružnost poptávky nebo jiná hlediska významná pro definici výrobkových trhů (např. zastupitelnost ze strany nabídky ve vhodných případech).
          II. Relevantní zeměpisné trhy
          Relevantní zeměpisný trh zahrnuje oblast, ve které se dotyčné podniky účastní dodávky výrobků nebo služeb a poptávky po nich, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně stejnorodé a která může být odlišena od sousedních zeměpisných oblastí, protože zejména podmínky hospodářské soutěže jsou v těchto oblastech zjevně odlišné.
          Hlediska významná pro stanovení relevantního zeměpisného trhu zahrnují zejména povahu a vlastnosti daných výrobků nebo služeb, existenci vstupních bariér, spotřebitelské preference, zjevné rozdíly v tržním podílu podniků mezi sousedícími zeměpisnými oblastmi nebo podstatné rozdíly v cenách.
          III. Ovlivněné trhy
          Pro účely informací vyžadovaných tímto formulářem se ovlivněné trhy skládají z relevantních výrobkových trhů, pokud ve Společenství nebo v kterémkoli členském státě:
          a) jsou dvě nebo více stran spojení činné na stejném výrobkovém trhu a pokud spojení povede ke společnému tržnímu podílu ve výši 15 % a více. Toto jsou horizontální vztahy;
          b) je jedna nebo více stran spojení činná na výrobkovém trhu navazujícím na výrobkový trh, na kterém je činná kterákoli jiná strana spojení, a jejich podíl na trhu jednotlivě nebo dohromady je 25 % a více, bez ohledu na to, zda mezi stranami spojení existuje nebo neexistuje vztah dodavatel/zákazník [6]. Toto jsou vertikální vztahy.
          Na základě výše uvedených definic a prahových hodnot podílů na trhu uveďte tyto informace:
          4.1 Uveďte všechny ovlivněné trhy ve smyslu bodu III tohoto oddílu,
          a) na úrovni Společenství,
          b) v případě žádosti o postoupení podle čl. 4 odst. 4 na úrovni jednotlivých členských států,
          c) v případě postoupení podle čl. 4 odst. 5 na úrovni každého jednotlivého členského státu uvedeného v bodu 6.3.1 tohoto formuláře jako schopného přezkumu tohoto spojení.
          4.2 Navíc uveďte a vysvětlete stanovisko předkládajících stran k rozsahu relevantních zeměpisných trhů ve smyslu bodu II tohoto oddílu, vůči každému ovlivněnému trhu označenému v bodu 4.1 výše.
          ODDÍL 5 Informace o ovlivněných trzích
          Pro každý ovlivněný relevantní výrobkový trh za poslední finanční rok:
          a) pro Společenství jako celek,
          b) v případě žádosti o postoupení podle čl. 4 odst. 4 jednotlivě pro každý členský stát, ve kterém jsou strany spojení činné,
          c) v případě žádosti o postoupení podle čl. 4 odst. 5 jednotlivě pro každý členský stát uvedený v oddíle 6.3.1 tohoto formuláře jako schopný přezkumu tohoto spojení, ve kterém jsou strany spojení činné a
          d) kde je podle stanoviska předkládajících stran odlišný relevantní zeměpisný trh,
          uveďte následující informace:
          5.1 odhad celkové velikosti trhu z hlediska hodnoty odbytu (v euro) a objemu (jednotky) [7]. Uveďte základ a zdroje pro výpočty a předložte dokumenty, pokud jsou k dispozici, pro ověření těchto výpočtů;
          5.2 odbyt vyjádřený hodnotou a objemem, jakož i odhad podílů na trhu jednotlivých stran spojení;
          5.3 odhad tržních podílů z hlediska hodnoty (a popřípadě i objemu) všech soutěžitelů (včetně dovozců), kteří mají na uvažovaném zeměpisném trhu alespoň 5 %-ní podíl.
          Na tomto základě uveďte odhad indexu HHI [8] před a po spojení, a rozdíl mezi oběma indexy (delta) [9]. Uveďte velikost podílů na trhu použitých jako základ k výpočtu HHI. Uveďte zdroje použité k výpočtu těchto podílů na trhu a poskytněte dokumenty, pokud jsou k dispozici, pro ověření tohoto výpočtu;
          5.4 pět největších nezávislých zákazníků stran na jednotlivých ovlivněných trzích a jednotlivý podíl na celkovém odbytu těchto výrobků u každého z těchto zákazníků;
          5.5 charakter a rozsah vertikální integrace každé ze stran sloučení v porovnání s jejich největšími soutěžiteli;
          5.6 uveďte pět největších nezávislých dodavatelů [10] stran;
          5.7 Uskutečnil se nějaký významný vstup na ovlivněné trhy za posledních pět let? Existují podle názoru podávajících stran podniky (včetně těch, které jsou v současné době činné pouze na trzích mimo Společenství), které by mohly vstoupit na trh? Prosím uveďte podrobně.
          5.8 V jakém rozsahu existují na ovlivněných trzích dohody o spolupráci (horizontální i vertikální)?
          5.9 Je-li spojení společným podnikem, ponechávají si dvě nebo více mateřských společností do významné míry činnosti na stejném trhu jako společný podnik nebo na trhu navazujícím na trh společného podniku nebo na sousedním trhu, který má úzké vztahy k tomuto trhu? [11]
          5.10 Popište, jak navrhované spojení pravděpodobně ovlivní zájmy mezispotřebitelů a konečných spotřebitelů a vývoj technického a hospodářského pokroku.
          ODDÍL 6 Podrobnosti žádosti o postoupení a důvody, proč by měl být případ postoupen
          6.1 Uveďte, je-li odůvodněné podání předkládáno podle čl. 4 odst. 4 nebo 5 nařízení o ES o spojování a vyplňte pouze příslušný pododdíl:
          - postoupení podle čl. 4 odst. 4
          - postoupení podle čl. 4 odst. 5
          Pododdíl 6.2 POSTOUPENÍ PODLE ČL. 4 ODST. 4
          6.2.1 Uveďte členský stát nebo členské státy, o kterých si myslíte, že by měly podle čl. 4 odst. 4 spojení přezkoumat, a uveďte, zda jste navázali nebo nenavázali s tímto státem/státy neformální kontakt.
          6.2.2 Uveďte, požadujete-li postoupení případu jako celku nebo jeho části.
          Požadujete-li postoupení části případu, uveďte srozumitelně dotčenou část nebo části.
          Požadujete-li postoupení celého případu, musíte potvrdit, že mimo území daného členského státu nebo členských států, kterým má být vaše žádost o postoupení určena, neexistují žádné ovlivněné trhy.
          6.2.3 Vysvětlete, jakým způsobem vykazuje každý z ovlivněných trhů v členském státě nebo členských státech, pro které je postoupení požadováno, všechny vlastnosti samostatného trhu ve smyslu čl. 4 odst. 4.
          6.2.4 Vysvětlete, jakým způsobem může být hospodářská soutěž zásadně narušena na každém z výše uvedených samostatných trhů ve smyslu čl. 4 odst. 4.
          6.2.5 V případě, že se jeden nebo více členských států stane příslušným k přezkumu celého případu nebo jeho části po postoupení podle čl. 4 odst. 4, souhlasíte s tím, aby daný členský stát nebo členské státy použil informace obsažené v tomto formuláři pro potřeby vnitrostátního řízení, které se týká případu nebo jeho části?ANO nebo NE
          Pododdíl 6.3 POSTOUPENÍ PODLE ČL. 4 ODST. 5
          6.3.1 Pro každý členský stát uveďte, je-li spojení způsobilé pro přezkum podle jeho vnitrostátního práva pro hospodářskou soutěž, či nikoli. Pro každý stát musíte zaškrtnout jednu kolonku.
          Je spojení způsobilé pro přezkum podle vnitrostátního práva pro hospodářskou soutěž následujících států? Odpovědět musíte pro každý členský stát. Označte pouze ANO nebo NE pro každý členský stát. Pokud ANO nebo NE neoznačíte pro každý členský stát, bude to posuzováno, jako byste pro daný stát označili ANO.
          +++++ TIFF +++++
          6.3.2 Pro každý členský stát uveďte dostatečné finanční nebo jiné údaje, které ukazují, zda spojení splňuje nebo nesplňuje příslušná kritéria pravomoci podle platného vnitrostátního práva pro hospodářskou soutěž.
          6.3.4 Vysvětlete, proč by měla Komise případ přezkoumat. Vysvětlete zejména, může-li spojení ovlivnit hospodářskou soutěž mimo území jednoho členského státu.
          ODDÍL 7 Prohlášení
          Z čl. 2 odst. 2 a čl. 6 odst. 2 prováděcího nařízení vyplývá, že pokud podepisují odůvodněné podání zástupci podniků, musí tito zástupci předložit písemný doklad o tom, že jsou oprávněni jednat. Tato písemná plná moc musí být přiložena k podání.
          Odůvodněné podání musí být uzavřeno tímto prohlášením, které musí být podepsáno všemi podávajícími stranami nebo jejich jménem:
          Předkládající strana nebo strany podle svého nejlepšího vědomí a svědomí prohlašují, že informace uvedené v tomto odůvodněném podání jsou pravdivé, správné a úplné, a že byly poskytnuty úplné a pravé kopie dokumentů vyžadovaných formulářem OP, a že všechny odhady jsou uvedeny jako takové a jsou to jejich nejlepší odhady základních skutečností, a že všechny vyjádřené názory jsou upřímné.
          Jsou si vědomi ustanovení čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení ES o spojování.
          +++++ TIFF +++++
          [1] Toto zahrnuje cílovou společnost v případě probíhající nabídky na koupi či prodej. V tomto případě mají být uvedeny podrobnosti v nejvyšší možné míře.
          [2] Viz oddíl 4 pro vymezení pojmu ovlivněné trhy.
          [3] Viz čl. 3 odst. 3, 4 a 5 a čl. 5 odst. 4 nařízení ES o spojování.
          [4] Viz oddíl 4 pro vymezení pojmu ovlivněné trhy.
          [5] Viz oznámení Komise o definici relevantního trhu pro účely práva Společenství pro hospodářskou soutěž.
          [6] Například pokud má strana spojení podíl vyšší než 25 % na trhu, který je navazujícím trhem trhu, na němž je činná jiná strana spojení, považují se oba navazující trhy za ovlivněně trhy. Obdobně, pokud vertikálně integrovaná společnost fúzuje s jinou stranou, která je činná na navazujícím trhu nižší úrovně, a fúze povede ke společnému podílu na navazujícím trhu nižší úrovně 25 % a vyššímu, považují se oba navazující trhy za ovlivněně trhy.
          [7] Hodnota obratu a objem trhu by měly odpovídat celkové výrobě minus vývozy plus dovozy pro zeměpisnou oblast, která se bere v úvahu.
          [8] HHI znamená Herfindahl-Hirschmanův index, kterým se měří tržní koncentrace. HHI se vypočítá jako součet čtverců jednotlivých podílů na trhu všech firem na trhu. Například, trh, na kterém je pět firem s tržními podíly 40 %, 20 %, 15 %, 15 % a 10 %, má hodnotu HHI 2550 (402 + 202 + 152 + 152 + 102 = 2550). HHI dosahuje hodnot v rozsahu od téměř 0 (atomizovaný trh) po 10000 (v případě čistého monopolu). Hodnota HHI po spojení se vypočítá na základě pracovního předpokladu, že se jednotlivé podíly podniků na trhu nezmění. Ačkoli je nejlepší zařadit do výpočtu všechny podniky, nedostatek údajů o malých podnicích nemusí být až natolik závažný, neboť takové podniky mají na HHI pouze slabý vliv.
          [9] Nárůst koncentrace měřený indexem HHI je možné spočítat nezávisle na celkové koncentraci trhu zdvojnásobením součinu podílů spojujících se podniků na trhu. Například spojení dvou firem s podíly na trhu ve výši 30 % a 15 % zvýší hodnotu HHI o 900 (30 x 15 x 2 = 900). Vysvětlení tohoto postupu zní takto: Před sloučením přispívají slučující se firmy k HHI čtverci svých podílů na trhu jednotlivě: (a)2 + (b)2. Po sloučení je jejich příspěvek čtvercem jejich součtu: (a + b)2, což se rovná (a)2 + (b)2 + 2ab. Nárůst HHI je tudíž představován hodnotou 2ab.
          [10] Tj. dodavatelů, kteří nejsou dceřinými společnostmi, obchodními zastoupeními nebo podniky, které tvoří součást skupiny dané strany. Mimo těchto pěti nezávislých dodavatelů mohou oznamující strany, pokud to považují za nezbytné pro řádné posouzení případu, jmenovat dodavatele v rámci skupiny. Totéž platí ve vztahu k zákazníkům.
          [11] Viz oddíl 4 pro definice trhu.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.