Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 806/2004 ze dne 21. dubna 2004 o podpoře rovnosti žen a mužů v rozvojové spolupráci

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 806/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 806/2004
          ze dne 21. dubna 2004
          o podpoře rovnosti žen a mužů v rozvojové spolupráci
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 179 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rozvojové cíle, které si OSN vytýčila pro následující tisíciletí, požadují rovnost žen a mužů a posílení role žen a stanoví jasné cíle v oblasti vzdělávání, které mají být dosaženy nejpozději roku 2015.
          (2) Dvě třetiny dětí, které nechodí do školy, tvoří dívky. Poměr celkového počtu dívek zapsaných do školy je stále nižší, než je tomu u chlapců, a poměr dívek, které nedokončí školní docházku, je vyšší.
          (3) Podle čl. 3 odst. 2 Smlouvy Společenství při všech činnostech uvedených v článku 3, včetně v rámci politiky v oblasti rozvojové spolupráce, usiluje o odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro muže a ženy.
          (4) Ženy tvoří neúměrnou většinu světového obyvatelstva žijícího v chudobě. Proto je podpora rovnosti žen a mužů důležitá pro dosažení nejvyššího cíle, kterým je snížení chudoby do roku 2015.
          (5) Rovnost žen a mužů jakéhokoliv věku a je považována za podstatný faktor účinného boje proti chudobě. K dosažení cíle rovnosti žen a mužů prostřednictvím strategie zahrnutí hlediska rovnosti mužů a žen je třeba spojit tuto strategii s konkrétními opatřeními ve prospěch žen jakéhokoliv věku.
          (6) Podíl žen na rozvoji naráží na řadu překážek, které omezují výsledky jejich práce a snižují její prospěch pro ně i pro celou společnost. Významná role, kterou ženy v různých životních etapách hrají v hospodářství, společnosti a životním prostředí rozvojových zemí, vedla ke zvýšení mezinárodního uznání skutečnosti, že jejich plná účast bez diskriminace je nezbytná pro udržitelný a úspěšný rozvoj.
          (7) Společenství a jeho členské státy jsou signatáři prohlášení a akčního programu Čtvrté světové konference o ženách, která se konala v Pekingu v roce 1995, jež zdůraznily nutnost boje proti celosvětovým překážkám rovnosti žen a mužů a stanovily zahrnutí hlediska rovnosti mužů a žen jako strategii na podporu rovnosti žen a mužů.
          (8) Úmluva OSN o odstranění všech forem diskriminace žen považuje diskriminaci žen za překážku rozvoje a smluvní strany úmluvy se dohodly na odstraňování této diskriminace všemi vhodnými prostředky.
          (9) Cílem nařízení Rady (ES) č. 2836/98 ze dne 22. prosince 1998 o začlenění otázek rovnosti pohlaví do rozvojové spolupráce [2] je podporovat začlenění analýzy rovnosti pohlaví do všech oblastí politiky rozvojové spolupráce a podporovat a usnadnit přijetí opatření, které umožňují bojovat proti významným nerovnostem mezi ženami a muži. Nařízení zajišťuje, aby byla rovnost žen a mužů podporována ve vnitrostátních plánech určených k provádění hlavních prvků Pekingského akčního programu. Použitelnost uvedeného nařízení skončila dne 31. prosince 2003.
          (10) Prohlášení Rady a Komise o rozvojové politice Evropského společenství přijaté dne 10. listopadu 2000 stanoví, že rovnost žen a mužů je průřezovou otázkou.
          (11) Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 21. června 2001 o akčním programu pro začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do rozvojové spolupráce Společenství stanoví rámec pro provádění tohoto začlenění. Tento akční program byl schválen Radou v jejích závěrech ze dne 8. listopadu 2001.
          (12) Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 25. dubna 2002 [3] o tomto akčním programu potvrdil svůj závazek k začlenění hlediska rovnosti žen a mužů jako přístupu, který podporuje cíl rovnosti žen a mužů a zlepšuje postavení žen v rozvojových zemích.
          (13) Toto nařízení stanoví pro celou dobu trvání programu finanční rámec, který představuje přednostní rámec ve smyslu bodu 33 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu [4]. Financování ES týkající se rozvoje by obecně mělo rovněž přispívat k rovnosti žen a mužů jako průřezové otázky.
          (14) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [5].
          (15) Jelikož cílů navrhovaného opatření, totiž podpory rovnosti žen a mužů v rozvojové spolupráci, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto, z důvodů rozsahu a účinků této činnosti, jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle,
          PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
          KAPITOLA I
          Oblast působnosti
          Článek 1
          1. Účelem tohoto nařízení je provádět opatření na podporu rovnosti žen a mužů v politikách, strategiích a intervencích Společenství týkajících se rozvojové spolupráce.
          Za tímto účelem poskytuje Společenství finanční pomoc a patřičné odborné znalosti zaměřené na podporu rovnosti žen a mužů ve svých politikách a akcích týkajících se rozvojové spolupráce v rozvojových zemích.
          2. Podpora Společenství se zaměřuje na doplnění a posílení politik a kapacity rozvojových zemí a na pomoc poskytovanou prostřednictvím jiných nástrojů rozvojové spolupráce.
          Článek 2
          Pro účely tohoto nařízení:
          a) "začleněním hlediska rovnosti žen a mužů" se rozumí plánování, (re)organizace, zlepšování a vyhodnocování politického dění tak, aby bylo hledisko rovnosti žen a mužů zahrnuto do všech rozvojových politik, strategií a intervencí na všech úrovních, ve všech fázích a prostřednictvím všech do nich běžně zapojených činitelů;
          b) k zajištění rovnosti mužů a žen v praxi mohou být zachována nebo zavedena zvláštní opatření pro předcházení nebo vyrovnávání znevýhodnění týkajících se pohlaví; základním cílem takovýchto opatření by mělo být především zlepšování postavení žen v oblasti, na které se vztahuje toto nařízení.
          Článek 3
          V souladu s cílem podporovat rovnost žen a mužů a posílit roli žen, jak je uvedeno v rozvojových cílech, které si OSN vytýčila pro následující tisíciletí, v Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, prohlášení a akčním programu z Pekingu, které byly přijaty na Čtvrté světové konferenci o ženách, ve výsledku mimořádného zasedání Valného shromáždění "Ženy 2000: rov nost žen a mužů, rozvoj a mír pro 21. století", sleduje toto nařízení tyto cíle:
          a) podporovat začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do všech oblastí rozvojové spolupráce v kombinaci se zvláštními opatřeními ve prospěch žen jakéhokoliv věku s cílem podporovat rovnost žen a mužů jako významný přínos ke snížení chudoby;
          b) podporovat veřejné a soukromé vnitřní kapacity v rozvojových zemích, které mohou převzít odpovědnost a iniciativu na podporu rovnosti žen a mužů.
          Článek 4
          1. Činnosti na podporu rovnosti žen a mužů, které jsou financovány, zahrnují zejména:
          a) podporu zvláštních opatření týkajících se přístupu k prostředkům a službám pro ženy a jejich kontroly, zejména v oblastech vzdělávání a odborné přípravy, zdravotnictví, hospodářských a společenských činností, zaměstnanosti a infrastruktury a účasti na politických rozhodovacích procesech;
          b) podpora shromažďování a šíření analýz a zlepšení statistických údajů členěných podle pohlaví a věku, rozvoj a šíření metodik, obecných zásad, hodnocení plánovaného a realizovaného dopadu na ženy a muže, tematických studií, kvalitativních a kvantitativních ukazatelů a jiných operačních nástrojů;
          c) podpora zvyšování povědomí, prosazování a zřizování sítí partnerů v oblasti rovnosti žen a mužů;
          d) podpora činností zaměřených na posilování institucionálních a operačních kapacit klíčových partnerů rozvojového procesu v partnerských zemích, například opatřováním odborníků v oblasti problematiky rovnosti žen a mužů, odbornou přípravou a technickou pomocí.
          2. Během činností uvedených v odstavci 1 mohou být financovány zejména tyto nástroje:
          a) metodické a organizační studie týkající se začlenění hlediska rovnosti žen a mužů s ohledem na všechny věkové skupiny;
          b) technická pomoc, včetně hodnocení dopadu na ženy a muže, vzdělávání, odborné přípravy, informační společnosti a jiných služeb;
          c) dodávky, audity, hodnotící a kontrolní mise.
          3. Financování Společenství může zahrnovat
          a) investiční projekty, s výjimkou nákupu nemovitostí, a
          b) provozní náklady přijímajícího orgánu, včetně běžných nákladů na správu a údržbu, které by neměly přesahovat předpokládané náklady vyčleněné na výdaje na správu.
          Příspěvky na provozní náklady jsou poskytovány v postupně klesající výši.
          Článek 5
          Při výběru a provádění činností uvedených v čl. 4 odst. 1 se věnuje zvláštní pozornost:
          a) potenciálu intervencí a programů působit jako katalyzátor a násobitel za účelem podpory strategie začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do široké škály intervencí Společenství;
          b) posilování strategických partnerství a zahájení nadnárodní spolupráce, která posílí zejména regionální spolupráci v oblasti rovnosti žen a mužů;
          c) snaze o účelnost nákladů a udržitelnost výsledků při koncipování a plánování intervencí;
          d) jasnému vymezení a sledování cílů a ukazatelů;
          e) úsilí na podporu součinnosti s politikami a programy zaměřenými na reprodukční a sexuální zdraví a práva a na nemoci spojené s chudobou, zejména s programy týkající se HIV a AIDS, dále na opatření pro boj proti násilí, problémy dívek, vzdělávání a odbornou přípravu žen jakéhokoliv věku, seniory, životní prostředí, lidská práva, předcházení konfliktům, demokratizaci a účast žen na rozhodovacích procesech v politice, hospodářství a společnosti;
          f) začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do šesti prioritních oblastí rozvojové politiky ES;
          g) významu zvláštního ohledu na vzdělávání dívek a na skutečnost, že stav nerovných příležitostí lze řešit náborem a odbornou přípravou místních učitelek.
          KAPITOLA II
          Provádění pomoci
          Článek 6
          1. Finanční podpora podle tohoto nařízení se poskytuje ve formě grantů nebo smluv.
          2. Prostřednictvím grantu mohou být hrazeny veškeré náklady projektu pouze tehdy, prokáže-li se, že je to podstatné pro uskutečnění projektu, přičemž výjimku tvoří projekty vycházející z provádění finančních dohod se třetími zeměmi nebo projekty řízené mezinárodními organizacemi. V ostatních případech se vyžaduje finanční spoluúčast příjemců uvedená v článku 7. Při určování výše požadované spoluúčasti se vezme v úvahu kapacita dotyčných partnerů a povaha dotyčného projektu.
          3. Smlouvy s příjemci mohou zahrnovat financování jejich provozních nákladů v souladu s čl. 4 odst. 3 písm. b).
          4. Poskytnutí finanční podpory podle tohoto nařízení může zahrnovat spolufinancování jinými dárci, zejména členskými státy, Organizací spojených národů a mezinárodními či regionálními rozvojovými bankami nebo finančními institucemi.
          Článek 7
          1. Na základě tohoto nařízení mohou získat finanční podporu tito partneři:
          a) správní orgány a subjekty na celostátní, regionální a místní úrovni;
          b) obce, nevládní neziskové organizace, zejména ty, které působí v oblasti rovnosti žen a mužů, ženské organizace, sdružení místních společenství, odborové organizace a jiné neziskové fyzické a právnické osoby;
          c) místní soukromý sektor;
          d) regionální organizace;
          e) mezinárodní organizace, například Organizace spojených národů a její orgány, fondy a programy, jakož i rozvojové banky, finanční instituce, globální iniciativy a mezinárodní partnerství veřejného a soukromého sektoru;
          f) ústavy a vysoké školy provádějící výzkum a studium v oblasti rozvoje.
          2. Aniž je dotčen odst. 1 písm. e), je finanční podpora Společenství ve formě grantů k dispozici partnerům se sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi, která je příjemcem nebo potenciálním příjemcem pomoci Společenství podle tohoto nařízení, pokud je toto sídlo skutečným ústředím, z nějž jsou řízeny podnikatelské činnosti. Ve výjimečných případech se může toto sídlo nacházet i v jiné třetí zemi. Upřednostní se vnitřní struktury, které mohou sehrát úlohu při rozvoji místních kapacit s ohledem na otázku rovnosti pohlaví.
          Článek 8
          1. Pokud jsou akce předmětem finančních dohod mezi Společenstvím a zemí, která je příjemcem pomoci, stanoví tyto dohody, že Společenství nehradí daně, cla ani jiné poplatky.
          2. Všechny finanční dohody, dohody o poskytnutí grantu a smlouvy uzavřené na základě tohoto nařízení stanoví, že Komise a Účetní dvůr provádějí kontroly na místě v souladu s obvyklými postupy stanovenými Komisí na základě platných předpisů, zejména na základě finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [6].
          3. Budou přijata nezbytná opatření pro zdůraznění, že při poskytování pomoci podle tohoto nařízení jde o pomoc Společenství.
          Článek 9
          1. Účast v nabídkových řízeních a zadávání zakázek je za stejných podmínek otevřeno všem fyzickým i právnickým osobám členských států, jim na roveň postavených zemí a všech rozvojových zemí. Ostatní třetí země se jich mohou účastnit na základě vzájemnosti. Za výjimečných a řádně odůvodněných okolností může být rozšířena na další třetí země.
          2. Dodávky musí pocházet z členských států, přijímající země nebo jiných rozvojových zemí.V případech uvedených v odstavci 1 mohou dodávky pocházet i z jiných třetích zemí.
          Článek 10
          1. K plnění cílů soudržnosti a doplňkovosti uvedených ve Smlouvě a k zajištění co největší účinnosti těchto činností jako celku může Komise přijímat veškerá potřebná koordinační opatření, a zejména:
          a) zavést systém pro systematickou výměnu a rozbor informací o financovaných činnostech a o činnostech, jejichž financování Společenství a členské státy navrhují;
          b) koordinovat provádění činností na místě formou pravidelných setkání a výměn informací mezi zástupci Komise a členských států v zemi, která je příjemcem pomoci, místními orgány a dalšími decentralizovanými subjekty.
          2. Ke zvýšení povědomí o otázkách rovnosti pohlaví ve vznikajících oblastech rozvojové spolupráce vnáší Komise téma rovnosti žen a mužů jako stálý bod pořadu jednání na setkáních mezi zástupci Komise, členských států a partnerských zemí.
          3. Komise zohlední zkušenosti členských států, jiných dárců a partnerských zemí v oblasti začlenění rovnosti žen a mužů a posilování role žen.
          4. Komise může spolu s členskými státy vyvinout jakoukoliv iniciativu nezbytnou pro zajištění náležité koordinace s ostatními zúčastněnými dárci, a zejména s dárci, kteří jsou součástí systému OSN.
          KAPITOLA III
          Finanční ustanovení a příslušné rozhodovací postupy
          Článek 11
          1. Finanční rámec pro provádění tohoto nařízení pro období let 2004 až 2006 se stanoví na 9 milionů EUR.
          2. Roční rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančních výhledů.
          Článek 12
          1. Komise je pověřena vypracováním obecných zásad pro strategické programování s cílem definovat spolupráci Společenství z hlediska měřitelných cílů, priorit, lhůt pro konkrétní oblasti činnosti, předpokladů a očekávaných výsledků. Programování se provádí jednou za rok a je orientační.
          2. Jednou ročně se v rámci společného zasedání výborů uvedených v čl. 14 odst. 1 koná rozprava na základě zprávy zástupce Komise o obecných zásadách pro činnosti která mají být uskutečněny v následujícím roce.
          Článek 13
          1. Komise je pověřena hodnocením, výběrem a řízením činností, na které se vztahuje toto nařízení, v souladu s platnými rozpočtovými a jinými postupy, a zejména s finančním nařízením.
          2. Pracovní program se přijímá postupem podle čl. 14 odst. 2.
          Článek 14
          1. Komisi je nápomocen zeměpisně příslušný výbor pro rozvoj.
          2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
          Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je 45 dnů.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.
          KAPITOLA IV
          Zprávy
          Článek 15
          1. Po skončení každého rozpočtového roku předkládá Komise Evropskému parlamentu a Radě výroční zprávu o rozvojové politice ES údaje o činnostech financovaných během tohoto roku a závěry Komise o provádění tohoto nařízení v předchozím rozpočtovém roce.
          Shrnutí musí zejména poskytovat informace o silných a slabých stránkách činností, subjektech, se kterými byly uzavřeny smlouvy, a výsledcích všech nezávislých hodnocení jednotlivých akcí.
          2. Nejpozději jeden rok před koncem použitelnosti tohoto nařízení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě nezávislou hodnotící zprávu o provádění tohoto nařízení s cílem zjistit, zda bylo dosaženo jeho cílů, a stanovit zásady vedoucí ke zlepšení účinnosti budoucích činností. Na základě této hodnotící zprávy může Komise předkládat návrhy týkající se budoucnosti tohoto nařízení a v případě potřeby jeho změny.
          Článek 16
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Jeho použitelnost končí dnem 31. prosince 2006.
          
          Ve Štrasburku dne 21. dubna 2004.
          Za Evropský parlament
          předseda
          P. Cox
          Za Radu
          předseda
          D. Roche
          [1] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 19. února 2004 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Evropského parlamentu ze dne 30. března 2004 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
          [2] Úř. věst. L 354, 30.12.1998, s. 5. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
          [3] Úř. věst. C 131 E, 5. 6. 2003, s. 153.
          [4] Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2003/429/ES (Úř. věst. L 147, 14.6.2003, s. 25).
          [5] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [6] Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.