Nařízení Rady (ES) č. 811/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace štikozubce severního

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 811/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 811/2004
          ze dne 21. dubna 2004,
          kterým se stanoví opatření pro obnovu populace štikozubce severního
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle nejnovějších vědeckých poznatků Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) snížila úmrtnost způsobená rybolovem u populace štikozubce severního ve vodách Společenství počty dospělých jedinců v moři do té míry, že se tato populace možná už nebude moci obnovovat reprodukcí, a je proto ohrožena vyčerpáním.
          (2) Tato populace žije v Kattegatu, ve Skagerraku, v Severním moři, v Lamanšském průlivu, ve vodách západně od Skotska a kolem Irska a v Biskajském zálivu.
          (3) Je třeba přijmout opatření k zavedení víceletého plánu obnovy této populace.
          (4) Předpokládá se, že obnova této populace za podmínek tohoto nařízení bude trvat pět až deset let.
          (5) Cíl tohoto plánu by se měl pro tuto populaci považovat za splněný, až množství dospělých štikozubců severních bude po dva po sobě následující roky vyšší, než je úroveň stanovená řídícími orgány jako bezpečná biologická hranice.
          (6) K dosažení tohoto cíle je třeba úmrtnost způsobenou rybolovem regulovat, aby množství dospělých ryb v moři s vysokou pravděpodobností rok od roku narůstalo.
          (7) Této regulace úmrtnosti způsobené rybolovem lze dosáhnout zavedením vhodné metody určení výše celkového přípustného odlovu (TAC) dotyčné populace.
          (8) Jakmile bude dosaženo obnovy populace, rozhodne Rada o následných opatřeních v souladu s článkem 6 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky [2].
          (9) K zajištění toho, aby opatření stanovená tímto nařízením byla dodržována, je nutno zavést kontrolní opatření doplňující opatření stanovená v nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku [3],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Předmět
          Tímto nařízením se stanoví plán obnovy populace štikozubce severního, která obývá divizi ICES IIIa, podoblast ICES IV, divize ICES Vb (vody Společenství), VIa (vody Společenství), podoblast ICES VII a divize ICES VIIIa, b, d, e ("populace štikozubce severního").
          Článek 2
          Účel plánu obnovy
          Plán obnovy zmíněný v článku 1 má za cíl zvýšit množství dospělých jedinců populace štikozubce severního na hodnoty rovnající se nebo převyšující 140000 tun.
          Článek 3
          Dosažení cílových úrovní
          Pokud Komise zjistí na základě doporučení ICES a po souhlasu Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR) s tímto doporučením, že bylo ve dvou po sobě následujících letech dosaženo cílové úrovně populace štikozubce severního, rozhodne Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise o nahrazení plánu obnovy plánem řízení populace podle článku 6 nařízení (ES) č. 2371/2002.
          Článek 4
          Stanovení TAC
          TAC se stanoví podle článku 5, pokud VTHVR na základě nejnovější zprávy ICES odhadne, že u dotyčné populace štikozubce severního množství dospělých jedinců dosáhlo úrovně 100000 tun nebo ji převýšilo.
          Článek 5
          Postup stanovení TAC
          1. Každoročně rozhodne Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise o TAC pro následující rok pro dotyčnou populaci štikozubce severního.
          2. Pro rok 2004 se TAC stanoví na úrovni odpovídající úmrtnosti způsobené rybolovem 0,25, což je o 4 % méně než úmrtnost zachovávající současný stav. V dalších letech plánu obnovy nepřesáhne TAC úroveň, která bude podle vědeckého hodnocení provedeného VTHVR na základě nejnovějších zpráv ICES odpovídat úmrtnosti způsobené rybolovem 0,25.
          3. Rada nepřijme TAC, o němž VTHVR na základě nejnovější zprávy ICES předpokládá, že v roce svého uplatnění povede ke snížení biomasy reprodukující se populace.
          4. Pokud se předpokládá, že stanovení TAC na určitý rok v souladu s odstavcem 2 povede na konci toho roku k překročení cílové úrovně množství dospělých ryb uvedené v článku 2, přezkoumá Komise plán obnovy a navrhne nutné úpravy s ohledem na nejnovější vědecká hodnocení. Toto přezkoumání se v každém případě provede nejpozději tři roky po přijetí tohoto nařízení, aby se zajistilo dosažení cílů plánu obnovy.
          5. S výjimkou prvního roku použití tohoto nařízení platí tato pravidla:
          a) pokud by pravidla uvedená v odstavci 2 nebo 4 vedla k TAC, který by byl vyšší než TAC předchozího roku o více než 15 %, přijme Rada TAC, který nepřesáhne TAC uvedeného roku o více než 15 %, nebo
          b) pokud by pravidla uvedená v odstavci 2 nebo 4 vedla k TAC, který by byl nižší než TAC předchozího roku o více než 15 %, přijme Rada TAC, který nebude nižší o více než 15 % nežli TAC uvedeného roku.
          Článek 6
          Stanovení TAC za výjimečných okolností
          Pokud VTHVR na základě nejnovější zprávy ICES odhadne, že množství dospělých jedinců dotyčné populace štikozubce severního nedosahuje výše 100000 tun, použijí se tato pravidla:
          a) článek 5 se použije, pokud se očekává, že jeho použití povede ke zvýšení množství dospělých jedinců dotyčné populace štikozubce severního na úroveň rovnající se nebo přesahující výši 100000 tun na konci roku, kdy byl TAC uplatněn;
          b) pokud se neočekává, že použití článku 5 povede ke zvýšení množství dospělých jedinců dotyčné populace štikozubce severního na úroveň rovnající se nebo přesahující výši 100000 tun na konci roku, kdy byl TAC uplatněn, rozhodne Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise o TAC pro následující rok, který je nižší než TAC při použití metody popsané v článku 5.
          Článek 7
          Zaznamenávání a dokládání času stráveného v oblastech
          Bez ohledu na článek 19a nařízení (EHS) č. 2847/93 se články 19e a 19k uvedeného nařízení použijí na plavidla operující v zeměpisné oblasti uvedené v článku 1.
          Článek 8
          Oznámení předem
          1. Před vplutím do přístavu nebo do jakéhokoli místa vykládky členského státu oznámí velitel rybářského plavidla Společenství, s více než dvěma tunami štikozubce severního na plavidle, nebo jeho zástupce příslušným orgánům členského státu alespoň čtyři hodiny před vplutím:
          a) jméno přístavu nebo místa vykládky;
          b) odhadovanou dobu připlutí do přístavu nebo místa vykládky;
          c) množství druhů, které podléhají regulaci a jichž je na plavidle více než 50 kg, v kilogramech živé hmotnosti.
          2. Příslušné orgány členského státu, v němž má být vyloženo více než dvě tuny štikozubce severního, mohou požádat, aby vykládka úlovku uchovávaného na plavidle nezačala dříve, než ji tyto orgány povolí.
          3. Velitel rybářského plavidla Společenství nebo jeho zástupce, který hodlá překládat nebo vykládat do moře jakékoli množství uchovávané na plavidle nebo je vykládat v přístavu či místě vykládky třetí země, sdělí příslušným orgánům členského státu vlajky alespoň čtyři hodiny před překládkou či vykládkou do moře nebo před vykládkou ve třetí zemi údaje uvedené v odstavci 1.
          Článek 9
          Určené přístavy
          1. Pokud má být ve Společenství z rybářského plavidla Společenství vyloženo více než dvě tuny štikozubce severního, zajistí velitel plavidla, aby k vykládce došlo pouze v určených přístavech.
          2. Každý členský stát určí přístavy, v nichž se budou vykládat úlovky štikozubce severního přesahující dvě tuny.
          3. Každý členský stát předá Komisi do 4. června 2004 seznam určených přístavů a do 30 dnů poté postupy s tím spojené inspekce a dozoru v uvedených přístavech, včetně podmínek zaznamenávání a ohlašování množství štikozubce severního pro každou vykládku. Komise tyto údaje předá všem členským státům.
          Článek 10
          Povolená odchylka
          Odchylně od čl. 5 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 2807/83 ze dne 22. září 1983, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států [4], činí povolená odchylka v odhadu množství štikozubce severního v kilogramech, který je na plavidle, 8 % hodnoty v lodním deníku. V případě, že právní předpisy Společenství nestanoví přepočítací koeficient, použije se přepočítací koeficient přijatý členským státem, pod jehož vlajkou plavidlo pluje.
          Článek 11
          Oddělené uložení
          Je zakázáno uchovávat na rybářském plavidle Společenství jakékoli množství štikozubce severního v nádobách spolu s jinými druhy mořských živočichů. Nádoby se štikozubcem severním musí být řádně označeny kvůli identifikaci nebo uloženy v nákladovém prostoru odděleně od ostatních nádob.
          Článek 12
          Přeprava
          1. Příslušné orgány členského státu mohou požadovat, aby veškeré množství štikozubce severního ulovené v zeměpisné oblasti definované v článku 1 a poprvé vyložené v dotyčném členském státě bylo před další přepravou z přístavu první vykládky zváženo v přítomnosti kontrolorů. V případě štikozubce severního poprvé vyloženého v přístavu určeném podle článku 9 se v přítomnosti kontrolorů schválených členskými státy zváží reprezentativní vzorky ve výši alespoň 20 % vykládky co do počtu, než se nabídnou k prvnímu prodeji a než se prodají. K tomuto účelu předloží členské státy Komisi do 20. června 2004 podrobné údaje o způsobu odběru vzorků, jehož používají.
          2. Odchylně od podmínek stanovených v článku 13 nařízení (EHS) č. 2847/93 jsou veškerá množství štikozubce severního, vyšší než 50 kg, která jsou přepravována na jiné místo, než je místo první vykládky nebo dovozu, doprovázena kopií prohlášení podle čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení týkajícího se množství přepravovaného štikozubce severního.
          Článek 13
          Zvláštní kontrolní program
          Odchylně od čl. 34c odst. 1 nařízení (EHS) č. 2847/93 může zvláštní kontrolní program pro danou populaci štikozubce severního trvat více než dva roky ode dne svého vstupu v platnost.
          Článek 14
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 21. dubna 2004.
          Za Radu
          předseda
          J. Walsh
          [1] Stanovisko ze dne 11. února 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
          [3] Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1954/2003 (Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1).
          [4] Úř. věst. L 276, 10.10.1983, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1965/2001 (Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 23).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.