Nařízení Komise (ES) č. 814/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii přizpůsobuje nařízení (EHS) č. 1538/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 814/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 814/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii přizpůsobuje nařízení (EHS) č. 1538/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedené smlouvy,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 57 odst. 2 uvedeného aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen "nové členské státy") k Evropské unii je třeba provést v nařízení Komise (EHS) č. 1538/91 [1] určité technické změny;
          (2) čl. 14a odst. 7 nařízení (EHS) č. 1538/91 a přílohy I, II a III uvedeného nařízení obsahují některé údaje ve všech jazycích členských států. Znění těchto ustanovení by mělo být i v jazycích nových členských států;
          (3) příloha VIII nařízení (EHS) č. 1538/91 stanoví seznam národních referenčních laboratoří pro sledování obsahu vody v drůbežím mase. Tento seznam by měl obsahovat národní referenční laboratoře nových členských států;
          (4) nařízení (EHS) č. 1538/91 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS) č. 1538/91 se mění takto:
          1. v čl. 14a odst. 7 se v prvním pododstavci údaje ve všech jazycích členských států nahrazují tímto:
          - "— Contenido en agua superior al límite CEE
          - — Obsah vody překračuje limit EHS
          - — Vandindhold overstiger EØF-Normen
          - — Wassergehalt über dem EWG-Höchstwert
          - — Veesisaldus ületab EMÜ normi
          - — Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΟΚ
          - — Water content exceeds EEK limit
          - — Teneur en eau supérieure à la limite CEE
          - — Tenore d'acqua superiore al limite CEE
          - — Ūdens saturs pārsniedz EEK noteikto normu
          - — Vandens kiekis viršija EEB nustatytą ribą
          - — Víztartalom meghaladja az EGK által előírt határértéket
          - — Il-kontenut ta' l-ilma superjuri għal-limitu KEE
          - — Watergehalte hoger danhet EEG-maximum
          - — Zawartość wody przekracza normę EWG
          - — Teor de água superior ao limite CEE
          - — Cudzia voda v hydinovom mäse EEK limit
          - — Vsebnost vode presega EES omejitev
          - — Vesipitoisuus ylittää ETY-normin
          - — Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EEG."
          2. přílohy I, II a III se nahrazují zněním přílohy I tohoto nařízení;
          3. příloha VIII se nahrazuje zněním přílohy II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou a dnem vstupu Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska v platnost.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 143, 7.6.1991, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1321/2002 (Úř. věst. L 194, 23.7.2002, s. 17).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          "
          PŘÍLOHA I
          Čl. 1, odst. 1 – NÁZVY JATEČNĚ UPRAVENÝCH TĚL DRŮBEŽE
          | es | cs | da | de | et | el | en | fr | it | lv |
          1. | Pollo (de carne) | Kuře, brojler | Kylling, slagtekylling | Hähnchen Masthuhn | Tibud, broiler | Κοτόπουλο Πετανοί και κότες (κρεατοπαραγωγής) | Chicken, broiler | Poulet (de chair) | Pollo, "Broiler" | Cālis, broilers |
          2. | Gallo, gallina | Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření | Hane, høne, suppehøne | Suppenhuhn | Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud | Πετεινοί και κότες (για βράσιμο) | Cock, hen, casserole, or boiling fowl | Coq, poule (à bouillir) | Gallo, gallina Pollame da brodo | Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa |
          3. | Capón | Kapoun | Kapun | Kapaun | Kohikukk | Καπόνια | Capon | Chapon | Cappone | Kapauns |
          4. | Polluelo | Kuřátko, Kohoutek | Poussin, Coquelet | Stubenküken | Kana- ja kukepojad | Νεοσσός, πετανάρι | Poussin, Coquelet | Poussin, coquelet | Galletto | Cālītis |
          5. | Gallo joven | Mladý kohout | Unghane | Junger Hahn | Noor kukk | Πετεινάρι | Young cock | Jeune coq | Giovane gallo | Jauns gailis |
          1. | Pavo (joven) | (Mladá) krůta | (Mini) kalkun | (Junge) Pute, (Junger) Truthahn | (Noor) kalkun | (Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες | (Young) turkey | Dindonneau, (jeune) dinde | (Giovane) tacchino | (Jauns) tītars |
          2. | Pavo | Krůta | Avlskalkun | Pute, Truthahn | Kalkun | Γάλοι και γαλοπούλες | Turkey | Dinde (à bouillir) | Tacchino/a | Tītars |
          1. | Pato (joven o anadino), pato de Berberia (joven), Pato cruzado (joven) | (Mladá) kachna, kachne, (Mladá) Pižmová kachna, (Mladá) Kachna Mulard | (Ung) and (Ung) berberand (Ung) mulardand | Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge) Mulardente | (Noor) part, pardipoeg, (noor) muskuspart, (noor), (noor) mullard | (Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες βαρ βαριάς, (νεαρές) πάπιες mulard | (Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck | (Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de barbarie, (jeune) canard mulard | (Giovane) anatra (Giovane) Anatra muta (Giovane) Anatra "mulard" | (Jauna) pīle, pīlēns, (Jauna) Muskuss pīle, (Jauna) Mullard pīle |
          2. | Pato, pato de Berbería Pato cruzado | Kachna, Pižmová kachna, Kachna Mulard | Avlsand Berberand Mulardand | Ente, Barbarieente Mulardente | Part, muskuspart, mullard | Πάπιες, πάπιες βαρβαρίας πάπιες mulard | Duck, Muscovy duck, Mulard duck | Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir) | Anatra Anatra muta Anatra "mulard" | Pīle, Muskuss pīle, Mullard pīle |
          1. | Oca (joven), ansarón | Mladá husa, house | (Ung) gås | Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans | (Noor) hani, hanepoeg | (Νεαρές) χήνες ή χηνάκια | (Young) goose, gosling | (Jeune) oie ou oison | (Giovane) oca | (Jauna) zoss, zoslēns |
          2. | Oca | Husa | Avlsgås | Gans | Hani | Χήνες | Goose | Oie | Oca | Zoss |
          1. | Pintada (joven) | Mladá perlička | (Ung) perlehøne | (Junges) Perlhuhn | (Noor) pärlkana | (Νεαρές) φραγκόκοτες | (Young) guinea fowl | (Jeune) pintade Pintadeau | (Giovane) faraona | (Jauna) pērļu vistiņa |
          2. | Pintada | Perlička | Avlsperlehøne | Perlhuhn | Pärlkana | Φραγκόκοτες | Guinea fowl | Pintade | Faraona | Pērļu vistiņa |
          | lt | hu | mt | nl | pl | pt | sk | sl | fi | sv |
          1. | Viščiukas broileris | Brojler csirke, pecsenyecsirke | Fellus, brojler | Kuiken, braadkuiken | Kurczę, broiler | Frango | Kurča, brojler | Pitovni piščanec-brojler | Broileri | Kyckling, slaktkyckling (broiler) |
          2. | Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti | Kakas és tyúk (főznivaló baromfi) | Serduk, tigiega (tal-brodu) | Haan, hen, soep-ofstoofkip | Kura rosołowa | Galo, galinha | Kohút, sliepka | Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje | Kukko, kaňa | Tupp, höna, gryt-eller kokhöna |
          3. | Kaplūnas | Kappan | Hasi | Kapoen | Kapłon | Capão | Kapún | Kopun | Chapon (syöttökukko) | Kapun |
          4. | Viščiukas | Minicsirke | Ghattuqa, coquelet | Piepkuiken | Kurczątko | Franguitos | Kuriatko | Miad piščanec, mlad petelin (kokelet) | Kananpoika, kukonpoika | Poussin, Coquelet |
          5. | Gaidžiukas | Fiatal kakas | Serduk żgћir fl-eta | Jonge han | Młody kogut | Galo jovem | Mladý kohút | Mlad petelin | Nuori kukko | Ung tupp |
          1. | Kalakučiukas | Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka | Dundjan (żgћir fl-eta) | (Jonge) kalkoen | (Młody) indyk | Peru | Mladá morka | (Mlada) pura | (Nuori) kalkkuna | (Ung) kalkon |
          2. | Kalakutas | Pulyka | Dundjan | Kalkoen | Indyk | Peru adulto | Morka | Pura | Kalkkuna | Kalkon |
          1. | Ančiukai, Muskusinės anties ančiukai, Mulardinės anties ančiukai | Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard -kacsa | Papra (żgћira fl-eta), papra żgћira(fellus ta' papra), papra muskovy (żgћira fl-eta), papra mulard | (Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) "Mulard" eend | (Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmowa, (Młoda) kaczka mulard | Pato, Pato Barbary, Pato Mulard | (Mladá kačica), kačiatko, (Mladá) pyžmová kačica, (Mladý) mulard | (Mlada) raca, račka, (Mlada) -muškatna raca, (Mlada) mulard raca | (Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka | (Ung) anka, ankunge, (ung) mulardand (ung) myskand |
          2. | Antis, Muskusinė antis, Mulardinė antis | Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa | Papra, papra muscovy, papra mulard | Eend Barbarijse eend "Mulard"-eend | Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard | Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard | Kačica, Pyžmová kačica, Mulard | Raca, Muškatna raca, Mulard raca | Ankka, myskiankka | Anka, mulardand, myskand |
          1. | Žąsiukas | Fiatal liba, pecsenye liba | Wiżża (żgћira fl-eta), fellusa ta' wiżża | (Jonge) gans | Młoda gęś | Ganso | (Mladá) hus, húsatko | (Mlada) gos, goska | (Nuori) hanhi | (Ung) gås, gåsunge |
          2. | Žąsis | Liba | Wiżża | Gans | Gęś | Ganso adulto | Hus | Gos | Hanhi | Gås |
          1. | Perlinių vištų viščiukai | Pecsenyegyöngyös | Fargћuna (żgћira fl-eta) | (Jonge) parelhoen | (Młoda) perliczka | Pintada | (Mladá) perlička | (Mlada) pegatka | (Nuori) helmikana | (Ung) pärlhöna |
          2. | Perlinės vištos | Gyöngytyúk | Fargћuna | Parelhoen | Perlica | Pintada adulta | Perlička | Pegatka | Helmikana | Pärlhöna |
          Čl. 1, odst. 2 – NÁZVY DĚLENÉHO DRŮBEŽÍHO MASA
          | es | cs | da | de | et | el | en | fr | it | lv |
          a) | Medio | Půlka | Halvt | Hälfte oder Halbes | Pool | Μισά | Half | Demi ou moitié | Metà | Puse |
          b) | Charto | Čtvrtka | Kvart | (Vorder-, Hinter-) Viertel | Veerand | Τεταρτημόριο | Quarter | Quart | Quarto | Ceturtdaļa |
          c) | Cuartos traseros unidos | Neoddelená zadní čtvrtka | Sammenhæn-gende lårstykker | Hinterviertel am Stück | Lahtilõikamata koivad | Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών | Unseparated leg quarters | Quarts postérieurs non séparés | Cosciotto | Nesadalītas kāju ceturtdaļas |
          d) | Pechuga | Prsa | Bryst | Brust, halbe Brust, halbierte Brust | Rind | Στήθος | Breast | Poitrine, blanc ou filet sur os | Petto con osso | Krūtiņa |
          e) | Muslo γ contramuslo | Stehno | Helt lår | Schenkel, Keule | Koib | Πόδι | Leg | Cuisse | Coscia | Kāja |
          f) | Charto trasero de pollo | Stehno kuřete s částí zad | Kyllingelår med en del af ryggen | Hähnchen-schenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück | Koib koos seljaosaga | Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης | Chicken leg with a portion of the back | Cuisse de poulet avec une portion du dos | Coscetta | Cāļa kāja ar muguras daļu |
          g) | Contramuslo | Horní stehno | Overlår | Oberschenkel, Oberkeule | Reis | Μηρός (μπούτι) | Thigh | Haut de cuisse | Sovraccoscia | Šķiņķis |
          h) | Muslo | Dolní stehno (Palička) | Underlår | Unterschenkel, Unterkeule | Sääretükk | Κνήμη | Drumstick | Pilon | Fuso | Stilbs |
          i) | Ala | Křídlo | Vinge | Flügel | Tiib | Φτερούγα | Wing | Aile | Ala | Spārns |
          j) | Alas unidas | Neoddelená křídla | Sammenhæn-gende vinger | Beide Flügel, ungetrennt | Lahtilõikamata tiivad | Αδιαχώριστες φτερούγες | Unseparated wings | Ailes non séparées | Ali non separate | Nesadalīti spārni |
          k) | Filete de pechuga | Prsní řízek | Brystfilet | Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet | Rinnafilee | Φιλέτο στήθους | Breast fillet | Filet de poitrine, blanc, filet, noix | Filetto, fesa (tacchino) | Krūtiņas fileja |
          l) | Filete de pechuga con clavícula | Filety z prsou (Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetne svaloviny v přirazené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max.3 % z cel.hmotnosti) | Brystfilet med ønskeben | Brustfilet mit Schlüsselbein | Rinnafilee koos harkluuga | Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο | Breast fillet with wishbone | Filet de poitrine avec clavicule | Petto (con forcella), fesa (con forcella) | Krūtiņas fileja ar krūšukaulu |
          m) | Magret, maigret | Magret, maigret (Filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního) | Magret, maigret | Magret, Maigret | Rinnaliha ("magret" või "maigret") | Maigret, magret | Magret, maigret | Magret, maigret | Magret, maigret | Pīles krūtiņa |
          | lt | hu | mt | nl | pl | pt | sk | sl | fi | sv |
          a) | Pusė | Fél baromfi | Nofs | Helft | Połówka | Metade | Polená hydina | Polovica | Puolikas | Halva |
          b) | Ketvirtis | Negyed baromfi | Kwart | Kwart | Ćwiartka | Quarto | Štvrťka hydiny | Četrt | Neljännes | Kvart |
          c) | Neatskirti kojų ketvirčiai | Összefüggő (egész) combnegyedek | ll-kwarti ta' wara tas-saqajn, mhux separati | Niet-gescheiden achtérkwarten | Ćwiartka tylna w całości | Quartos de coxa não separados | Neoddelené hydinové stehná | Neločene četrti nog | Takaneljännes | Bakdelspart |
          d) | Krūtinėlė | Mell | Sidra | Borst | Pierś, połówka piersi | Peito | Prsia | Prsi | Rinta | Bröst |
          e) | Koja | Comb | Koxxa | Hele poot, hele dij | Noga | Perna inteira | Hydinové stehno | Bedro | Koipireisi | Klubba |
          f) | Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi | Csirkecomb a hát egy részével | Koxxa tat-tigiega b'porzjon tad-dahar | Poot/dij met rugdeel (bout) | Noga kurczęca z częścią grzbietu | Perna inteira de frango com uma porção do dorso | Kuracie stehno s panvou | Piščančja bedra z delom hrbta | Koipireisi, jossa selkäosa | Kycklingklubba med del av ryggben |
          g) | Šlaunelė | Felsőcomb | Il-bicca ta' fuq tal-koxxa | Bovenpoot, bovendij | Udo | Coxa | Horné hydinové stehno | Stegno | Reisi | Lår |
          h) | Blauzdelė | Alsócomb | Il-bicca ťisfel tal-koxxa (drumstick) | Onderpoot, onderdij (Drumstick) | Podudzie | Perna | Dolné hydinové stehno | Krača | Koipi | Ben |
          i) | Sparnas | Szárny | Gewnah | Vleugel | Skrzydło | Asa | Hydinové krídelko | Peruti | Siipi | Vinge |
          j) | Neatskirti sparnai | Összefüggő (egész) szárnyak | Gwienah mhux separati | Niet-gescheiden vleugels | Skrzydła w całości | Asas não separadas | Neoddelené hydinové krídla | Neločene peruti | Siivet kiini toisissaan | Sammanhängande vingar |
          k) | Krūtinėlės filė | Mellfilé | Flett tas-sidra | Borstfilet | Filet z piersi | Carne de peito | Hydinový rezeň | Prsni file | Rintafile' | Bröstfilé |
          l) | Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu | Mellfilé szegycsonttal | Flett tas-sidra bil-wishbone | Borstfilet met vorkbeen | Filet z piersi z obojczykiem | Carne de peito com fúrcula | Hydinový rezeň s kosťou | Prsni file s prsno kostjo | Rintafile' solisluineen | Bröstfilé med nyckelben |
          m) | Krūtinėlės filė be kiliojo raumens (magret) | Bőrös libamell-filé, (maigret) | Magret, maigret | Magret | Magret | Magret, maigret | Magret | Magret | Magret, maigret | Magret, maigret |
          PŘÍLOHA II
          Článek 9 – METODY CHLAZENÍ
          | es | cs | da | de | et | el | en | fr | it | lv |
          1. | Refrigeración por aire | Vzduchem (Chlazení vzduchem) | Luftkøling | Luftkühlung | Õhkjahutus | Ψύξη με αέρα | Air chilling | Refroidissement à lair | Raffreddamento ad aria | Dzesēšana ar gaisu |
          2. | Refrigeración por aspersión ventilada | Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem | Luftspraykøling | Luft-Sprühkühlung | Õhkpiserdusjahutus | Ψύξη με ψεκασμό | Air spray chilling | Refroidissement par aspersion ventilée | Raffreddamento per aspersione e ventilazione | Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu |
          3. | Refrigeración por immersion | Ve vodní lázni ponořením | Neddypningskøling | Gegenstrom-Tauchkühlung | Sukeljahutus | Ψύξη με βύθιση | Immersion chilling | Refroidissement par immersion | Raffreddamento per immersione | Dzesēšana iegremdējot |
          | lt | hu | mt | nl | pl | pt | sk | sl | fi | sv |
          1. | Atšaldymas ore | Levegős hűtés | Tkessih bl-arja | Luchtkoeling | Owiewowa | Refrigeração por ventilação | Chladené vzduchom | Zračno hlajenje | Ilmajahdytys | Luftkylning |
          2. | Atšaldymas pučiant orą | Permetezéses hűtés | Tkessih b'air spray | Luchtsproeikoeling | Owiewowo-natryskowa | Refrigeração por aspersão e ventilação | Chladené sprejovaním | Hlajerije s pršenjem | Ilmasprayjäähdytys | Evaporativ kylning |
          3. | Atšaldymas panardinant | Bemerítéses hűtés | Tkessih b'immersjoni | Dompelkoeling | Zanurzeniowa | Refrigeração por imersão | Chladené vo vode | Hlajenje s potapljanjem | Vesijähdytys | Vattenkylning |
          příloha III
          Čl. 10, odst. 1 – ZPŮSOBY CHOVU
          | es | cs | da | de | et | el | en | fr | it | lv |
          a) | Alimentado con… %Oca engordada con avena | Krmena (čím)…%(čeho)…krmená ovsem | Fodret med… % Husa Havrefodret gås | Mast mit… %… Hafermastgans | Söödetud…, mis sisaldab…%…Kaeraga toidetud hani | Έχει τραφεί με… %…Χήνα που παχαίνεται με βρώμη | Fed with… % of…Oats fed goose | Alimenté avec… % de…Oie nourrie à lavoine | Alimentato con il… % di…Oca ingrassata con avena | Barība ar… %…ar auzām barotas zosis |
          b) | Sistema extensivo en gallinero | Extenzivní v hale | Ekstensivt staldopdræt (skrabe…) | Extensive Bodenhaltung | Ekstensiivne seespidamine (lindlas pidamine) | Εκτατικής εκτροφής | Extensive indoor (barnreared) | Élevé à l'intérieur: système extensif | Estensivo al coperto | Turēšana galvenokārt telpās ("Audzēti kūtī") |
          c) | Gallinero con salida libre | Volný výběh | Fritgående | Auslaufhaltung | Vabapidamine | Ελεύθερης βοσκής | Free range | Sortant à l'extérieur | Alľaperto | Brīvā turēšana |
          d) | Granja al aire libre | Tradiční volný výběh | Frilands… | Bäuerliche Auslaufhaltung | Traditsiooniline Vabapidamine | Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής | Traditional free range | Fermier-éléve en plein air | Rurale all'aperto | Tradicionālā brīvā turēšana |
          e) | Granja de cría en libertad | Volný výběh -úplná volnost | Frilands… opdrættet i fuld frihed | Bäuerliche Freilandhaltung | Täieliku liikumis-vabadusega traditsiooniline vabapidamine | Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής | Free-range – total freedom | Fermier-éléve en liberté | Rurale in libertà | Pilnīgā brīvība |
          | lt | hu | mt | nl | pl | pt | sk | sl | fi | sv |
          a) | Lesinta… %…Avižomis penėtos žąsys | %-ban… -val etetettZabbal etetett liba | Mitmugha b'… % ta'…Wiżża mitmug?a bil-?afur | Gevoed met… %…Met haver vetgemeste gans | Żywione z udziałem… %… tucz owsiany (gęsi). | Alimentado com… % de…Ganso engordado com aveia | Kŕmené… %…husi kŕmené ovsom | Krmljeno s/z…%gos krmljena z ovsem | Ruokittu… %…Kauralla ruokittu hanhi | Utfodrad med… %… Havreutfodrad gås |
          b) | Patalpose laisvai auginti paukščiai (Auginti tvartuose) | Istállóban külterjesen tartott | Mrobbija gewwa: sistema estensiva | Scharrel… binnengehouden | Ekstensywny chów ściółkowy | Produção extensiva em interior | Extenzívne v halách | Ekstenzivna zaprta reja | Laajaperäinen siskasvatus | Extensivt uppfödd inomhus |
          c) | Laisvai laikomi paukščiai | Szabadtartás | Barra (free range) | Scharrel… met uitloop | Chów wybiegowy | Produção em semiliberdade | Chované vo voľnom výbehu | Prosta reja | Ulkoilumahdollisuus | Tillgång till utomhus vistelse |
          d) | Tradiciškai laisvai laikomi paukščiai | Hagyományos szabadtartás | Barra (free range) tradizzjonali | Boerenscharrel… met uitloopHoeve… met uitloop | Tradycyjny chów wybiegowy | Produção ao ar livre | Chované tradičným spôsobom v halách | Tradicionalna prosta reja | Ulkoiluvapaus | Traditionell utomhusvistelse |
          e) | Visiškoje laisvėje laikomi paukščiai | Teljes szabadtartás | Barra íjree range) - liberta totali | Boerenscharrel… met vrije uitloopHoeve… met vrije uitloop | Chów wybiegowy bez ograniczeń | Produção em liberdade | Chované na paši | Prosta reja -neomejen izpust | Vapaa kasvatus | Uppfödd i full frihe. |
          "
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          PŘÍLOHA VIII
          SEZNAM REFERENČNÍCH LABORATOŘÍ
          Referenční laboratoř Společenství:
          ID/Lelystad
          Postbus 65
          Edelhertweg 15
          8200 AB Lelystad
          Nizozemsko
          Belgie
          Faculteit Diergeneeskunde
          Vakgroep Diergeneeskundig toezicht op eetwaren
          Universiteit Gent
          Salisburylaan133
          B-9820 Merelbeke
          Česká republika
          Státní veterinární ústav Jihlava
          Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků
          Rantířovská 93
          586 05 Jihlava
          Dánsko
          Fødevaredirektoratets Laboratorium
          Afdeling for Levnedsmiddelkemi
          Fødevareregion Ringsted
          Søndervang 4
          DK-4100 Ringsted
          Německo
          Bundesanstalt für Fleischforschung
          Institut für Chemie und Physik
          EC-Baumanstraße 20
          D-95326 Kulmbach
          Estonsko
          Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
          Kreutzwaldi 30
          51006 Tartu
          Řecko
          Ministry of Agriculture
          Veterinary Laboratory of Patra
          15, Notara Street
          GR-264 42 Patra
          Španělsko
          Centro de Alimentacion Nacional
          (Instituto de Salud Carlos III)
          Ctra de Majadahonda a Pozuelo Km 2
          E-28220 Madrid
          Francie
          Unité hygiène et qualité des produits avicoles
          Laboratoire central de recherches avicoles et porcines
          Centre Natinal d'études vétérinaires et alimentaires
          Beaucemaine – B. P. 53
          F-22400 Ploufragan
          Irsko
          National Food Centre
          Teagasc
          Dunsinea
          Castleknock
          Dublin 15
          Itálie
          Ispettorato Centrale Repressione Frodi
          Via Jacopo Cavedone n. 29
          I-41100 Modena
          Kypr
          Agricultural Laboratory
          Departement of Agriculture
          Louis Akritas Ave; 14
          Lefcosia (Nicosia)
          Lotyšsko
          Pärtikas un veterinārā dienesta
          Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs
          Lejupes iela 3
          Rīga, LV-1076, Latvia
          Litva
          Nacionalinė veterinarijos laboratorija
          J. Kairiūkščio g. 10
          Vilnius
          Lucembursko
          Laboratoire National de Santé
          Rue du Laboratoire, 42
          L-1911 Luxembourg
          Maďarsko
          Országos Élelmiszervizsgáló Intézet
          Budapešť 94. Pf. 1740
          Mester u. 81.
          1465
          Malta
          Nizozemsko
          TNO Voeding
          Utrechtseweg 48
          3704 HE Zeist
          Postbus 3603700 AJ Zeist
          Rakousko
          Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH und Bundesamt für
          Ernährungssicherheit (Abt. Analytik II)
          Spargelfeldstrasse 191
          A-1220 Wien
          Polsko
          Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
          ul. Reymonta 11/13
          60-791 Poznań
          Portugalsko
          Direcção Geral de Fiscalização e Controlo da Qualidade Alimentar
          Laboratório Central de Qualidade Alimentar
          Av. Conde de Valbom, 98
          P-1050-070 Lisboa
          Slovinsko
          Univerza v Ljubljani
          Veterinarska fakulteta
          Nacionalni veterinarski inštitut
          Gerbičeva 60
          1115 Ljubljana
          Slovensko
          Štátny veterinárny a potravinový ústav
          Botanická 15
          842 52 Bratislava
          Finsko
          Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos (EELA)
          Hämeentie 57, PL 368
          FIN 00231 Helsinki
          Švédsko
          Statens livsnedelsverk
          Box 622
          S-75126 Uppsala
          Spojené království
          CSL Food Science Laboratory
          Sand Hutton
          York Y04 1LZ
          United Kingdom
          .
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.