Nařízení Komise (ES) č. 815/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o vývoz mléka a mléčných výrobků podle nařízení (ES) č. 174/1999 v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 815/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 815/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o vývoz mléka a mléčných výrobků podle nařízení (ES) č. 174/1999 v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 odst. 1 tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle ustanovení čl. 1 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 174/1999 ze dne 26. ledna 1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky [1], je poskytnutí náhrady podmíněno tím, že výrobky splní požadavky stanovené směrnicí Rady 92/46/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvedení na trh [2]. Výrobky musí být zejména připraveny ve schváleném zařízení a splňovat podmínky označování zdravotní nezávadnosti specifikované v bodu A kapitoly IV přílohy C uvedené směrnice.
          (2) Rozhodnutí Komise 2004/280/ES ze dne 19. března 2004, kterým se stanoví přechodná opatření pro uvádění některých produktů živočišného původu získaných v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a na Slovensku (dále jen "nové členské státy") na trh [3], stanoví přechodná opatření s cílem usnadnit v nových členských státech přechod ze stávajícího režimu na režim vyplývající z používání veterinárních právních předpisů Společenství. Podle článku 3 uvedeného rozhodnutí povolí členské státy v období od 1. května do 31. srpna 2004 obchod s výrobky, které byly v nových členských státech získány v zařízeních, jež byly oprávněny vyvážet mléčné výrobky do Společenství před datem přistoupení, pokud budou mít výrobky vývozní označení zdravotní nezávadnosti dotyčného zařízení a pokud k nim bude přiložen doklad potvrzující, že byly vyrobeny v souladu s rozhodnutím 2004/280/ES.
          (3) Je tudíž vhodné odchýlit se od nařízení (ES) č. 174/1999 a stanovit, že výrobky, které splňují ustanovení článku 3 rozhodnutí 2004/280/ES, a které jsou schváleny pro obchod v období od 1. května do 31. srpna 2004, by měly být způsobilé pro vývozní náhradu.
          (4) Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylně od čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 174/1999 jsou výrobky získané před datem přistoupení v zařízeních České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, schválené pro vývoz do Společenství před datem přistoupení a vyvážené ze Společenství v období od data přistoupení do 31. srpna 2004, způsobilé pro vývozní náhradu, pokud splňují požadavky čl. 3 písm. a) a b) rozhodnutí 2004/280/ES.
          U dokladu uvedeného v čl. 3 písm. b) uvedeného rozhodnutí se jedná o doklad stanovený v čl. 5 odst. 8 směrnice 92/46/EHS.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou a dnem vstupu Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska v platnost.
          Použije se pro vývozní prohlášení přijatá od data vstupu tohoto nařízení v platnost do 31. srpna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 597/2004 (Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 42).
          [2] Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          [3] Úř. věst. L 87, 25.3.2004, s. 60.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.