Nařízení Komise (ES) č. 816/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým mění nařízení (ES) č. 2707/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných produktů žákům ve školách

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 816/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 816/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým mění nařízení (ES) č. 2707/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných produktů žákům ve školách
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na článek 15 a článek 47 druhou odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Během pobytu v prázdninových táborech nemají žáci nárok na podporu poskytovanou podle nařízení Komise (ES) č. 2707/2000 [2]. S cílem vyjasnit uplatňování tohoto ustanovení je třeba zdůraznit, že žáci by měli mít nárok na podporu během školních dní. Kromě toho je třeba, aby zřizovatel nebo školské zařízení každého členského státu potvrdily celkový počet školních dní bez prázdnin.
          (2) S cílem zajistit, aby výrobky způsobilé pro podporu podle nařízení (ES) č. 2707/2000 poskytovaly vysokou úroveň ochrany zdraví, je třeba, aby byly připravovány v souladu s požadavky směrnice Rady 92/46/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvedení na trh [3] a nesly označení zdravotní nezávadnosti požadované zmíněnou směrnicí.
          (3) Vzhledem k přistoupení nových členských států a s přihlédnutím k nutnosti zajistit rovnováhu trhu a spotřební zvyky zmíněných členských států je třeba, aby některé nové produkty byly způsobilé pro podporu. Částky podpory je třeba stanovit s ohledem na hodnotu mléčných složek uvedených produktů.
          (4) Je třeba zavést přechodné opatření s cílem usnadnit státním správním orgánům a orgánům odpovědným za provádění tohoto režimu správné vyplácení podpory v případě změny částky podpory na konci školního roku 2003/2004.
          (5) S cílem zjednodušit administrativu členských států je třeba umožnit, aby se v případě, kdy o podporu žádá dodavatel výrobků nebo organizace jednající jménem jedné nebo více škol či zřizovatelů, při výpočtu nároku na podporu vycházelo ze seznamu žadatelů.
          (6) Maximální ceny stanovené členskými státy, které mohou být příjemcům vypláceny, jsou předávány Komisi pro účely sledování. Je třeba určit periodicitu těchto sdělení.
          (7) Nařízení (ES) č. 2707/2000 stanoví ohlašování subvencovaných množství, ale nikoliv maximálních přípustných množství. Maximální přípustná množství by měla být k dispozici pro hodnocení vývoje režimu.
          (8) Pro zajištění rovnoměrného uplatňování režimu podpory je třeba vyjasnit, že pokud jde o čerstvý sýr, má na podporu nárok pouze sýr bez příchutě. Přílohu nařízení (ES) č. 2707/2000 je proto třeba změnit. Změněné ustanovení by se však mělo použít až od dalšího školního roku.
          (9) Nařízení (ES) č. 2707/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (10) Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2707/2000 se mění takto:
          1. čl. 2 odst. 2 se nahrazuje tímto:
          "2. Příjemci uvedení v odstavci 1 pobírají podporu během všech školních dní. Celkový počet školních dní bez prázdnin potvrzuje zřizovatel nebo školské zařízení. Žáci nepobírají podporu během pobytů v prázdninových táborech, které organizuje školské zařízení nebo jeho zřizovatel."
          2. článek 3 se mění takto:
          a) odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:
          "1. Členské státy vyplácí podporu pro mléčné výrobky kategorií I a V uvedených v příloze I.
          2. Členské státy mohou vyplácet podporu pro mléčné výrobky kategorií II, III, IV a VI až XII uvedených v příloze I."
          b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
          "4. Členské státy mohou povolit přídavek nejvýše 5 mg fluoru na kilogram produktů kategorií I až VII."
          c) vkládá se nový odstavec 6, který zní:
          "6. Podpora se vyplatí pouze pro mléčné výrobky uvedené v příloze I tohoto nařízení, pokud jsou tyto v souladu s požadavky směrnice Rady 92/46/EHS [4], a zejména s požadavky na přípravu ve schválené provozovně a označení zdravotní nezávadnosti, uvedenými v kapitole IV oddíle A přílohy C zmíněné směrnice."
          3. článek 4 se mění takto:
          a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
          "1. Částky podpory pro období od 1. května 2004 do 30. června 2004, od 1. července 2004 do 30. června 2005, od 1. července 2005 do 30. června 2006, od 1. července 2006 do 30. června 2007 a od 1. července 2007 dále jsou stanoveny v příloze II tohoto nařízení."
          b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
          "3. Jestliže se částka podpory vyjádřená v eurech změní, částka platná první den tohoto měsíce se pak použije pro všechna množství dodaná během zmíněného měsíce.
          Ve školním roce 2003/2004 se však částka podpory platná první den června může použít během července, pokud školní rok členského státu končí v červenci."
          4. článek 5 se nahrazuje tímto:
          "Článek 5
          1. Aby se dodrželo nejvyšší množství 0,25 litru uvedeného v čl. 14 odst. 4 nařízení (ES) č. 1255/1999, celkové množství mléčných výrobků s nárokem na podporu během doby, na níž se žádost vztahuje, se vypočítá podle počtu žáků zapsaných ke studiu v dotyčném školském zařízení nebo v případech podle čl. 6 odst. 2 písm. c) a d) podle seznamu žadatelů.
          2. U produktů kategorií VIII až XII uvedených v příloze I se při výpočtu použijí tyto ekvivalence:
          a) 100 kg produktů kategorie VIII se považuje za ekvivalent 300 kg plnotučného mléka;
          b) 100 kg produktů kategorie IX se považuje za ekvivalent 765 kg plnotučného mléka;
          c) 100 kg produktů kategorie X se považuje za ekvivalent 850 kg plnotučného mléka;
          d) 100 kg produktů kategorie XI se považuje za ekvivalent 935 kg plnotučného mléka;
          e) 100 kg produktů kategorie XII se považuje za ekvivalent 750 kg plnotučného mléka."
          5. čl. 14 odst. 1 se nahrazuje tímto:
          "1. Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby se částka podpory řádně projevila v ceně, kterou platí příjemce podpory.
          Za tímto účelem stanoví maximální ceny, které žáci zaplatí za jednotlivé produkty uvedené v příloze I a distribuované na jejich území. Členský stát stanoví maximální ceny na začátku každého školního roku nebo nejpozději do 1. října. Pokud členské státy poskytují tyto produkty zdarma, není třeba stanovit maximální ceny."
          6. čl. 15 odst. 2 se nahrazuje tímto:
          a) písmeno a) se nahrazuje tímto:
          "a) množství, na která byla vyplacena podpora během předcházejícího školního roku, jakož i maximální přípustné množství;"
          b) vkládá se nové písmeno c), které zní:
          "c) maximální ceny uvedené v čl. 14 odst. 1 druhém pododstavci pro běžný školní rok s jejich odůvodněním."
          7. příloha se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení;
          8. znění přílohy II tohoto nařízení se připojuje jako příloha II.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. května 2004.
          Podpora poskytnutá ochucenému čerstvému sýru z kategorie VI v příloze nařízení (ES) č. 2707/2000 před datem použitelnosti tohoto nařízení však může být poskytována až do 31. srpna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          [2] Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 37.
          [3] Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 268, 14. 9. 1992.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Seznam produktů s nárokem na podporu Společenství
          Kategorie I
          a) tepelně ošetřené plnotučné mléko, které splňuje požadavky čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2597/97, pokud jde o obsah tuku;
          b) tepelně ošetřené plnotučné mléko, čokoládové nebo jinak ochucené, o obsahu nejméně 90 % hmotnostních mléka uvedeného v písmenu a);
          c) plnotučný jogurt vyrobený z mléka uvedeného v písmenu a).
          Kategorie II
          a) tepelně ošetřené mléko o obsahu tuku nejméně 3 %;
          b) tepelně ošetřené mléko, čokoládové nebo jinak ochucené, o obsahu nejméně 90 % hmotnostních mléka uvedeného v písmenu a);
          c) "Piimä/filmjölk" nebo jogurt vyrobený z mléka uvedeného v písmenu a).
          Kategorie III
          a) tepelně ošetřené mléko o obsahu tuku nejméně 2,5 %;
          b) tepelně ošetřené mléko, čokoládové nebo jinak ochucené, o obsahu nejméně 90 % hmotnostních mléka uvedeného v písmenu a);
          c) jogurt vyrobený z mléka uvedeného v písmenu a).
          Kategorie IV
          a) tepelně ošetřené mléko o obsahu tuku nejméně 2,0 %;
          b) tepelně ošetřené mléko, čokoládové nebo jinak ochucené, o obsahu nejméně 90 % hmotnostních mléka uvedeného v písmenu a);
          c) jogurt vyrobený z mléka uvedeného v písmenu a).
          Kategorie V
          a) tepelně ošetřené polotučné mléko, které splňuje požadavky čl. 3 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 2597/97, pokud jde o obsah tuku;
          b) tepelně ošetřené polotučné mléko, čokoládové nebo jinak ochucené, o obsahu nejméně 90 % hmotnostních polotučného mléka uvedeného v písmenu a);
          c) polotučný jogurt vyrobený z mléka uvedeného v písmenu a);
          d) "Piimä/fil" o obsahu tuku nejméně 1,5 %.
          Kategorie VI
          a) tepelně ošetřené mléko o obsahu tuku nejméně 1 %;
          b) tepelně ošetřené mléko, čokoládové nebo jinak ochucené, o obsahu nejméně 90 % hmotnostních mléka uvedeného v písmenu a);
          c) jogurt vyrobený z mléka uvedeného v písmenu a).
          Kategorie VII
          a) tepelně ošetřené odstředěné mléko, které splňuje požadavky čl. 3 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 2597/97, pokud jde o obsah tuku;
          b) tepelně ošetřené odstředěné mléko, čokoládové nebo jinak ochucené, o obsahu nejméně 90 % hmotnostních polotučného mléka uvedeného v písmenu a);
          c) nízkotučný jogurt vyrobený z mléka uvedeného v písmenu a);
          d) "Piimä/fil" o obsahu tuku méně než 1,5 %.
          Kategorie VIII
          Neochucené [1] čerstvé a tavené sýry o obsahu tuku v sušině nejméně 40 % hmotnostních.
          Kategorie IX
          Ostatní sýry jiné než čerstvé nebo tavené, o obsahu tuku v sušině nejméně 45 % hmotnostních.
          Kategorie X
          Sýr "grana padano".
          Kategorie XI
          Sýr "parmigiano-reggiano".
          Kategorie XII
          Sýr "Halloumi".
          [1] Pro účely této kategorie se neochuceným sýrem rozumí sýr vyrobený výhradně z mléka, přičemž je povoleno přidání látek potřebných k jeho výrobě, pokud se tyto látky nepoužijí jako částečná nebo úplná náhrada mléčné složky.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          A. Částky podpory na období od 1. května 2004 do 30. června 2004 činí:
          a) 23,24 EUR na 100 kg pro produkty kategorie I,
          b) 21,82 EUR na 100 kg pro produkty kategorie II,
          c) 20,41 EUR na 100 kg pro produkty kategorie III,
          d) 19,00 EUR na 100 kg pro produkty kategorie IV,
          e) 17,58 EUR na 100 kg pro produkty kategorie V,
          f) 16,17 EUR na 100 kg pro produkty kategorie VI,
          g) 13,34 EUR na 100 kg pro produkty kategorie VII,
          h) 69,72 EUR na 100 kg pro produkty kategorie VIII,
          i) 177,79 EUR na 100 kg pro produkty kategorie IX,
          j) 197,54 EUR na 100 kg pro produkty kategorie X,
          k) 217,29 EUR na 100 kg pro produkty kategorie XI,
          l) 174,30 EUR na 100 kg pro produkty kategorie XII,
          B. Částky podpory na období od 1. července 2004 do 30. června 2005 činí:
          a) 21,69 EUR na 100 kg pro produkty kategorie I,
          b) 20,39 EUR na 100 kg pro produkty kategorie II,
          c) 19,08 EUR na 100 kg pro produkty kategorie III,
          d) 17,78 EUR na 100 kg pro produkty kategorie IV,
          e) 16,47 EUR na 100 kg pro produkty kategorie V,
          f) 15,17 EUR na 100 kg pro produkty kategorie VI,
          g) 12,56 EUR na 100 kg pro produkty kategorie VII,
          h) 65,07 EUR na 100 kg pro produkty kategorie VIII,
          i) 165,93 EUR na 100 kg pro produkty kategorie IX,
          j) 184,37 EUR na 100 kg pro produkty kategorie X,
          k) 202,80 EUR na 100 kg pro produkty kategorie XI,
          l) 162,68 EUR na 100 kg pro produkty kategorie XII,
          C. Částky podpory na období od 1. července 2005 do 30. června 2006 činí:
          a) 20,16 EUR na 100 kg pro produkty kategorie I,
          b) 18,95 EUR na 100 kg pro produkty kategorie II,
          c) 17,76 EUR na 100 kg pro produkty kategorie III,
          d) 16,57 EUR na 100 kg pro produkty kategorie IV,
          e) 15,39 EUR na 100 kg pro produkty kategorie V,
          f) 14,17 EUR na 100 kg pro produkty kategorie VI,
          g) 11,78 EUR na 100 kg pro produkty kategorie VII,
          h) 63,48 EUR na 100 kg pro produkty kategorie VIII,
          i) 161,87 EUR na 100 kg pro produkty kategorie IX,
          j) 179,86 EUR na 100 kg pro produkty kategorie X,
          k) 197,85 EUR na 100 kg pro produkty kategorie XI,
          l) 158,70 EUR na 100 kg pro produkty kategorie XII,
          D. Částky podpory na období od 1. července 2006 do 30. června 2007 činí:
          a) 18,61 EUR na 100 kg pro produkty kategorie I,
          b) 17,52 EUR na 100 kg pro produkty kategorie II,
          c) 16,43 EUR na 100 kg pro produkty kategorie III,
          d) 15,34 EUR na 100 kg pro produkty kategorie IV,
          e) 14,25 EUR na 100 kg pro produkty kategorie V,
          f) 13,16 EUR na 100 kg pro produkty kategorie VI,
          g) 10,97 EUR na 100 kg pro produkty kategorie VII,
          h) 55,83 EUR na 100 kg pro produkty kategorie VIII,
          i) 142,37 EUR na 100 kg pro produkty kategorie IX,
          j) 158,19 EUR na 100 kg pro produkty kategorie X,
          k) 174,00 EUR na 100 kg pro produkty kategorie XI,
          l) 139,58 EUR na 100 kg pro produkty kategorie XII,
          E. Částky podpory na období od 1. července 2007 dále činí:
          a) 18,15 EUR na 100 kg pro produkty kategorie I,
          b) 17,12 EUR na 100 kg pro produkty kategorie II,
          c) 16,10 EUR na 100 kg pro produkty kategorie III,
          d) 15,07 EUR na 100 kg pro produkty kategorie IV,
          e) 14,04 EUR na 100 kg pro produkty kategorie V,
          f) 13,01 EUR na 100 kg pro produkty kategorie VI,
          g) 10,96 EUR na 100 kg pro produkty kategorie VII,
          h) 54,45 EUR na 100 kg pro produkty kategorie VIII,
          i) 138,85 EUR na 100 kg pro produkty kategorie IX,
          j) 154,28 EUR na 100 kg pro produkty kategorie X,
          k) 169,70 EUR na 100 kg pro produkty kategorie XI,
          l) 136,13 EUR na 100 kg pro produkty kategorie XII.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.