Nařízení Komise (ES) č. 819/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se zavádějí veřejné dražby alkoholu vinného původu určeného k použití v Evropském společenství jako bioethanol

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 819/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 819/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým se zavádějí veřejné dražby alkoholu vinného původu určeného k použití v Evropském společenství jako bioethanol
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], a zejména na článek 33 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu [2], stanoví mimo jiné prováděcí pravidla pro odbyt zásob alkoholu získaného destilací podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999, které jsou v držení intervenčních agentur.
          (2) V souladu s články 92 a 93 nařízení (ES) č. 1623/2000 je třeba zahájit veřejné dražby alkoholu vinného původu určeného k použití v odvětví pohonných hmot Evropského společenství, aby tak došlo ve Společenství ke snížení intervenčních zásob alkoholu vinného původu a aby se tak do jisté míry zajistilo zásobování podniků schválených podle článku 92 nařízení (ES) č. 1623/2000. Zásoby alkoholu vinného původu ve Společenství skladovaného členskými státy pocházejí z destilace podle článků 35, 36 a 39 nařízení Rady (EHS) č. 822/87 ze dne 16. března 1987 o společné organizaci trhu s vínem [3] a podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999.
          (3) Od 1. ledna 1999 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro [4] musí být ceny nabídek a jistoty vyjádřeny v eurech a platby musí být rovněž uskutečňovány v eurech.
          (4) Protože existuje riziko podvodů nahrazením alkoholu, jeví se nutným posílit kontroly na místě konečného určení alkoholu a zároveň umožnit intervenčním agenturám, aby žádaly o pomoc mezinárodní kontrolní společnosti a kontrolovaly prodávaný alkohol pomocí rozboru měřením nukleární magnetické rezonance.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,
          PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
          Článek 1
          1. Zavádějí se veřejné dražby alkoholu vinného původu určeného ve Společenství k použití v odvětví pohonných hmot, dražba se vztahuje na pět šarží s čísly 30/2004 ES, 31/2004 ES, 32/2004 ES, 33/2004 ES a 34/2004 ES), přičemž každá v příslušném pořadí obsahuje 220000 hektolitrů, 80000 hektolitrů, 100000 hektolitrů, 30000 hektolitrů a 40000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových.
          2. Alkohol pochází z destilace podle článků 27 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999 a je v držení francouzských, španělských a italských intervenčních agentur.
          3. Umístění a označení nádrží, které tvoří šarže, množství alkoholu v každé nádrži, obsah alkoholu a jeho charakteristické vlastnosti jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.
          4. Šarže jsou přidělovány podnikům schváleným podle článku 92 nařízení (ES) č. 1623/2000.
          Článek 2
          Veškerá sdělení ohledně této veřejné dražby se zasílají tomuto odboru Komise:
          Evropská komise
          Generální ředitelství pro zemědělství oddělení D-4
          Rue de la Loi/Wetstraat 200
          B-1049
          Brusel
          Fax: (32-2) 295 92 52
          E-mail: agri-d4@cec.eu.int
          Článek 3
          Veřejné dražby probíhají v souladu s články 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 a 101 nařízení (ES) č. 1623/2000 a s článkem 2 nařízení (ES) č. 2799/98.
          Článek 4
          Cena alkoholu v rámci této veřejné dražby činí 19 EUR za hektolitr alkoholu o 100 % objemových.
          Článek 5
          Alkohol musí být převzat nejpozději do osmi měsíců od data oznámení rozhodnutí Komise o přidělení.
          Článek 6
          Jistota na řádné provedení se stanovuje ve výši 30 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových. Jestliže nebyla poskytnuta trvalá jistota, podniky, jimž byly šarže přiděleny, poskytnou před převzetím alkoholu, nejpozději však dnem vystavení dokladu o převzetí, u příslušné intervenční agentury jistotu na řádné provedení, která zajistí, že dotčený alkohol bude použit jako bioethanol v odvětví pohonných hmot.
          Článek 7
          Podniky schválené podle článku 92 nařízení (ES) č. 1623/2000 mohou během 30 dnů od oznámení veřejné dražby obdržet od dotyčné intervenční agentury oproti platbě 10 EUR za litr vzorky alkoholu nabízeného k prodeji. Po uplynutí této lhůty lze vzorky obdržet v souladu s čl. 98 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1623/2000. Vzorky vydané schváleným podnikům nesmí přesáhnout pět litrů na jednu nádrž.
          Článek 8
          Intervenční agentury členských států, ve kterých je skladován alkohol nabízený k prodeji, provedou vhodné kontroly, aby tak ověřily povahu alkoholu v době před jeho konečným použitím. Za tímto účelem mohou:
          a) použít přiměřeně ustanovení článku 102 nařízení (ES) č. 1623/2000;
          b) provést kontrolu vzorků prostřednictvím rozboru měřením nukleární magnetické rezonance, aby ověřily povahu alkoholu v době jeho konečného použití.
          Náklady s tím spojené hradí podnik, kterému se alkohol prodává.
          Článek 9
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1795/2003 (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13).
          [2] Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1710/2003 (Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 98).
          [3] Úř. věst. L 84, 27.3.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1677/1999 (Úř. věst. L 199, 30.7.1999, s. 8).
          [4] Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          VEŘEJNÉ DRAŽBY ALKOHOLU VINNÉHO PŮVODU URČENÉHO K POUŽITÍ VE SPOLEČENSTVÍ JAKO BIOETHANOL
          Čísla 30/2004 ES, 31/2004 ES, 32/2004 ES, 33/2004 ES a 34/2004 ES
          I. Místo skladování, množství a vlastnosti alkoholu určeného k prodeji
          Členský stát a číslo šarže | Umístění | Číslo sudu | Množství (hektolitry alkoholu o 100 % objemových) | Odkaz na nařízení (ES) č. 1493/1999 (články) | Typ alkoholu | Podniky schválené podle článku 92 nařízení (ES) č. 1623/2000 |
          Španělsko šarže č. 30/200 4 ES | Tarancon | A-9 | 24201 | 27 | Surový | Bioetanol Galicia SA |
          B-9 | 24464 | 27 | Surový |
          A-2 | 22231 | 27 | Surový |
          A-3 | 24399 | 27 | Surový |
          A-6 | 24550 | 27 | Surový |
          B-1 | 24692 | 27 | Surový |
          B-2 | 24710 | 27 | Surový |
          B-3 | 24716 | 27 | Surový |
          B-4 | 24861 | 27 | Surový |
          B-5 | 1176 | 27 | Surový |
          Celkem | | 220000 | | |
          Španělsko šarže č. 31/200 4 ES | Tarancon Tomelloso | A-1 | 24191 | 27 | Surový | Ecocar-burantes españoles SA |
          A-2 | 2297 | 27 | Surový |
          5 | 53512 | 27 | Surový |
          Celkem | | 80000 | | |
          FRANCIE šarže č. 32/200 4 ES | Onivins-Port la Nouvelle Av. Adolphe Turrel BP 62 11210 Port la Nouvelle | 8 | 3765 | 27 | Surový | Ecocar-burantes españoles SA |
          4 | 47890 | 27 | Surový |
          3 | 48345 | 27 | Surový |
          Celkem | | 100000 | | |
          FRANCIE šarže č. 33/200 4 ES | Deulep Bld Chanzy 30800 Saint Gilles du Gard | 501 | 8830 | 30 | Surový | Sekab (Svensk Etanolkemi AB) |
          502 | 8750 | 30 | Surový |
          604 | 3460 | 27 | Surový |
          503 | 8960 | 27 | Surový |
          Celkem | | 30000 | | |
          ITÁLIE šare č. 34/2004 ES | Caviro (Faenza) | | 29153,12 | 27 | Surový | Altia Corporation |
          | 10846,88 | 27 | Surový |
          Celkem | | 40000 | | |
          II. Adresa francouzské intervenční agentury:
          Onivins-Libourne
          Délégation nationale
          17 avenue de la Ballastière
          boîte postale 231
          F-33505
          Libourne Cedex
          Tel.: (33-5) 57 55 20 00
          Telex: 57 20 25
          Fax: (33-5) 57 55 20 59
          III. Adresa španělské intervenční agentury:
          FEGA
          Beneficencia 8
          E-28004
          Madrid
          Tel.: (34) 913 47 65 00
          Telex: 234 27 FEGA
          Fax: (34) 915 21 98 32
          IV. Adresa italské intervenční agentury:
          AGEA,via Palestro 81
          I-00185
          Roma
          Tel.: (39) 064 94 99 91
          Telex: 62 00 64/62 06 17/62 03 31
          Fax: (39) 064 45 39 40/445 46 93
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.