Nařízení Komise (ES) č. 820/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2287/2003, pokud jde o rybolovná práva pro tresku modravou v některých oblastech

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 820/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 820/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2287/2003, pokud jde o rybolovná práva pro tresku modravou v některých oblastech
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2287/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů [1], a zejména na čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 2287/2003 stanoví možnost zvýšit rybolovná práva Společenství týkající se tresky modravé a sledě, pokud třetí země nezajistí odpovědné řízení těchto populací.
          (2) Faerské ostrovy a Norsko nestanovily pro rok 2004 žádná nejvyšší rybolovná práva pro tresku modravou. Island stanovil rybolovná práva, která daleko převyšují jeho historické odlovy této populace. Lze tedy mít za to, že uvedené třetí země nezajišťují odpovědné řízení populace tresky modravé.
          Do uzavření dlouhodobé dohody o řízení populace tresky modravé s dotčenými pobřežnímu státy je na místě dočasně zvýšit kvótu Společenství, která činí 350000 tun v oblastech II (mezinárodní vody), IIa (vody Společenství), Severní moře (vody Společenství), V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, CECAF 34.1.1 (vody Společenství).
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro rybolov a akvakulturu.
          (4) Nařízení (ES) č. 2278/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy IB a IC nařízení (ES) č. 2287/2003 se mění podle přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 344, 31.12.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Přílohy nařízení (ES) č. 2287/2003 se mění takto:
          1. V příloze IB:
          Položky týkající se druhu treska modravá v oblastech:
          IIa (vody Společenství), Severní moře (vody Společenství),
          V, VI, VII, XII a XIV,
          VIIIa, b, d, e,
          VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1
          se nahrazují tímto:
          Druh | Treska modravá Micromesistius poutassou | Oblast: | IIa (vody Společenství), Severní moře (vody Společenství) WHB/2AC4-C |
          Dánsko | 97058 | | |
          Německo | 160 | | |
          Nizozemsko | 294 | | |
          Švédsko | 313 | | |
          Spojené království | 2141 | | |
          Společenství | 99966 | | |
          Norsko | 40000 | | |
          TAC | není použitelný | | Analytický TAC, na který se použijí odpočty uvedené v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96. |
          V rámci výše uvedených kvót jsou odlovy v následujících oblastech omezeny na níže uvedená množství:
          Norsko | IVa40 000WHB/04A-C |
          Druh | Treska modravá Micromesistius poutassou | Oblast: | V, VI, VII, XII a XIV WHB/571214 |
          Dánsko | 8031 | | |
          Německo | 31087 | | |
          Španělsko | 51812 | | |
          Francie | 43263 | | |
          Irsko | 62174 | | |
          Nizozemsko | 97665 | | |
          Portugalsko | 3886 | | |
          Spojené království | 90671 | | |
          Společenství | 388589 | | |
          Norsko | 120000 | | |
          Faerské ostrovy | 45000 | | |
          TAC | není použitelný | | Analytický TAC, na který se použijí odpočty uvedené v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96. |
          Zvláštní podmínky:
          Jakákoliv část výše uvedených kvót může být odlovena v divizi ICES Vb (vody Společenství), podoblastech VI, VII, XII a XIV.
          Druh | Treska modravá Micromesistius poutassou | Oblast: | VIIIa, b, d, e WHB/8ABDE |
          Španělsko | 19993 | | |
          Francie | 15513 | | |
          Portugalsko | 2999 | | |
          Spojené království | 14477 | | |
          Společenství | 52982 | | |
          TAC | není použitelný | | Analytický TAC, na který se použijí odpočty uvedené v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96. |
          Druh | Treska modravá Micromesistius poutassou | Oblast: | VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody Společenství) WHB/8C3411 |
          Španělsko | 87970 | | |
          Portugalsko | 21993 | | |
          Společenství | 1099631 | | |
          TAC | není použitelný | | Analytický TAC, na který se použijí odpočty uvedené v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96. |
          2. V příloze IC:
          Položka týkající se druhu treska modravá v oblasti I, II (mezinárodní vody) se nahrazuje tímto:
          Druh | Treska modravá Micromesistius poutassou | Oblast: | I, II (mezinárodní vody) |
          Společenství | 70000 | | |
          TAC | není použitelný | | |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.