Nařízení Rady (ES) č. 821/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2229/2003 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu křemíku pocházejícího z Ruska a o konečném výběru uloženého prozatímního cla

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 821/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 821/2004
          ze dne 26. dubna 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2229/2003 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu křemíku pocházejícího z Ruska a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na články 8 a 9 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rada nařízením (ES) č. 2229/2003 [2] uložila konečné antidumpingové clo z dovozů křemíku pocházejícího z Ruska (dále jen "konečné nařízení").
          (2) Společnosti SKU LLC, Sual-Kremny-Ural a ZAO KREMNY, spolupracující vyvážející výrobci z Ruska, kteří patří do SUAL Holding Group, spolu se svým spřízněným obchodníkem, ASMP GmbH, ve Švýcarsku (SKU LLC, Sual-Kremny-Ural; ZAO KREMNY a ASMP GmbH uváděny dále jen pod společným názvem "společnost"), nabídly přijatelný závazek před zveřejněním konečných nálezů, avšak v době, kdy již nebylo administrativně možné zahrnout jeho přijetí do konečného nařízení.
          (3) Komise rozhodnutím 2004/445/ES [3] přijala závazek nabídnutý společností. Důvody pro přijetí tohoto závazku jsou uvedeny ve zmíněném rozhodnutí. Rada uznává, že upravená nabídka závazku vylučuje škodlivý vliv dumpingu a minimalizuje nebezpečí obcházení formou vzájemné kompenzace cen s jinými výrobky.
          (4) Vzhledem k přijetí závazku je nezbytné odpovídajícím způsobem změnit nařízení (ES) č. 2229/2003,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2229/2003 se mění takto:
          1. Dosavadní článek 2 se označuje jako článek 3 a dosavadní článek 3 se označuje jako článek 4.
          2. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 2
          1. Dovozy prohlášené k propuštění do volného oběhu společnostmi, které nabídly závazky, jež byly přijaty rozhodnutím Komise 2004/445/ES [4] a jsou v uvedeném rozhodnutí uvedeny, se osvobozují od antidumpingových cel uložených článkem 1, pokud jsou vyrobeny, odeslány a fakturovány přímo uvedenými společnostmi prvnímu nezávislému zákazníkovi ve Společenství, a za předpokladu, že jsou doprovázeny obchodní fakturou, která obsahuje přinejmenším údaje uvedené v příloze, a osvědčením, které uvádí chemickou analýzu každého stupně dotyčného výrobku uvedeného na obchodní faktuře.
          2. Další podmínkou osvobození od cla je, že deklarované zboží předložené k proclení musí přesně odpovídat popisu na obchodní faktuře a osvědčení o chemické analýze."
          3. Doplňuje se příloha, která zní:
          PŘÍLOHA
          Na obchodní faktuře doprovázející zásilky křemíku prodávaného do Společenství, které jsou předmětem závazku, musejí být uvedeny tyto údaje:
          1. nadpis "OBCHODNÍ FAKTURA DOPROVÁZEJÍCÍ ZBOŽÍ, KTERÉ JE PŘEDMĚTEM ZÁVAZKU",
          2. název společnosti uvedené v čl. 2 odst. 1, která fakturu vystavila,
          3. číslo obchodní faktury,
          4. datum vystavení obchodní faktury,
          5. doplňkový kód TARIC, pod nímž má být zboží uvedené na faktuře odbaveno na hranici Společenství,
          6. přesný popis zboží, včetně
          - kódového čísla výrobku (KČV),
          - popisu zboží odpovídajícího KČV,
          - kódového čísla výrobku společnosti (KČVS),
          - kódu KN,
          - množství (v tunách),
          7. popis obchodních podmínek, včetně
          - ceny za tunu,
          - použitelných platebních podmínek,
          - použitelných dodacích podmínek,
          - celkových slev a rabatů,
          8. název nezávislého zákazníka ve Společenství, přímo na něhož společnost vystavila fakturu,
          9. jméno odpovědného pracovníka prodávající společnosti, který vystavil obchodní fakturu a toto podepsané prohlášení:
          "Já, níže podepsaný, potvrzuji, že prodej pro přímý vývoz zboží do Evropské unie, uvedeného na této faktuře, se provádí v rozsahu a za podmínek závazku nabídnutého společností (jméno společnosti) a přijatého Evropskou komisí rozhodnutím… (číslo a datum rozhodnutí). Prohlašuji, že údaje uvedené na této faktuře jsou úplné a správné."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 26. dubna 2004.
          Za Radu
          předseda
          B. Cowen
          [1] Úř. věst. L 59, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          [2] Úř. věst. L 339, 24.12.2003, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 114.
          [4] Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 114.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.