Nařízení Rady (ES) č. 823/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2604/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Thajska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 823/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 823/2004
          ze dne 26. dubna 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2604/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Thajska
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1], (dále jen "základní nařízení"), a zejména na čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci s Poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. PLATNÁ OPATŘENÍ
          (1) V současnosti je platným opatřením konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 2604/2000, [2] podle kterého dovozy některých polyethylentereftalátů (dále jen "dotyčný výrobek") pocházejících z Thajska, do Společenství, podléhají clu ve formě specifické částky 83,2 EUR za tunu. Podle téhož nařízení byla antidumpingová cla uložena i na dovozy dotyčného výrobku z Indie, Indonésie, Malajsie, Korejské republiky a Tchaj-wanu.
          (2) Je třeba poznamenat, že dovozy pocházející z Thajska podléhají rovněž konečnému vyrovnávacímu clu ve výši 49,1 EUR za tunu, které bylo uloženo nařízením (ES) č. 2603/2000 [3]. Vyrovnávací cla byla uložena rovněž na dovozy z Indie a Malajsie.
          B. SOUČASNÉ ŠETŘENÍ
          1. Žádost o přezkum
          (3) Komise následně obdržela žádost o zahájení přezkumu nařízení (ES) č. 2604/2000 pro "nového vývozce" podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení od thajského výrobce Indo Pet (Thailand) Ltd (dále jen "Indo Pet"). Tato společnost tvrdila, že není spojena s žádným z vyvážejících výrobců v Thajsku, na které se vztahují platná antidumpingová opatření týkající se dotyčného výrobku. Dále tvrdila, že dotyčný výrobek nevyvážela během původního období šetření (tj. od 1. října 1998 do 30. září 1999), ale že od té doby dotyčný výrobek do Společenství vyvezla.
          (4) Je třeba poznamenat, že Komise současně od téhož thajského výrobce obdržela žádost o zahájení zrychleného přezkumu nařízení (ES) č. 2603/2000. Toto souběžně probíhající řízení je předmětem samostatného nařízení Rady.
          2. Zahájení přezkumu pro "nového vývozce"
          (5) Komise přezkoumala důkazy předložené dotyčným thajským vyvážejícím výrobcem a uznala je za dostatečné k odůvodnění zahájení přezkumu v souladu s čl. 11 odst. 4 základního nařízení. Po konzultaci s Poradním výborem a poté, co dotyčný průmysl Společenství dostal příležitost k vyjádření, zahájila Komise nařízením (ES) č. 1292/2003 přezkum nařízení (ES) č. 2604/2000, pokud jde o Indo Pet, a zahájila své šetření.
          (6) Na základě nařízení, kterým byl zahájen přezkum, bylo antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 2604/2000, pokud jde o dovozy dotyčného výrobku, vyráběného dotyčnou společností, zrušeno. Současně s tím dostaly celní orgány na základě čl. 14 odst. 5 základního nařízení pokyn, aby podnikly příslušné kroky k evidenci takových dovozů.
          3. Dotyčný výrobek
          (7) Výrobek, který je předmětem současného přezkumu, je shodný jako v původním šetření, tj. polyetyléntereftalát (PET) s viskozitním číslem nejméně 78 ml/g podle DIN (Deutsche Industrienorm) 53728. V současnosti je zařazen do kódu KN 39076020.
          4. Dotčené strany
          (8) Komise úředně informovala dotyčnou společnost a zástupce vyvážející země o zahájení přezkumu. Dále poskytla ostatním přímo dotčeným stranám příležitost vyjádřit písemně svá stanoviska a požádat o slyšení. Žádná takováto žádost však nebyla obdržena.
          (9) Komise rovněž zaslala dotyčné společnosti dotazník a obdržela ve stanovené lhůtě odpověď. Komise vyhledala a ověřila veškeré informace považované za nezbytné pro určení subvencování a v prostorách dotyčné společnosti byla provedena inspekční návštěva.
          5. Období šetření
          (10) Šetření dumpingu se týkalo období od 1. ledna 2002 do 31. března 2003 (dále jen "období šetření").
          6. Metodika
          (11) Při současném šetření byla použita stejná metodika jako při původním šetření.
          C. ROZSAH PŘEZKUMU
          (12) Jelikož nebyla v žádosti o šetření podána žádná žádost o přezkum zjištění ohledně újmy, byl přezkum omezen na dumping.
          D. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
          (13) Šetření potvrdilo, že dotyčná společnost nevyvážela dotyčný výrobek během původního období šetření a že začala vyvážet do Společenství až po tomto období.
          (14) Indo Pet byla dále podle předložených dokladů schopna uspokojivě doložit, že nemá přímé ani nepřímé vazby s žádným z thajských vyvážejících výrobců, na něž se vztahují platná antidumpingová opatření týkající se dotyčného výrobku.
          (15) Pro informaci je třeba poznamenat, že dotyčný vývozce je nicméně spojen s jiným vyvážejícím výrobcem se sídlem v Indonésii, na kterého se rovněž vztahuje antidumpingové clo na dovozy téhož výrobku do Společenství. Šetření ukázalo, že po současném období šetření tento indonéský vyvážející výrobce zřídil továrnu v Thajsku, která se pro Indo Pet stala výhradním zdrojem dodávek základních surovin používaných k výrobě dotyčného výrobku. Tyto suroviny představují okolo 90 % celkových nákladů na výrobu dotyčného výrobku.
          (16) Komise prošetřila, zda jsou množství vyvážená dotyčným thajským vyvážejícím výrobcem a jejich odpovídající ceny dostatečně významné, aby vytvořily reprezentativní základ pro posouzení, zda se jedná o dumping či nikoli.
          (17) V průběhu šetření bylo zjištěno, že během období šetření byly zaznamenány pouze dvě prodejní transakce do Společenství, a to v objemu 40 a 20 tun. Tyto dvě transakce představovaly v tomtéž období 0,1 % celkového objemu prodeje společnosti a 0,4 % jejího celkového objemu vývozu.
          (18) Tyto prodejní transakce se uskutečnily v únoru a březnu 2002, tj. krátce předtím, než Indo Pet poprvé kontaktovala Komisi s cílem požádat o přezkum pro "nového vývozce". Pro informaci je třeba poznamenat, že od uvedené doby až do inspekce na místě Indo Pet nezaznamenala žádné další vývozní prodeje do Společenství.
          (19) Pokud jde o ceny, šetření ukázalo, že u obou výše uvedených transakcí byla vývozní cena Společenství za třídu PET nejčastěji prodávanou na domácích i vývozních trzích asi o 45 % vyšší, než průměrná vývozní cena Indo Pet pro země, které nejsou členy EU.
          (20) Pokud se vezmou v úvahu pouze vývozní prodeje do zemí sousedících s EU, které se brzy stanou členy Společenství a které jsou částečně zásobovány obchodníky se sídlem ve Společenství, bylo dokonce zjištěno, že cena dvou dotyčných transakcí do Společenství byla asi o 60 % vyšší než tyto vývozy. Během období šetření byly dotyčné prodejní transakce v případě výše uvedených zemí podstatně vyšší, pokud jde o objem, než vývozní transakce do Společenství, a tudíž pravděpodobně lépe odrážejí úroveň vývozní ceny obvykle používanou společností Indo Pet.
          (21) Šetření konečně odhalilo, že celková vývozní cena Indo Pet nebyla v průměru pouze nižší než její domácí cena, ale že byla rovněž nižší než výrobní náklady.
          (22) Z výše uvedených důvodů se má za to, že uvedené dvě vývozní transakce do Společenství během období šetření nebyly dostatečně významné, aby vytvořily reprezentativní základ pro posouzení existence dumpingu. Má se tudíž za to, že výše cla by měla zůstat ve výši stanovené při původním šetření.
          E. ZMĚNA PŘEZKOUMÁVANÝCH OPATŘENÍ
          (23) Vzhledem k výše uvedenému se má za to, že by mělo individuální konečné antidumpingové clo pro dotyčného vývozce zůstat na úrovni konečného celostátního antidumpingového cla stanoveného při původním šetření, tj. 14,2 %.
          (24) Původní šetření však došlo k závěru, že je vhodné uložit clo ve formě specifické částky za tunu, jelikož ceny PET mohou kolísat podle vývoje cen ropy a značně tak ovlivnit výši cla. Stejná metodika by se měla použít během současného šetření. Sazba konečného individuálního antidumpingového cla, která se použije na čistou cenu franko hranice Společenství před proclením u výrobků vyráběných dotyčným vyvážejícím výrobcem, by tudíž měla být 83,2 EUR za tunu.
          (25) V souladu s čl. 14 odst. 1 základního nařízení nesmí být na jeden výrobek současně uloženo antidumpingové i vyrovnávací clo, aby se napravila táž situace, která vzniká jak dumpingem, tak poskytnutím vývozní subvence. Jelikož by antidumpingové clo mělo být uloženo na dovozy dotyčného výrobku, je nezbytné určit, zda a do jaké míry subvenční a dumpingové rozpětí vznikají z téže situace.
          (26) Při souběžném šetření uvedeném ve 4. bodě odůvodnění subvence zjištěné pro dotyčného vyvážejícího výrobce nejsou vývozními subvencemi, a má se tudíž za to, že neovlivnily vývozní cenu a odpovídající dumpingové rozpětí. V důsledku toho lze společně s antidumpingovým clem uložit i vyrovnávací clo, pokud podle čl. 9 odst. 4 základního nařízení obě cla dohromady nepřesahují rozpětí pro odstranění újmy ve výši 22,6 %, stanovené pro Thajsko v rámci původního šetření. V tomto případě tato situace nenastává a mělo by tedy být uloženo vyrovnávací i antidumpingové clo.
          F. VÝBĚR ANTIDUMPINGOVÉHO CLA SE ZPĚTNOU PLATNOSTÍ
          (27) Jelikož výsledkem přezkumu bylo v souvislosti s dotyčnou společností určení dumpingu, mělo by se antidumpingové clo použitelné pro tuto společnost rovněž vybrat se zpětnou platností od data zahájení tohoto přezkumu u dovozů, které byly předmětem evidence podle článku 3 nařízení (ES) č. 1292/2003.
          G. OZNÁMENÍ A DOBA TRVÁNÍ OPATŘENÍ
          (28) Dotyčná společnost a všechny další zainteresované strany byly informovány o skutečnostech a úvahách, na jejichž základě bylo rozhodnuto uložit konečné antidumpingové clo na její dovozy dotyčného výrobku do Společenství.
          (29) Tento přezkum neovlivní datum pozbytí platnosti nařízení (ES) č. 2604/2000 podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení.
          (30) Nařízení (ES) č. 2604/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. V tabulce v čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 2604/2000 se doplňuje nový řádek, který zní:
          "Země | Společnost | Konečné clo (EUR za tunu) | Doplňkový kód Taric |
          Thajsko | Indo Pet (Thailand) Ltd | 83,2 | A468" |
          2. Uložené clo se rovněž vybere zpětně z dovozů dotyčného výrobku, které byly evidovány podle článku 3 nařízení (ES) č. 1292/2003.
          3. Pokud není uvedeno jinak, použijí se platná ustanovení týkající se cel.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 26. dubna 2004.
          Za Radu
          předseda
          B. Cowen
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          [2] Úř. věst. L 301, 30.11.2000, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1292/2003 (Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 20).
          [3] Úř. věst. L 301, 30.11.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 822/2004 (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 3).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.