Nařízení Rady (ES) č. 825/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu systémů televizních kamer pocházejících z Japonska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 825/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 825/2004
          ze dne 26. dubna 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu systémů televizních kamer pocházejících z Japonska
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"),
          s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. PŘEDCHOZÍ POSTUPY
          (1) Nařízením (ES) č. 1015/94 [2] uložila Rada konečné antidumpingové clo na dovozy televizních kamerových systémů pocházejících z Japonska.
          (2) Rada v čl. 1 odst. 3 písm. e) nařízení č. 1015/94 konkrétně vyjmula z oblasti působnosti antidumpingového cla kamerové systémy uvedené v příloze uvedeného nařízení (dále jen "příloha"), které představují špičkové profesionální kamerové systémy, jež z technického hlediska spadají do definice výrobku podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1015/94, ale které nelze považovat za systémy televizních kamer.
          (3) V říjnu 1995 Rada nařízením (ES) č. 2474/95 [3] změnila nařízení (ES) č. 1015/94, zejména pokud jde o definici obdobného výrobku a pokud jde o některé modely systémů profesionálních kamer, které byly výslovně vyjmuty z konečného antidumpingového cla.
          (4) V říjnu 1997 změnila Rada nařízením (ES) č. 1952/97 [4] v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 384/96 sazby konečného antidumpingového cla pro dvě z dotčených společností, a to pro Sony Corporation a Ikegami Tsushinki Co., Ltd. Dále Rada konkrétně vyjmula z působnosti antidumpingového cla některé nové modely systémů profesionálních kamer tím, že je přidala do přílohy.
          (5) V lednu 1999 a 2000 Rada nařízeními (ES) č. 193/1999 [5] a (ES) č. 176/2000 změnila nařízení (ES) č. 1015/94 tím, že do přílohy přidala některé nástupnické modely systémů profesionálních kamer a vyjmula je tak z používání konečného antidumpingového cla.
          (6) V září 2000 Rada nařízením (ES) č. 2042/2000 [6] v souladu s čl. 11 odst. 2 základního nařízení potvrdila konečná antidumpingová cla uložená nařízením (ES) č. 1015/94.
          (7) V lednu 2001 a v květnu 2001 Rada nařízeními (ES) č. 198/2001 [7] a (ES) č. 951/2001 [8] změnila nařízení (ES) č. 2042/2000 tím, že do přílohy přidala některé nástupnické modely systémů profesionálních kamer a vyjmula je tak z používání konečného antidumpingového cla.
          (8) V září 2001 Rada nařízením (ES) č. 1900/2001 [9] po prozatímním přezkumu v souladu s čl. 11 odst. 3 základního nařízení potvrdila výši konečného antidumpingového cla uloženého vyvážejícímu výrobci Hitachi Denshi Ltd.
          (9) Konečně v září 2002 Rada nařízením (ES) č. 1696/2002 dále změnila nařízení (ES) č. 2042/2000 tím, že do přílohy přidala některé nástupnické modely systémů profesionálních kamer a vyjmula je tak z používání konečného antidumpingového cla.
          B. ŠETŘENÍ OHLEDNĚ NOVÝCH MODELŮ SYSTÉMŮ PROFESIONÁLNÍCH KAMER
          1. Postup
          (10) Tři japonští vyvážející výrobci, Sony Corporation (Sony), Ikegami Tsushinki Co., Ltd (Ikegami) a Matsushita, informovali Komisi, že mají v úmyslu uvést na trh Společenství nové modely systémů profesionálních kamer, a požádali Komisi, aby přidala tyto nové modely systémů profesionálních kamer včetně příslušenství do přílohy, a vyjmula je tak z působnosti antidumpingových cel.
          (11) Komise v souladu s tím informovala průmysl Společenství a zahájila šetření, jehož cílem bylo pouze určit, zda posuzované výrobky spadají do působnosti antidumpingových cel, a zda by se v souladu s tím měla změnit příslušná část nařízení (ES) č. 2042/2000.
          2. Modely, jež byly předmětem šetření
          (12) Byly přijaty žádosti o vyjmutí pro tyto modely kamerových systémů, dodané s odpovídajícími technickými informacemi:
          i) Sony:
          - jednotka dálkového ovládání RM-M7E;
          ii) Ikegami:
          - hlava kamery HDL-20,
          - hlava kamery MKC-501,
          - hlava kamery MKC-501B;
          iii) Matsushita:
          - hlava kamery AW-E650,
          - hlava kamery AW-E655,
          - hlava kamery AW-E750.
          Všechny výše uvedené modely byly prezentovány buď jako součást systémů profesionálních kamer určených pro profesionální videotrh, nebo jako nástupnické modely profesionálních kamer již vyjmutých z platného antidumpingového opatření.
          3. Zjištění
          (13) Komise provedla technické šetření. Z této analýzy vyplynulo, že žádný z výše uvedených modelů není možné zařadit jako systém kamer pro vysílání nebo jako systém televizních kamer.
          i) Jednotka dálkového ovládání RM-M7E (Sony), hlava kamery AW-E650, AW-E655 a AW-E750 (Matsushita)
          (14) Bylo zjištěno, že jednotka dálkového ovládání RM-M7E, hlava kamery AW-E650, AW-E655 a AW-E750 jsou systémy profesionálních kamer spadající do čl. 1 odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 2042/2000. Měly by proto být přidány do přílohy, aby mohly být vyjmuty z konečného cla.
          (15) V souladu se zavedenou praxí institucí Společenství by měly být všechny výše uvedené modely vyjmuty z cla od data přijetí příslušné žádosti o vyjmutí službami Komise. Veškeré dovozy těchto modelů kamer dovezených v níže uvedený den nebo později by měly být proto vyjmuty z cla:
          Sony:
          - jednotka dálkového ovládání RM-M7E: 6. srpna 2002;
          Matsushita:
          - hlava kamery AW-E650: 30. října 2003,
          - hlava kamery AW-E655: 30. října 2003,
          - hlava kamery AW-E750: 30. října 2003.
          ii) Hlavy kamery MKC-501 a MKC-501B (Ikegami)
          (16) Pokud jde o model kamery MKC-501 a jeho nástupce MKC-501B, bylo zjištěno, že tyto modely jsou určeny výhradně pro průmyslové a lékařské použití. Jsou součástí řady lékařských kamer Ikegami a jsou zejména určeny pro použití v lékařství. Hlava kamery je tedy "ultrakompaktní" a nefunguje bez příslušné ovládací jednotky kamery. Nelze ji připojit k hledáčku. Připojení k objektivu závitem typu C-mount je vhodné pouze pro průmyslové objektivy, mikroskopy a endoskopy, tzn. že nelze připojit objektivy pro vysílání. Výše uvedené modely jsou navíc pokryty antibakteriálním nátěrem specificky určeným pro použití v lékařském prostředí. Závěr tedy zní, že model MKC-501 a jeho nástupce MKC-501B jsou vyjmuty podle čl. 1 odst. 3 písm. d) nařízení 2042/2000.
          (17) Jelikož oba výše uvedené modely kamer spadají do čl. 1 odst. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 2042/2000, jsou podle definice vyjmuty z konečného antidumpingového cla bez ohledu na datum jejich dovozu.
          iii) Hlava kamery HDL-20 (Ikegami)
          (18) Pokud jde o hlavu kamery HDL-20, bylo zjištěno, že nespadá do popisu výrobku čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 2042/2000. Hlava kamery je zejména vybavena pouze dvěma senzory (2/3 palce), zatímco čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 2042/2000 uvádí, že hlava kamery má "tři nebo více senzorů". Závěr tedy zní, že tento typ kamery nespadá do popisu výrobku, a tudíž nespadá do působnosti antidumpingového cla, takže není nutné výslovné vyjmutí tohoto modelu jeho přidáním do přílohy.
          4. Informace dotčených stran a závěry
          (19) Komise informovala výrobní odvětví Společenství a vývozce systémů televizních kamer o svých zjištěních a poskytla jim příležitost vyjádřit jejich stanoviska. Žádná ze stran vůči zjištěním Komise nevznesla námitky.
          (20) Na základě výše uvedeného by mělo být nařízení (ES) č. 2042/2000 odpovídajícím způsobem změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 2042/2000 se nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          1. Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          2. Toto nařízení se použije pro dovozy těchto modelů, vyráběných a vyvážených do Společenství následujícími vyvážejícími výrobci:
          a) Sony Corporation od 6. srpna 2002:
          - jednotka dálkového ovládání RM-M7E;
          b) Matsushita od 30. října 2003:
          - hlava kamery AW-E650,
          - hlava kamery AW-E655,
          - hlava kamery AW-E750.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 26. dubna 2004.
          Za Radu
          předseda
          B. Cowen
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          [2] Úř. věst. L 111, 30.4.1994, s. 106. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 176/2000 (Úř. věst. L 22, 27.1.2000, s. 29).
          [3] Úř. věst. L 255, 25.10.1995, s. 11.
          [4] Úř. věst. L 276, 9.10.1997, s. 20.
          [5] Úř. věst. L 22, 29.1.1999, s. 10.
          [6] Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 38. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1696/2002 (Úř. věst. L 259, 27.9.2002, s. 1).
          [7] Úř. věst. L 30, 1.2.2001, s. 1.
          [8] Úř. věst. L 134, 17.5.2001, s. 18.
          [9] Úř. věst. L 261, 29.9.2001, s. 3.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PŘÍLOHA
          Seznam systémů profesionálních kamer, které se nepovažují za systémy televizních kamer (systémy kamer pro vysílání) a které jsou z opatření vyjmuty
          Název společnosti | Hlavy kamery | Hledáček | Ovládací jednotka kamery | Provozní ovládací jednotka | Hlavní ovládací jednotka [1] | Kamerové adaptéry |
          Sony | DXC-M7PK DXC-M7P DXC-M7PH DXC-M7PK/1 DXC-M7P/1 DXC-M7PH/1 DXC-327PK DXC-327PL DXC-327PH DXC-327APK DXC-327APL DXC-327AH DXC-537PK DXC-537PL DXC-537PH DXC-537APK DXC-537APL DXC-537APH EVW-537PK EVW-327PK DXC-637P DXC-637PK DXC-637PL DXC-637PH PVW-637PK PVW-637PL DXC-D30PF DXC-D30PK DXC-D30PL DXC-D30PH DSR-130PF DSR-130PK DSR-130PL PVW-D30PF PVW-D30PK PVW-D30PL DXC-327BPF DXC-327BPK DXC-327BPL DXC-327BPH DXC-D30WSP [2] DXC-D35PH [2] DXC-D35PL [2] DXC-D35PK [2] DXC-D35WSPL [2] DSR-135PL [2] | DXF-3000CE DXF-325CE DXF-501CE DXF-M3CE DXF-M7CE DXF-40CE DXF-40ACE DXF-50CE DXF-601CE DXF-40BCE DXF-50BCE DXF-701CE DXF-WSCE [2] DXF-801CE [2] | CCU-M3P CCU-M5P CCU-M7P CUU-M5AP [2] | RM-M7G RM-M7E [2] | - | CA-325P CA-325AP CA-325B CA-327P CA-537P CA-511 CA-512P CA-513 VCT-U14 [2] |
          Ikegami | HC-340 HC-300 HC-230 HC-240 HC-210 HC-390 LK-33 HDL-30MA HDL-37 HC-400 [2] HC-400W [2] HDL-37E HDL-10 HDL-40 | VF15-21/22 VF-4523 VF15-39 VF15-46 [2] VF5040 [2] VF5040W [2] | MA-200/230 MA-200A [2] MA-400 [2] CCU-37 CCU-10 | RCU-240 RCU-390 [2] RCU-400 [2] RCU-240A | - | CA-340 CA-300 CA-230 CA-390 CA-400 [2] CA-450 [2] |
          Hitachi | HV-C10F Z-ONE (L) Z-ONE (H) Z-ONE Z-ONE A (L) Z-ONE A (H) Z-ONE A (F) Z-ONE A Z-ONE B (L) Z-ONE B (H) Z-ONE B (F) Z-ONE B Z-ONE B (M) Z-ONE B (R) FP-C10 (B) FP-C10 (C) FP-C10 (D) FP-C10 (G) FP-C10 (L) FP-C10 (R) FP-C10 (S) FP-C10 (V) FP-C10 (F) FP-C10 FP-C10 A FP-C10 A (A) FP-C10 A (B) FP-C10 A (C) FP-C10 A (D) FP-C10 A (F) FP-C10 A (G) FP-C10 A (H) FP-C10 A (L) FP-C10 A (R) FP-C10 A (S) FP-C10 A (T) FP-C10 A (V) FP-C10 A (W) Z-ONE C (M) Z-ONE C (R) Z-ONE C (F) Z-ONE C HV-C20 HV-C20M Z-ONE-D Z-ONE-D (A) Z-ONE-D (B) Z-ONE-D (C) Z-ONE.DA [2] V-21 [2] V-21W [2] | GM-51 [2] | RC-C1 RC-C10 RU-C10 RU-Z1 (B) RU-Z1 (C) RU-Z1 RC-C11 RU-Z2 RC-Z1 RC-Z11 RC-Z2 RC-Z21 RC-Z2A [2] RC-Z21A [2] RU-Z3 [2] RC-Z3 [2] | - | - | CA-Z1HB CA-C10 CA-C10SP CA-C10SJA CA-C10M CA-C10B CA-Z1A [2] CA-Z31 [2] CA-Z32 [2] CA-ZD1 [2] |
          Matsushita | WV-F700 WV-F700A WV-F700SHE WV-F700ASHE WV-F700BHE WV-F700ABHE WV-F700MHE WV-F350 WV-F350HE WV-F350E WV-F350AE WV-F350DE WV-F350ADE WV-F500HE [1] WV-F-565HE AW-F575HE AW-E600 AW-E800 AW-E800A AW-E650 AW-E655 AW-E750 | WV-VF65BE WV-VF40E WV-VF39E WV-VF65BE [1] WV-VF40E [1] WV-VF42E WV-VF65B AW-VF80 | WV-RC700/B WV-RC700/G WV-RC700A/B WV-RC700A/G WV-RC36/B WV-RC36/G WV-RC37/B WV-RC37/G WV-CB700E WV-CB700AE WV-CB700E [1] WV-CB700AE [1] WV-RC700/B [1] WV-RC700/G [1] WV-RC700A/B [1] WV-RC700A/G [1] WV-RC550/G WV-RC550/B WV-RC700A WV-CB700A WV-RC550 WV-CB550 AW-RP501 AW-RP505 | - | - | WV-AD700SE WV-AD700ASE WV-AD700ME WV-AD250E WV-AD500E [1] AW-AD500AE AW-AD700BSE |
          JVC | KY-35E KY-27ECH KY-19ECH KY-17FITECH KY-17BECH KY-F30FITE KY-F30BE KY-27CECH KH-100U KY-D29ECH | VF-P315E VF-P550E VF-P10E VP-P115E VF-P400E VP-P550BE VF-P116 VF-P116WE [2] VF-P550WE [2] | RM-P350EG RM-P200EG RM-P300EG RM-LP80E RM-LP821E RM-LP35U RM-LP37U RM-P270EG RM-P210E | - | - | KA-35E KA-B35U KA-M35U KA-P35U KA-27E KA-20E KA-P27U KA-P20U KA-B27E KA-B20E KA-M20E KA-M27E |
          | KY-D29WECH [2] | | OTV-SX 2 | | | |
          Olympus | MAJ-387N MAJ-387I | | OTV-S5 OTV-S6 | | | |
          Kamera OTV-SX |
          [1] Rovněž nazývaná hlavní jednotka seřízení (MSU) nebo hlavní ovládací panel (MCP).
          [2] Modely vyjmuté s podmínkou, že odpovídající triax-systém nebo triax-adaptér nebude prodáván na trhu ES.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.