Nařízení Rady (ES) č. 826/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se zakazuje dovoz atlantického tuňáka obecného (Thunnus thynnus) pocházejícího z Rovníkové Guineje a Sierry Leone a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2092/2000

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 826/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 826/2004
          ze dne 26. dubna 2004,
          kterým se zakazuje dovoz atlantického tuňáka obecného (Thunnus thynnus) pocházejícího z Rovníkové Guineje a Sierry Leone a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2092/2000
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rybolovné zdroje, které jsou vyčerpatelným přírodním zdrojem, by měly být v zájmu biologické rovnováhy a potravinového zajištění světa chráněny.
          (2) Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT), jíž je Evropské společenství smluvní stranou, přijala v roce 1994 akční plán s cílem zajistit účinnost programu zachování atlantických tuňáků obecných.
          (3) Smluvní strany ICCAT, jejichž rybáři musejí omezit odlov atlantických tuňáků obecných, mohou účinně řídit dotyčné populace pouze tehdy, pokud všechny nesmluvní strany zabývající se lovem atlantického tuňáka obecného s ICCAT spolupracují a dodržují její opatření pro zachování a řízení.
          (4) Na základě údajů o odlovu, obchodu a o pozorování plavidel označila ICCAT Rovníkovou Guineu a Sierru Leone za země, jejichž plavidla loví atlantické tuňáky obecné způsobem, který snižuje účinnost opatření přijatých uvedenou organizací pro zachování dotyčného druhu.
          (5) Dovoz atlantického tuňáka obecného pocházejícího z Belize, Rovníkové Guineje a Hondurasu je v současné době zakázán nařízením Rady (ES) č. 2092/2000 ze dne 28. září 2000, kterým se zakazují dovozy atlantického tuňáka obecného (Thunnus thynnus) pocházejícího z Belize, Hondurasu a Rovníkové Guineje [1].
          (6) ICCAT zaznamenala posílení spolupráce s Hondurasem pro zachování atlantického tuňáka obecného. Na své výroční schůzi v roce 2001 ICCAT doporučila zrušení zákazu dovozu produktů z atlantického tuňáka obecného v jakékoli podobě, uvaleného na Honduras smluvními stranami.
          (7) ICCAT zaznamenala pokrok ve spolupráci s Belize pro zachování atlantického tuňáka obecného. Na své výroční schůzi v roce 2003 zrušila od 1. ledna 2004 zákaz dovozu produktů z atlantického tuňáka obecného v jakékoliv podobě, uvalený na Belize smluvními stranami.
          (8) Pokusy ICCAT přimět Rovníkovou Guineu a Sierru Leone, aby dodržovaly opatření pro zachování a řízení atlantického tuňáka obecného, zůstaly bezvýsledné.
          (9) ICCAT doporučila smluvním stranám, aby přijaly vhodná opatření k zákazu dovozu produktů z atlantického tuňáka obecného v jakékoli podobě ze Sierry Leone a k pokračujícímu zákazu jejich dovozu z Rovníkové Guineje. Tato opatření se zruší, jakmile se zjistí, že dotyčné země uvedly své rybolovné činnosti v soulad s opatřeními ICCAT. Tato opatření by tudíž měla být provedena Evropským společenstvím, které má v této záležitosti výhradní pravomoc.
          (10) Tato opatření jsou slučitelná se závazky Společenství v rámci jiných mezinárodních dohod.
          (11) Z důvodů transparentnosti by tedy mělo být nařízení (ES) č. 2092/2000 zrušeno a nahrazeno tímto nařízením,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro účely tohoto nařízení se "dovozem" rozumějí celní postupy uvedené v čl. 4 odst. 15 písm. a) a b) a v čl. 4 odst. 16 písm. a) až f) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [2].
          Článek 2
          1. Dovoz atlantického tuňáka obecného (Thunnus thynnus) pocházejícího z Rovníkové Guineje a Sierry Leone kódů KN ex03019990, 03023500, ex03027000, 03034500, ex03038000, ex03041038, ex03041098, ex03042045, ex03049097, ex03051000, ex03052000, ex03053090, ex03054980, ex03055980 and ex03056980 do Společenství se zakazuje.
          2. Dovoz všech zpracovaných produktů vyrobených z atlantického tuňáka obecného uvedeného v odstavci 1 kódů ex16041411, ex16041416, ex16041418 a ex16042070 se zakazuje.
          Článek 3
          Toto nařízení se nevztahuje na množství produktů uvedených v článku 2 pocházejících ze Sierry Leone, u kterých lze ke spokojenosti příslušných vnitrostátních orgánů prokázat, že ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost byla již přepravována na území Společenství, a která se propustí do volného oběhu nejpozději do čtrnácti dnů po uvedeném dni.
          Článek 4
          1. Nařízení (ES) č. 2092/2000 se zrušuje.
          2. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 26. dubna 2004.
          Za Radu
          předseda
          B. Cowen
          [1] Úř. věst. L 249, 4.10.2000, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 60/2004 (Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 8).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.