Nařízení Rady (ES) č. 829/2004 ze dne 26. dubna 2004, o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním provádění změn protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční vyrovnání podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea Bissau o rybolovu při pobřeží Guineje Bissau pro období od 16. června 2001 do 15. června 2006 a podle rozhodnutí 2001/179/ES, kterým se stanoví podmínky finanční podpory pro Guineu Bissau v odvětví rybolovu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 829/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 829/2004
          ze dne 26. dubna 2004,
          o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním provádění změn protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční vyrovnání podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea Bissau o rybolovu při pobřeží Guineje Bissau pro období od 16. června 2001 do 15. června 2006 a podle rozhodnutí 2001/179/ES, kterým se stanoví podmínky finanční podpory pro Guineu Bissau v odvětví rybolovu
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1]
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s Dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea Bissau o rybolovu při pobřeží Guineje-Bissau [2] (dále jen "dohoda o rybolovu") se obě smluvní strany sešly v rámci smíšeného výboru zřízeného podle článku 11 uvedené dohody. Účelem tohoto setkání bylo analyzovat všechny aspekty provádění protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční vyrovnání podle dohody o rybolovu pro období od 16. června 2001 do 15. června 2006 [3] a podle rozhodnutí 2001/179/ES [4], s cílem určit veškeré změny nebo doplňky, které se mají provést.
          (2) Po tomto setkání byla dne 20. května 2003 podepsána dohoda ve formě výměny dopisů, která stanoví technické změny a změny rybolovných práv a finančního vyrovnání stanovených v dohodě o rybolovu a v rozhodnutí 2001/179/ES.
          (3) Metoda rozdělení rybolovných práv mezi členské státy by měla být definována na základě tradičního rozdělení rybolovných práv podle dohody o rybolovu.
          (4) Je v zájmu Společenství schválit dohodu ve formě výměny dopisů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Dohoda ve formě výměny dopisů o prozatímním provádění změn protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční vyrovnání podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea Bissau o rybolovu při pobřeží Guineje Bissau pro období od 16. června 2001 do 15. června 2006 a podle rozhodnutí 2001/179/ES, kterým se stanoví podmínky finanční podpory pro Guineu Bissau v odvětví rybolovu, se schvaluje jménem Společenství.
          Znění dohody ve formě výměny dopisů se připojuje k tomuto nařízení.
          Článek 2
          1. Rybolovná práva stanovená v dohodě o rybolovu se rozdělují mezi členské státy takto:
          a) plavidla lovící garnáty:
          –Itálie | 1776 GRT, |
          –Španělsko | 1421 GRT, |
          –Portugalsko | 1066 GRT, |
          –Řecko | 137 GRT; |
          b) plavidla lovící ryby s ploutvemi/hlavonožce:
          –Španělsko | 3143 GRT, |
          –Itálie | 786 GRT, |
          –Řecko | 471 GRT; |
          c) plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí:
          –Španělsko | 20 plavidel, |
          –Francie | 19 plavidel, |
          –Itálie | 1 plavidlo; |
          d) plavidla lovící na dlouhý vlasec s návazci a plavidla lovící na prut:
          –Španělsko | 21 plavidel, |
          –France | 5 plavidel, |
          –Portugalsko | 4 plavidla. |
          2. Pokud žádosti o licence z členských států uvedených v odstavci 1 nepokryjí všechna rybolovná práva stanovená protokolem, může Komise zvážit žádosti o licence od kteréhokoli jiného členského státu.
          Článek 3
          Členské státy, jejichž plavidla loví na základě dohody o rybolovu, jsou povinny oznámit Komisi množství každé populace získané v oblasti rybolovu Guineje Bissau v souladu s režimem stanoveným v nařízení Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 o sledování úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na volném moři [5].
          Článek 4
          Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu ve formě výměny dopisů zavazující Společenství.
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 26. dubna 2004.
          Za Radu
          předseda
          J. Walsh
          [1] Stanovisko ze dne 1. dubna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 33.
          [3] Úř. věst. L 19, 22.1.2002, s. 35.
          [4] Úř. věst. L 66, 8.3.2001, s. 33.
          [5] Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.