Nařízení Rady (ES) č. 830/2004 ze dne 26. dubna 2004 o uzavření protokolu, který na dobu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2008 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Guinejské republiky o rybolovu při pobřeží Guineje

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 830/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 830/2004
          ze dne 26. dubna 2004
          o uzavření protokolu, který na dobu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2008 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Guinejské republiky o rybolovu při pobřeží Guineje
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy ve spojení s čl. 300 odst. 2 a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 15 odst. 2 Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Guinejské republiky o rybolovu při pobřeží Guineje (dále jen "dohoda") [2] vedly tyto dvě strany jednání s cílem určit případné změny nebo dodatky, jež je třeba učinit na konci doby platnosti protokolu připojeného k uvedené dohodě.
          (2) Jako výsledek těchto jednání byl dne 27. června 2003 parafován nový protokol, který na dobu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2008 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody.
          (3) Způsob rozdělení rybolovných práv mezi členské státy by měl být stanoven na základě tradičního rozdělování rybolovných práv podle dohody.
          (4) Je v zájmu Společenství uvedený protokol schválit,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Protokol, který na dobu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2008 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Guinejské republiky o rybolovu při pobřeží Guineje, se schvaluje jménem Společenství.
          Znění protokolu se připojuje k tomuto nařízení [3].
          Článek 2
          1. Rybolovná práva uvedená v protokolu se rozdělí mezi členské státy takto:
          a) lov garnátů:
          - Španělsko: 1050 BRT,
          - Portugalsko: 300 BRT,
          - Řecko: 150 BRT;
          b) plavidla pro lov tuňáků zátahovou sítí:
          - Francie: 17 lodí,
          - Španělsko: 17 lodí;
          c) plavidla pro lov tuňáků na prut:
          - Francie: 7 lodí,
          - Španělsko: 7 lodí;
          d) plavidla pro lov na dlouhý vlasec s návazci:
          - Španělsko: 8,
          - Portugalsko: 1.
          2. Rybolovná práva uvedená v protokolu pro lov ryb a hlavonožců na rok 2004 se rozdělí mezi členské státy takto:
          - Španělsko: 844 BRT
          - Itálie: 750 BRT
          - Řecko: 906 BRT
          3. Zvýší-li se rybolovná práva od roku 2005 ve srovnání s rokem 2004 v souladu s článkem 1 protokolu, rozdělí se tato zvýšení úměrně k rybolovným právům na rok 2004.
          4. Pokud žádosti o licence z těchto členských států nepokryjí všechna rybolovná práva stanovená protokolem, může Komise vzít v úvahu žádosti o licence z jiných členských států.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 26. dubna 2004.
          Za Radu
          předseda
          J. Walsh
          [1] Stanovisko ze dne 1. dubna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Úř. věst. L 111, 27.4.1983, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 99, 3.4.2004, s. 12.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.