Nařízení Komise (ES) č. 835/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2002 a rozhodnutí 2002/928/ES, 2004/129/ES, 2004/247/ES a 2004/248, pokud jde o další používání určitých účinných látek nezařazených do přílohy I směrnice 91/414/EHS, z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a SlovenskaText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 835/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 835/2004
          ze dne 28. dubna 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2002 a rozhodnutí 2002/928/ES, 2004/129/ES, 2004/247/ES a 2004/248, pokud jde o další používání určitých účinných látek nezařazených do přílohy I směrnice 91/414/EHS, z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na článek 57 tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 2076/2002 [1] a rozhodnutí Komise 2002/928/ES [2], 2004/129/ES [3], 2004/247/ES [4] a 2004/248/ES [5] obsahují ustanovení, která se týkají nezařazení určitých účinných látek do přílohy I směrnice 91/414/EHS a odnětí všech povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto účinné látky ze strany členských států. V těchto aktech jsou stanoveny odchylky umožňující další používání některých z těchto látek po omezenou dobu, po kterou jsou vyvíjena náhradní řešení.
          (2) Je nezbytné přizpůsobit uvedené nařízení a uvedená rozhodnutí z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen "nové členské státy"), neboť takové odchylky jsou pro nové členské státy nezbytné.
          (3) Nařízení (ES) č. 2076/2002 a rozhodnutí 2002/928/ES, 2004/129/ES, 2004/247/ES a 2004/248/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha II nařízení (ES) č. 2076/2002 se mění způsobem uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
          Článek 2
          Rozhodnutí 2002/928/ES se mění takto:
          1. V článku 2 se doplňuje písmeno c), které zní:
          "c) pokud jde o použití uvedená v příloze ve sloupci C, může členský stát uvedený ve sloupci B ponechat v platnosti povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících benomyl do 30. června 2007 za předpokladu, že
          i) zajistí, aby tyto přípravky na ochranu rostlin, které zůstávají na trhu, budou nově označeny tak, aby označení odpovídalo omezeným podmínkám použití,
          ii) učiní všechna vhodná opatření ke zmírnění jakéhokoli možného rizika s cílem zajistit ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat a ochranu životního prostředí a
          iii) zajistí, aby byly zejména prostřednictvím akčních plánů usilovně hledány náhradní přípravky nebo postupy.
          Dotyčný členský stát bude nejpozději do 31. prosince 2004 informovat Komisi o použití tohoto odstavce, a zejména o opatřeních, která přijal podle bodů i), ii) a iii), a každoročně předloží odhady množství benomylu použitého podle tohoto písmene."
          2. Článek 3 se nahrazuje tímto:
          "Článek 3
          Prodloužená lhůta poskytnutá členskými státy podle ustanovení čl. 4 odst. 6 směrnice 91/414/EHS musí být co nejkratší a
          a) pro použití, jejichž povolení má být zrušeno do šesti měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí, uplyne nejpozději po 18 měsících od přijetí tohoto rozhodnutí;
          b) pro použití, jejichž povolení má být zrušeno do 30. června 2007, uplyne nejpozději 31. prosince 2007."
          3. Příloha
          Sloupec A | Sloupec B | Sloupec C |
          Účinná látka | Členský stát | Použití |
          Benomyl | Slovensko | Čočka, tabák, cukrovka, žito |
          Článek 3
          Do přílohy II rozhodnutí 2004/129/ES se na konec položky pro methidathion doplňují řádky, které znějí:
          Kypr | Citroník a olivovník, zimní ošetření opadavých ovocných dřevin |
          Slovensko | Jabloně, meruňky, vinná réva, hrušně, broskvoně, slivoně, okrasné rostliny |
          Článek 4
          Do přílohy rozhodnutí 2004/247/ES se doplňuje řádek, který zní:
          Polsko | Chřest, reveň, ovocné dřeviny (jabloně, hrušně, meruňky, broskvoně, slivoně, třešně, ořešák vlašský, rybíz, srstka obecná, maliník, réva vinná), jahodník |
          Článek 5
          Do přílohy rozhodnutí 2004/248/ES se doplňují řádky, které znějí:
          Maďarsko | Kukuřice |
          Polsko | Kukuřice |
          Článek 6
          Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou a dnem vstupu Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska v platnost.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. dubna 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 319, 23.11.2002, s. 3. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1336/2003, 26.7.2003, s. 21.
          [2] Úř. věst. L 322, 27.11.2002, s. 53.
          [3] Úř. věst. L 37, 10.2.2004, s. 27.
          [4] Úř. věst. L 78, 16.3.2004, s. 50.
          [5] Úř. věst. L 78, 16.3.2004, s. 53.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Do přílohy II nařízení (ES) č. 2076/2002 se doplňují řádky, které znějí:
          "Azakonazol | Polsko | Rajčata, ošetření ran stromů |
          Bensultap | Maďarsko | Brambory, cukrovka, obiloviny, jahodník, mák setý, fazol, bobuloviny |
          Polsko | Brambory |
          Bromopropylát | Kypr | Citroník |
          Chlorfenvinfos | Polsko | Houby |
          Kyanazin | Lotyšsko | Řepka olejka |
          Česká republika | Zahradní hrách určený ke sklizni v zelené zralosti |
          Estonsko | Řepka olejka |
          Litva | Řepka olejka |
          Cykloát | Polsko | Červená řepa salátová, špenát setý |
          Dichlorprop | Maďarsko | Obiloviny, trávy |
          Fenuron | Maďarsko | Slunečnice |
          Furathiokarb | Česká republika | Ošetření osiva fazolu, jetel luční, jetel plazivý, len, mák setý, okurky, vojtěška, brukvovitá zelenina |
          Hexazinon | Maďarsko | Lesnictví |
          Česká republika | Lesnictví |
          Slovensko | Lesnictví |
          Imazapyr | Estonsko | Nezemědělská půda |
          Lotyšsko | Nezemědělská půda, lesnictví na plochách před rekultivací |
          Litva | Nezemědělská půda |
          Polsko | Nezemědělská půda |
          Slovensko | Nezemědělská půda |
          Iminoktadin | Polsko | Školky |
          Naptalam | Slovensko | Okurky |
          Polsko | Okurky, dýně, cukety |
          Česká republika | Okurky |
          Maďarsko | Okurky |
          Oxin-Cu | Maďarsko | Obiloviny (moření osiva) |
          Oxykarboxin | Kypr | Okrasné rostliny, květiny a účelové trávníky, fazol |
          Prometryn | Maďarsko | Slunečnice, brambory, mrkev, čočka, byliny |
          Slovensko | Pohanka, jahodník, kopr, čočka |
          Lotyšsko | Mrkev, celer, petržel, pór, česnek, cibule kuchyňská, kmín |
          Kypr | Mrkev, celer, hrách, cibule kuchyňská, česnek, petržel, koriandr setý, pór, čočka a byliny z čeledi miříkovité |
          Estonsko | Hrách, fazol, mrkev, celer, petržel, kmín kořenný, pór, cibule kuchyňská, česnek |
          Polsko | Mrkev, petržel, pastinák setý, celer bulvový, kopr vonný, pór, česnek, cibule kuchyňská, hrách, bob, čočka, koriandr setý, kmín kořenný, mořena obecná, máta peprná a jiné byliny, mečík, tulipán, růže |
          Litva | Hrách, fazol, vikev, kmín kořenný, lupina, mrkev |
          Terbacil | Polsko | Máta peprná |
          Terbufos | Maďarsko | Kukuřice, cukrovka, obiloviny, slunečnice, sója |
          Terbutryn | Slovensko | Bob koňský, hrách určený ke sklizni v zelené zralosti |
          Thiocyklam | Kypr | Brambory, fazol, celer, okurky, melouny, melouny vodní, dýně, okrasné rostliny |
          Triforin | Česká republika | Pažitka (produkce osiva) a chrysantémy" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.