Nařízení Komise (ES) č. 836/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření, jež má použít Kypr, pokud jde o klusavkuText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 836/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 836/2004
          ze dne 28. dubna 2004,
          kterým se stanoví přechodná opatření, jež má použít Kypr, pokud jde o klusavku
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií [1], a zejména na čl. 12 odst. 4 a čl. 13 odst. 6 uvedeného nařízení,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii z roku 2003 a na úpravy Smluv, na nichž je založena Evropská unie, a zejména na článek 42 tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 999/2001 obsahuje ustanovení o eradikaci klusavky u ovcí a koz, jakož i diagnostické techniky, které se mají použít pro potvrzení choroby.
          (2) Dne 29. ledna 2004 požádal Kypr o přechodná opatření ohledně eradikačních opatření v hospodářstvích zasažených klusavkou. Tato opatření jsou nutná s ohledem na vysoký počet ovcí a koz infikovaných klusavkou, na nízkou úroveň geneticky dané odolnosti ovčí populace a na povahu chovu na Kypru. Z důvodu omezené kapacity tamějších laboratoří jsou též požadována přechodná opatření týkající se diagnostických technik pro klusavku.
          (3) Kypr se zavázal, že vypracuje akční plán směřující k nápravě nedostatků u plemenných ovcí s vhodným genotypem, aby se zvýšila úroveň odolnosti ovčí populace, a nahradí zvířata v infikovaných hospodářstvích. Tento plán bude předložen do 1. června 2004 jako součást žádosti o financování Společenství pro specifická veterinární opatření podle ustanovení rozhodnutí Rady 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti [2].
          (4) Přechodná opatření přiznaná Kypru by měla umožnit, aby některé ovce a kozy pocházející z infikovaných hospodářství, které v jiných členských státech nesmějí být poraženy k lidské spotřebě, byly s výhradou veterinární zkoušky k lidské spotřebě poraženy. Je žádoucí nabídnout členským státům a třetím zemím stejné hygienické záruky. Proto je nutné po dobu použití těchto přechodných opatření a s ohledem na požadavky kontroly vývoz produktů z masa ovcí a koz do ostatních členských států a do třetích zemí zakázat.
          (5) Opatření udělená Kypru pro úpravu provádění nařízení (ES) č. 999/2001 po přechodnou dobu musí být co možná nejdříve přezkoumána, v každém případě a v souladu s aktem o přistoupení však musí být omezena na maximálně tříleté období.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příslušný orgán na Kypru musí provést ustanovení nařízení (ES) č. 999/2001 v souladu s ustanoveními tohoto nařízení nejpozději do 30. dubna 2007.
          Článek 2
          Odchylně od čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 může být po uplynutí dvanáctiměsíčního období od potvrzení prvního případu klusavky v hospodářství zásilka mozku a všech ostatních určených tkání do laboratoře za účelem vyšetření podezřelých případů po tomto období omezena na namátkový roční odběr vzorků u 10 % ovcí a koz podezřelých z infekce TSE.
          Článek 3
          1. Odchylně od ustanovení přílohy VII nařízení (ES) č. 999/2001:
          a) usmrcení a úplná likvidace stanovená v odst. 2 písm. b) bodu ii) se rozšiřuje na kozy, jakož i na ovce mladší šesti měsíců, které jsou určeny pouze na porážku;
          b) se nepoužijí podmínky pro dovezení koz podle odst. 3.1. písm. c) do hospodářství, v němž probíhá likvidace v souladu s bodem 2 písm. b) bodem i) nebo ii);
          c) v bodu 5 přílohy VII nařízení (ES) č. 999/2001 se kromě písmen a) až c) použije i nové písmeno d), které zní:
          "d) avšak v případě zvířat mladších šesti měsíců mohou být ovce neznámého genotypu a kozy zasílány přímo na porážku k lidské spotřebě na jatkách ležících na území Kypru za těchto podmínek:
          i) zvířata vyšetří úřední veterinární lékař v hospodářství původu, který potvrdí absenci jakéhokoliv klinického příznaku klusavky před přepravou zvířat na jatka;
          ii) celá hlava a orgány v hrudní a břišní dutině těchto zvířat musí být odstraněny podle čl. 4 odst. 2 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1774/2002."
          d) V bodu 6 přílohy VII nařízení (ES) č. 999/2001 se písmeno c) nepoužije.
          2. "3.2. Laboratorní testy na zjištění výskytu klusavky u ovcí a koz
          a) Podezřelé případy
          Tkáně ovcí a koz zaslané na laboratorní testy v souladu s ustanoveními čl. 12 odst. 2 jsou podrobeny histopatologickému vyšetření podle nejnovějšího vydání příručky, kromě případů, kdy je materiál autolyzovaný. Je-li výsledek histopatologického vyšetření nejednoznačný nebo negativní nebo je-li materiál autolyzovaný, jsou tkáně podrobeny vyšetření pomocí imunocytochemie, metody immuno-blotting nebo rychlotestu. Je-li výsledek některého z uvedených testů pozitivní, považuje se zvíře za pozitivní případ klusavky.
          b) Sledování klusavky
          Tkáně ovcí a koz předané do laboratoře k testování podle ustanovení přílohy III kapitoly A oddílu II (Sledování ovcí a koz) se vyšetří pomocí rychlotestu.
          Pokud jsou výsledky rychlotestu nejednoznačné, zašle se mozkový kmen neprodleně do úředně schválené laboratoře na vyšetření potvrzující nákazu pomocí imunocytochemie nebo metody immuno-blotting podle písmene a).
          Pokud je některý z výše uvedených testů pozitivní, považuje se dotyčné zvíře za pozitivní případ klusavky."
          Článek 4
          Zakazuje se vývoz následujících produktů určených k lidské spotřebě a získaných z masa ovcí a koz z Kypru do ostatních členských států nebo do třetích zemí:
          i) čerstvého masa vymezeného směrnicí 64/433/EHS [3],
          ii) mletého masa a masných polotovarů vymezených směrnicí 94/65/ES [4];
          iii) masných produktů vymezených směrnicí 77/99/EHS [5].
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se dnem a s výhradou vstupu Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska v platnost.
          Použitelnost tohoto nařízení končí dne 30. dubna 2007.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. dubna 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2245/2003 (Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 28).
          [2] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          [3] Úř. věst. č. 121, 29.7.1964, s. 2012/64.
          [4] Úř. věst. L 368, 31.12.1994, s. 10.
          [5] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 85.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.