Nařízení Komise (ES) č. 838/2004 ze dne 28. dubna 2004 o přechodných opatřeních pro dovoz banánů do Společenství z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 838/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 838/2004
          ze dne 28. dubna 2004
          o přechodných opatřeních pro dovoz banánů do Společenství z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 odst. 1 a článek 57 tohoto aktu,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 404/93 ze dne 13. února 1993 o společné organizaci trhu s banány [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 896/2001 [2] stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o režim dovozu banánů do Společenství.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 414/2004, kterým se přijímají zvláštní opatření vzhledem k úpravě režimu správy celních kvót pro dovozy banánů v důsledku přistoupení nových členských států dnem 1. května 2004 [3], přijalo první opatření s ohledem na přistoupení deseti nových členských států ke Společenství. Cílem těchto opatření bylo zjistit počet hospodářských subjektů usazených ve Společenství ke dni 30. dubna 2004, které zásobovaly trh těchto nových členských států a které splňují podmínky stanovené v článcích 3 a 4 nařízení (ES) č. 896/2001 pro tradiční hospodářské subjekty a podmínky stanovené v článcích 6 až 12 uvedeného nařízení pro netradiční hospodářské subjekty. Nové členské státy zároveň přijaly příslušná ustanovení v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.
          (3) Je třeba přijmout nezbytná přechodná opatření, aby se před přistoupením usnadnil přechod z režimů platných v nových členských státech na dovozní režim platný podle společné organizace trhu s banány.
          (4) Pro zajištění zásobování trhu, zejména v nových členských státech, je třeba v čl. 18 odst. 1 nařízení (EHS) č. 404/93 stanovit dodatečné množství ke kvótám otevřeným pro dovoz produktů pocházejících ze všech třetích zemí, pro které platí stejné sazební podmínky. Stanovení těchto dodatečných množství musí být přechodné a nesmí předjímat výsledek jednání probíhajících v rámci Světové obchodní organizace (WTO) v důsledku přistoupení nových členů. Dále nesmí v případě potřeby vylučovat možnost zvýšení na základě poptávky.
          (5) Toto dodatečné množství musí být spravováno za použití mechanismů a nástrojů zavedených pro správu stávajících celních kvót nařízením (ES) č. 896/2001. Protože však je toto opatření přechodné, dodatečné množství musí být řízeno odděleně od celních kvót.
          (6) Podle mechanismů zavedených nařízením (ES) č. 896/2001 musí být dodatečné množství rozděleno mezi dvě kategorie hospodářských subjektů definovaných v článku 2 uvedeného nařízení a musí být přijata pravidla pro určení zvláštního referenčního množství pro každý tradiční hospodářský subjekt a zvláštní přidělení pro každý netradiční hospodářský subjekt. Je třeba uvést, že výše zmíněné rozdělení a určení referenčních množství a přidělení se týká hospodářských subjektů, které zásobovaly trhy nových členských států v letech před přistoupením.
          (7) S ohledem na těžkosti při použití čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 414/2004, zejména při prokazování toho, že banány, které byly předmětem primárních dovozů během referenčního období let 2000 – 2002, byly skutečně následně propuštěny do volného oběhu v nových členských státech, a při změně tohoto ustanovení nařízením (ES) č. 689/2004 [4], je třeba stanovit prozatímní referenční množství nebo popřípadě přidělení pro každý hospodářský subjekt, aby mu bylo možné vydat dovozní licence pro první příděl na počátku května 2004. Toto prozatímní stanovení umožní příslušným státním orgánům provádět kontroly a ověřovat dokumenty a podpůrné doklady předkládané hospodářskými subjekty, opravovat prohlášení učiněná podle článků 4 a 5 nařízení (ES) č. 414/2004 a v případě potřeby opravovat sdělení uvedená v čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení v příslušné době před otevřením nového přídělu dodatečného množství.
          (8) Pro řízení tohoto dostupného množství je třeba stanovit vyrovnávací koeficienty, jež se použijí na množství oznámená členskými státy.
          (9) Pro zajištění uspokojivého zásobování trhu, a zejména pro zajištění nepřetržitého toku dovozu do nových členských států je třeba stanovit, že přechodná opatření zahrnují i vydávání licencí za účelem propuštění do volného oběhu v novém členském státě. V souladu s tím se složená jistota uvolňuje přiměřeně k množstvím propuštěným do volného oběhu v novém členském státě.
          (10) Ze stejného důvodu je vhodné otevřít první období pro podávání žádostí o dovozní licence na počátku května 2004, před obdobím pro podávání žádostí pro třetí čtvrtletí.
          (11) Pro zajištění toho, aby bylo dodatečné množství řízeno odděleně a užívání dovozních licencí sledováno podle platných pravidel, je třeba stanovit zvláštní poznámky, které je třeba uvést na licencích. Dále je třeba upravit ustanovení použitelná na opětovné přidělení licencí a na převod licencí mezi hospodářskými subjekty.
          (12) Je třeba upravit přílohu nařízení (ES) č. 896/2001, tak aby obsahovala údaje o příslušných orgánech v nových členských státech odpovědných za řízení režimu.
          (13) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro banány,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Definice
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          a) "Evropskou patnáctkou" Společenství ve složení ke dni 30. dubna 2004;
          b) "novými členskými státy" Česká republika, Estonsko, Kypr, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko;
          c) "rozšířeným Společenstvím" Společenství ve složení ke dni 1. května 2004;
          d) "primárním dovozem" hospodářská činnost definovaná v čl. 3 bodu 1 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 896/2001 za účelem prodeje v jednom nebo více nových členských státech;
          e) "minimálním množstvím" minimální množství definované v čl. 3 bodu 1 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 896/2001, stanovené na základě všech primárních dovozů realizovaných za účelem zásobování trhů nových členských států;
          f) "příslušnými orgány" příslušné orgány uvedené v příloze nařízení (ES) č. 896/2001 ve znění tohoto nařízení.
          Článek 2
          Účel
          Tímto nařízením se zavádějí přechodná opatření nezbytná pro usnadnění přechodu ze stávajících režimů v nových členských státech před přistoupením k evropské patnáctce na dovozní režim celních kvót zavedený nařízeními (EHS) č. 404/93 a (ES) č. 896/2001.
          Nařízení (ES) č. 896/2001 se použije s výhradou tohoto nařízení.
          Článek 3
          Dodatečné množství
          1. Množství 300000 tun čisté hmotnosti je dostupné pro dovozy banánů do nových členských států pro období od 1. května 2004 do 31. prosince 2004.
          Toto množství je vhodné pro dovoz produktů ze zemí původu uvedených v čl. 18 odst. 1 nařízení (EHS) č. 404/93.
          Dovozy, na které se vztahuje toto množství, podléhají clům stanoveným v čl. 18 odst. 2 výše uvedeného nařízení.
          2. Množství stanovené v odstavci 1 může být zvýšeno, pokud vzroste poptávka v nových členských státech.
          Článek 4
          Přístup k dodatečnému množství
          1. Přístup k dodatečnému množství stanovenému v článku 3 se otevírá tradičním hospodářským subjektům a netradičním hospodářským subjektům usazeným v rozšířeném Společenství, které splňují požadavky článku 3 nebo popřípadě článku 4 nařízení (ES) č. 414/2004.
          2. 249000 tun množství je k dispozici tradičním hospodářským subjektům a 51000 tun netradičním hospodářským subjektům.
          Článek 5
          Množství vhodné pro vydávání licencí v květnu 2004
          Množství 87000 tun je vhodné pro vydávání licencí v květnu 2004 za účelem dovozu banánů do nových členských států. 72210 tun uvedeného množství je k dispozici tradičním hospodářským subjektům a 14790 tun netradičním hospodářským subjektům.
          Článek 6
          Prozatímní zvláštní referenční množství pro tradiční hospodářské subjekty
          1. Příslušný orgán členského státu registrace určí každému tradičnímu hospodářskému subjektu, který uskutečnil minimální množství primárních dovozů banánů za účelem jejich prodeje v jednom nebo více nových členských státech během roku 2000, 2001 nebo 2002, prozatímní zvláštní referenční množství na základě průměru primárních dovozů uskutečněných během výše uvedeného období, za účelem vydání licencí v květnu 2004.
          Toto prozatímní zvláštní referenční množství se vypočítá tak, že se průměr primárních dovozů uvedených v předchozím pododstavci vynásobí koeficientem 0,1875.
          2. Na základě oznámení členských států a podle dostupného množství stanoveného v článku 5 určí Komise v případě potřeby vyrovnávací koeficient, který se použije na prozatímní zvláštní referenční množství každého tradičního hospodářského subjektu.
          3. Příslušné orgány oznámí každému hospodářskému subjektu jeho prozatímní zvláštní referenční množství, upravené v případě potřeby vyrovnávacím koeficientem uvedeným v odstavci 2, nejpozději do dne 4. května 2004.
          Článek 7
          Prozatímní zvláštní přidělení netradičním hospodářským subjektům
          1. Příslušné orgány stanoví prozatímní zvláštní přidělení pro každý u nich registrovaný netradiční hospodářský subjekt tak, že množství uvedené na žádosti každého hospodářského subjektu vynásobí koeficientem 0,29 pro účely vydání licencí v květnu 2004.
          2. Na základě oznámení členských států a podle dostupného množství stanoveného v článku 5 určí Komise v případě potřeby vyrovnávací koeficient, který se použije na žádost o prozatímní zvláštní přidělení pro každý netradiční hospodářský subjekt.
          3. Příslušné orgány uvědomí každý netradiční hospodářský subjekt o prozatímním přidělení nejpozději do dne 4. května 2004.
          Článek 8
          Podávání žádostí o licenci a vydávání licencí v květnu 2004
          1. Hospodářské subjekty podávají žádosti o dovozní licenci u příslušného orgánu členského státu, v němž jsou registrovány.
          2. Dovozní licence (dále jen "přístupové licence") se vydávají pouze pro propuštění do volného oběhu v novém členském státě.
          3. Žádosti o licence obsahují poznámky "přístupová licence", "tradiční hospodářský subjekt" nebo v případě potřeby "netradiční hospodářský subjekt" a "nařízení (ES) č. 838/2004. Licence platí pouze v novém členském státě".
          Tyto poznámky se uvedou v kolonce 20 licence.
          4. Žádosti o licence se podávají poprvé 4., 5. a 6. května.
          Žádosti o licence podané jedním hospodářským subjektem jsou přípustné, pouze pokud celkové požadované množství není větší než:
          a) prozatímní referenční množství oznámené v souladu s čl. 6 odst. 3 v případě tradičních hospodářských subjektů;
          b) prozatímní přidělení oznámené v souladu s čl. 7 odst. 3 v případě netradičních hospodářských subjektů.
          Příslušné státní orgány vydají dovozní licence nejpozději do dne 7. května 2004.
          5. Dovozní licence vydané podle tohoto článku jsou platné od data vydání a jejich platnost končí dnem 7. srpna 2004.
          Článek 9
          Uvolnění jistot
          1. Jistoty vztahující se na dovozní licence tradičních hospodářských subjektů podle článku 24 nařízení (ES) č. 896/2001 se uvolňují přiměřeně podle množství propuštěného do volného oběhu v novém členském státě.
          2. Jistoty vztahující se k přidělením netradičních hospodářských subjektů podle čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 896/2001 se uvolňují přiměřeně k množstvím skutečně propuštěným do volného oběhu v novém členském státě za podmínek stanovených v uvedeném článku.
          Článek 10
          Licence na opětovné přidělení
          Odchylně od článku 19 nařízení (ES) č. 896/2001 se použije následující:
          1. Nevyužitá množství, na která se vztahuje přístupová licence, mohou být opětovně přidělena témuž hospodářskému subjektu – buď držiteli, nebo postupníku uvedené licence – na základě žádosti pro pozdější období. Toto opětovné přidělení se použije na banány dovezené v rámci dodatečného množství.
          2. Žádosti o opětovné přidělení licence uvádějí v kolonce 20 poznámky: "Opětovné přidělení licence", popřípadě "tradiční hospodářský subjekt" nebo "netradiční hospodářský subjekt" – "Nařízení (ES) č. 838/2004 – článek 10. Licence platí pouze v novém členském státě".
          Článek 11
          Převod přístupových licencí
          Práva vyplývající z přístupových licencí na dodatečné množství mohou být převedena pouze na jediného postupníka.
          Práva mohou být převedena pouze:
          - mezi tradičními hospodářskými subjekty uvedenými v článku 5,
          - z tradičního hospodářského subjektu uvedeného v článku 5 na netradiční hospodářský subjekt uvedený v článku 6, nebo
          - mezi netradičními hospodářskými subjekty uvedenými v článku 6.
          Článek 12
          Úprava přílohy nařízení Rady (ES) č. 896/2001
          Příloha tohoto nařízení doplňuje přílohu nařízení (ES) č. 896/2001.
          Článek 13
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou a ke dni vstupu v platnost Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 47, 25.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2587/2001 (Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 13).
          [2] Úř. věst. L 126, 8.5.2001, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1439/2003 (Úř. věst. L 204, 13.8.2003, s. 30).
          [3] Úř. věst. L 68, 6.3.2004, s. 6. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 689/2004 (Úř. věst. L 106, 15.4.2004, s. 17).
          [4] Úř. věst. L 106, 15.4.2004, s. 17.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příslušné orgány nových členských států
          — ČESKÁ REPUBLIKA
          State Agriculture Intervention Fund
          Ve Smečkách 33
          CZ-11000 Praha 1
          — ESTONSKO
          Estonian Agricultural Registers and Information Board
          Trade measures Unit
          Narva road, 3
          EE-51009 Tartu
          — KYPR
          Ministry of Commerce, Industry and Tourism
          Import & Export Licensing Unit
          CY-1421 Cyprus
          — LOTYŠSKO
          Ministry of Agriculture
          Rural Support Service
          Trade Mechanisms
          Department/Licence division
          Republikas laukums, 2
          LV-1981 Riga
          — LITVA
          National Paying Agency
          Foreign Trade Department
          Gedimino av. 19
          LT-01103 Vilnius-25
          — MAĎARSKO
          Ministry of Economy and Transport
          Licensing and Administration Office
          Margit krt. 85
          HU-1024 Budapest
          — MALTA
          Ministry of Rural Affairs and the Environment
          Agricultural Services & Rural Development Division
          Ngiered road
          MT-CMR02 Marsa
          — POLSKO
          Agricultural Market Agency
          Foreign Trade Regulation Department
          6/12 Nowy Swiat S.
          PL-00-400 Warsaw
          — SLOVINSKO
          Agency for Agricultural markets and rural development
          External Trade Department
          Dunajska Cesta 160
          SI-1000 Ljubljana
          — SLOVENSKO
          Agricultural Paying Agency
          Dobrovicova 12
          SK-81526 Bratislava
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.