Nařízení Komise (ES) č. 839/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví vyrovnávací koeficienty, jež se použijí na prozatímní referenční množství tradičních hospodářských subjektů a prozatímní příděly netradičních hospodářských subjektů v rámci dodatečného množství stanoveného s ohledem na vydání dovozních licencí pro banány v květnu 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 839/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 839/2004
          ze dne 28. dubna 2004,
          kterým se stanoví vyrovnávací koeficienty, jež se použijí na prozatímní referenční množství tradičních hospodářských subjektů a prozatímní příděly netradičních hospodářských subjektů v rámci dodatečného množství stanoveného s ohledem na vydání dovozních licencí pro banány v květnu 2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 838/2004 ze dne 28. dubna 2004 o přechodných opatřeních pro dovoz banánů do Společenství z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska [1], a zejména na čl. 6 odst. 2 a čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 838/2004 stanovilo, že pro vydání licencí v květnu 2004 pro dovoz banánů do nových členských států je k dispozici množství 87000 tun, z čehož je 72210 tun pro tradiční hospodářské subjekty a 14790 tun pro netradiční hospodářské subjekty. Za účelem dodržení tohoto množství a s ohledem na sdělení vnitrostátních orgánů musí proto je třeba podle čl. 6 odst. 2 a čl. 7 odst. 2 zmíněného nařízení stanovit vyrovnávací koeficienty, které se použijí podle okolností pro prozatímní zvláštní referenční množství tradičních hospodářských subjektů a pro žádosti o prozatímní zvláštní příděly podané netradičními hospodářskými subjekty.
          (2) Podle sdělení vnitrostátních orgánů činí součet prozatímních zvláštních referenčních množství pro tradiční hospodářské subjekty 574641,501 tun. Součet žádostí o prozatímní zvláštní příděly podaných netradičními hospodářskými subjekty činí 203401,506 tuny.
          (3) Pro tradiční a netradiční hospodářské subjekty je proto třeba stanovit odpovídající vyrovnávací koeficienty, které se použijí k určení množství, na které mohou být vydány dovozní licence na základě žádostí podaných na začátku května.
          (4) Toto nařízení musí vstoupit v platnost neprodleně, aby mohli dovozci podat žádosti o licence na začátku května 2004,
          PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
          Článek 1
          Pokud jde o množství, které je k dispozici pro vydání licencí v květnu 2004 pro dovoz banánů do nových členských států, vyrovnávací koeficient stanovený podle článku 5 nařízení (ES) č. 838/2004 činí:
          a) pro prozatímní zvláštní referenční množství každého tradičního hospodářského subjektu podle čl. 6 odst. 2 zmíněného nařízení: 0,67019;
          b) pro žádost o prozatímní zvláštní příděl podanou každým netradičním hospodářským subjektem podle čl. 7 odst. 2 zmíněného nařízení: 0,25073.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. dubna 2004.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          Generální ředitel pro zemědělství
          [1] Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 52.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.