Nařízení Komise (ES) č. 844/2004 ze dne 28. dubna 2004 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 119/97 na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanismů kroužkových pořadačů zasílaných z Thajska, ať již jsou prohlášeny za pocházející z Thajska či nikoli, a o zavedení evidence těchto dovozů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 844/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 844/2004
          ze dne 28. dubna 2004
          o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 119/97 na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanismů kroužkových pořadačů zasílaných z Thajska, ať již jsou prohlášeny za pocházející z Thajska či nikoli, a o zavedení evidence těchto dovozů
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1], naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 461/2004 [2] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,
          po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          Komise se rozhodla zahájit z vlastního podnětu šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených na dovozy některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen "Čína") podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení.
          A. VÝROBEK
          Výrobkem dotčeným možným obcházením jsou některé mechanismy kroužkových pořadačů pocházejících z Číny, běžně deklarované pod kódem KN ex83051000 (dále jen "dotyčný výrobek"). Kód KN je uveden pouze pro informační účely.
          Výrobkem, kterého se šetření týká, jsou některé mechanismy kroužkových pořadačů zasílané z Thajska (dále jen "prošetřovaný výrobek"), běžně deklarované pod stejnými kódy jako dotyčný výrobek pocházející z Číny.
          B. STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ
          Stávajícími platnými opatřeními, která mohou být obcházena, jsou antidumpingová opatření uložená nařízením Rady (ES) č. 119/97 [3], naposledy pozměněným nařízením (ES) č. 2100/2000 [4].
          C. DŮVODY
          Komise má k dispozici dostatečně zřejmé důkazy, že antidumpingová opatření uložená na dovozy některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Číny jsou obcházena překládkou některých mechanismů kroužkových pořadačů v Thajsku.
          K dispozici je tento důkaz:
          Po uložení opatření na dovozy některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Číny došlo k významné změně ve skladbě obchodu, který zahrnuje vývozy z Číny a Thajska do Společenství. Dovozy prošetřovaného výrobku se podstatně zvýšily, zatímco dovozy některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Číny se po zavedení opatření snížily, a zdá se, že pro tuto změnu není jiné vysvětlení nebo zdůvodnění kromě zavedení cla. Tato změna skladby obchodu je zjevně důsledkem překládky některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Číny v Thajsku.
          Dále tento důkaz ukazuje na skutečnost, že nápravné účinky platných antidumpingových opatření uložených na dovozy některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Číny jsou množstvím dovozů mařeny. Zdá se, že významné objemy dovozů dotyčného výrobku z Thajska nahradily dovozy některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Číny.
          Komise má navíc k dispozici dostatečně jasný důkaz, že ceny výrobku v šetření jsou ve srovnání s běžnou hodnotou stanovenou dříve pro některé mechanismy kroužkových pořadačů pocházejících z Číny dumpingové.
          Pokud budou během šetření, kromě překládky v Thajsku a tranzitu přes Thajsko, zjištěny ještě jiné praktiky obcházení ve smyslu článku 13 základního nařízení, může se šetření vztahovat také na tyto praktiky.
          D. POSTUP
          Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem došla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy k zahájení šetření podle článku 13 základního nařízení a k zavedení evidence dovozů některých mechanismů kroužkových pořadačů z Thajska podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení, bez ohledu na to, zda jsou prohlašovány za pocházející z Thajska či nikoli.
          a) Dotazníky
          K získání informací, které pro své šetření považuje za potřebné, zašle Komise dotazníky vyvážejícím výrobcům a sdružením vyvážejících výrobců v Thajsku, vyvážejícím výrobcům a sdružením vyvážejících výrobců v Číně, dovozcům a sdružením dovozců ve Společenství, kteří spolupracovali na šetření, které vedlo ke stávajícím opatřením, jakož i orgánům Číny a Thajska. V případě potřeby mohou být informace vyžádány také od výrobního odvětví Společenství.
          Všechny dotčené strany se vyzývají, aby kontaktovaly Komisi bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě stanovené v článku 3 tohoto nařízení, a případně si vyžádaly dotazník ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení, přičemž na všechny dotčené strany se vztahuje lhůta stanovená v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení.
          Orgánům Číny a Thajska bude oznámeno zahájení šetření.
          b) Shromažďování informací a slyšení
          Všechny dotčené strany se vyzývají, aby písemně sdělily své stanovisko a poskytly k němu příslušné důkazy. Dále může Komise dotčené strany vyslechnout, pokud o to písemně požádají a prokáží, že mají pro slyšení zvláštní důvody.
          c) Osvobození od evidence dovozů nebo opatření
          Protože k možnému obcházení dochází mimo Společenství, mohou být podle čl. 13 odst. 4 základního nařízení od evidence osvobozeni výrobci dotyčného výrobku v Thajsku, kteří prokáží, že nejsou spojeni s žádným výrobcem, kterého se opatření týkají, a že u nich nebyla zjištěna účast na praktikách obcházení ve smyslu čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 základního nařízení. Výrobci, kteří chtějí získat toto osvobození, by měli ve lhůtě uvedené v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení podat žádost s příslušnými důkazy.
          E. EVIDENCE
          Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení by měla být u dovozu prošetřovaného výrobku zavedena taková evidence, aby v případě, že bude v šetření prokázáno obcházení, mohla být na dovozy zasílané z Thajska uvalena antidumpingová cla v patřičné výši, se zpětnou platností ode dne evidence.
          F. LHŮTY
          V zájmu hladkého průběhu řízení by měly být stanoveny lhůty, během nichž
          - se dotčené strany mohou přihlásit Komisi, předložit svá písemná stanoviska a předložit vyplněné dotazníky nebo jiné informace, které by měly být během šetření vzaty v úvahu;
          - výrobci v Thajsku mohou požádat o výjimku z evidence dovozů nebo opatření;
          - mohou dotčené strany písemně požádat Komisi o slyšení.
          Upozorňuje se na skutečnost, že výkon většiny procesních práv stanovených v základním nařízení závisí na tom, zda se účastník řízení sám přihlásí ve lhůtě uvedené v článku 3 tohoto nařízení.
          G. NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE
          V případech, kdy dotčená strana odmítne přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne během stanovené lhůty či ohrozí šetření, mohou být předběžná nebo konečná zjištění, pozitivní nebo negativní, v souladu s článkem 18 základního nařízení založena jen na dostupných skutečnostech. Pokud se zjistí, že dotčená strana poskytla nepravdivé nebo zavádějící informace, v souladu s článkem 18 se k nim nepřihlédne a bude se vycházet z dostupných skutečností. Pokud dotčená strana nespolupracuje vůbec nebo spolupracuje jen částečně, a zjištění se bude proto zakládat jen na dostupných skutečnostech v souladu s článkem 18 základního nařízení, může to vést k výsledku, který bude pro dotyčnou stranu méně příznivý, než kdyby při šetření spolupracovala,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V souladu s čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96 se zahajuje šetření, aby se zjistilo, zda dovozy některých mechanismů kroužkových pořadačů kódu KN ex83051000 (kódy TARIC 8305100012 a 8305100022) a zasílaných z Thajska do Společenství, ať již pocházejí z Thajska či nikoli, obcházejí opatření uložená nařízením Rady (ES) č. 119/97, naposledy pozměněným nařízením (ES) č. 2100/2000.
          Pro účely tohoto nařízení sestávají mechanizmy kroužkových pořadačů ze dvou obdélníkových ocelových destiček nebo drátů s nejméně čtyřmi na nich připevněnými polokroužky z ocelového drátu, které drží pohromadě ocelová krytka. Mohou se otevírat buď roztažením polokroužků nebo malým rozvíracím ocelovým mechanizmem připevněným na mechanizmu kroužkového pořadače.
          Článek 2
          Celním orgánům se v souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96 ukládá, aby přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozů uvedených v článku 1 tohoto nařízení do Společenství.
          Celní evidence končí po devíti měsících ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Komise může nařízením celním orgánům uložit, aby ukončily evidenci dovozů do Společenství u výrobků vyráběných výrobci, kteří požádali o osvobození od evidence a u kterých bylo shledáno, že neobcházejí antidumpingová cla.
          Článek 3
          1. Žádosti o dotazníky se Komisi podávají do patnácti dnů od vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.
          2. Dotčené strany, na jejichž stanoviska má být v průběhu šetření brán ohled, se musí přihlásit Komisi, předložit svá písemná stanoviska a vyplněné dotazníky nebo jakékoli jiné informace, není-li stanoveno jinak, do čtyřiceti dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.
          3. Výrobci v Thajsku, kteří žádají o osvobození od evidence dovozů, by měli podat žádost s příslušnými důkazy ve lhůtě 40 dnů.
          4. Dotčené strany mohou také ve stejné čtyřicetidenní lhůtě písemně požádat Komisi o slyšení.
          5. Veškeré informace týkající se řízení, žádosti o slyšení nebo o dotazník a žádosti o vystavení potvrzení o neobcházení musí být podány písemně (nikoli v elektronickém formátu, není-li stanoveno jinak) a musí obsahovat název, adresu, adresu elektronické pošty a čísla telefonu, faxu nebo telexu dotčené strany. Veškerá písemná podání, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, vyplněných dotazníků a korespondence, které dotčené strany podaly důvěrně, se označují "vyhrazené" [5] a v souladu s čl. 19 odst. 2 základního nařízení se k nim přikládá verze, která nemá důvěrnou povahu a která se označí "k nahlédnutí dotčeným stranám".
          Korespondenční adresa Komise:
          European Commission
          Directorate General for Trade
          Directorate B
          J-79 5/16
          B-1049 Brussels
          Fax (32 2) 295 65 05
          Telex COMEU B 21877
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. dubna 2004.
          Za Komisi
          Pascal Lamy
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12.
          [3] Úř. věst. L 22, 24.1.1997, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 250, 5.10.2000, s. 1.
          [5] Dokumenty s tímto označením jsou určeny pouze pro vnitřní potřebu. Dokument je chráněn v souladu s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jedná se o důvěrný dokument ve smyslu článku 19 nařízení (ES) č. 384/96 a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingové dohody).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.