Nařízení Rady (ES) č. 855/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 3069/95, kterým se pro rybářská plavidla Společenství, která operují v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO), zavádí pozorovatelský program Evropského společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 855/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 855/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 3069/95, kterým se pro rybářská plavidla Společenství, která operují v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO), zavádí pozorovatelský program Evropského společenství
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 3069/95 [2] stanoví specifická pravidla provádění pozorovatelského programu na úrovni Společenství, který byl v roce 1995 schválen v rámci Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) s cílem zlepšit kontrolu a provádění opatření v oblasti upravené předpisy NAFO.
          (2) S ohledem na zvláštní okolnosti, za kterých byl v roce 1955 tento program na úrovni Společenství zaveden, pověřila Rada Komisi, aby na všech rybářských plavidlech Společenství rozmístila pozorovatele, a náklady programu tak nese Společenství.
          (3) V roce 2002 bylo přijato nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky [3]. Podle uvedeného nařízení mají činnosti prováděné plavidly plujícími pod jejich vlajkou mimo vody Společenství kontrolovat členské státy, přičemž mají také odpovídat za rozmístění pozorovatelů na těchto plavidlech.
          (4) S ohledem na přijetí uvedeného rámcového nařízení není nadále již žádný důvod k tomu, aby vznikající správní a finanční náklady nesla Komise.
          (5) Komise a členské státy by měly úzce spolupracovat, aby zajistily zachování účinnosti pozorovatelského programu a aby Společenství dodržovalo své závazky v rámci NAFO.
          (6) Nařízení (ES) č. 3069/95 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 3069/95 se mění takto:
          1. V článku 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "1. Aniž je dotčen čl. 2 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1956/88, přidělí členské státy pozorovatele Společenství na všechna rybářská plavidla, která provozují nebo hodlají provozovat rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy NAFO. Řádně jmenovaní pozorovatelé zůstanou na palubách rybářských plavidel, na která byli přiděleni, dokud nebudou nahrazeni jinými pozorovateli."
          2. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 1a
          Členské státy zašlou Komisi nejpozději do 20. ledna každého roku seznam pozorovatelů, které jmenovaly podle článku 1, a poté vždy bezprostředně po jmenování každého nového pozorovatele."
          3. V článku 2 se slova "pozorovatele Společenství" nahrazují slovy "řádně jmenované pozorovatele".
          4. Článek 4 se nahrazuje tímto:
          "Článek 4
          Veškeré náklady vyplývající z činnosti pozorovatelů podle tohoto nařízení uhradí členské státy. Členské státy mohou tyto náklady zcela nebo částečně účtovat provozovatelům svých plavidel."
          5. V příloze I se v bodě 1 podbodě i) slova "Komise jmenuje" nahrazují slovy "Členské státy jmenují".
          6. V příloze I se v bodě 2 písm. m) slova "příslušným úřadům dotčeného členského státu" nahrazují slovy "příslušným úřadům členského státu, který je jmenoval".
          7. Příloha II se zrušuje.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. května 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 29. dubna 2004.
          Za Radu
          předseda
          M. McDowell
          [1] Stanovisko ze dne 1. dubna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 5. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1049/97 (Úř. věst. L 154, 12.6.1997, s. 2).
          [3] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.