Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 856/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se od 1. května 2004 stanoví koeficienty, které se použijí pro důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 856/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 856/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým se od 1. května 2004 stanoví koeficienty, které se použijí pro důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství, a zejména na článek 13 tohoto protokolu,
          s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců stanovené nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 [1], naposledy pozměněným nařízením (ES, Euratom) č. 723/2004 [2], a zejména na články 63, 64, 65, 65a a 82 a přílohy XI a XIII služebního řádu a na čl. 20 první pododstavec a článek 64 pracovního řádu,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Pro použití čl. 20 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu je nutné stanovit koeficienty pro důchody vyplácené v členských státech.
          (2) Tyto koeficienty se okamžitě použijí pro převody uvedené v článku 17 přílohy VII služebního řádu.
          (3) Pro použití čl. 20 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu je zapotřebí vážený průměr tvořený ze 20 % těmito koeficienty a z 80 % koeficienty použitelnými pro odměny úředníků v hlavních městech členských států,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Od 1. května 2004 se koeficienty, které se podle čl. 17 odst. 3 přílohy VII služebního řádu použijí pro převody úředníků a ostatních zaměstnanců do jednoho z následujících států, stanoví takto:
          Dánsko | 130,1 |
          Německo | 102,1 |
          Řecko | 89,5 |
          Španělsko | 94,5 |
          Francie | 106,3 |
          Irsko | 112,1 |
          Itálie | 103,5 |
          Nizozemsko | 103,8 |
          Rakousko | 107,1 |
          Portugalsko | 89,8 |
          Finsko | 115,0 |
          Švédsko | 109,0 |
          Spojené království | 112,6 |
          Česká republika | 69,3 |
          Estonsko | 65,9 |
          Kypr | 94,8 |
          Litva | 64,0 |
          Lotyšsko | 59,3 |
          Maďarsko | 60,2 |
          Malta | 82,1 |
          Polsko | 59,6 |
          Slovensko | 66,4 |
          Slovinsko | 80,1 |
          2. S účinkem od 1. května 2004 se koeficienty, které se použijí podle čl. 20 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu, stanoví takto:
          Dánsko | 134,6 |
          Německo | 101,8 |
          Řecko | 100,0 |
          Španělsko | 100,0 |
          Francie | 116,5 |
          Irsko | 121,1 |
          Itálie | 106,2 |
          Nizozemsko | 112,8 |
          Rakousko | 107,0 |
          Portugalsko | 100,0 |
          Finsko | 119,5 |
          Švédsko | 115,2 |
          Spojené království | 134,2 |
          Česká republika | 100,0 |
          Estonsko | 100,0 |
          Kypr | 100,0 |
          Litva | 100,0 |
          Lotyšsko | 100,0 |
          Maďarsko | 100,0 |
          Malta | 100,0 |
          Polsko | 100,0 |
          Slovensko | 100,0 |
          Slovinsko | 100,0 |
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 29. dubna 2004
          Za Radu
          předseda
          M. McDowell
          [1] Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.